دانلود پایان نامه درمورد برنامه سوم توسعه، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

جهت کنترل و کاهش کسري نقدينگي تنظيم کند.
با استفاده از فرمول دوره نگهداري مکالي (Mac F D)،64 مي توان يک ارزيابي تخصصي نسبت به مديريت نقدينگي بانک ها ارائه کرد. به طور نمونه با مفروضات مندرج به محاسبه دوره نگهداري اقلا‌م دارايي ها و بدهي ها بر حسب سال، سپس دوره نگهداري مجموع دارايي ها و بدهي ها و در نهايت به محاسبه دوره نگهداري شکاف نقدينگي در بانک نمونه برحسب سال مي پردازيم.
نحوه محاسبه دوره نگهداري مجموع دارايي ها و بدهي ها و در نهايت محاسبه دوره نگهداري شکاف نقدينگي به صورت زير است:
88 ر2=(99ر4)(1000/200)+(69ر2)(1000/700)=DA
59ر1=(81ر2)(920/300)+(1)(920/620)= DL
42ر1=(59ر1)(1000/920)-88ر2=DGAP

همانگونه که ملاحظه مي شود دوره نگهداري مجموع داراييهاي توزين شده برابر 2،88 سال است، اين رقم براي بدهيهاي توزين شده برابر 1،59 سال و در نهايت فاصله ايجاد شده برابر42 ،1 سال است. لا‌زم به ذکر است در شرايط واقعي به دليل تنوع در انواع دارايي ها و بدهي هاي بانک که داراي کيفيت ها، نرخ ها و زمانبندي هاي مختلف هستند محاسبات بسيار گسترده تر و پيچيده ترخواهد شد. اين مدل قابليت طراحي سناريوهاي مختلف را دارد.
ازجمله سناريوهايي که مي توان مطرح کرد بدين شرح است:
* تبديل يک يا چند نوع دارايي به يک يا چند نوع دارايي ديگر.
* تبديل يک يا چند نوع بدهي به يک يا چند نوع بدهي ديگر.
* افزايش يا کاهش نرخ بازدهي دارايي.
* افزايش يا کاهش نرخ هزينه بدهي.
* تامين مالي خاص و تخصيص موردي آن.
* پرتفوي تامين مالي و تخصيص آن به پرتفويي از دارايي و ….
هر سناريوي طراحي شده با تغيير در ساختار زمانبندي داراييها و بدهيها تغيير در نرخ بازدهي داراييها و نرخ هزينه بدهيها و در نهايت تغيير درجريانهاي نقدي ودوره نگهداري اقلا‌م ترازنامه مي تواند آثار و تبعات احتمالي را نشان دهد.
با طراحي سناريوهاي متنوع ميتوان حداکثر ريسک نقدينگي احتمالي را شناسايي کرد و برنامه ريزي هاي کوتاه مدت و درازمدت براي کنترل و مديريت آن انجام داد.
صورت وضعيت اقلام مطالبات تسهيلات پرداختي به اشخاص(فردي) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الي 1391:

جدول2-7: صورت وضعيت اقلام مطالبات تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الي 1391 *ارقام به ميليون ريال

صورت وضعيت اقلام مطالبات تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الي 1391 *ارقام به ميليون ريال*
نوع طبقه مطالباتي
سال

1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
سررسيد گذشته
33,705
21,949
34,671
28,679
19,392
24,891
26,074
14,915
5,430
8,744
5,901
معوق
14,760
8,999
13,598
13,491
6,405
9,716
114,452
23,642
11,548
13,029
8,028
مشکوک الوصول
3,535
2,151
3,361
3,877
3,129
3,200
46,663
91,410
73,332
72,096
62,542
جمع 3 طبقه
52,000
33,099
51,630
46,047
28,926
37,807
187,189
129,967
90,310
93,869
76,471
منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان.

جدول2-8: صورت وضعيت اقلام مطالبات تسهيلات پرداختي به شرکتها (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الي 1391 *ارقام به ميليون ريال

صورت وضعيت اقلام مطالبات تسهيلات پرداختي به شرکتها (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال1381 الي 1391 *ارقام به ميليون ريال*
نوع طبقه مطالباتي
سال

1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
سررسيد گذشته
78,645
73,480
73,677
73,746
72,949
74,671
104,297
67,946
28,507
42,690
39,492
معوق
34,441
30,125
28,897
34,691
24,094
29,149
457,810
107,705
60,627
63,612
53,725
مشکوک الوصول
8,249
7,200
7,141
9,971
11,771
9,600
186,652
416,422
384,990
352,001
418,554
جمع 3 طبقه
121,335
110,805
109,715
118,408
108,814
113,420
748,759
592,073
474,124
458,303
511,771
منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان.

جدول2-9: گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي)
بانک ملت استان سمنان از سال 81 الي 91
گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص (فردي) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الي 91

*ارقام به ميليون ريال*
سال
مبلغ تسهيلات
تعداد تسهيلات
1381
68,321
7,252
1382
179,480
8,974
1383
243,450
9,738
1384
214,040
10,702
1385
235,525
9,421
1386
271,025
10,841
1387
335,801
10,196
1388
382,832
8,423
1389
635,843
11,210
1390
1,098,093
16,851
1391
1,330,327
13,423
منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان.

جدول2-10: گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي (سبد وام)
بانک ملت استان سمنان از سال81 الي 91
گزارش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي (سبد وام) بانک ملت استان سمنان از سال 81 الي 91

*ارقام به ميليون ريال*
سال
مبلغ تسهيلات
تعداد تسهيلات

1381
68321
82
1382
148,391
87
1383
161,200
93
1384
175,509
104
1385
198,948
129
1386
228,421
118
1387
233,643
154
1388
1,119,497
451
1389
2,052,151
748
1390
2,945,054
1,105
1391
2,873,935
994
منبع: سامانه متمرکز اطلاعات تسهيلات مديريت شعب بانک ملت استان سمنان.

2-2-1-34-استراتژي هاي مديريت ريسک اعتبار مالي
استراتژي هاي مديريت ريسک اعتبار مالي مقياس هايي هستند که توسط بانک ها براي اجتناب يا کاهش تأثير معکوس ريسک اعتبار مالي به کاربرده مي شوند.چارچوب مديريت ريسک اعتبار مالي دقيق براي بانک ها حياتي است به گونه اي که بقاي ضمانت سوددهي را افزايش دهد.
طبق بررسي ليندرگرن(1987)،اصول مهم در فرآيند مديريت ريسک اعتبار مالي مانند زير مرتب شده اند:تأسيس يک ساختار واضح ،تخصيص مسئوليت، فرآيندهايي که بايد اولويت بندي و منظم شوند،مسئوليت هايي که بايد به طور واضح مکاتبه شوند ومسئوليت پذيري مالي تعيين شوند . اين استراتژي ها براي مصونيت ريسک اعتبار مالي راشامل مي شوند ولي محدود به اينها نيست.
1-اوراق بهادار مشتقه ي اعتبار مالي:
اين بانک ها را با يک روشي مجهز مي کند که ديگر نيازندارند که موجودي اوراق بهادار وامي را تطبيق دهند.اوراق بهادار مشتقه ي اعتبار مالي بانک ها را با يک منبع جديدي از بهاي درآمد مجهز مي کنندو به بانک ها فرصتي را ارائه مي دهند تا سرمايه ي منظم را کاهش دهند(شائو و ياگر،2007).
عمده ترين نوع اوراق بهادار مشتقه اعتبار مالي معاوضه ي پيش فرض اعتباري است که به وسيله ي آن يک فروشنده مي خواهد که يک ريسک اعتباري وام را به حمايت خريدار تغيير دهد.
فرانک پارنوي وديويد اسکيل در دوره هاي مالي در هفدهم جولاي 2006 گفته اند که اوراق بهادار
مشتقهي اعتبار مالي بانک ها را براي وام دهي بيشتر از آنچه که آنها درميزان هاي کمتربراي وام گيرندگان پرخطرتر تشويق مي کنند.ابداعات جديد در بازارهاي اوراق بهادار مشتقه ي اعتباري توانايي وام دهندگان را براي انتقال ضرر و زيان اعتبار مالي براي نهادهاي ديگر با حفظ روابط با وام گيرندگان را افزايش داده اند.(مارش، 2008).
2-دارايي هاي تبديل به اوراق بهادارشده ي اعتباري:
اين انتقال يک اعتبار مالي به يک عامل يا شرکت بيمه است و اين بانک را از کنترل وام گيرنده و ترس از تأثير مضر دارايي هاي طبقه بندي شده برطرف مي کند.اين روش فعاليت وام دهي بانک هارا تضمين
ميکند. رواج در حال رشد دارايي هاي تبديل به اوراق بهادارشده ريسک اعتباري را مي تواند حقيقتاً کاهش دهند که بانک ها معمولاً ابزار دارايي هاي تبديل به اوراق بهادار شده رابراي گوناگون کردن خطرهاي ضرر وزيان اعتبار مالي متمرکز ميکنند و براي کاوش يک منبع متناوب از يافته هايي با تشخيص معاملات ارزي منظم و پيشرفت هاي نقدينگي زمان فروش معاملات دارايي هاي تبديل به اوراق بهادار شده استفاده کرده اند (ميچالاک و آهدي،2009).
يک تعهد وام نقدي تضمين شده نوعي دارايي تبديل به اوراق بهادار شده است که در آن دارايي ها(وام هاي بانکي)از يک صفحه تعادل بانکي جدا شده و درون اوراق بهادار قابل فروش ،بسته بندي (مجوز داده)شده اند که سرمايه گذاران از طريق يک ابزار هدف خاص به فروش مي رسند(مارش، 2008).
3-پذيرش توافق باسل:
توافق باسل،اصول و مقررات بين المللي هستند که عمليات باني را براي تضمين صحت و ثبات راهنمايي مي کنند.اين توافق در سال 1988 در سوئيس معرفي شده است.پذيرش اين توافق به اين معني است که قادر به شناسايي،توليد،رديابي و گزارش داده هاي مربوط به ريسک به يک روش منسجم با رسايي و شفافيت است و فرصتي را براي افزايش روندهاي مديريت ريسک بانک ها ايجاد مي کند.توافق جديد سرمايه گذاري باسل به طور واضح مسئوليت(تعهد)را روي بانک ها قرار مي دهد تا روش هاي مديريت ريسک اعتباري دروني دقيق را با ارزيابي ملزومات کفايت سرمايه شان قبول کنند(چان و پان ،2012).
4-پذيرش سياست دقيق وام دهي داخلي:
سياست وام دهي بانک ها را در وام هاي پرداختني به مشتريان هدايت مي کنند.تبعيت صريح سياست وام دهي تا حدودي ارزانترين و ساده ترين روش مديريت ريسک اعتبار مالي است.
سياست وام دهي بايد هم راستاي استراتژي کلي بانکي باشد و عوامل مورد توجه براي طراحي يک سياست وام دهي بايد شامل سياست اعتباري موجود ،هنجارهاي صنعتي،شرايط عمومي اقتصادي آن کشور و شرايط متداول اقتصادي باشد(کيستين جي، 2010).
5-مؤسسه اعتبار مالي:
مؤسسه اي است که اطلاعات را جمع آوري مي کند واين اطلاعات را به بانک ها با توجه به پرونده هاي وام دهي از يک وام گيرنده مي فروشد. اين مؤسسه امتياز اعتباري را به نام امتياز آماري به وام گيرنده پاداش مي دهد که براي بانک ها تصميم وام دهي آني آسانتر مي شود.
نمونه ي بارز مؤسسه ي اعتباري ،سيستم مديريت ريسک اعتبار مالي از بانک مرکزي نيجريه است.
ريسک اعتبار مالي يک تهديد جدي براي عملکرد بانک هاست؛بنابراين محققان زيادي ،تأثير ريسک اعتبار مالي روي بانک ها در ابعاد مختلف را بررسي کرده اند.

2-2-1-35-معرفي بانک ملت و مديريت شعب بانک ملت استان سمنان
1-تاريخچه بانك ملت :بانك ملت به موجب ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانك ها مصوب مهر ماه 1358 شوراي انقلاب اسلامي و به استناد مصوبه مورخ 29 آذر ماه سال مذكور از ادغام 10 بانك با سرمايه اوليه 5/ 33 ميليارد ريال تشكيل گرديده است.
سرمايه بانك به موجب ماده 6 اساسنامه از5/ 33 ميليارد ريال سرمايه اوليه به 13 هزار و100 ميليارد ريال افزايش يافته كه 5/ 571 ميليارد ريال از محل تجديد ارزيابي دارايي ها ي ثابت در سال 71،مبلغ 634 ميليارد ريال به موجب صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده شماره 396 مورخ 20 /12/ 1379 مجمع عمومي بانك ها از محل اوراق مشاركت ويژه موضوع ((ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه))، مبلغ 244 /1 ميليارد ريال مطابق صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده شماره 470 مورخ 22 /12/ 1383 از محل اندوخته تسعير ارز و مبلغ 10 هزار و 637 ميليارد ريال به موجب ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه از محل تجديدارزيابي دارايي هاي ثابت درسال83 مي باشد. به استنادمجمع عمومي فوق العاده بانك ها 17 /01/ 87 و نامه دفتر حقوقي بانك به شماره 30446 مورخ 12/09/ 87 و تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 68985/ ت مورخ 02 /05/ 86 نوع شخصيت حقوقي بانك ملت به سهامي عام تبديل شد و به عنوان اولين بانك دولتي و چهارصد و چهل و هشتمين شركت پذيرفته شده در تاريخ 22 بهمن سال 87 در تابلوي اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در بخش بانك ها،موسسات اعتباري و ساير نهادها ي پولي درج و در 30 بهمن سال 87 معادل 5 درصد سهام آن جهت كشف قيمت در بورس عرضه شد.
تاكنون 80 درصد سهام اين بانك در قالب رد ديون، سهام عدالت، سهام ترجيحي و عرضه بلوکي واگذار گرديده ، بانك ملت، نخستين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد استقراض، اقتصاد کشور، نرخ بهره Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارباب رجوع، قولنامه، استقراض