دانلود پایان نامه درمورد برنامه ریزی آرمانی، زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تامین کننده

دانلود پایان نامه ارشد

ی موثر برای تحویل مواد و محصولات با کیفیت خوب، انتشار فناوریهای جدید، ورود به یک بازار جدید، غلبه بر مشکلات مالی و محدودیت های دولتی و یادگیری سریعتر باشد. دامنه این روابط می تواند منجر به انجام مبادلاتی فراتر از تبادلات سنتی شود که در ان تامین کنندگان در امور طراحی، توسعه، مشاوره و اموزش به شرکت ها کمک می کنند (مک کوچئون و استوارت14،2000).
همچنین مشارکت نزدیک با تامین کنندگانی محدود، هزینه های واحد را پایین تر آورده و روابط بلند مدت با آنها، کیفیت بهتر همراه با هزینه های کمتر را به همراه خواهد داشت. در واقع تاثیر اصلی کاهش تعداد تامین کنندگان این است که زمان بیشتری را به منظور گسترش روابط نزدیکتر با تامین کنندگان باقیمانده، برجای می گذارد و مساله کاهش تعداد تامین کنندگان در صورتی که به خوبی مدیریت شود، می تواند به یک مزیت رقابتی برای تولید کننده منجر شود که این امر از طریق هزینه های کاهش یافته، کیفیت بهتر و پیشرفت در توسعه فرآیندها و محصولات به دست می آید (نعمت الهی، 1385).
در این راستا و در جهت افزایش توان تولیدی و کاهش هزینه ها، توجه ویژه به بخش صنعت و تامین کنندگان دارای مزیت و قدرت رقابتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه سعی بر آن است تا از طریق ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان به کمک مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه، تصویر روشنی از ساختار فعالیتهای مدیران خرید و بخش تدارکات و تامین مواد اولیه این شرکت ارائه شود؛ تا بدین ترتیب گامی هر چند کوتاه در جهت افزایش و بهبود کارایی و اقتصادی شرکت برداشته شود. بنابراین اهمیت شناسایی معیارها و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه این شرکت واضح به نظر می رسد.

1-5-نوآوری پژوهش
آنچه در تمامی تحقیقات منتشر شده به عنوان نقطه ضعف به چشم می خورد، عدم توجه به معیارهای کمی(مانند قیمت، تحویل و …) و کیفی (مانند کیفیت، تصویر ذهنی، مارک تجاری و …) در کنار توجه به ابعاد مختلف تصمیم گیری است به طوری که در برخی از پژوهش ها تنها به معیارهای کمی یا کیفی توجه شده است. در برخی دیگر از تحقیقات نیز که هر دو دسته معیارهای کمی و کیفی بررسی شده اند، تصمیماتی چون تعیین اندازه انباشته دور از توجه مانده اند.در پژوهش حاضر علاوه بر در نظرگیری توام معیارهای کیفی و کمی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کنندگان، مسئله تعیین اندازه نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در حجم تخصیص داده شده به تامین کنندگان مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور ساختار و مدلی ارائه شده است که همزمان با درنظر گرفتن معیارهای تصمیم گیری می خواهد تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر تامین کننده را مشخص کند.
1-6- کاربرد نتایج پژوهش
مدیریت زنجیره تامین در حال حاضر به عنوان یک ابزار موثر برای کسب رقابت پذیری بین المللی موفقیت آمیز شناخته شده است و تمایل به اجرای آن در مقیاس جهانی و در زمانی که سازمانها متوجه مزایای روابط مبتنی بر تشریک مساعی و همکاری با یکدیگر شده اند افزایش یافته است. به منظور افزایش مزیت رقابتی بسیاری از شرکت ها طراحی و اجرای یک مدیریت زنجیره تامین مناسب را به عنوان ابزاری مهم و اصلی مد نظر قرار می دهند. در این شرایط ایجاد رابطه ای نزدیک و بلند مدت بین تامین کننده و خریدار به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد زنجیره تامین مد نظر قرار می گیرد، بنابراین مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مهمترین مسئله در اجرای موفقیت آمیز زنجیره تامین می باشد که به کسب سود بیشتر شرکتها در راستای افزایش میزان رضایت و سطح عملکرد تامین کنندگان و خریداران کمک می کند.
نتایج این پژوهش الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در راستای رشد و تقویت تولید صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی و استرتژیک می باشد که در تمام شرکت های تولیدی و صنعتی می تواند بکار برده شود.
همچنین نتایج این پژوهش در زمینه های زیر کاربرد دارد:
ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش سودآوری شرکت با استفاده از کاهش هزینه های تامین
برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری و سرمایه برداری در بخش بازاریابی شرکت و تامین مواد اولیه
شناسایی موانع و تنگناهای شرکت در خرید مواد اولیه و تجهیزات و تاثیر آنها بر بازاریابی مناسب شرکت
کاربرد پژوهش در بخش تامین مواد اولیه و قطعات شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی و محققان آینده که اطلاعات آنها دقیق نبوده و معیارهایشان متنوع و مبهم هستند.
1-7- اهداف پژوهش
1-7-1- هدف اصلی
ارائه چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP
1-7-2- اهداف فرعی
1) شناسایی معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه
2) اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP
3) تعیین اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه
4) ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به تامین کنندگان مواد اولیه
5) تلفیق دو روش AHP و برنامه ریزی آرمانی GP برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار سفارش بهینه به آنها

1-8- سوالات پژوهش
1-8-1- سوال اصلی
چارچوب تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP چگونه است؟
1-8-2- سوالات فرعی
1) معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه چیست؟
2) اولویت بندی معیارهای حاصل از روش AHP به چه صورت است؟
3) اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه به چه صورت است؟
4) چگونه می توان بکمک روش برنامه ریزی آرمانی میزان سفارش بهینه را به تامین کنندگان تخصیص داد؟
5) چگونه مي توان از رویکرد ترکیبی فرايند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ریزی آرمانی به عنوان ابزاري براي تحلیل و انتخاب تامين كنندگان مناسب و بالقوه بهره برد؟
1-9- روش پژوهش
1-9-1- نوع پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای – کاربردی می باشد و از نظر روش از نوع تحلیلی – توصیفی می‌باشد.

1-9-2- ابزار گردآوری داده ها
در مرحله اول با مطالعه کتابخانه ای، جستجو در سایت های معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود در خصوص معیارها و شاخص های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و همچنین تکنیک های رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان مانند AHP و برنامه ریزی آرمانی GP ، ادبیات پژوهش گردآوری شده، سپس با توجه به ادبیات پژوهش و بررسی وضعیت شرکت و تامین کنندگان و مصاحبه با آنها ماتریس های مقایسات زوجی توسط مدیران و کارشناسان دپارتمان های تحقیق و توسعهR&D ،مهندسی ،کیفیت ، بهره برداری ،بازاریابی،خرید و تدارکات شرکت پر شده است.
1-9-3- ابزار تجزیه و تحلیل
در این پژوهش از مدل های تصمیم گیری چند معیاره از جمله AHP و برنامه ریزی آرمانی (GP) جهت بدست آوردن اهمیت معیارها، ارزیابی و انتخاب و همچنین تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان استفاده می شود که به کمک نرم افزار EXPERT CHOICE اهمیت معیارها و وزن نهایی تامین کنندگان محاسبه می شود و به این ترتیب تامین کنندگان بالقوه و مناسب برای شرکت اسنوا اصفهان، رتبه بندی و انتخاب می شوند و در نهایت با حل برنامه ریزی آرمانی به کمک نرم افزار LINGO9، مقدار تخصیص یافته به هر کدام از تامین کنندگان مشخص می شود.
1-10- قلمرو پژوهش
1-10-1- قلمرو موضوعی
از نظر موضوعی این پژوهش به طور اعم در محدوده مدیریت زنجیره تامین می باشد که در آن به موضوع تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه و تخصیص مقدار سفارش بهینه به عنوان یک موضوع اساسی و بسیار مهم در زنجیره تامین برای تامین مواد اولیه و تاثیر آن در ادامه حیات سازمان پرداخته می شود.
1-10-2- قلمرو مکانی پژوهش
محل انجام این پژوهش شرکت اسنوااصفهان می باشد.
1-10-3- قلمرو زمانی پژوهش
زمان اجرای این پژوهش از مهر 1391 تا تیرماه1392 بوده و از دادها و اطلاعات ثبت شده اسناد در دپارتمان های مختلف شرکت اسنوا درسال کاری 1391 و 1392 مورد استفاده قرار گرفته است .
1-11- تعریف واژگان کلیدی
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( Analytical Hierarchy Process): یکی از فنون تصمیم گیری چند معیاره است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به معیارهایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، به کار می رود(مهرگان،1383: 165).
برنامه ریزی آرمانی (Goal Programming): یکی از روشهای تصمیم گیری چند هدفه است که از ویژگیهای آن دستیابی همزمان به چندین هدف(آرمان) بر مبنای اولویت بندی بوده که اهداف و محدودیتهای آن را می توان به صورت قطعی بیان نمود(لی و همکاران،2009 :6320).
ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان (Suppliers Evaluation and Selection): فرایندی است که طی آن از میان تامین کنندگان بالقوه موجود، بهترین ترکیب جهت رفع نیازهای شرکت، شناسایی شده و پس از بررسی صلاحیت و توانایی آنها انتخاب می شود که یکی از وظایف اساسی واحدهای خرید می باشد (زیا و وو،2007 :495).
مديريت زنجيره تامين (Supply Chain Management): مدیریت زنجیره تامین، شامل یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا می باشد(غضنفری و همکاران،1380 :44).
1-12- خلاصه فصل
اين فصل پس از ارائه مقدمه با شرح و بيان مسأله آغاز شد و سپس اهميت و ارزش پژوهش بيان گرديد. در ادامه کاربرد نتایج پژوهش، اهدافي که از انجام اين پژوهش دنبال مي شود و سوالات متناسب با اهداف و پس از آن، قلمرو موضوعي، مکاني و زماني ارائه گرديد. همچنين روش انجام پژوهش، ابزار گردآوری داده ها، ابزار مورد نياز براي تجزيه و تحليل داده ها به طور مختصر ذکر شد. سپس واژه هاي کلیدی که در متن پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، تعريف گرديده است و در بخش پایانی فصل، ساختار فصل های پژوهش ارائه گردید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
با افزایش اهمیت مسئله خرید، بر اهمیت تصمیمات مرتبط با خریدافزوده شده است. در اغلب صنایع هزینه مواد خام و قطعات مورد استفاده، بخش عمده هزینه های محصول را شکل می دهند به طوری که در برخی موارد می تواند این سهم 70% باشد (قبادیان و استاینر، 1993) و حتی در شرکت های دارای تکنولوژی بالا، تا بیش از 80% هزینه کل محصول شامل مواد و خدمات خریداری شده می باشد (وبر و همکاران،1991). لذا تصمیمات مرتبط با استراتژیها و عملیات خرید نقش تعیین کننده ای در سوداوری ایفا می کند.
همچنین با تسریع روند جهانی شدن و تسهیل روزافزون ارتباطات، ادراک مدیر از محیط روزبه روز پیچیده تر، نامطمئن تر و مبهم تر می شود. وجود انبوه اطلاعات و متغیرهای متعدد و ناپایدار تاثیرگذار بر پیامدهای تصمیم، مدیر را با چالش تصمیم گیری صحیح و سریع مواجه می کند. اگرچه بشر همواره با چالش تصمیم گیری مواجه بوده است اما بی اغراق هیچ گاه تا این حد موضوع تصمیم گیری بغرنج و پیچیده نبوده است. از این رو همپای رشد دانش بشر، اندیشمندان گوناگون به موضوع تصمیم گیری و روشهایی که بتواند این روند را ساده تر و مطمئن تر کند پرداخته اند. یکی از تصمیم گیری های چند معیاره مهم که توجه زیاد پژوهشگران سازمان را به خود جلب نموده است انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سازمان است. این امر ناشی از ان است که در محیط رقابتی حاضر فرایند انتخاب موثر تامین کنندگان امر بسیار مهمی در موفقیت هر سازمان تولیدی است (لیو و های،2005). در واقع موفقیت در تامین با انتخاب صحیح تامین کنندگان آغاز می شود و در بلند مدت به نحوه اداره روابط با تامین کنندگان بستگی مستقیم دارد، زیرا تامین کنندگان تاثیر مهمی در موفقیت یا شکست یک شرکت اعمال می کند(چئن و همکاران،2006).
گزینش تامین کننده مناسب بررسی چندین معیار را می طلبد. بسیاری از تصمیم گیران یا کارشناسان بر اساس تجارب و شم خود تامین کنندگان را بر می گزینند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد زنجیره تامین، تامین کننده، مدیریت زنجیره تامین، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تامین کننده، تحقیق در عملیات