دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ارزش ویژه، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

ای عاملی
437/0
463/0
553/0
381/0
561/0
476/0
315/0

جدول 2ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 91 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 7/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 3 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 634/27 درصد از واریانس دل‎مشغولی والدین را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 2ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 21 و بالاترین به سؤال 10 اختصاص دارد.
3ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش نوجوان) مورد بررسی قرار گرفت. این زیرمقیاس بر اساس نتایج به‎ دست آمده از تحلیل پایایی با 10 سؤال وارد تحلیل عامل اکتشافی شد. اولین تحلیل عاملی نشان داد که سه سؤال (سؤال‎های 12، 20 و 21) دارای بار عاملی کمتر از 3/0 است. برای همین زیرمقیاس مجدداً با 7 سؤال تحلیل عاملی شد که در اینجا نتایج تحلیل دوم گزارش می‎شود (جدول3ـ3).

جدول 3ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش نوجوان)
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس تبیین شده
805/0
888/735
21
001/ 0P
724/2
910/38
سؤالات
13
14
15
16
17
18
19
بار های عاملی
499/0
531/0
635/0
654/0
486/0
584/0
328/0

جدول 3ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 21 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 7/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 2 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 91/38 درصد از واریانس والدگری مثبت را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 3ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 19 و بالاترین به سؤال 16 اختصاص دارد.
در ادامه، با بهره‎گیری از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش والد) نیز مورد بررسی قرار گرفت. این زیرمقیاس بر اساس نتایج به‎ دست آمده از تحلیل پایایی با 9 سؤال وارد تحلیل عامل اکتشافی شد. اولین تحلیل عاملی نشان داد که دو سؤال (سؤال‎های 29 و 30) دارای بار عاملی کمتر از 3/0 هستند. برای همین زیرمقیاس مجدداً با 7 سؤال، تحلیل عاملی شد. نتایج این تحلیل عاملی در جدول 4ـ3 گزارش شده است.

جدول 4ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش والد)
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس
تبیین شده
743/0
074/576
21
001/ 0P
444/2
916/34
سؤالات
22
23
24
25
26
27
28
بار های عاملی
563/0
559/0
523/0
475/0
466/0
469/0
365/0

جدول 4ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 21 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 7/0 را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 2 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل 92/34 درصد از واریانس والدگری مثبت را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤالات را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 4ـ3 نشان می‎دهد که کمترین بار عاملی به سؤال 28 و بالاترین به سؤال 23 اختصاص دارد.

ب) مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان
برای سنجش ارتباط بین والد و نوجوان از مقیاس”ارتباط والد ـ نوجوان”بارنز و السون (1985) بهره گرفته شد. این مقیاس ارتباط بی‎پرده بین والد و نوجوان و ارتباط مشکل‎دار بین این دو را می‎سنجد.
مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش نوجوان: 40 سؤال؛ گزارش والد: 20 سؤال)کیفیّت و محتوای ارتباط بین والد و نوجوان را می‎سنجد. فرم نوجوان 40 سؤال دارد که نوجوانان در مورد کیفیت و محتوای ارتباطی که با مادرشان (20 سؤال) و پدرشان (20 سؤال) ادراک می‎کنند، گزارش می‎دهند (برای مثال، مادرم همیشه با صبر و دلسوزی به من گوش می‎دهد). در پژوهش حاضر سؤال‎های مربوط به والد گزارش‎دهنده، مورد تحلیل قرار گرفتند.
در فرم 20 سؤالی والد، والد نوجوان در مورد کیفیت و محتوای ارتباط با فرزندش، گزارش می‎دهد (برای مثال، من همیشه با صبر و دلسوزی به فرزندم گوش می‎دهم). پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه‎ای (از کاملاً مخالفم، 1 تا کاملاً موافقم، 5) درجه‎بندی شده است. سؤال‎های مربوط به ارتباط مشکل‎دار به‎طور معکوس نمره‎گذاری می‎شوند.
بارنز و السون (1985) برای فرم نوجوان 86/0= α و برای فرم والد 78/ = α را گزارش می‎دهند. این مقیاس در چندین پژوهش مورد استفاده قرارگرفته‎ است. برای مثال، شوارتز و دیگران (2005) در پژوهش خود برای گزارش والد به 84/0= α و برای گزارش نوجوان به 87/0= α دست یافته‎اند. باربر (2005) شواهدی دال بر اعتبارهای پیش‎بین و سازه و پایایی این مقیاس را گزارش داده است.
در ادامه، به نتایج به دست آمده در باب پایایی و اعتبار سازة این مقیاس در اجرای نهایی خواهیم پرداخت.

1ـ ب) پایایی مقیاس
پایایی مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان با بهره‎گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش نوجوان) 81/0 و برای گزارش والدین 75/0 به‎ دست آمد.
2ـ ب) تحلیل عاملی اکتشافی
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش نوجوان) مورد بررسی قرار گرفت. این زیرمقیاس بر اساس نتایج به‎ دست آمده از تحلیل پایایی با 20 سؤال وارد تحلیل عامل اکتشافی شد. اولین تحلیل عاملی نشان داد که چهار سؤال (سؤال‎های 9، 23، 29 و 39 ) دارای بار عاملی کمتر از 3/0 است. برای همین مقیاس مجدداً با 16 سؤال تحلیل عاملی شد که در اینجا نتایج تحلیل دوم گزارش می‎شود (جدول5ـ3).

جدول 5ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس ارتباط والدـ نوجوان (گزارش نوجوان)
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس تبیین شده
918/0
994/2
120
001/ 0P
738/5
86/35
سؤالات
1
3
5
7
11
13
15
بار های عاملی
603/0
311/0
615/0
395/0
418/0
751/0
696/0
سؤالات
17
19
21
25
27
31
33
بار های عاملی
512/0
446/0
506/0
710/0
656/0
605/0
528/0
سؤالات
35
37

بار های عاملی
532/0
555/0

جدول 5ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 120 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 8/0را برای این مقیاس نشان دادند. بدین ترتیب، بر اساس این سه شاخص امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی، یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 5 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل86/35 درصد از واریانس ارتباط والد ـ نوجوان را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤالات را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 5ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 3 و بالاترین به سؤال 13 اختصاص دارد.
در ادامه با بهره‎گیری از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش والد) نیز مورد بررسی قرار گرفت. این مقیاس بر اساس نتایج به‎ دست آمده از تحلیل پایایی با 20 سؤال وارد تحلیل عامل اکتشافی شد. اولین تحلیل عاملی نشان داد که 4 سؤال (سؤال‎های2، 5،10 و12) دارای بار عاملی کمتر از 3/0 هستند. برای همین مقیاس مجدداً با 16 سؤال، تحلیل عاملی شد. نتایج این تحلیل در جدول 6ـ3 گزارش شده است.
جدول 6ـ3 نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازة کرویت باتلر با درجة آزادی 91 معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازة بالاتر از 7/0را برای این مقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی یک عامل با بار ارزشی بالاتر از 4 را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که

جدول6ـ3. تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش والد)
کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجة آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس
تبیین شده
855/0
476/2
120
001/ 0P
705/4
408/29
سؤالات
1
3
4
6
7
8
9
بار های عاملی
456/0
536/0
321/0
353/0
645/0
701/0
575/0
سؤالات
11
13
14
15
16
17
18
بارهای عاملی
328/0
558/0
460/0
459/0
645/0
625/0
305/0
سؤالات
19
20

بارهای عاملی
339/0
445/0

این عامل 408/29 درصد از واریانس ارتباط والد ـ نوجوان را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤال‎ها را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول 6ـ3 نشان می‎دهد، کمترین بار عاملی به سؤال 18 و بالاترین به سؤال 8 اختصاص دارد.

پ ) مقیاس روابط خانوادگی
حمایت خانواده با استفاده از مقیاس”روابط خانوادگی” تولان و دیگران (1997) اندازه‎گیری شدند.
این زیرمقیاس، حمایت در محیط خانوادگی را می‎سنجد. زیرمقیاس حمایت (گزارش نوجوان: 6 سؤال، گزارش والد: 6 سؤال) میزان احساس شخص را در مورد این که اعضای خانواده چقدر او را تشویق می‎کنند و با او راحت هستند، می‎سنجد (“خانواده‎ام از من خیلی زیاد انتظار دارند”). پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت چهار درجه‎ای (از کاملاً مخالفم، 1 تا کاملاً موافقم، 4) درجه‎بندی شده است. سؤال‎های مربوط به زیرمقیاس حمایت، به‎طور معکوس نمره‎گذاری می‎شوند.
تولان و دیگران (1997) برای فرم نوجوان زیرمقیاس حمایت 60/0= α و برای فرم والد آن 64/0= α را گزارش می‎دهند. این مقیاس در چندین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و گزارش‎ها حاکی از پایایی مناسب ابزار است. برای مثال، شوارتز و دیگران (2006) در پژوهش خود برای گزارش والد 74/0= α و برای گزارش نوجوان 80/0 = α را گزارش کرده‎اند.
در ادامه، به نتایج به‎ دست آمده در باب پایایی و اعتبار سازة این زیرمقیاس در اجرای نهایی خواهیم پرداخت.

1ـ پ) پایایی زیرمقیاس حمایت خانواده
پایایی زیرمقیاس حمایت خانواده با بهره‎گیری از روش آلفای کرونباخ (حذف سؤال به شرط افزایش پایایی) محاسبه شد. پایایی زیرمقیاس حمایت خانواده (گزارش نوجوان) با حذف سؤالات 1، 4 و 11، 52/0 و برای گزارش والدین با حذف همین سؤالات 63/0 به‎ دست آمد.

2ـ پ) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت خانواده
با استفاده از روش تحلیل عاملی اصلی، ساختار عاملی زیرمقیاس حمایت خانواده (گزارش نوجوان) مورد بررسی قرار گرفت. این زیرمقیاس بر اساس نتایج به‎ دست آمده از تحلیل پایایی با 3 سؤال وارد تحلیل عامل اکتشافی شد. نتایج این تحلیل در جدول 7ـ3 گزارش شده است.

جدول7ـ3. تحلیل عاملی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عامل اکتشافی، ارزش ویژه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، ارزش ویژه، تحلیل عاملی اکتشافی