دانلود پایان نامه درمورد بهداشت تغذیه، رشته های تحصیلی، بهداشت دوران قاعدگی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

قاعدگی

شاخص

حوزه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
Test value

t
df
sig
بهداشت دوران قاعدگی

375
8533/2
63527/.
626/1
374
105/.

با توجه به جدول (4-26)، چون مقدار t محاسبه شده (626/1) با درجه آزادی 374 در سطح 5%= معنادار می باشد و مقایسه میانگین نظری (8/2) و میانگین تجربی (8533/2) حاکی از آن است که میزان عملکرد دانش آموزان در حوزه بهداشت دوران قاعدگی نسبتاً مطلوب است.

در طول عادت ماهیانه چند وقت یکبار حمام می کنید؟

جدول(4-27) نتایج آزمون خی دو راجع به عملکرد دانش آموزان در حمام کردن در دوره عادت ماهیانه

گزینه
فراوانی مشاهده شده
فراوانی موردانتظار
تفاضل
هفتگی

220
8/93
2/126
یک روز در میان

135
8/93
2/41
بیشتر از یک هفته

13
8/93
8/80-
روزانه

7
8/93
8/86-
مقدار خی دو

درجه آزادی
سطح معناداری

992/337

3
000/.

نتایج جدول (4-27) بیانگر آن است که، چون مقدار خی دو در سطح 5% = معنادار است بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معناداری وجود دارد. بیش از نیمی از دانش آموزان، (220 نفر) گزینه « هفتگی» را انتخاب نموده اند و کمترین انتخاب مربوط به گزینه « روزانه » با فراوانی 7 می باشد. در گزینه های اول و دوم فراوانی مشاهده شده بیشتر از فراوانی مورد انتظار و در گزینه های سوم و چهارم فراوانی مورد انتظار بیشتر از فراوانی مشاهده شده می باشد.

اطلاعات خود را راجع به عادت ماهیانه معمولاً از چه منبع یا منابعی کسب می کنید؟ (در صورت انتخاب بیش از یک گزینه اولویت بندی کنید).

جدول (4-28) توزیع فراوانی و درصد پاسخ های دانش آموزان در مورد منبع کسب اطلاعات راجع به عادت ماهیانه

شاخص

گزینه ها
فراوانی
درصد
دوستان و همسالان

224
8/43
اعضای خانواده

222
4/43
روزنامه و مجلات

120
5/23
کتب درسی

85
6/16
معلمان

79
5/15
رادیو و تلویزیون

74
5/14

جدول شماره (4-28) بیانگر آن است که، اولویت اول در منبع کسب اطلاعات دوستان و همسالان، رتبه دوم به اعضای خانواده، رتبه سوم به روزنامه و مجلات، اولویت چهارم به کتب درسی، اولویت پنجم به معلمان و اولویت آخر به رادیو و تلویزیون اختصاص دارد.

سؤال چهارم: آیا دانش آموزان در رشته های تحصیلی مختلف در مسائل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی ) تفاوت دارند ؟

جدول (4-29) نتایج آزمون کروسکال – والیس در مورد سؤال چهارم پژوهشی راجع به تفاوت بین رشته های تحصیلی مختلف در بهداشت تغذیه

حیطه
شاخص آماری
دانش
نگرش
عملکرد
مقدار آماره خی(2X)

761/5
247/1
858/3
درجه آزادی(df)

2
2
2
سطح معناداری(sig)

056/.
536/.
145/.

داده های جدول (4-29) نشان می دهد که مقدار خی دو در سطح 5%= معنادار نمی باشد، بنابراین بین دانش آموزان در رشته های تحصیلی مختلف در بهداشت تغذیه تفاوت وجود ندارد.

جدول (4-30) نتایج آزمون کروسکال – والیس در مورد سؤال چهارم پژوهشی راجع به تفاوت بین رشته های تحصیلی مختلف در بهداشت قاعدگی

حیطه

شاخص آماری
دانش
نگرش
عملکرد
مقدار آماره خی(2X)

188/.
787/3
032/.
درجه آزادی(df)

2
2
2
سطح معناداری(sig)

910/.
151/.
984/.

داده های جدول (4-30) نشان می دهد که مقدار خی دو در سطح 5%= معنادار نمی باشد، بنابراین بین دانش آموزان در رشته های تحصیلی مختلف در بهداشت قاعدگی تفاوت وجود ندارد.

سؤال پنجم: آیا دانش آموزان در پایه های های تحصیلی مختلف در مسائل بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی ) تفاوت دارند ؟

جدول (4-31) نتایج آزمون کروسکال – والیس در مورد سؤال پنجم پژوهشی راجع به تفاوت بین پایه های تحصیلی مختلف در بهداشت تغذیه

حیطه

شاخص آماری
دانش
نگرش
عملکرد
مقدار آماره خی(2X)

866/6
908/2
175/1
درجه آزادی(df)

3
3
3
سطح معناداری(sig)

076/.
406/.
759/.

داده های جدول (4-31) نشان می دهد که مقدار خی دو در سطح 5%= معنادار نمی باشد، بنابراین بین دانش آموزان در پایه های تحصیلی مختلف در بهداشت تغذیه تفاوت وجود ندارد.

جدول (4-32) نتایج آزمون کروسکال – والیس در مورد سؤال پنجم پژوهشی راجع به تفاوت بین پایه های تحصیلی مختلف در بهداشت قاعدگی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی، توزیع فراوانی، سطح معنادار Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع فلسفه غرب، برهان وجودی، وجود خداوند، برهان نظم