دانلود پایان نامه درمورد برنامه چهارم توسعه، برنامه سوم توسعه، انقلاب مشروطه، بازار برق

دانلود پایان نامه ارشد

مراجعين153 است. در اين ارتباط، علاوه بر دريافت کمک هاي مالي دولتي، خيرين و افراد مرفه با مليت و اعتقادات مشترك هم کمک مي کنند. از سوي ديگر جهت فرايند کاريابي، برخي از سازمانها و افراد مرتبط با مراکز تجاري و اقتصادي هم در قالب برنامه هاي استاني- محلي و سايت هاي شبكه اي خدمات خود را ارائه مي دهند.
4-3 سازمانهاي ايمان محور محله اي و مردم نهاد در ايران
: (Faith -based organizations neighborhood and 154NGO in the iran )
در ايران سازمانهاي ايمان محور و مردم نهاد به گونه هاي مختلف فعال مي باشند . بسترهاي اصلي اين فعاليت متکي بر ارزشمندي تعاون و همياري ، خيرخواهي و نيكوكاري و هدايت حرَف بوده است . تمدن ايران باستان، آموزه هاي ديني در قرآن و روايات و تمدن پر فراز و نشيب اسلام زمينه هاي عمده ترغيب به تشكلهاي غير رسمي و غير انتفاعي در در دوره هاي مختلف بوده است. سازمانهاي ايمان محور در ايران باستان سابقه ديرين دارد و در دوره جديد نيز فعاليت انجمن هاي صنفي در بازار توانست ، ايران را از بحران مغول عبور دهد ( نمازي ، حميدرضا ، 1386 ، 28 ) . سابقة شكل گيري جامعة مدني در ايران را شايد بتوان در دورة صفويه يافت كه با ظهور طبقات و گروه هاي اجتماعي و فعاليت آنها در مناسبات اجتماعي و سياسي دگرگوني هايي در تاريخ ايران پديد آمد . از جملة اين طبقات و گروه هاي جديد در كنار گروه هاي سنتي مثل اشرافيت زمين دار و اشرافيت دربار طبقة روحانيت كه در دوره هاي بعد نقش تعيين كننده اي در تحولات و جريانات سياسي و اجتماعي داشتند و نيز طبقة تجار نيرو مندي كه در نتيجة توسعه تجارت و توسعة ارتباط با غرب به تدريج ظاهر شدند . با روي كار آمدن حكومت قاجار گروه هاي سنتي به حيات خود ادامه دادند اما روحانيت در اين دوره در بيداري مردم جامعه در برخورد با مشكلات خارجي گسترة وسيعتري از مشاركت در صحنه سياسي و اجتماعي را برعهده گرفت و نيز پيوند بين روحانيت و بازار برقرار گرديد كه بعدها دگرگوني هاي سياسي اجتماعي ايران اثرات مهمي را برجاي نهاد. همچنين در اين دوره در نتيجة روند صنعتي شدن و پيچيده شدن روابط اقتصادي و اداري جامعه شاهد ايجاد طبقة روشنفكران هستيم كه با افزايش نقش آنها در ادارة امور ميزان اثرگذاري آنها دگرگوني هاي اجتماعي افزايش مي يابد . با پيروزي انقلاب مشروطه، نظام مشروطه به سمت حزب گرايي و فرقه گرايي رفت و تا زمان استقرار كامل سلطنت رضاخان دو حزب سياسي تأسيس شد شامل حزب اعتدال و حزب دموكرات. با ورود انديشة جديد غرب به ايران از طريق اشخاصي كه براي نخستين بار با صاحبان اين فكرها كه به ايران در قالب هاي گوناگون ، تبليغي ، سياحتي و مانند آن رفت و آمد داشتند با ايرانياني كه به دلايل مختلف به اروپا رفتند و با پديده ها و ابزارهاي اجتماعي غرب بويژه نهادهاي جمعي آشنا شده يا حتي به عضويت آن درآمدند و تأثير بسزايي در شكل گيري نهادها و انجمن هاي بعدي داشتند. ( دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي وزارت کشور، 1380، 22) . عامل ديگري كه در پديد آمدن انجمن ها مؤثر بود مي توان به نظام نامه انتخابات اصنافي دور اول مجلس شوراي ملي مصوب 17 شهريور 1285 اشاره داشت كه در آن بر تشكيل انجمن هاي براي نظارت بر انتخابات در شهرهاي ايران اشاره شده است . ورود انجمن در صحنه فعاليت هاي سيا سي براي دفاع از مشروطيت موجب شد تا مخالفان مشروطه نيز به منظور مقابله با اين موضوع اقدام به ايجاد انجمن هايي نمايند كه اين رشد روزافزون انجمن ها را در پي داشت . از اين دوره به بعد با استبداد رضاخان و سركوب هر گونه فعاليت حزبي و آزادي خواهي ، تا دو دهه نهادها ي مدني موجود از ميان رفت و هر گونه تشكل و گروه بندي سياسي و اجتماعي به شدت سركوب شد . با سرنگوني رضا شاه و جايگزيني محمدرضا پهلوي حزب ها و جمعيت هاي سياسي بار ديگر به صحنه آمدند . بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 با سركوب حزب ها و نيروهاي سياسي بار ديگر در روند جامعه مدني وقفه ايجاد شد. با روي كار آمدن دموكرات ها در آمريكا در سال 1339 عصر ديگري در فعاليت هاي سياسي آغاز شد . از اين دوره به بعد فراز و نشيب هايي در فعاليت حزب ها و تشكيلات رخ داد و مدام احزاب جديدي كه مولود شرايط اجتماعي و سياسي جديد بودند شكل مي گرفتند كه در نهايت تشديد فعاليت همين گروه ها و حزب ها و مشاركت تودة مردم در مخالفت با ساختار حكومتي نظام سرنگوني رژيم شاهنشاهي و پيروزي انقلاب اسلامي را به همراه داشت ، پيروزي انقلاب نقطة عطف مشاركت سياسي ، اجتماعي مردم ايران بود كه پس از دوران اولية استقرار و بعد دوران جنگ تحميلي و دوران سازندگي، در دورة اصلاحات با تأكيد بر مشاركت سياسي مسير حركت بسوي جامعة مدني عمدتاً در چارچوب مدرن و غربي و در ميان طبقة تحصيل كرده بيشتر، شدت گرفت ( همان 24).
امروزه در نتيجة تحولاتي چون افزايش روزافزون تحصيلات عالي و رشد چشمگير ارتباطات رسانه اي و اينترنتي و آگاهي در ايران شاهد گسترش NGO ها و FBOهاي سياسي و اجتماعي، روزافزون هستيم . سازمان هاي غير دولتي وايمان محوردر ايران در پي رخدادهاي دهه 1370 و پس از گذشت حدود يك دهه از انقلاب 1357 گسترش يافتند . تعداد اين سازمان ها در سال 1347 تنها 377 گزارش شده است، اما تا سال 1378 تعداد آنها به 4000 رسيد، كه از آن ميان، بسياري ديگر وجود دارند كه به ثبت نرسيده اند. همچنين در حالي كه از سال 1355 تا سال 1365 تنها 13 سازمان غير دولتي زنان در ايران وجود داشت، تا سال 1379 اين تعداد به 158 سازمان ثبت شده و 92 سازمان ثبت نشده رسيد . در سال 1380 اين تعداد به 228 سازمان ثبت شده و 200 ثبت نشده و در سال 1381 به 279 ثبت شده و 289 ثبت نشده افزايش يافته است . يكي از عوامل رشد كمي سازمانهاي مردم نهاد تأثير برنامه سوم توسعه است كه براي دوره برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است . در اين برنامه براي حل بسياري از معضلات اجتماعي بر استفاده از توان سام و سمن تأكيد شده است . براي نمونه براساس بند ” ه ” ماده 194 ” ارتقاء مشاركت نهادهاي غير دولتي و مؤسسات قانون برنامه سوم خيريه، در برنامه هاي فقر زدايي و شناسايي كودكان يتيم و خانواده- هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور توسط مديريت هاي منطقه اي و اعمال حمايت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد ياد شده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهاي مسئول در نظام تأمين اجتماعي صورت مي گيرد . در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ادامه بند ” ه “براين مسأله تأکيد شده است که : ” اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي … از جمله اهداف توسعه اي دولت بشمار مي آيد ” . همچنين ماده 96 بند ب شماره 6 قانون نيز بر مردم و سازمان هاي غير دولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد تأکيد دارد همينطور در بند ” ي ” اين مسأله عنوان شده است دولت بايد نسبت به تهيه و تدوين طرح جامعه توانمند سازي زنان خود سرپرست و سرپرست خانواده با همكاري ساير سازمان ها و نهادهاي ذيربط و تشكل هاي غير دولتي و تصويب آن در هيئت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه در بستر قانون برنامه سوم و برنامه چهارم مي توان زمينه هاي علمي روشني از طرح همكاري سازمانهاي غير دولتي زنان و دستگاه هاي دولتي مسئول مربوطه ايجاد كرد . اگر اين فرض را بپذيريم كه رويكرد دولت به مسئله سازمانهاي غير دولتي زنان، رويكردي توسعه اي با تأكيد بر مشاركت سطح بالاي افراد جامعه در توانمندسازي است و در اين راه، مسئله جنسيت از اهميت بالايي برخوردار است، دولت به دنبال هماهنگ كردن و تدوين راهكارهايي براي اصلاح رابطه خود با سازمانهاي غير دولتي زنان است. از ديگر عوامل رشد سازمانهاي مردم نهاد به ويژه در فعاليت زنان گرايش هاي اخلاقي و ديني در جامعه اسلامي است . شعار راهبردي” كُلّكم راعٍ و كلكم مسئول عن رعيته ” كه برگرفته از آموزه هاي اسلامي است نقش مؤثري در ترغيب افراد به تشكل هاي غيردولتي براي ايفاء وظيفه اجتماعي دارد ( همان ، 125) .
اما ساختار اين سازمان ها در ايران را مي توان به سه نوع سنتي در سطح محلي، نيمه سنتي يا نيمه مدرن در سطح ملي و مدرن در سطح ملي و بين المللي تقسيم كرده . شماري از سازمانهاي غير دولتي خيريه اي و اعتباري شامل صندوق هاي قرض الحسنه به شكل سنتي اداره مي شوند . مشکلات اداره اغلب اين سازمان ها در كشور نيمه سنتي يا نيمه مدرن است كه به نوعي در حال گذار از سنتي به مدرن هستند، تعداد كمي از سمن ها هم از ساختاري مدرن برخوردارند اما بدليل بهره نگرفتن مناسب از دانش و تجربه هاي بين المللي و ظرفيت فني، فرهنگ همكاري و مبادلة اطلاعات پايين، به روز نبودن آگاهي هاي آنان دربارة عملكرد سمن هاي مدرن بين المللي از نظر فنون، ظرفيت و مهارتهاي علمي و تخصصي قابل مقايسه با همتايان خود در دنيا نيستند . بنابراين به منظور اثرگذاري و پويايي در عرصة ملي و بين المللي ضروري است كه اين سازمان ها به تغييرات و تحولات بنيادين در ساختار خود پرداخته و همكاري با مراكز دولتي و غير دولتي و نيز عامة مردم را افزايش دهند و با نيازسنجي و بصيرت كافي به شرايط محلي، ملي و بين المللي نظر كرده اهداف و فعاليت ها را تعريف و تعقيب نمايند ( همان ، ص 276 ) . يكي از اخلاقي ترين تدبيرها در تأمين بودجه سمن استفاده از كمك هاي مردمي به صورت نامشخص است تا امكان پولشويي را نيز از بين ببرد . بالاخره اينکه ما در ايران سازمان ايمان محور داريم ( نگارنده ،اسفند ، 1392) .
در ادامه به تعداد سازمانهاي ايمان محور و سازمانهاي مردم نهاد و شعبه هاي آن ها در استان هاي مختلف کشور ايران در سال 1383 اشاره مي گردد :
جدول شماره 1-4 تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد برحسب محدوده جغرافيايي فعاليت و استان :
استان
مستمندان
معلولان
آسيب‌ديدگان اجتماعي
بيماران خاص و صعب‌العلاج
ساير بيماران
ساير
كل كشور
625
452
144
223
74
283
آذربايجان شرقي
17
16
4
5
1
9
آذربايجان غربي
24
32
2
18
1
6
اردبيل
5
11
1
0
5
6
اصفهان
140
11
3
6
4
8
ايلام
8
18
8
1
0
4
بوشهر
3
10
1
2
1
1
تهران
65
43
13
22
19
108
چهارمحال و بختياري
27
16
1
8
2
4
خراسان
99
44
14
17
17
5
خوزستان
35
23
6
15
1
11
زنجان
8
4
3
2
2
6
سمنان
7
4
3
3
0
2
سيستان و بلوچستان
8
12
2
2
0
1
فارس
39
43
22
23
2
25
قزوين
2
11
1
11
0
9
قم
9
6
6
5
2
7
كردستان
11
10
1
2
4
4
كرمان
2
9
15
7
1
4
كرمانشاه
12
3
6
7
0
17
كهگيلويه وبويراحمد
9
1
1
3
0
1
گلستان
2
19
5
8
0
2
گيلان
2
3
4
10
0
0
لرستان
5
21
1
0
4
3
مازندران
14
31
9
27
3
15
مركزي
12
14
5
5
1
4
هرمزگان
11
5
3
3
0
3
همدان
3
17
0
7
4
13
يزد
46
15
4
4
0
5
منبع : ( www.moi.ir )
جدول شماره 2-4 تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه‌هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان:
استان
نيكوكاري- امورخيريه و بشردوستانه
ورزشي
هنري
ساير
كل كشور
1142
161
184
330
آذربايجان شرقي
19
8
15
11
آذربايجان غربي
11
2
4
9
اردبيل
13
1
0
1
اصفهان
323
10
13
15
ايلام
12
3
2
25
بوشهر
14
9
16
6
تهران
152
22
22
101
چهارمحال و بختياري
38
2
13
18
خراسان
131
6
12
11
خوزستان
46
0
8
5
زنجان
6
1
2
2
سمنان
18
1
0
1
سيستان و بلوچستان
19
1
0
11
فارس
76
11
7
30
قزوين
6
6
9
8
قم
20
4
4
3
كردستان
10
5
2
3
كرمان
19
2
4
11
كرمانشاه
19
6
12
6
كهگيلويه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد درون داده، مشارکت مردم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد آذربايجان، كل، اردبيل، ايلام