دانلود پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، پردازش اطلاعات، اعداد و ارقام

دانلود پایان نامه ارشد

ترسيم روش دستيابي به نتايج مرحله اقدام فرا مي رسد. در اين مرحله با استفاده از داده هاي اوليه و خام ابتدا متغيرها محاسبه و استخراج مي شوند و سپس با استفاده از آزمون هاي صحيح پردازش اطلاعات با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه صورت مي گيرد. خروجي اطلاعات ما را براي دستيابي به نتايج ياري خواهد رساند. در اين فصل ما به تحليل اطلاعات با کمک نرم افزارهاي مربوطه پس از استخراج و محاسبه متغيرها خواهيم پرداخت و اين اطلاعات را به منظور بررسي و حصول نتايج نهايي ارائه خواهيم داد.
4-2-توصيف آماري داده ها
استفاده از روش هاي آماري در تجزيه و تحليل کمي به دو شکل توصيفي و استنباطي انجام مي گيرد ويکي از مهم ترين بخش هاي هر تحقيق علمي به حساب مي آيد. استفاده از روش هاي آماري به روش و هدف هر تحقيق بستگي دارد. به بيان ديگر: استفاده از روش هاي متفاوت آماري متاثر از نوع، مقياس و ماهيت و روش اجرا و گردآوري اطلاعات و هدف آن تحقيق است. از آنجاييکه اعداد وارقام به تنهايي بدون معني هستند. بنابراين براي تجزيه و تحليل و نتيجه گيري مناسب اين داده هاي بايستي به اعداد و ارقام داراي معني دار تبديل شده و سپس مورد تجزيه و تحليل و تعبير درست واقع شوند.
در واقع آمار يکي از مهم ترين وسايل مورد نياز هر تحقيق است که صحت و اعتبار نتايج با آن محک زده مي شود. آمار توصيفي شاخص هاي کشيدگي و پراکندگي متغيرها را بيان مي کند و بر اساس اين
شاخصها آزمون فرضيه ها انجام مي شود. به بيان ديگر آمار توصيفي فقط گروه نمونه را توصيف مي کند و با استفاده از آمار استنباطي و بر اساس تئوري احتمالات درباره جامعه آماري قضاوت مي گردد.
بر همين اساس در اين فصل نتايج توصيفي و استنباطي داده هاي تحقيق گزارش شده و نتايج به دست آمده تحليل و تفسير مي شود. تجزيه و تحليل نتايج تحقيق عبارت است از روشي که به وسيله آن کل فرايند تحقيق از انتخاب مساله تا رسيدن به نتيجه نهايي مورد کنترل قرار مي گيرد.
با توجه به ضرورت انجام آزمون هاي اوليه داده ها كه در بخش سوم تحقيق توضيح داده شد، در پژوهش حاضر براي گردآوري داده ها از روش ميداني استفاده مي شود براي اين منظور با مراجعه به داده هاي اطلاعاتي در سايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مركز آمار ايران و بورس اوراق بهادار داده ها گردآوري مي شوند. به منظور گردآوري پيشينه و مباني نظري تحقيق با مراجعه به كتاب ها، مقالات و تحقيقات انجام شده در فصل مستقل آورده مي شود. ابزار تحقيق حاضر رويدادهاي اتفاق افتاده مي باشد كه در جداول مخصوص داده ها انتقال و سپس مورد ارزيابي و تجزيه وتحليل هاي آماري قرارمي گيرد.
آزمون هاي انجام شده به ترتيب عبارتند از: دراين قسمت، ويژگي هاي آماري سري هاي زماني، بازده شاخصها وسهم ها ارايه مي گردد اين ويژگي ها شامل چولگي، كشيدگي، ميانگين، تعداد مشاهدات و… براي هر سري زماني مي باشد. همانگونه كه مشاهده مي شود، در هيچكدام از سري هاي زماني موجود در اين
پانل ها، فرضيه نرمال بودن برقرارنيست همچنين نمودار مرتبط با هسته چگالي مرتبط با هرسري زماني داخل پانل نيز ارائه شده است.
جدول4-1- آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق در بازه زماني 1391-1381.
جدول4-1- 1-آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق
Descriptive Statistics
Variables
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
متغير هاي تحقييق
تعداد
مينيمم
ماکزيمم
ميانگين
انحراف معيار
= مطالبات سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي)بانک DPDR…AC1…Y1
11
8.60
10.45
9.7520
.67385
= مطالبات معوق مشتريان انفرادي(حقيقي)بانک DPD…AC2…Y2
11
8.76
11.65
9.5652
.77345
= مطالبات مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي)بانک DDR…AC3…Y3
11
7.67
11.42
9.4502
1.61389
مديريت ريسک اعتباري مشتريان انفرادي(حقيقي)…CRM…Xit
11
11.55
14.90
12.9687
1.30196
تعداد قابل قبول(N) (listwise)
11

*عدد (11) : حجم نمونه و بيانگر تعداد سال مي باشد.
* مينيمم : بيانگر کوچکترين عدد مطالبات در يازده سال مي باشد.
* ماکزيمم : بيانگر بزرگترين عدد مطالبات در يازده سال مي باشد.
*ميانگين : بيانگر اين است که از مجموع اعداد يازده سال ميانگين گرفته شده است.
* انحراف معيار : بيانگر اين است که هر وام با ميانگينش چقدر اختلاف دارد.
جدول4-1- 2-آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق
Descriptive Statistics

N
Range
Minimum
Sum
Mean
Skewness
Kurtosis

تعداد
دامنه تغييرات
جمع
ميانگين
ميانه
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error

آماره
آماره
آماره
آماره
خطاي معيار
آماره
خطاي معيار
آماره
خطاي معيار
= مطالبات سررسيد گذشته مشتريان انفرادي(حقيقي)بانک DPDR…AC1…Y1
11
1.85
8.60
107.27
.20317
-.854
.661
-.745
1.279
= مطالبات معوق مشتريان انفرادي(حقيقي)بانک DPD…AC2…Y2
11
2.88
8.76
105.22
.23320
2.192
.661
5.807
1.279
= مطالبات مشکوک الوصول مشتريان انفرادي(حقيقي)بانک DDR…AC3…Y3
11
3.75
7.67
103.95
.48661
.216
.661
-2.324
1.279
مديريت ريسک اعتباري مشتريان انفرادي(حقيقي)…CRM…Xit
11
3.34
11.55
142.66
.39256
.673
.661
-1.535
1.279
تعداد قابل قبول(N) (listwise)
11

*عدد (11) : حجم نمونه و بيانگر تعداد سال مي باشد.
*دامنه تغييرات : اختلاف بين مينيمم و ماکزيمم
* جمع: مجموع اعداد يازده سال
* ميانگين : مرکز داده ها
* ميانه : عدد مرکزي داده ها در داده هاي نرمال
* ضريب چولگي: بيانگر پخش شدن داده ها در سمت چپ يا راست يا وسط توزيع نرمال
* ضريب کشيدگي : پهن بودن توزيع مشاهدات
جدول4-1- 3-آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق
Descriptive Statistics

N
Range
Minimum
Sum
Variance
متغير هاي تحقييق
تعداد
مينيمم
ماکزيمم
ميانگين
انحراف معيار
= مطالبات سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)بانک DPDR…CC1…Y4
11
1.30
10.26
121.50
.143
= مطالبات معوق مشتريان انفرادي(حقوقي)بانک DPD…CC2…Y5
11
2.94
10.09
119.44
.723
= مطالبات مشکوک الوصول مشتريان غير انفرادي(حقوقي)بانک DDR…CC3…Y6
11
4.07
8.87
118.18
3.686
مديريت ريسک اعتباري مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)…CRM…Xit
11
3.34
11.55
142.66
1.695
تعداد قابل قبول(N) (listwise)
11

توضيح : مفهوم اعداد همانند جداول فوق

جدول4-1- 4-آزمون توصيف خصوصيات نمونه آماري تحقيق
Descriptive Statistics

N
Range
Sum
Mean
Skewness
Kurtosis

تعداد
دامنه تغييرات
جمع
ميانگين
ضريب چولگي
ضريب کشيدگي

Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error

آماره
آماره
آماره
آماره
خطاي معيار
آماره
خطاي معيار
آماره
= مطالبات سررسيد گذشته مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)بانک DPDR…CC1…Y4
11
1.30
121.50
.11404
-1.075
.661
.536
1.279
= مطالبات معوق مشتريان انفرادي(حقوقي)بانک DPD…CC2…Y5
11
2.94
119.44
.25638
1.899
.661
4.047
1.279
= مطالبات مشکوک الوصول مشتريان غير انفرادي(حقوقي)بانک DDR…CC3…Y6
11
4.07
118.18
.57886
.235
.661
-2.333
1.279
مديريت ريسک اعتباري مشتريان غيرانفرادي(حقوقي)…CRM…Xit
11
3.34
142.66
.39256
.673
.661
-1.535
1.279
تعداد قابل قبول(N) (listwise)
11

توضيح : مفهوم اعداد همانند جداول فوق

4-3-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري
4-3-1-جامعه آماري
جامعه عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي كه علاقمند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم. اولين قدم در نمونه گيري، تعريف جامعه مورد نظر است(دلاور،1382)، به بيان ديگر: جامعه آماري در حقيقت شامل عناصري است که موضوع يک پژوهش معين در آن مصداق پيدا مي کند و مايليم درباره آن استنباط کنيم(هومن،1373،67).
بنابراين جامعه آماري اين پژوهش، مديريت شعب بانک ملت استان سمنان مي باشد.
4-3-2-حجم نمونه
نمونه عبارت است از زيرمجموعه اي از جمعيتي كه پژوهشگر مايل است نتايج را بدان ها تعميم دهد. به طور کلي روش نمونه گيري طبقه اي در مطالعه هايي كه محقق قصد مقايسه زيرگروه هاي مختلفي را داشته باشد، مناسب است. بطور خلاصه، در روش نمونه گيري طبقه اي محقق مطمئن است كه نمونه انتخاب شده براساس ويژگي ها و عواملي كه اساس آن طبقه بندي بوده اند، نماينده واقعي جامعه موردنظر است(دلاور، 1382).
در اين تحقيق با توجه به وسعت جامعه که منجر به صرف هزينه و وقت بسيار و کاهش دقت مطالعه
مي شود و به منظور اطمينان از اينکه نمونه مورد مطالعه معرف جامعه آماري است و شاخص هاي محاسبه شده از اعتبارات لازم براي استنباط آماري و برآورد پارامترهاي جامعه برخوردار هستند، و از آنجا که انتخاب نمونه با اندازه کافي به منظور جمع آوري اطلاعات از اهميت زيادي برخوردار است، با نظر مشاور آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است.
شيوه نمونه گيري: براي انتخاب نمونه درتحقيق حاضر ازآنجايي که قلمرومکاني و همچنين جامعه آماري تحقيق حاضر به صورت يک مطالعه موردي در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان و براساس يک سري زماني بين سال هاي 1391-1381، مي باشد. بنابراين ازداده هاي مربوط به تحقيق از طريق سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج مي شود. به عنوان نمونه آماري در تحقيق حاضر گنجانده مي شود. ودر مرحله بعد مورد داده هاي فوق جهت تجزيه و تحليل آماري جهت سنجش روابط متغيرهاي تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرند.
4-4- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها
در اين قسمت، ويژگي هاي آماري متغيرهاي تحقيق ارايه مي گردد. اين ويژگي ها شامل ميانگين فراواني و تعداد مشاهدات براي هر متغير بکارفته در تحقيق حاضر مي باشد.
همانگونه كه مشاهده مي شود، در هريک از متغيرهاي تحقيق براساس آزمون تعيين نرماليتي يا آزمون کلموگروف- اسميرنف در بين متغيرهاي موجود در اين تحقيق، فرضيه نرمال بودن برقرار مي باشد.
4-4-1-توصيف آماري داده ها و ويژگيهاي داده ها:
دراين قسمت به تشريح ويژگيهاي جمعيت شناختي درمورد خصوصيات نمونه آماري داده هاي مربوط به مديريت ريسک اعتباري و مطالبات معوق بانک ملت که به صورت يک مطالعه موردي در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان، مي باشد، پرداخته ميشود:
4-4-2-آزمون تعيين نرماليتي متغيرها- (آزمون کولموگروف- اسميرنف)
فرضيه بررسي نرمال بودن توزيع دادهها درجامعه آماري تحقيق:
H0: داده ها نرمال هستند (داده ها از جامعه نرمال آمده اند).
H1: داده ها نرمال نيستند (داده ها از جامعه نرمال نيامده اند).
براي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها در جامعه آماري از آزمون کولموگروف اسميرنف استفاده شد که نتايج حاصله در جدول 4-2 مشاهده ميشود:
جدول 4-2 -آزمون کولموگروف اسميرنف براي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها درجامعه آماري تحقيق
جدول 4-2 -1- بررسي نرمال بودن (متغيرهاي وابسته تحقيق-بخش مشتريان حقيقي)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

DPDR…AC1…Y1
DPD…AC2…Y2
DDR…AC3…Y3
(تعداد)N
11
11
11
تعدا پارامترها,a,b
ميانگين
9.7520
9.5652
9.4502

انحراف معيار
.67385
.77345
1.61389
بيشترين حد اختلاف
قدرمطلق
.207
.300
.315

مثبت
.149
.300
.315

منفي
-.207
-.150
-.244
سطح Z آزمون کولموگروف اسميرنف
.688
.996
1.043
(سطح معني داري)Asymp. Sig. (دو دنباله)
.731
.674
.827
a. آزمون نرمال بودن توزيع.
b. محاسبه از روي داده ها.
توضيح: توضيحات مربوط به ميانگين، انحراف معيار و… در ذيل جداول فوق آورده شده است.

جدول 4-2 -2- بررسي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مديريت، ريسک، اعتباري Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سطح معنادار