دانلود پایان نامه درمورد برنامه درسی، آموزش و پرورش، دختران دانش آموز، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

ت رژیم غذایی در طول دوران قاعدگی و پاسخ های دریافتی چنین بر می آید که آموزش بهداشت در زمینه تغذیه، فعالیتهای فیزیکی و استفاده از داروهای مسکن تحت نظر پزشک می تواند در ارتقای سطح آگاهی و تغییر باورهای غلط دختران جوان مؤثر واقع شود.

6- پژوهشی توسط آزادبخت و همکاران در سال 1382 با عنوان ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان منطقه 13 تهران در زمینه تغذیه سالم انجام شد. چکیده پژوهش در ذیل آمده است:
هدف از این بررسی تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد نوجوانان دانش آموز 18-10 ساله مدارس راهنمایی و دبیرستان منطقه 13 تهران است. این مطالعه به روش مقطعی بر روی 7669 دانش آموز نوجوان 18-10 ساله (4070 پسر و 3599 دختر) مشغول به تحصیل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان 22 مدرسه از منطقه 13 آموزش و پرورش تهران انجام شد. به منظور ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای افراد از پرسشنامه استفاده شد، درصد بیشتری از دختران آگاهی خوب (82 درصد دختران در مقابل 75 درصد پسران، 5% p )، و درصد بیشتری از پسران نگرش خوب (39% پسران در مقابل 33% دختران، 5% p) و عملکرد خوب ( 25 % پسران در مقابل 15% دختران، 5% p). بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه 5/35% از نوجوانان مصرف شیرینی ها و آبنبات ها را در تغییرات وزنی مؤثر نمی دانستند و 4/65% از آنها اطلاع نداشتند که سوسیس و کالباس حاوی کلسترول است. 28% از دانش آموزان مصرف پفک را بر پسته و بادام ترجیح می دادند و 5/37% از آنها مصرف بیسکویت کرم دار را بر سبوس دار ترجیح می دادند، فقط 5/4% از دانش آموزان به همراه غذا هیچ گاه نوشابه مصرف نمی کردند. با توجه به یافته های این تحقیق مشخص است که درصد کمی از نوجوانان از عملکرد تغذیه ای مطلوب برخوردارند و در بسیاری از موارد نیز نگرش و عملکرد آنها مطابق دانش تغذیه ای آنها نیست که این یافته ها ضرورت مداخلات تغذیه ای مداوم را در نوجوانان مشخص می سازد.

7- پژوهشی توسط اسفرجانی و همکاران در سال 1382 با عنوان آیا دختران نوجوان از وضعیت تن سنجی و آگاهی تغذیه ای مطلوبی برخوردار می باشند؟ انجام شد: در ذیل به بررسی آن پرداخته می شود.
این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی بر روی 235 نفر از دختران دانش آموز (14-11سال) مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر تهران که نمونه های آنها از کل مناطق 7 و 2 آموزش و پرورش، بر اساس در دسترس بودن در هر مدرسه به طور تصادفی و به روش سیستماتیک انتخاب شدند، انجام پذیرفت. پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک، تن سنجی، آگاهی تغذیه ای و رفتار غذایی برای کلیه نمونه ها توسط کارشناس تغذیه تکمیل گردید و داده های استخراج شده توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: از 235 دانش آموز مورد بررسی 1/1+13، و 3/76% دارای خانوارهای2 تا 5 نفره بودند. بررسی تن سنجی دختران دانش آموز نشان داد 3/14% از آنها کم وزن و 9/54% از آنها دارای اضافه وزن می باشند. بررسی الگوی مصرف تغذیه ای نشان داد که 4/25% و 6/19% این دانش آموزان به ترتیب در مدارس دولتی و غیر انتفاعی بدون سرو صبحانه سر کلاس حاضر می شدند. بررسی نتایج آگاهی تغذیه ای نشان داد که 5/27% دختران در مدارس دولتی و 6/52% در مدارس غیر انتفاعی از آگاهی مطلوب تغذیه ای برخوردارند. نتایج نشان داد که نوجوانان مورد بررسی از وضعیت مطلوب تن سنجی، الگوی مصرف غذایی و آگاهی تغذیه ای برخوردار نمی باشند.

8- یکی دیگر از پیشینه های پژوهش مربوط به ملکشاهی و فرهادی (1384) با عنوان میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی در مورد بهداشت دوران قاعدگی می باشد:
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد 700 دانش آموز دختر سال اول دبیرستان شهر خرم آباد بطور تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه، شامل مشخصه های فردی، اطلاعاتی پیرامون قاعدگی و سؤالات آگاهی، نگرش و عملکرد بود. یافته ها نشان داد که میانگین سنی نمونه ها 8/14 سال بود. 52% دارای قاعدگی نامنظم که (7/40%) دارای طول مدت دوره قاعدگی 7-5 روز بودند. 1/94% اطلاعات قبلی داشتند. مهمترین و اولین منبع اطلاعات (1/71%) مادر بوده است. 50% نمونه ها دارای آگاهی ضعیف بوده اند. نگرش 1/30% آنها نسبت به قاعدگی و علائم آن منفی است که عملکرد با نگرش آنها توافق داشت، 9/75% دارای قاعدگی دردناک بودند، اکثریت افراد مورد مطالعه در دوران قاعدگی دچار اختلالات خلقی، رفتاری (اظطراب، ترس) شده بودند. تجزیه و تحلیل آماری ارتباط معناداری بین آگاهی، نگرش و عملکرد و منابع کسب اطلاعات، تحصیلات والدین و شغل مادر نشان داد (001% p = ).

9- شرح پژوهش انجام شده توسط هزاوه ای و همکاران با عنوان، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 4 شهر اصفهان در سال 1387 به شرح ذیل می باشد:
هدف از این بررسی، تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی در ناحیه 4 اصفهان است.
این مطالعه به روش توصیفی و بر روی 120 نفر از دانش آموزان انجام شد. به منظور ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای از پرسشنامه سه قسمتی (مشخصات دموگرافیک، آگاهی مدل بزنف ) استفاده شد، که سه قسمت اول آن به وسیله خود گزارش دهی و قسمت عملکرد آن بوسیله مصاحبه تکمیل گردید. قسمت عملکرد نیز شامل یادآمد 24 ساعته خوراک بود که در سه روز و به وسیله مصاحبه تکمیل گردید.
نتایج نشان داد 5/37% دانش آموزان در مورد تغذیه سالم، آگاهی ضعیف داشتند، در حالی که 90% از دانش آموزان عملکرد تغذیه ای نامطلوب داشتند و میانگین نگرش آنها 6/74% بوده است.
با توجه به یافته های این پژوهش مشخص است که درصد کمی از نوجوانان از عملکرد تغذیه ای مطلوب برخوردارند و در بسیاری از موارد نیز عملکرد آنها مطابق دانش تغذیه ای نیست.

10- در مطالعه ای که توسط فروزانی (1378) تحت عنوان ارزیابی و مقایسه آگاهی های تغذیه ای دختران دانش آموز 18-14 ساله دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی شهر بابل انجام شد، آگاهی های تغذیه ای 445 دختر دانش آموز (285 نفر از دبیرستان های دولتی و 60 نفر از دبیرستان های غیر انتفاعی) با استفاده از پرسشنامه ارزیابی گردید. نتایج حاکی از بالاتر بودن آگاهی های تغذیه ای دبیرستان های دولتی نسبت به غیر انتفاعی بود(5% p). بطور کلی نتایج حاکی از پایین بودن آگاهی های تغذیه ای دانش آموزان بود.

11- در مطالعه ای که توسط امین پور و حبیبی در سال 1376 با عنوان سنجش آگاهی مادران آینده ( دانش و برداشت تغذیه ای) با هدف تعیین سطح آگاهی تغذیه ای دانش آموزان دختر سال سوم و چهارم مقطع متوسطه در تهران (شرکت کنندگان در کلاس های طرح کاد) با استفاده از پرسشنامه انجام شد، نتایج نشان داد که به ترتیب 7/11 درصد و 4/49% از دانش آموزان مورد مطالعه دارای آگاهی ضعیف و متوسط بودند، و ضعیف ترین امتیاز به منطقه 6 و بالاترین آن به منطقه 1و3 آموزش و پرورش مربوط بود.

12- اخوان عطار (1377) مطالعه ای تحت عنوان تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان و برخی عوامل مؤثر بر آن در دختران مدارس راهنمایی منطقه 12 آموزش و پرورش شهر تهران انجام داد، برای اجرای پرسشنامه دانش آموزان 9 مدرسه دولتی و 2 مدرسه غیر انتفاعی با تعداد مساوی در هر پایه تحصیلی به طریق خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند، نتایج نشان داد که میزان آگاهی تغذیه ای 3/59 درصد از واحدهای پژوهش ضعیف و تنها 3/14 و 4/13 درصد واحدهای مورد بررسی به ترتیب نگرش و عملکرد ضعیف داشتند. در این مطالعه بین متغیرهای مستقل (سن، منبع اطلاعات تغذیه ای، نوع مدرسه، سواد پدر و مادر، شغل پدر و مادر) با آگاهی تغذیه ای و بین رشته تحصیلی پدر و سواد مادر با نگرش دانش آموزان رابطه معناداری وجود داشت.

2-16-2- پژوهشهای مربوط به خارج کشور
1- پائولین و ویلمد (2005) در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی عملکرد دانش آموزان هلندی در درس ریاضیات آزمون تیمز در سالهای 1995 و 2000 با استفاده از روش اکتشافی و آنالیز تابعی داده ها. بیان می دارند که:
نتیجه ارزیابی نشان داد که بین برنامه درسی کسب شده با برنامه درسی قصد شده اختلاف آشکاری وجود دارد، جهت بهبود این امر یکی از اقداماتی که در هلند انجام گرفت افزایش پذیرش معلم بود، که ارزیابی مجدد در تیمز 2000 نشان داد که دانش آموزان هلندی همچنان پیشرفت قابل توجهی نداشتند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، ارزیابی های معتبر از درس ریاضیات می تواند به عنوان مکمل در کنار آزمون های مداد – کاغذی نه فقط در کشور هلند بلکه در سایر کشورها نیز اجرا شود.

2- storyو همکارانش در سال 1988 به بررسی ترجیحات غذایی، عقاید و عملکرد نوجوانان پرداختند. در این مطالعه 207 نفر از دانش آموزان دبیرستانی مهاجر جنوب شرقی آسیا که به مدت 5 سال و یا کمتر در آمریکا اقامت داشتند انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تقریباً 60 درصد از دختران و 37 درصد از پسران صبحانه مصرف نمی کردند و نوجوانان مهاجر آسیایی تبار علاقه شدید به غذاهای محلی و سنتی خود داشتند و برنج به عنوان غذای اصلی در رژیم غذایی آنها باقی مانده است. نتایج کلی حاکی از عملکرد نامطلوب و نگرش تغذیه ای مطلوب بوده است.

3- هام آنی (2010) پژوهشی با عنوان بررسی عدم تطابق برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی تجربه شده انجام داد، در این پژوهش تعدادی دانش آموز دبیرستانی را که تحت یادگیری برنامه درسی ملی با هدف ارتقاء دانش و توانایی بودند مورد بررسی قرار گرفتند، ملاک ارزیابی در این پژوهش استانداردهای مبتنی بر الگوهای ارزشیابی بوده است، پس از مصاحبه با اعضای علمی مدرسه و روشهای مطالعاتی دیگر، مشخص شد که دانش آموزان تحت تأثیر چندین مسئله در داخل و خارج مدرسه می باشند، که در این پژوهش مشخص شد که اهداف این مسائل بر خلاف اهداف و سیاست های برنامه درسی ملی می باشد، این پژوهش فرصتی برای پژوهشهای دیگر در زمینه بررسی کاهش یادگیری های دانش آموزان در برنامه های تدوین و طراحی شده می باشد، زیرا واقعیت این است که کلاس درس گاه دارای مفاهیمی برای دانش آموزان می باشد که از منظر تحقیقات معتبر علمی و ادعاهای علمی مدارس نادیده گرفته می شوند.

4- در سال 1992، Wardle و سایر همکارانش با هدف تعیین روش و عادت تغذیه ای نوجوانان انگلیسی بررسی را بر روی 846 دانش آموز دبیرستانی انجام دادند. نتایج حاکی از این بود که عملکرد تغذیه ای آنان متأثر از نگرش آنها بود. بدین نحو که دانش آموزانی که وزن اضافی داشتند، نگرش منفی نسبت به غذا داشتند، عملکرد آنها نیز ضعیف بوده در حالیکه دانش آموزانی که وزن کمتری داشتند نگرش مثبتی نسبت به غذا و عملکرد تغذیه ای بهتری داشتند.

5- مطالعه ای که Anderson و همکارانش در غرب اسکاتلند در زمینه الگوی غذایی نوجوانان بر روی 1009 دختر 15 ساله انجام دادند حاکی از آن بود که متوسط تعداد وعده ها 5/5 وعده در روز و غذاهای شامل شیرینی و بیسکویت حداقل یک بار در روز بود. بطور کلی نتایج عملکرد تغذیه ای دانش آموزان مطلوب بوده است.

6- به منظور ارزیابی تغذیه ای نوجوانان کانادایی Sallivan مطالعه ای بر روی 899 نوجوان انجام داد. یافته ها نشان داد که میانگین امتیاز آگاهی تغذیه ای دانش آموزان پایه تحصیلی 9 و 8 بطور معناداری بیش از پایه تحصیلی هفتم بود. همچنین مصرف کنندگان صبحانه به طور معناداری بیش از، از دست دهندگان این وعده بود.

7- بررسی دیگری توسط Beechبه منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان در مورد مصرف میوه و سبزی روی 22130 دانش آموز دبیرستانی در نئواورلئان انجام گرفت. آگاهی دانش آموزان توسط 23 سؤال بررسی گردید. نتایج بیانگر آن بود که بطور متوسط 39 درصد پاسخهای داده شده صحیح بود.

8- به منظور بررسی دفعات دریافت مواد غذایی نوجوانان اسپانیایی، مطالعه ای توسط de- Rufino و همکارانش صورت گرفت. در این بررسی 1205 نوجوان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سلامت زنان، فیزیولوژی، دختران نوجوان، بهداشت و سلامت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، بهداشت دوران قاعدگی، آموزش و پرورش، بهداشت تغذیه