دانلود پایان نامه درمورد تامین کننده، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

از اهمیت بالاتری نسبت به دو معیار دیگر برخوردار شده است.
هو و همکاران83 (2010) در مقاله ای با عنوان رویکرد تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که شایع ترین روش های بکار رفته در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان کدام است و به کدام یک از معیارهای ارزیابی توجه بیشتری شده است؟ که برای پاسخ دادن به این سوالات، 75 مقاله ای که در سال های 2000 تا 2008 در مورد ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان وجود داشت را مورد بررسی قرار دادند و به این موضوع پی بردند که رویکردهای ترکیبی در مقایسه با رویکردهای منفرد برای انتخاب تامین کنندگان از توجه کمتری برخوردار بوده است و شایع ترین روش منفرد برای انتخاب تامین کنندگان DEA می باشد و در رویکردهای ترکیبی AHP به دلیل سهولت استفاده و انعطاف پذیری آن بیشتر مورد توجه بوده است و شایع ترین روش ترکیبی رویکرد AHP-GP بوده است. در مورد شایع ترین معیارهای ارزیابی تامین کنندگان، معیار کیفیت (در 68 مقاله استفاده شده) و به دنبال آن زمان تحویل (در 64 مقاله استفاده شده)، قیمت / هزینه (در 63 مقاله)، توانایی ساخت، سرویس، مدیریت، تکنولوژی، تحقیق و توسعه، مالی، انعطاف پذیری، شهرت، روابط و ایمنی بیشترین معیارهای مورد استفاده در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان می باشد که نشان می دهد بر خلاف گذشته که یکی از معیارهای اصلی انتخاب تامین کنندگان معیار هزینه بوده است اکنون جای خود را به معیارهای دیگر داده است.
لی84 (2009) در مقاله ای تحت عنوان طراحی مدلی فازی برای انتخاب تامین کنندگان با توجه به مزایا، فرصتها، هزینه ها و ریسک ها، تامین کنندگان شرکت ساخت نور افکن LCD را با روش AHP فازی ارزیابی و انتخاب کرده است.
زانگ و همکاران85 (2009) در مقاله ای تحت عنوان رویکردی جدید برای انتخاب تامین کنندگان بر مبنای تصمیم گیری گروهی منطق فازی 6 تامین کننده را بر اساس منطق فازی و متغیرهای کلامی با توجه به چهار گروه تصمیم گیرنده (DMU)86، ارزیابی و انتخاب کرده اند.
داگ دویران و همکاران87 (2009) در مقاله ای تحت عنوان انتخاب اسلحه مناسب با استفاده از روشهای AHP و TOPSIS در شرایط فازی، یک مدل ارزیابی بر مبنای AHP فازی و TOPSIS فازی جهت ارزیابی و انتخاب اسلحه های بهینه توسعه داده اند.
ها و کریشنان88 (2008) در مقاله خود با نام “یک رویکرد تلفیقی در انتخاب تامین کننده برای حفظ زنجیره تامین رقابتی” روشی را ارائه کرده اند که خریدار را قادر می سازد تا با محاسبه نمره ترکیبی تامین کننده با استفاده از معیارهای کمی و کیفی یک یا چند تامین کننده را انتخاب کند. مدل تلفیقی انها ترکیبی از AHP، DEA و شبکه عصبی است.
چوان لین و دیگران89 (2008)، پژوهشی با عنوان «فرایند طراحی محصولات بر اساس نیازمندیهای مشتری»، انجام دادند. آنها در این مسیر از روش های AHPو TOPSIS استفاده نمودند و یک چاچوب کلی را بر اساس نیازهای مصرف کننده و مشتری، ایجاد کرده و بر این اساس نیازمندیهای آنان را مبنای کار خود قرار دادند. آنها با استفاده از مدل AHP رابطه بین نیازهای مشتری و ویژگی های محصول را تعیین کردند و با استفاده از روش TOPSIS خواسته های مشتری را اولویت بندی نمودند.
ون وانگ و همکاران90 (2008) در مقاله ای تحت عنوان تکنیک TOPSIS سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با بکارگیری متغیرهای کلامی در شرایط عدم قطعیت شاخص های هزینه،کیفیت و خدمات و دی فازی کردن آنها، از الگوریتم TOPSIS سلسله مراتبی فازی ، AHP فازی و TOPSIS برای ارزیابی و انتخاب 3 تامین کننده LI-BPIC استفاده کرده اند و نتایج این سه روش را باهم مقایسه کرده اند.
باچا و هاگ91 (2008)، برای کمی کردن اطلاعات کیفی بر مبنای قضاوتهای مدیریتی در محیط تصمیم گیری چند معیاره92، از رویکرد AHP جهت تعیین اولویت در انتخاب تامین کنندگان استفاده کردند.
مین وو93 (2007) در پژوهشی با عنوان شبیه سازی مدل های AHP و TOPSIS و کاربرد آنها در مدیریت زنجیره تأمین، بیان می کند که در مدیریت زنجیره تأمین تأکید بر روابط استراتژیک مشترک بین شرکت اصلی و شرکتهای وابسته است.
چن و همکاران94 (2006) یک روش تصمیم گیری فازی را برای مسئله انتخاب تأمین کننده در سیستم زنجیره تأمین ارائه کرده اند. آنها بیان داشته اند که در طی سالهای اخیر تعیین تامین کنندگان مناسب در زنجیره تامین به عنوان مسئله قابل توجه استراتژیک تبدیل شده است.
فرانکلین وهای95 (2005)، در مقاله پژوهشی شان یک روش جدید بنام فرایند تحلیل سلسله مراتبی با رأی گیری (VAHP) 96 را برای انتخاب تأمین کننده ارائه کرده اند. این روش، یک روش وزن دهی جدید بجای مقایسه های زوجیAHP برای انتخاب تأمین کننده می باشد امّا رویکرد منظم اقتباس اوزان مورد استفاده و نمره دهی به عملکرد تأمین کنندگان را از دست نمی دهد.
2-7-2- پژوهشهاي داخلي
نوری زاده(1389)، در پژوهشی با عنوان ارائه الگویی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان قطعات با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی فازی در شرکت نصیر لوازم به ارزیابی تامین کنندگان پرداخته است.
ایزدی(1388)، در پژوهشی تحت عنوان اولویت بندی تامین کنندگان قطعات با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP فازی و TOPSIS فازی، که شرکت صنایع الکترواپتیک اصفهان را به عنوان شرکت مورد مطالعه قرار داده است، تامین کنندگان شرکت را ارزیابی کرده و انها را رتبه بندی کرده است.
دارابی و سعیدی (1387)، در مقاله ای با عنوان طراحی یک مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و تخصیص سفارش ها با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) و برنامه ریزی چند هدفه به رتبه بندی تامین کنندگان با توجه به ورودی و خروجی های مدل می پردازند. آنگاه اطلاعات دقیق تری از شرایط فروش تامین کنندگان منتخب اولیه استعلام و به کمک یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه مورد ارزیابی نهایی قرار می گیرند. نتیجه حاصله فهرست نهایی تامین کنندگان منتخب و میزان خرید از هر کدام را مشخص می کند.
غفاري و غضنفري (1386) در پژوهشی تحت عنوان ارائه مدل ارزيابي، انتخاب و تخصيص سفارشات به تامين كنندگان در سيستم مديريت روابط تامين كنندگان يك واحد نمونه لجستيك، ضمن بيان نقش و جايگاه سيستم SRM 97 در لجستيك و زنجيره تامين، مزاياي بكارگيري آن در سازمان هاي لجستيكي را بررسي کرده و با توجه به اين كه مساله ارزيابي، انتخاب و تخصيص سفارشات به تامين كنندگان از مهمترين فعاليت ها در سيستم مديريت روابط تامين كنندگان مي باشد، در ادامه يك مدل چند معياره جهت ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان برتر در يك واحد نمونه لجستيك ارائه نموده و سپس جهت تخصيص سفارشات به تامين كنندگان منتخب از يك مدل برنامه ريزي خطي چند هدفه استفاده نموده اند.
امين دوست و کتابی(1386) در مقاله ای تحت عنوان ارزيابي وانتخاب تامين كنندگان در شبكه زنجيره تامين با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) ، از يك تئوري مطلوبيت با ويژگيهاي چند گانه بر اساس استفاده از تجزيه تحليل پوششي داده ها استفاده کرده كه هدف از آن كمك كردن به مديران و مسئولين خريد هر سازمان به منظور فرمول بندي استراتژي هاي پايدار و با ثبات در شرايط متغير و نا پايدار بازارهاي فعلي است.
نعمت الهي(1385)، در پژوهشی با عنوان ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها و نوعي از فرايند تحليل سلسله مراتبي، که شركت مگاموتور را به عنوان شركت مورد مطالعه انتخاب کرده است، کارایی تامین کنندگان شرکت را ارزیابی کرده و آنها را رتبه بندی کرده است.
آزادی(1384)، پژوهشی با عنوان انتخاب و توسعه تامین کنندگان با توجه به ریسک های مرتبط با آن، مدل AHP و TOPSIS را در مساله آنالیز ریسک در انتخاب و توسعه تامین کنندگان توسعه داده است.
تمایز پژوهش حاضر با پژوهش های مشابه در این زمینه، این است که بر خلاف بسیاری از پژوهش هایی که صرفا نظری و توصیفی هستند بر کاربرد یک مدل ترکیبی و تحلیلی در ارزیابی و انتخاب تامین کننده و تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان برای یک مورد واقعی در کشورمان متمرکز شده است. معیارهای موثر، شناسایی و ارزیابی آنها در زمینه مربوط به مورد مطالعه، مختص این پژوهش است، گرچه روش حل ممکن است مشابه برخی پژوهش های پیشین باشد ولی مدل تلفیقی AHP-GP و پارامترهای مربوطه و چگونگی تلفیق آنها بسته به مورد مطالعه متفاوت خواهد بود.
در تحقیقات قبلی بیشتر به ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان اشاره شده است. اما در این پژوهش علاوه بر اولویت بندی معیارها و تامین کنندگان، تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان منتخب نیز با مدل تلفیقی محاسبه و مشخص می شود.

2-8- شرکت اسنوا اصفهان
2-8-1- ماموریت شرکت اسنوا اصفهان
تامین نیازهای مشتریان داخلی و خارجی و سایر ذینفعان در بالاترین سطح و حفظ شهرت مطلوبیت در کیفیت در زمینه محصولات لوازم خانگی با بهره برداری بهینه از منابع انسانی و طبیعی، استفاده موثر از توان بالقوه تکنولوژیکی و تجهیزات، رعایت ملاحظات ایمنی، حفظ سلامت محیط زیست و تلاش در توسعه سرآمدی پایدار.
2-8-2- تولیدات شرکت اسنوا اصفهان
شرکت اسنوا دارای محصولات لوزام خانگی با تنوع زیاد در گروه محصولات برودتی، شوینده، صوت و تصویری TV ، گازسوز تحت سبد لوازم خانگی و تجهیزات جانبی آشپزخانه می باشد، با توجه به گستردگی تولیدات آن و رقبای داخلی و خارجی در این صنعت گروه محصولات برودتی شامل یخجال فریزر،ساید بای ساید،کولرگازی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .
با توجه به مطالب بیان شده در مورد شرکت اسنوا اصفهان، به دلیل گسترده بودن شرکت، وجود تعداد زیادی مدیران با تجربه و کارآمد، هزینه بالای تامین مواد اولیه به دلیل حجم زیاد مواد مورد نیاز و اهمیت دادن سازمان به استفاده بهینه از مواد اولیه و تجهیزات، همچنین به عنوان یک شرکت تولیدی و پیشرو در صنعت لوازم خانگی که مایل است محصولات با قابلیت اطمینان و کیفیت بالا و مطابق با خواسته های مشتری به بازار عرضه نماید، این شرکت به عنوان مطالعه موردی این پژوهش انتخاب می شود.
2-9- خلاصه
مباحث اين فصل در غالب 7 بخش طبقهبندی گرديده است. پس از بیان مقدمه در بخشهای دوم و سوم به ترتيب مفاهيم تصمیم گیری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن در بخش چهارم مفهوم برنامه ریزی آرمانی ارائه گرديد. در بخش های بعدی به ترتيب مباحث مرتبط با مديريت زنجيره تامين، انتخاب تامین کننده و در نهايت پيشينه ی پژوهش، مورد بحث قرار گرفت.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1- مقدمه
در اين فصل به منظور آشنايي با چگونگي روش پژوهشي که در رسيدن به اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، مباحث نوع پژوهش، روش پژوهش، جامعه آماري، روش گردآوري اطلاعات، ابزار های گردآوري اطلاعات و ابزار تجزیه و تحلیل مورد بررسي قرار ميگيرد.

3-2- نوع پژوهش
هدف از بيان روش تحقيق آن است که پژوهشگر مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را هرچه دقيق‌تر، آسانتر و ارزان تر در دستيابي به پاسخ هايي براي پرسش هاي تحقيق مورد نظر کمک کند(نادري و سيفي نراقي، 1385). پايه هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار مي رود. روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راه هاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت‌ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است. پژوهشهاي علمي را بر اساس دو مبناي هدف و روش مي توان تقسيم بندي کرد.
پژوهشها بر اساس هدف به سه دسته کاربردي، بنيادي و علمي طبقه بندي ميشوند. همچنين بر اساس ماهيت و روش، پژوهشهاي علمي را مي توان به پنج گروه توصيفي، تاريخي، همبستگي، تجربي و علي تقسيم نمود(دانايي فرد و ديگران، 1383).
با توجه به اينکه در اين پژوهش از مطالعه اسناد، مدارک، مقالات، پايان نامه ها و کتاب هاي مختلف استفاده شده و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تامین کننده، تأمین کننده، سلسله مراتب، سلسله مراتبی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تامین کننده، محدودیت ها، برنامه ریزی آرمانی، انعطاف پذیری