دانلود پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار سهام، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

تبلیغات و بازار یابی + هزینه تحقیق و توسعه +هزینه آموزش و
مانده ذخیره م.م +مانده ذخیره مزایای پایان خدمت + مانده ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری(
+هزینه آموزش و تربیت نیروی انسانی)تعدیلات حسابداری+ سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات Acc Adj = تعدیلات جاری
△ذخیـــره م.م +△ ذخیره کاهش ارزش موجودی +هزینه تبلیغات و بازار یابی + هزینه تحقیق و توسعه
+ △ذخیره مزایای پایان خدمت + △ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری (
بازده سرمایه (r) با توجه به تعدیلات فوق بازده سرمایه از طریق رابطه زیر بدست خواهد آمد:
رابطه13-2
r=NOPAT_(acc Adj)/〖Capital 〗_(Acc Adj)
Capital = مبلغ سرمايه(بدهی بهره دار + حقوق صاحبان سهام)
NOPAT=سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات+ تعدیلات حسابداری
بنابر این ارزش افزوده اقتصادی (EVA) از طریق رابطه زیر بدست خواهد آمد:
رابطه14-2
EVA= (r-c) ×Capita

6-2) بخش پنجم: سوابق تحقیق
1-6-2) پژوهش هاي مشابه انجام شده در داخل
در بررسي هاي كلي در مقالات ، مجلات ، سايت هاي اينترنتي ، پايان نامه هاي دانشگاهي و … تعداد محدودي پژوهش مشابه موضوع پژوهش يافت شد كه علت آن جديد بودن موضوع حاضر در كشور مي باشد و مدل هاي ارائه شده درسطح دنيا در چند سال اخير به جامعه علمي جهان ارائه شده است.

1-1-6-2) انوري رستمي و همکاران ( سال 1382)
علي اصغر انوري رستمي و محمدرضا رستمي در اين مقاله ضمن تعريف سرمايه فكري و تبين اجزاء تشكيل دهنده آن در شركت ها ، مدل ها و روش هاي مختلف اندازه گيري و سرمايه هاي فكري نيز مورد نقد و بررسي و ارزيابي مقايسه اي و تطبيق قرار گرفته اند. بنا به اهميت تعيين ارزش
سرمايه هاي فكري ،در انتهاي مقاله ، مدل ها و روشهاي ارزش گذاري كمي متعدد و ساده اي پيشنهاد گرديده است . مدلهاي پيشنهادي به دليل بهره گيري از داده ها و فرايندهاي ساده ، از قابليت كاربرد و سهولت محاسباتي فراواني برخوردار مي باشند و در بخش پاياني مقاله خود اين چنين نتيجه گرفته است كه ،موفقيت روز افزون و بهره وري فزاينده اقتصادي – تجاري شركتهاي نوين مرهون توجه و محوريت بخشيدن به دانش در آنها مي باشد.
در تعريف سرمايه فكري مي توان گفت به آن بخشي از سرمايه ها و داراييهاي شركت كه مبتني بر دانش است ، سرمايه فكري اطلاق مي شود. سرمايه فكري هم مي تواند شامل دانش و هم نتيجه نهايي فرايند انتقال آن بشمار آيد. با شناخت ماهيت ، اجزاء ، مدل ها و روش هاي سنجش ، اندازه گيري و ارزش گذاري سرمايه هاي فكري ، امكان طرح ريزي و بهينه سازي و كنترل و نظارت مستمر بر آن شركت مهيا خواهد شد . با طرح مفهوم ارزش سرمايه فكري شايد بتوان چنين ادعا نمود كه بخش عظيمي از تفاوت ارزش بازاري و ارزش دفتري شركتها ، با ارزش سرمايه فكري آنها تبيين خواهد شد. شركتها يي با دارايي هاي ملموس كم ولي در عين حال برخوردار از ارزش دفتري بالا را
مي توان با سرمايه فكري موجود در آنها با سهولت بيشتري تبيين نمود. پارامتر ها و متغيرهاي بكار رفته در مدلها و روشهاي پيشنهادي به شرح زير مي باشد:
(Rc) : درآمد شركت
(R1) : درآمد شركتهاي موجود در صنعت مشابه با شركت
(WACC) : متوسط هزينه هاي تامين مالي شركت
(Icµ) : متوسط درامد شركت طي دوره زماني T
(IIµ) : متوسط درآمدهاي شركت هاي صنعت طي دوره زماني T
(WCCTµ) : متوسط هزينه هاي تامين مالي شركت طي دوره زماني T
(IC) : ارزش سرمايه هاي فكري شركت
(µc) : متوسط بازده صنعت طي دوره زماني T
(µI) : متوسط بازده صنعت طي دوره زماني T
(TA) : متوسط ارزش كل دارايي هاي شركت طي دوره زماني T
(φ) : مازاد متوسط بازده شركت نسبت به متوسط صنعت طي دوره زماني T
(α) : مازاد متوسط درآمد شركت نسبت به درامد صنعت طي دوره زماني T
(π) : مازاد متوسط بازده تعديل شده شركت نسبت به متوسط بازده تعديل شده صنعت طي دوره زماني T
Inft: نرخ تورم دوره t ام
: Infµمتوسط نرخ تورم در دوره زماني T
: RCtA بازده تعديل شده شركت در دوره tام بر حسب نرخ تورم (RCtA= Rct/1+I nft)
: RItA بازده تعديل شده صنعت در دوره tام برحسب نرخ تورم(RItA= Rit/1+I nft)
:µCA متوسط بازده تعديل شده شركت طي دوره زماني T
: µIA متوسط بازده تعديل شده صنعت طي دوره زماني T
:BVt ارزش دفتري شركت در دوره tام
:MVt ارزش بازار شركت در دوره tام
:BVµ متوسط ارزش دفتري شركت در دوره زماني T
:MVµ متوسط ارزش بازار شركت در دوره زماني T
روش پيشنهادي اول
ارزش سرمايه فكري (IC) را مي توان از رابطه IC=(RC-R1/WACC)
به آساني محاسبه نمود. بنابراين رابطه ساده، اگر
1 . IC0 (RCR I) و ارزش سرمايه فكري مثبت خواهد بود.
2. IC0 (RC =R C) و سرمايه فكري در شركت وجود نخواهد داشت.
3. IC0 (RC جهت تحليل پويايي روند تغيير ارزش سرمايه فكري شركت مي توان از داده هاي گذشته بهره گرفت . بنابراين اگر µ ICµ> II و ICµ0 باشد، مازاد متوسط درآمد شركت نسبت به متوسط درآمد صنعت طي دوره زماني T را مي توان از رابطه =α IIµ ICµ- 0 IIµ ICµ- محاسبه نمود. با توجه به مازاد درآمد محاسبه شده ، به آساني مي توان متوسط ارزش سرمايه هاي فكري شركت را از رابطه IC=(α/WACCµ) بدست آورد.
روش پيشنهادي دوم
ارزش سرمايه فكري (IC) را مي توان از رابطه]( ارزش كل دارايي ها µI)( -[IC= (µC به آساني محاسبه نمود. بنابر رابطه ساده مذكور ،اگر
1 . IC0 (µCµ I) و ارزش سرمايه فكري مثبت خواهد بود.
2. IC0 (µC =µ I) و سرمايه فكري در شركت صفر خواهد بود
3. IC0 (µC µ I) وارزش سرمايه فكري منفي خواهد بود.
اگر µC µI و µC0 باشد ،مازاد متوسط بازده شركت نسبت به متوسط بازده صنعت را مي توان از رابطه0 µC- µI = π µI – µC محاسبه نمود. با توجه به مازاد متوسط بازده محاسبه شده ، به آساني مي توان ارزش سرمايه فكري شركت را از رابطه IC= (π)*(TA) بدست آورد.
روش پيشنهادي سوم
اگر µC µI و µC0 باشد ، مازاد متوسط بازده شركت نسبت به متوسط مازاد صنعت را مي توان از رابطه0 µC- µI = φ µI – µC محاسبه نمود. با توجه به مازاد متوسط بازده شركت نسبت به متوسط بازده صنعت محاسبه شده مي توان ارزش سرمايه فكري شركت را به آساني از رابطه زير بدست آورد:
IC= [ (φ)*(TA)][ 1 ]
(1+In£µ) WACC

روش پيشنهادي چهارم
در اين روش ، سرمايه فكري شركت را مي توان به شرح زير محاسبه نمود:
ارزش خالص سرمايه هاي فكري شركت + ارزش دفتري شركت = ارزش خالص بازاري شركت
ICn + BV) (= ) (MVn
ICn=(MVn)-(BV)
در صورتي كه در صدد تحليل پويايي از تغييرات ارزش سرمايه هاي فكري در طول دوره زماني T باشيم ، شاخص ارزش سرمايه هاي فكري شركت را مي توان از رابطه زير به آساني تعيين نمود:
IC= Σt=1 (MVt) – (BVt)
(1+In£t)
و يا مي توان به روش زير عمل نمود:
IC= (MVµ) – (BVµ)
(1+In£t)
2-1-6-2) انوري رستمي ، علي اصغر(1384)
علي اصغر انوري رستمي در اين مقاله به ادامه تحقيقات پيش خود پرداخته و سعي كرده است كه به سه سوال پاسخ دهد : اولين سوال اين است كه چگونه مي توان ارزش سرمايه فكري را محاسبه و برآورد كرد؟ سوال دوم اساسي اين است كه آيا رابطه معني داري ميان سرمايه فكري محاسبه شده شركتها و ارزش بازار سهام آنها وجود دارد؟ و در نهايت اينكه جهت محاسبه سرمايه فكري كدام يك از روشهاي سنجش ، از توان بالاتري برخوردار و رابطه بهتري با ارزش بازار سهام شركتها نشان
مي دهد؟ جهت پاسخگويي به سوالات مذكور ، براساس داده هاي 7 ساله شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1376 الي 1382 چهار روش سنجش در محاسبه سرمايه فكري مورد آزمون آماري قرارگرفت. نتايج آزمونهاي آماري بيانگر آن است كه درسطح اطمينان
95% روش پيشنهادي پنجم و چهارم ارزش سرمايه فكري شركتها ، همبستگي بالا و معني داري با (مقادير ضريب همبستگي بالاتر از 97%) با ارزش بازار سهام شركتها و صنايع بورس اوراق بهادار تهران نشان داده است و باتوجه به مقادير ضريب تعيين بالاتر نسبت به سه روش اول ، دوم و سوم از توان تبيين بهتري برخوردار بوده است. نتيجه كل اين تحقيق بيانگر اهميت سرمايه فكري ، درك اهميت ارزش آن از سوي سرمايه گذاران و همبستگي بالاي سرمايه هاي فكري با ارزش بازار سهام شركتهاي بورس اوراق بهادار.

3-1-6-2) يزداني ، حميد رضا(1385)
حميد رضا يزداني در پايان نامه كارشناسي ارشد خود به بررسي روابط متقابل بين اجزاي سرمايه فكري و اثرات آنها بر عملكرد سازماني بانك ملت استان تهران پرداخته است . روش تحقيق ايشان از نوع توصيفي و همبستگي مبتني بر مدل ساختاري مي باشد. بدين منظور پرسش نامه اي با 51 سوال براي اجزاي سرمايه فكري طراحي گرديده است و تعداد عملكرد سازماني شعب بانك ملت نيز از طريق تحليل پوشش داده ها محاسبه شده است.
در اين تحقيق در ابتدا با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي مرتبه اول عامل هاي حوزه هاي سه گانه سرمايه هاي فكري استخراج گرديده و در ادامه با استفاده از تحليل عاملي تاييدي از صحت مدلهاي اندازه گيري اطمينان حاصل شد.نتايج تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاري نشان داد كه بين اجزاء سرمايه هاي فكري روابط نسبتا قوي وجود داشته است ولي اين سرمايه ها هيچگونه تاثيري بر روي عملكرد سازماني شعب بانك ملت استان تهران نداشته است . در پايان به منظور بررسي تاثير گذاري اين سرمايه فكري بر روي عملكرد سازماني شعب بانك ملت استان تهران مدا كارت امتيازي و نقشه استراتژيك پيشنهاد گرديده است.

4-1-6-2)گلدي صدقي ، امان الله(1386)
امان گلدي صدقي در پايان نامه كارشناسي ارشد (رشته مدیریت دولتی)خود به بررسي رابطه سرمايه فكري و بازده مالي در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته كه فرضيات تحقيق مزبور 1- بررسي رابطه بين سرمايه فكري با بازده مالي جاري شركتها 2- بررسي رابطه بين سرمايه فكري و بازده مالي آتي شركتها و 3- بررسي رابطه سطوح سرمايه فكري در صنايع مختلف بوده است در اين تحقيق از سه شاخص مالي بازده دفتري حقوق صاحبان سهام ، بازده سرمايه و عايد هر سهم استفاده شده است. بر اساس نتايج تحقيق مذكور ، ميانگين شاخص مالي درسطوح مختلف و سرمايه فكري با بازده جاري و آتي شركت رابطه معني داري دارد.

5-1-6-2) اصغر نژاد امیری، مهدی (1387)
مهدی اصغرنژاد امیری در پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته مدیریت مالی) به سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتها پرداخته است در این تحقیق سرمایه فکری از طریق ضریب ارزش افزوده فکری مدل پالیک سنجش شده و از شاخصهای بازده سهام و سود هر سهم و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام بعنوان معیارهای بازده مالی استفاده شده است . فرضيه هاي در نظر گرفته شده دراين تحقيق بشرح 1- بررسي وجود رابطه معنا داربين سرمايه فكري و بازده مالي شركتهاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادارتهران و 2- بررسي وجود رابطه معنا داربين سرمايه فكري و بازده مالي آتي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنا دار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی ، سرمایه فکری و بازده مالی آتی ، نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی آتی شرکتها سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق صاحبان سهام، هزینه تحقیق و توسعه، هزینه حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده بازار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادارتهران