دانلود پایان نامه درمورد تامین کننده، محدودیت ها، برنامه ریزی آرمانی، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

همچنين از روش ميداني و پرسشنامه، در خصوص شناسایی معیارها و شاخص های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در مديريت زنجيره تامين بهره گرفته شده که اين هدف از طريق بهره گيري از نقطه نظرات کارشناسان دنبال شده است؛ بنابراين می توان گفت که اين پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهيت و روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي است.

3-3- روش پژوهش
در مرحله اول با مطالعه کتابخانه ای، جستجو در سایت های معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود در خصوص معیارها و شاخص های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و همچنین تکنیک های رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان مانند AHP و برنامه ریزی آرمانی، ادبیات پژوهش گردآوری شده، سپس با توجه به ادبیات پژوهش و بررسی وضعیت شرکت و تامین کنندگان و مصاحبه با مدیران خرید ، تدارکات ، کیفیت ، تحقیق و توسعه،مهندسی و . . . پرسشنامه ای تهیه و تدوین وبرای ایشان ارسال می گردد.
در این پژوهش برای تحلیل و انتخاب مناسب ترین تامین کنندگان یک مدل تلفیقی توسعه داده می شود. مدل ارائه شده یک مدل ترکیبی می باشد که همزمان با درنظر گرفتن معیارهای گوناگون، آرمانهای مختلف را در نظر می گیرد. مدل ارائه شده به کمک ترکیب روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی و در نظر گرفتن محدودیت های گوناگون (شامل محدودیت های آرمانی و محدودیت های سیستمی) تامین کنندگان مواد اولیه را ارزیابی نموده و در نهایت به هر کدام از آنها مقدار بهینه سفارش را تخصیص می دهد.
این متدولوژی را می توان به دو فاز اصلی تقسیم کرد: فاز نخست شامل تعیین معیارهای کمی و کیفی و استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور وزن دهی به معیارها و گزینه ها که در این صورت میزان اهمیت معیارها و اولویت تامین کنندگان از طریق AHP توسط نظرات کارشناسان شرکت محاسبه می شود و فاز دوم عبارت است از شناسایی محدودیت های آرمانی و سیستمی و ترکیب نتایج حاصل از فاز اول با مدل برنامه ریزی آرمانی به منظور تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر تامین کننده. شکل 3-1 نشان دهنده مراحل توسعه مدل ترکیبی AHP-GP می باشد.

شکل 3-1- مراحل توسعه مدل ترکیبی AHP-GP

3-4- نمونه آماری
در اين پژوهش برای شناسایی معیارها، ارزیابی تامین کنندگان و سایر داده های مورد نیاز برای مدل سازی، از نظرات متخصصان و کارشناسان حوزه زنجیره تامین، آزمایشگاه و سفارشات شرکت اسنوا اصفهان استفاده شده است.

3-5- روش گردآوری اطلاعات
روش هاي گردآوري اطلاعات را به طور کلي مي توان به دو طبقه روش هاي کتابخانه اي و روش هاي ميداني تقسيم نمود. در مرحله اول با مطالعه کتابخانه ای، جستجو در سایت های معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود در خصوص معیارها و شاخص های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و همچنین تکنیک های رتبه بندی مانند AHP و برنامه ریزی آرمانی، ادبیات پژوهش گردآوری شده، سپس با توجه به ادبیات پژوهش و بررسی وضعیت شرکت اسنوا اصفهان و تامین کنندگان آن و مصاحبه با مدیران خرید ، تدارکات ، سفارشات ،کیفیت ، مهندسی ، تحقیق و توسعه ، آزمایشگاه و . . . ماتریس های مقایسات زوجی توسط ایشان تکمیل و پر شده است.
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات
جهت کسب اطلاعات مورد نظر از کارشناسان و با هدف پاسخ گويي به سوالات پژوهش از تکنيک ها و ابزارهاي مختلفي مثل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده مي شود، که پژوهش حاضر، پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی را جهت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان شرکت اسنوا، مورد استفاده قرار داده است. همچنین جهت دستیابی کیفیت مواد اولیه عرضه شده توسط تامین کنندگان، ازمیانگین کیفیت در دوره های گذشته که در آزمایشگاه شرکت موجود می باشد استفاده شده است.
3-7- ابزار تجزیه و تحلیل
در این پژوهش از مدل های تصمیم گیری چند معیاره از جمله AHP و برنامه ریزی آرمانی (GP) جهت بدست آوردن اهمیت معیارها، ارزیابی و انتخاب و همچنین تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان استفاده می شود که بکمک نرم افزار Expert choice اهمیت معیارها و وزن نهایی تامین کنندگان محاسبه می شود و به این ترتیب تامین کنندگان بالقوه و مناسب برای شرکت اسنوا اصفهان، رتبه بندی و انتخاب می شوند و در نهایت با حل برنامه ریزی آرمانی به کمک نرم افزار LINGO9 مقدار تخصیص یافته به هر کدام از تامین کنندگان مشخص می شود.

3-8- طبقه بندی مواد اولیه مورد استفاده در اسنوا اصفهان
مواد اولیه مورد استفاده در شرکت اسنوا اصفهان دارای تنوع زیادی می باشد که هر کدام نیازمند نوع متفاوتی از کنترل قابل اعمال است. روش های معمول و متداول طبقه بندی مواد اولیه عبارتند از :1) تجزیه و تحلیل ABC ،2 ) تجزیه و تحلیل VED98، 3) تجزیه و تحلیل FNS99.
در روش ABC ،کل مواد اولیه به سه گروه بر اساس ارزش سالیانه آنها و نه بر اساس ارزش انفرادی آنها طبقه بندی می شوند. در روش VED، مواد اولیه بر اساس اهمیت کارکردی (عملکردی) در سه طبقه و در روش FNS با توجه به سرعت جا به جایی و نقل و انتقال، مواد در انبارها در سه طبقه قرار می گیرند(نایر100،2002).
مواد اولیه مورد نیاز شرکت اسنوا اصفهان به لحاظ درجه اهمیت و میزان حیاتی بودن (بر اساس روش VED)، بر اساس میزان ارزش ریالی سالیانه آنها (با الهام از روش ABC) طبقه بندی می گردد. بر اساس روش VED و روش ABC، ماده اولیه پلیمری ‌ABS در درجه اول اهمیت قرار گرفته است، در این پژوهش به دلیل اهمیت این ماده مصرفی و همچنین تنوع تامین کنندگان و معیارهای موثر در انتخاب آنها و تمرکز کامل بر همه جنبه های کمی و کیفی انتخاب تامین کنندگان، مدل سازی روی تامین ماده اولیه پلیمری ‌ABS معطوف می شود.

3-9- مدل ترکیبی AHP-GP برای تخصیص سفارشات به تامین کنندگان
مدل طراحی شده در این تحقیق از مراحل عملی انتخاب تامین کننده الگوبرداری کرده است در این مدل انتخاب تامین کننده شرایط زیر را طی می کند:
شناسایی تامین کنندگانی که شرایط عمومی مد نظر خریدار را احراز می کنند.
رتبه بندی پیمانکاران با توجه به شرایط عمومی
برگزاری مناقصه و دعوت از پیمان کاران منتخب اولیه و استعلام شرایط خصوصی تامین کنندگان
ارزیابی اطلاعات جمع آوری شده و تحلیل نتایج
انتخاب نهایی فروشندگان و تخصیص سفارش ها
به منظور اجرای مراحل فوق می توان این پژوهش را به دو فاز اصلی تقسیم کرد: فاز نخست شامل تعیین معیارهای کمی و کیفی و استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور وزن دهی به معیارها و گزینه ها که در این صورت میزان اهمیت معیارها و اولویت تامین کنندگان از طریق AHP توسط نظرات کارشناسان شرکت محاسبه می شود و فاز دوم عبارت است از شناسایی محدودیت های آرمانی و سیستمی و ترکیب نتایج حاصل از فاز اول با مدل برنامه ریزی آرمانی به منظور تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر تامین کننده.
3-9-1- شناسایی تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان
در این مرحله با استفاده از منابع مختلف اطلا عاتی لیست جامعی از تامین کنندگان موجود را تهیه می کنیم. نکته ای که نباید آن را فراموش کرد این است که در تهیه این لیست نباید هیچ گونه پیش داوری اعمال نمود و حذف نمودن تامین کنندگان نامطلوب را به مراحل بعد سپرد. در این راستا تامین کنندگان ماده اولیه پلیمری ‌ABS در شرکت اسنوا اصفهان شناسایی شدند که عبارتند از:
1-تامین کننده کره‌ای 2- تامین کننده چینی 3- تامین کننده هندی 4- تامین کننده ترکیه ای 5- تامین کننده کویتی
3-9-2- شناسایی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
پس از اینکه فهرستی از معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان مورد بررسی قرار گرفت در نهایت پس از مصاحبه با کارشناسان بخش تامین مواد اولیه و همچنین کارشناسان بخش ، تحقیق و توسعه ، مهندسی ، کیفیت ، بهره برداری و آزمایشگاه شرکت، پنج معیار اصلی قیمت، تحویل به موقع، انعطاف پذیری، هزینه حمل و نقل و کیفیت شناسایی شدند که معیار انعطاف پذیری به زیر معیارهای انعطاف پذیری در حجم و انعطاف پذیری در بهبود کیفیت تقسیم می شود که این معیارها و زیر معیارها را می توان در شکل 3-2 مشاهده کرد.

شکل 3-2- معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

3-9-3- تعریف متغیرها و پارامترهای مدل
قبل از تشریح مدل، پارامترها و متغیرهای مدل در جدول 3- 1 تعریف می شوند:
جدول 3-1- متغیرها و پارامترهای مدل
تعداد تامین کنندگان n
میزان سفارش از تامین کننده i ام بر حسب میلیون تن xi
وزن آرمان ها wj
انحراف منفی از آرمان j ام d_j^-
انحراف مثبت از آرمان j ام d_j^+
سطح تعریف شده آرمان j ام bj
مجموع موزون انحراف از آرمان ها A
ضرایب فنی aji
حداکثر (حداقل) مقدار آرمان j ام Zj
قیمت ماده پلیمری ABS تامین کننده i ام Ci
هزینه حمل و نقل هر تن محصول تامین کننده i ام Ri
ظرفیت تامین کننده i ام Ki
مجموع تقاضای ماده پلیمری ABS D
امتیاز تحویل به موقع تامین کننده i ام Li
سطح انعطاف پذیری در حجم تامین کننده i ام Fi
سطح انعطاف پذیری در بهبود کیفیت تامین کننده i ام Fli

3-9-4- فرموله کردن مدل
برای تامین ماده پلیمری ABS مورد نیاز باید از تامین کنندگان مختلفی خرید کنیم. در خرید از این تامین کنندگان باید ویژگیهای مهم آنها در مدل سازی لحاظ شود. همچنین محدودیت های شرکت در خرید از هرکدام از اینها نیز لحاظ شود برای نمونه محصول هر یک از تامین کنندگان دارای ویژگیهای مثبت و منفی کیفی است که سعی می شود ویژگیهای مهم اینها در مدل لحاظ شود. از ویژگیهای مهم مدل مذکور اعمال استراتژیهای مدیریت شرکت و تعیین ترکیب مناسبی از تامین کنندگان ماده پلیمری ABS می باشد.
با توجه به نقاط قوت وضعف هر یک از دو تکنیک AHP و برنامه ریزی آرمانی که قبلا بیان شده است، مدل زیر جهت استفاده از مزایای هر دو روش و پوشش نقاط ضعف آنها ارائه می گردد که در آن تابع هدف، مقدار فاصله اهداف را از مقدار آرمانی تعریف شده حداقل می کند و محدودیت آرمانی نیز مقدار هر هدف را در نزدیکی آرمان حفظ خواهد کرد.
Min A=∑_(j=1)^m▒〖(w_j 〗 d_j^-+w_j d_j^+)
Subject to:
∑_(i=1)^n▒a_ji x_i+d_j^–d_j^+=b_j {j=1,2,…,m} {i=1,2,…,n}
و سایر محدودیت های سیستمی

x_i,d_j^-,d_j^+≥0

محدودیت های این مدل را می توان به محدودیت های آرمانی و محدودیت های سیستمی طبقه بندی کرد. محدودیت های آرمانی شامل قیمت خرید ماده پلیمری ABS ، تحویل به موقع، انعطاف پذیری در حجم، انعطاف پذیری در بهبود کیفیت، هزینه حمل و نقل، کیفیت می باشد. از محدودیت های مهم خریدار، با توجه به تجزیه و تحلیل این واحد و همچنین مصاحبه های صورت گرفته با مدیریت تامین مواد، محدودیت های تقاضا می باشد. همچنین محدودیت مهم تامین کننده، ظرفیت تولید یا ظرفیت تولید تخصیص به شرکت خریدار است که تمام محدودیت های مذکور در قالب عبارات ریاضی به مدل وارد می شود.
محدودیت های آرمانی این مدل عبارتند از:
قیمت خرید: با توجه به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تامین کننده، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، رتبه بندی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد انعطاف پذیری، تامین کننده، مقایسات زوجی، بهبود کیفیت