دانلود پایان نامه درمورد بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی، توزیع فراوانی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

مخالف

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
بالا بودن هزینه رعایت تغذیه صحیح در دوران قاعدگی
44
7/11
46
3/12
97
9/25
117
2/31
71
9/18
مفید نبودن غذاهای ارزان برای سلامتی
31
3/8
38
1/10
95
3/25
127
9/33
84
4/22
مفید بودن مصرف تنقلات

35
3/9
28
5/7
62
5/16
103
5/27
147
2/39
رژیم گرفتن توسط خود فرد برای کاهش وزن
77
5/20
82
9/21
50
3/13
90
0/24
76
3/20

نتایج جدول (4-13) نشانگر آن است که در گویه اول و دوم تقریباً نصف دانش آموزان، و در گویه سوم تقریباً (7/66 درصد) و در گویه چهارم زیر متوسط افراد نمونه (3/44 درصد) پاسخ صحیح ( گزینه های مخالف و کاملاً مخالف را انتخاب نموده اند).

جدول (4-14) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال دوم پژوهشی در حوزه نگرش بهداشت تغذیه

شاخص

حوزه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
Test value

t
df
sig

بهداشت تغذیه

375
1040/3
66811
014/3
374
003/.

داده های جدول (4-14) نشان می دهد که، چون مقدار t محاسبه شده (014/3) با درجه آزادی 374 در سطح5%= معنادار می باشد و مقایسه میانگین نظری (3) و میانگین تجربی(1040/3) حاکی از آن است که وضعیت نگرش دانش آموزان در حوزه بهداشت تغذیه نسبتاً مطلوب است.

اگر بخواهید در دوره عادت ماهیانه غذایی را انتخاب کنید اول کدامیک را ترجیح می دهید؟

جدول (4-15) توزیع فراوانی و درصد پاسخ های دانش آموزان در مورد گویه انتخاب غذا در دوره عادت ماهیانه

گزینه ها

شاخص

فراوانی
درصد
آبگوشت

153
8/40
ساندویچ همبرگر و کالباس

118
4/31
ساندویچ نان و پنیر

59
7/15
کوکوی سیب زمینی

45
0/12

جدول (4-15) بیانگر آن است که بیشتر از (8/40 درصد) آبگوشت را انتخاب کرده اند و کمترین انتخاب (0/12درصد) مربوط به کوکوی سیب زمینی بوده است.

جدول (4-16) نتایج آزمون خی دو در مورد گویه انتخاب غذا در دوره عادت ماهیانه

گزینه

فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
تفاضل
آبگوشت

153
8/93
2/59
ساندویچ همبرگر و کالباس

118
8/93
2/24
ساندویچ نان و پنیر

59
8/93
8/34-
کوکوی سیب زمینی

45
8/93
8/48-
مقدار خی دو

درجه آزادی
سطح معناداری

949/81

3
000/.

جدول (4-16) نشان می دهد که، مقدار خی دو در سطح 5% = معنادار است، بنابراین بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد. در گزینه های اول و دوم فراوانی مشاهده شده بیشتر از فراوانی مورد انتظار و در گزینه های سوم و چهارم فراوانی مورد انتظار بیشتر از فراوانی مشاهده شده می باشد.

پاسخ دانش آموزان به گویه های نگرش در حوزه بهداشت دوران قاعدگی
جدول (4-17) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های نگرش در حوزه بهداشت دوران قاعدگی

شاخص

گویه ها
کاملاً موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملاً مخالف

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
سخت بودن رعایت بهداشت در دوران قاعدگی
68
1/18
129
4/34
49
1/13
74
7/19
55
7/14
شرم و حیای دختران از پرسیدن سؤال راجع به قاعدگی
49
1/13
77
5/20
72
2/19
95
3/25
82
9/21
استفاده از کلمات غیر قابل فهم توسط متخصصان زنان و سایر پزشکان
49
1/13
70
7/18
47
5/12
107
5/28
102
2/27
مناسب بودن برنامه های تلویزیونی در مورد عادت ماهیانه
93
8/24
60
0/16
46
3/12
86
9/22
90
0/24

یافته های حاصل از جدول (4-17) بیانگر آن است که، در گویه اول گزینه « موافق»، بیشترین و گزینه« بی نظر» کمترین درصد را کسب کرده اند. در گویه دوم، دانش آموزان بیشترین انتخاب را در گزینه « مخالف» و کمترین انتخاب را در گزینه « کاملاً موافق» داشته اند. در گویه سوم، گزینه « مخالف» و گزینه «بی نظر» به ترتیب بیشترین و کمترین درصدها را کسب کرده اند. و در گویه چهارم، بیشترین درصد متعلق به گزینه « کاملاً موافق» و کمترین آن متعلق به گزینه « بی نظر» می باشد.

جدول (4-18) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال دوم پژوهشی در حوزه نگرش بهداشت دوران قاعدگی

شاخص

حوزه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
Test value

t
df
sig

بهداشت دوران قاعدگی
375
7547/2
75542/.
289/6-
374
000/.

جدول (4-18) نشانگر آن است که، چون مقدار t محاسبه شده با درجه آزادی 374 در سطح 5%= برابر با (289/6-) می باشد می توان نتیجه گرفت که وضعیت نگرش دانش آموزان در حوزه نگرش بهداشت دوران قاعدگی نامطلوب است.

در هنگام اولین عادت ماهیانه نسبت به این پدیده چه احساسی داشتید؟ (می توانید بیش از یک گزینه انتخاب کنید).

جدول (4-19) توزیع فراوانی و درصد پاسخ های دانش آموزان در مورد گویه احساس هنگام اولین عادت ماهیانه

شاخص

گزینه ها
فراوانی
درصد
احساس ترس و نگرانی

150
0/40
احساس خاصی نداشتم

136
3/36
احساس خجالت

86
9/22
احساس خوشحالی و بزرگ شدن

44
7/11

نتایج جدول (4-19) بیانگر آن است که بیش از دانش آموزان گزینه « احساس ترس و نگرانی» و تنها 7/11 درصد آنان گزینه « احساس خوشحالی و بزرگ شدن» در هنگام اولین عادت ماهیانه را انتخاب نموده اند.

کدامیک از جملات زیر بیان کننده نظر شما در مورد عادت ماهیانه است ؟ (می توانید بیش از یک گزینه انتخاب کنید).

جدول (4-20) توزیع فراوانی و درصد پاسخ های دانش آموزان در مورد نظر دانش آموزان راجع به عادت ماهیانه

شاخص

گزینه ها
فراوانی
درصد
خوب و نشانه طبیعی بودن

258
8/68
دردسر و یک نوع بیماری

70
7/18
زشت و ناپسند

56
9/14
ترسناک و باعث نگرانی

38
1/10

جدول (4-20) نشان می دهد که، در اولویت اول این موارد نظر « خوب و نشانه طبیعی بودن »، در اولویت دوم گزینه « دردسر و یک نوع بیماری»، در اولویت سوم گزینه « زشت و ناپسند » و در اولویت آخر گزینه « ترسناک و باعث نگرانی» قرار دارد.

سؤال سوم: میزان عملکرد دانش آموزان در رابطه با بهداشت فردي (بهداشت تغذيه، بهداشت دوران قاعدگي) چه مقدار است؟
پاسخ دانش آموزان به گویه های عملکرد در حوزه بهداشت تغذیه

جدول (4-21) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های عملکرد در حوزه بهداشت تغذیه

شاخص

گویه ها
همیشه
اغلب
گاهی
هرگز

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
سرو وعده های غذایی در ساعات منظم
11
9/2
103
5/27
138
8/36
123
8/32
استفاده از تنقلات در میان وعده های غذایی
83
1/22
99
4/26
162
2/43
31
3/8
مصرف نوشابه های گازدار

16
3/4
87
2/23
193
5/51
79
./21
عادت به مصرف لبنیات

109
./29
157
9/41
73
5/19
36
6/9
عادت به مصرف سبزیجات و میوه جات
11
9/2
61
3/16
137
5/36
166
3/44
قرار دادن انواع مواد غذایی در غذای مصرفی روزانه
13
5/3
37
9/9
139
./37
186
6/49
رفتن به مدرسه بدون صبحانه
185
3/49
133
5/35
41
9/10
16
3/4

جدول (4-21) نشان می دهد که، در گویه اول گزینه « گاهی» بیشترین و گزینه « همیشه» کمترین درصدها را به خود اختصاص داده اند. در گویه دوم، گزینه « گاهی» و گزینه « هرگز» به ترتیب بیشترین و کمترین درصدها را دارا می باشند. در گویه سوم، دانش آموزان به گزینه « گاهی» بیشترین و به گزینه « همیشه» کمترین رأی را داده اند. در گویه چهارم، بیشترین درصد متعلق به گزینه « اغلب» و کمترین آن متعلق به گزینه « هرگز» می باشد. در گویه پنجم بیشترین درصد متعلق به گزینه « هرگز» و کمترین درصد متعلق به گزینه « همیشه» می باشد. در پاسخ به گویه ششم بیشترین انتخاب دانش آموزان گزینه « هرگز» و کمترین آن گزینه « همیشه» بوده است. و در پاسخ به گویه آخر این بخش، بیشترین انتخاب مربوط به گزینه « همیشه» و کمترین آن متعلق به گزینه « هرگز» می باشد.

جدول (4-22) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال سوم پژوهشی در حوزه عملکرد بهداشت تغذیه

شاخص

حوزه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
Test value

t
df
sig

بهداشت تغذیه

375
6853/2
55420/.
007/4-
374
000/.

با توجه به جدول (4-22) می توان استنباط کرد که، چون مقدار t محاسبه شده با درجه آزادی 374 در سطح 5%= برابر با (007/4-) می باشد بیانگر آن است که وضعیت دانش آموزان در حوزه عملکرد بهداشت تغذیه نامطلوب است.

چقدر از فرآورده های گوشتی(گوشت قرمز، جگر ) در دوران عادت ماهیانه استفاده می کنید؟

جدول (4-23) نتایج آزمون خی دو راجع به عملکرد دانش آموزان در مصرف کردن فرآورده های گوشتی در دوره عادت ماهیانه

گزینه
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
تفاضل
هفتگی

147
8/93
2/53
یک روز در میان

140
8/93
2/46
بیشتر از یک هفته

55
8/93
8/38-
روزانه

33
8/93
8/60-
مقدار خی دو

درجه آزادی
سطح معناداری

445/108

3
000/.

جدول (4-23) نشان می دهد که، چون مقدار خی دو در سطح 5% = معنادار است، بنابراین بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد و بیشترین انتخاب با فراوانی 147 مورد مربوط به گزینه « هفتگی»، و کمترین آن با فراوانی 33 مورد مربوط به گزینه « روزانه» می باشد. در گزینه های اول و دوم فراوانی مشاهده شده بیشتر از فراوانی مورد انتظار و در گزینه های سوم و چهارم فراوانی مورد انتظار بیشتر از فراوانی مشاهده شده می باشد.

روزانه چند وعده غذا میل می کنید؟

جدول (4-24) نتایج آزمون خی دو راجع به تعداد وعده های مصرف غذا در روز

گزینه
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
تفاضل
سه وعده

190
8/93
2/96
بیش از سه وعده

147
8/93
2/53
دو وعده

33
8/93
8/60-
یک وعده

5
8/93
8/88-
مقدار خی دو

درجه آزادی
سطح معناداری

445/252

3
000/.

جدول (4-24) نشان می دهد که، چون مقدار خی دو در سطح 5% = معنادار است، بنابراین بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد. در گزینه های اول و دوم فراوانی مشاهده شده بیشتر از فراوانی مورد انتظار و در گزینه های سوم و چهارم فراوانی مورد انتظار بیشتر از فراوانی مشاهده شده می باشد.

پاسخ دانش آموزان به گویه های عملکرد در حوزه بهداشت دوران قاعدگی

جدول (4-25) توزیع فراوانی و درصد پاسخ دانش آموزان به گویه های عملکرد در حوزه بهداشت دوران قاعدگی

شاخص

گویه ها
همیشه
اغلب
گاهی
هرگز

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
تعویض نوار بهداشتی قبل از خیس شدن
181
3/48
109
./29
54
4/14
31
3/8
تعویض نوار بهداشتی قبل از بوی نامطبوع
262
9/69
66
6/17
14
7/3
33
8/8
در معرض آفتاب قرار دادن لباس زیر شسته شده
248
1/66
72
2/19
37
9/9
18
8/4
طهارت پس از هر بار دستشویی در دوران عادت ماهیانه
202
9/53
92
5/24
39
4/10
42
2/11
عمل کردن به دستورات پزشکان و متخصصان در مسائل مربوط به عادت ماهیانه
144
4/38
121
3/32
91
3/24
19
./5

جدول (4-25) نشانگر آن است که در گویه اول کمتر از نصف نمونه آماری (3/48)، در گویه دوم بیشتر از -( 9/69)-، در گویه سوم، تقریباً -(1/66)-، در گویه چهارم نیز تقریباً نصف نمونه (9/53)، و در گویه پنجم بیشتر از – (4/38)- به گزینه « همیشه» پاسخ داده اند.

جدول (4-26) نتایج آزمون t تک گروهی در مورد سؤال سوم پژوهشی در حوزه عملکرد بهداشت دوران

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد برنامه درسی، آموزش و پرورش، دختران دانش آموز، دانش آموزان دختر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بهداشت تغذیه، رشته های تحصیلی، بهداشت دوران قاعدگی، سطح معنادار