دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، رفتار پرخاشگرانه، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

ده شد.

الف) فهرست مراحل روان‎اجتماعی اریکسون
هویت شخصی نوجوان به‎‎وسیلة زیرمقیاس هویت”فهرست مراحل روان‎اجتماعی اریکسون”روزنتال و دیگران (1981) (سردرگمی هویت، 6 سؤال؛ انسجام هویت، 6 سؤال) سنجیده شد. این زیرمقیاس احساس نوجوانان را در مورد کیستی‎ و باورهایشان اندازه‎گیری می‎کند. شش سؤال در جهت مثبت (یعنی، به سمت انسجام هویت) و 6 سؤال در جهت منفی (یعنی، به سمت سردرگمی هویت) نوشته شده‎اند. نمونه‎ای از سؤالات این زیرمقیاس از این قرار است:”من کاملاً می‎دانم می‎خواهم چه کسی باشم” (انسجام هویت) و ” واقعاً نمی‎دانم چه کسی هستم” (سردرگمی هویت). فهرست مراحل روان‎اجتماعی اریکسون برای استفاده در گروه نوجوانان (اوایل، اواسط و اواخر نوجوانی) و نیز بزرگسالی طراحی شده است (روزنتال و دیگران، 1981). پرسشنامه به‎طور فردی و گروهی قابل اجراست. پاسخ‎ها بر اساس مقیاس پنج درجه‎ای لیکرت (از کاملاً مخالفم، 1 تا کاملاً موافقم، 5 ) درجه‎بندی شده است.
بر اساس گزارش روزنتال و دیگران (1981) این فهرست، یک زیرمقیاس منفرد از هویت به‎‎دست می‎دهد، لکن نتایج برخی از پژوهش‎های انجام شده (برای مثال، شوارتز و دیگران، 2005؛ شوارتز و دیگران، 2009) حاکی از دو عاملی بودن زیرمقیاس هویت است؛ یعنی، انسجام هویت و سردرگمی هویت دو زیرمقیاس جدا را توصیف می‎کنند و بدین‎ترتیب نمایش بهتری از داده‎ها فراهم می‎آید. راه حل دو عاملی با مفهوم‎پردازی اریکسون از انسجام و سردرگمی هویت (1950، نقل از شوارتز و دیگران، 2009 ) به‎ منزلة دو جنبة مجزا ولی همپوش مرحلة هویت هماهنگ است. شوارتز و دیگران (2009) ضرایب آلفای کرونباخ را برای نمره‎های انسجام هویت 80/0 و برای سردرگمی هویت 70/0 گزارش کرده‎اند. روزنتال و دیگران (1981) و ریس و یانیس (2004) شواهدی دال بر پایایی و اعتبار زیرمقیاس هویت فهرست مراحل روان‎اجتماعی اریکسون را گزارش کرده‎اند.
در ادامه به پایایی و اعتبار سازة زیرمقیاسهای هویت بر اساس نتایج به‎ دست آمده از اجرای نهایی اشاره خواهیم کرد.

1ـ الف) پایایی زیرمقیاس‎ها
پایایی دو زیر مقیاس از مقیاس هویت با روش آلفای کرونباخ (حذف سؤال به شرط افزایش پایایی) محاسبه شد. پایایی زیرمقیاس انسجام هویت 70/0 و زیرمقیاس سردرگمی هویت 62/0 به‎ دست آمد.

2ـ الف) اعتبار سازة زیرمقیاس‎ها
به منظور بررسی ساختار عاملی مقیاس هویت با بهره‎گیری از برنامة SPSSتحلیل عاملی اکتشافی و با برنامة لیزرل تحلیل عامل تأییدی صورت گرفت. در ادامه، به نتایج به‎ دست آمده از این تحلیل‎ها خواهیم پرداخت.
1ـ2ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس هویت
در ابتدا، با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی مقیاس هویت مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص گردد که آیا یافته‎های گزارش شده در باب دو عاملی بودن زیرمقیاس هویت در پژوهش حاضر نیز تأیید می‎گردد یا نه. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس هویت در جدول 12ـ3 ارائه گردیده است.
جدول 12ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس هویت
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس تبیین شده
688/0
981/566
15
001/ 0P
962/2
683/24

805/1
042/15

جدول 12ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 15 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 6/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی دو عامل با بار ارزشی بالاتر از 1 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این اولین عامل (انسجام هویت) 68/24 درصد و دومین عامل (سردرگمی هویت) 15درصد از واریانس هویت را تبیین معنادار می‎کند. جدول13ـ3 ماتریس چرخش‎یافته را با روش چرخش متمایل گزارش کرده است.
جدول 13ـ3. ماتریس چرخش‎یافتة عوامل مقیاس هویت
سردرگمی هویت
سؤالات
1
3
7
10
11
12

بار عاملی
336/0
551/0
470/0
514/0
376/0
579/0
انسجام هویت
سؤالات
2
4
5
6
8
9

بار عاملی
551/0
534/0
620/0
609/0
350/0
500/0

همان‎طور که ملاحظه می‎گردد بر اساس نتایج جدول 13ـ3 در زیرمقیاس سردرگمی هویت، کمترین بار عاملی به سؤال 1 و بیشترین به سؤال 12 و در زیرمقیاس انسجام هویت کمترین بار عاملی به سؤال 8 و بالاترین به سؤال 5 اختصاص دارند.

2ـ2ـالف) تحلیل عاملی تأییدی زیرمقیاس انسجام هویت
برای اینکه ساختار عاملی به‎ دست آمده از تحلیل عامل اکتشافی تأیید شود و قدرت و معناداری سهم هر یک از سؤال‎ها در اندازه‎گیری متغیر انسجام هویت آزمون گردد، با بهره‎گیری از برنامة لیزرل تحلیل عاملی تأییدی اجرا شد. نتایج این تحلیل در جدول 14ـ3 گزارش شده است.

جدول 14ـ3. تحلیل عاملی تأییدی زیرمقیاس انسجام هویت
پارامتر
سؤال
برآورد پارامتر b
پارامتر استاندارد شده B
خطای معیار
t
مجذور همبستگی چندگانه
2
95/0
59/0
07/0
92/13
35/0
4
07/1
56/0
08/0
06/13
32/0
5
13/1
68/0
07/0
28/16
46/0
6
29/1
67/0
08/0
92/15
44/0
8
88/0
34/0
12/0
46/7
11/0
9
27/1
57/0
10/0
22/13
32/0
مجذور خی
درجه آزادی
سطح معناداری
RMSEA
CFI
SRMR
PGFI
16/20
9
016/0
045/0
072/0، 018/0
99/0
027/0
42/0

همان‎طور که در جدول 14ـ3 نشان داده شده است، ضرایب برآورد شده مسیر از لحاظ آماری معنادارند. اندازه‎های پارامتر استاندارد شده برای هر یک از سؤال‎ها، نشان‎دهندة قدرت بار عاملی آنها بر عامل انسجام هویت است و مقادیر t بزرگتر از 2 معناداری این سهم را نشان می‎دهد. کمترین ضرایب استاندارد شده و مجذور همبستگی چندگانه به سؤال 8 و بیشترین ضریب به سؤال 5 اختصاص دارد. بر اساس این اندازه‎ها، سؤال‎های مورد نظر به خوبی متغیر انسجام هویت را اندازه‎گیری می‎کنند. شاخص‎های برازندگی به‎ دست آمده از این تحلیل مبین برازش عالی الگوی اندازه‎گیری است. از آنجا که اندازة مجذور همبستگی چندگانه کمتر از 2/0 مبین سطوح بسیار زیاد خطاست (هوپر و دیگران، 2008)، با حذف سؤال 8 که دارای بار عاملی کمتر از 2/0 بود، این متغیر با پنج سؤال وارد الگو شد.

3ـ2ـالف) تحلیل عاملی تأییدی زیرمقیاس سردرگمی هویت
برای اینکه ساختار عاملی به‎ دست آمده از تحلیل عامل اکتشافی تأیید شود و قدرت و معناداری سهم هر یک از سؤال‎ها در اندازه‎گیری متغیر سردرگمی هویت آزمون گردد، با بهره‎گیری از برنامة لیزرل تحلیل عاملی تأییدی اجرا شد. نتایج این تحلیل در جدول 15ـ3 گزارش شده است.

جدول 15ـ3. تحلیل عاملی تأییدی زیرمقیاس سردرگمی هویت
پارامتر
سؤال
برآورد پارامتر b
پارامتر استاندارد شده B
خطای معیار
t
مجذور همبستگی چندگانه
1
60/0
36/0
08/0
68/7
13/0
3
83/0
61/0
06/0
57/13
37/0
7
92/0
54/0
08/0
02/12
30/0
10
80/0
62/0
06/0
93/13
39/0
11
64/0
36/0
08/0
75/7
13/0
12
98/0
61/0
07/0
60/13
37/0
مجذور خی
درجه آزادی
سطح معناداری
RMSEA
CFI
SRMR
PGFI
69/46
9
0001/0
083/0
11/0 ؛ 061/0
95/0
045/0
42/0

همان‎طور که در جدول 15ـ3 نشان داده شده است، ضرایب برآورد شده مسیر از لحاظ آماری معنادارند. اندازه‎های پارامتر استاندارد شده برای هر یک از سؤال‎ها، نشان‎دهندة قدرت بار عاملی آنها بر عامل سردرگمی هویت است و مقادیر t بزرگتر از 2 معناداری این سهم را نشان می‎دهد. کمترین ضرایب استاندارد شده و مجذور همبستگی چندگانه به سؤال 1 و 11 و بیشترین ضریب به سؤال 10 اختصاص دارد. با حذف سؤالات 1 و 11، که دارای بار عاملی کمتر از 2/0 بودند، شاخص‎‎های برازندگی بهبود قابل ملاحظه‎ای را نشان داد (جدول 16ـ3) و بدین ترتیب این متغیر با چهار سؤال وارد الگو شد.

جدول 16ـ3. شاخص‎‎های برازندگی الگوی اندازه‎گیری سردرگمی هویت
مجذور خی
درجة آزادی
سطح معناداری
RMSEA
CFI
SRMR
PGFI
14/2
2
3432/0
011/0
02/0 ؛ 0
1
012/0
20/0

7ـ4ـ3 رفتار مشکل‎آفرین
همان‎طور که پیش‎تر بیان شد (فصل یک: تعریف‎های مفهومی و عملیاتی متغیرها)، رفتار مشکل‎آفرین برونی ـ سازی‎شده بر حسب رفتار نقض قانون، رفتار پرخاشگرانه، و مشکلات توجه عملیاتی شده است. والدین زیرـ مقیاس‎های رفتار نقض قانون و رفتار بزهکارانه و نوجوانان زیرمقیاس‎های رفتار نقض قانون، رفتار پرخاشگرانه، و مشکلات توجه را تکمیل کردند. همان‎طور که ضریب 25/0 در فراتحلیلی‎ها نشان داده است، همبستگی بین گزارش‎های والدین و کودکان از آسیب‎شناسی روانی کودک بسیار ناچیز است. این سطح پایین توافق مبیّن آن است که گزارش‎های والدین و خودگزارش‎دهی‎ها را نمی‎توان جانشین یکدیگر کرد (آخن باخ، 2008) و بدین ترتیب، در پژوهش حاضر از هر دو نوع داده سود جسته‎ایم.
پرسشنامة خودگزارش‎دهی نوجوان (گروه سنی 11 تا 18 سال) و سیاهة رفتاری کودک (گروه سنی 6 تا 18 سال) از ابزارهای سنجشِ تجربی محورِ نظام آخن‎باخ هستند. این ابزارها، به همراه دیگر ابزارهای این مجموعه در بیش از 4000 مطالعة منتشر شده مورد استفاده قرار گرفته‎اند. آنها را می‎توان به‎طور مستقل در مدتی حدود 15 تا 20 دقیقه در مورد افراد دارای مهارت خواندن در سطح پایة پنجم تکمیل کرد (آخن‎باخ و دیگران، 2002). آخن‎باخ و رسکورلا (2001 ) داده‎های وسیعی از پایایی و اعتبار این ابزارها را گزارش کرده‎اند. پایایی‎های به‎ دست آمده با روش بازآزمایی91/0 و90/0 و ضرایب کرونباخ 85/0 و 94/0 به ترتیب برای زیرمقیاس‎های رفتار نقض قانون و رفتار پرخاشگرانه از سیاهة رفتاری کودک و پایایی‎های به دست آمده با روش بازآزمایی 87/0، 83/0 و 88/0 و ضرایب کرونباخ 79/0، 81/0 و 86/0 به ترتیب برای زیرمقیاس‎های مشکلات توجه، رفتار نقض قانون و رفتار پرخاشگرانه از پرسشنامة خودگزارش‎دهی نوجوان گزارش شده‎اند (آخن‎باخ و رسکورلا، 2001).
پرسشنامة خودگزارش‎دهی نوجوان و سیاهة رفتاری کودک مشکلاتی را توصیف می‎کنند که والدین و نوجوانان می‎توانند آنها را بدون آموزش قبلی درجه‎بندی کنند. در این دو پرسشنامه از پاسخ‎دهنده خواسته می‎شود که بر مبنای شش ماه گذشته پاسخ بدهد. تحلیل عاملی سؤال‎‎های مرتبط با مشکلات نوجوان هشت نشانگان مضطرب/ افسرده، منزوی/ افسرده، شکایات بدنی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتار نقض قانون و رفتار پرخاشگرانه را به‎ دست داده است. سه نشانگان اول، گروه‎بندی درونیسازی‎شده و دو نشانگان آخر گروه‎بندی برونی‎سا‎زی‎‎شده را نشان می‎دهند (آخن‎باخ و دیگران، 2002).
ایوانووا142و دیگران (2007) گزارش می‎دهند که ساختار همبستة هشت نشانگانی سیاهة رفتاری کودک وقتی در 30 کشور جهان به‎طور جداگانه آزمون شدند، برازش خوبی داشتند. همچنین در گزارشی دیگر، ایوانووا، آخن‎باخ و دیگران (2007) به برازش خوب الگوی هشت نشانگانی پرسشنامة خودگزارش‎دهی نوجوان در 23 کشور جهان دست یافتند. نتایج اجرای سیاهة رفتاری کودک در 31 کشور جهان، به ترتیب برای زیرمقیاس‎های رفتار پرخاشگرانه و رفتار نقض قانون، ضرایب آلفای 84/0 و 62/0 را نشان می‎دهند (رسکورلا و دیگران، 2007).

الف) خودگزارش‎دهی نوجوان
گزارش‎های نوجوان با استفاده از زیرمقیاس‎های رفتار پرخاشگرانه (17سؤال)، رفتار نقض قانون (11سؤال) و مشکلات توجه (9 سؤال) از پرسشنامة”خودگزارش‎دهی نوجوان” آخن‎باخ و رسکورلا (2001، اقتباس از آخن‎باخ، 2001) سنجیده شدند. خاطرنشان می‎کنیم که چهار سؤال از زیرمقیاس رفتار نقض قانون بنا به درخواست سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به لحاظ وجود سؤال‎هایی در مورد مصرف مواد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ارزش ویژه، تحلیل عاملی اکتشافی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، رفتار پرخاشگرانه، تحلیل عاملی اکتشافی