دانلود پایان نامه درمورد بحران هویت، گروه کنترل، واقعیت درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

موثر بوده است
حسین پور،درویشی ،سودانی(1389) پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری به شیوه واقعیت درمانی گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش آموزان انجام داد.طرح پژوهش از نوع پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل بود، برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد آموزش مسئولیت پذیری به شیوه واقعیت درمانی گلاسرباعث کاهش بحران هویت دانش آموزان دختر گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل می شود.
صداقتيان(1389) در پژوهشي تحت عنوان اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي (خود آگاهي،ابراز وجود،تفكر نقاد) بر بحران هويت دختران تحت پوشش كميته امداد شهرستان كلات نادر انجام داد.نتايج نشان دادند كه آزمودنيها پس از آموزش مهارت هاي زندگي تفاوت معناداري را در بحران هويت،اعتماد به نفس و كاهش نارضايتي از زندگي نشان دادند.
شعبانی(1383) در پژوهشی با رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش بحران هویت قربانیان بزه در زندان قصر انجام شده که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش بحران هویت موثر بوده است.

3-1.مقدمه
هدف از تحقيق پاسخ به سئوالات به كمك روش هاي نظام مند و علمي است.اين نوع پاسخگويي ها در نهايت به كسب دانش و افزايش اطلاعات منجر مي شود.امروزه پژوهش از ابزارهاي مهم تصميم گيري در موقعيت هاي مختلف بويژه در علوم رفتاري و تعليم و تربيت به شمار مي رود.نتايج پژوهش ها در واقع تعيين كننده جهت سرمايه گذاريهاي ملي و منطقه اي محسوب مي شود( خويي نژاد، 1383).
براي رسيدن به اين هدف رعايت اصول علمي ، لازم وضروري است. در اين فصل به توصيف طرح تحقيق ، جامعه آماري ، حجم نمونه ، روش نمونه گيري ، روش جمع آوري اطلاعات ، ابزارهاي پژوهش ، روايي و پايايي ، روش هاي آماري پژوهش و نحوه اجراي پژوهش را مورد بررسي قرار مي دهيم.
3-2.طرح تحقيق
پژوهش حاضر یک نوع پژوهش کاربردی است که با روش تحقیق آزمایشی وطرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش انجام می گیرد.
دياگرام اين طرح به شكل زير مي باشد.
جدول (3-1) طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل:
گروه
پس آزمون
متغير مستقل
پيش آزمون
آزمایش
T2
X
T1
کنترل
T2
————
T1
متغير مستقل: در اين پژوهش روش آموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری متغير مستقل مي باشد.
3-3.جامعه آماري
جامعه آماری مورد بحث در اين پژوهش عبارتست از كليه دانش آموزان نوجوان دختر مقیم خوابگاه هاي شبانه روزي شهرستان مشهد( مقطع متوسطه) كه در سال تحصيلي 92-91 مشغول به تحصيل مي باشند
3-4. روش نمونه گیری
پس از اجراي پرسشنامه40 نفر از دانش آموزان خوابگاهی دختر كه بر طبق طبقه بندي پرسشنامه داراي نمره هاي بالاتر از 10 در بحران هويت و پایین تر از44 درشادکامی بودند به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.آن گاه 20 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به طور تصادفی ساده به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.

3-5. معیار های ورودی :
آزمودنی ها در این تحقیق با دامنه سنی 15 تا 18 ساله و از کلاس های اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی بودند. از آنان رضایت آگاهانه جهت شرکت در برنامه اخذ گردید و همگی از دانش آموزان ساکن در خوابگاه شبانه روزی بودند.
3-6. معیارهای خروج : عدم ابتلا به بیماری قبلی و فعلی روانی ، جسمی حاد و مصرف دارو.
3-7. ابزارهای جمع آوری اطلاعات
به منظور گردآوري اطلاعات ابتدا براساس فرضيات مطرح شده در پژوهش در خصوص تهيه ابزار اقدام گرديد.بدين منظور پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه هویت شخصی احمدی تهیه شد.
3-7-1پرسشنامه شادکامی آکسفورد:
پایه نظری این پرسشنامه تعریف مارتین، آرگایل و کروسلند(1987)از شادکامی بوده است. به باور آرگایل و همکاران (1989) این پرسش نامه نقطه ی مقابل پرسشنامه ی افسردگی بک است. این پرسشنامه دارای 29 ماده ی چهار گزینه ای است گزینه های آن به ترتیب از صفر تا 3 نمره گذاری می شوند و نمره ی هر آزمونی صفر تا 87 قرار می گیرد
3-7-1-1. اعتبار و روايي
آرگایل و همکاران (1989)پایایی پرسشنامه ی آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ 90درصد و پایایی باز آزمایی آنرا طی هفت هفته 78صدم گزارش کرده اند. روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آن 43 درصد محاسبه شد. همچنین از آنجا که شادمانی دارای سه بخش عاطفه ی مثبت، رضایت از زندگی و نبود عاطفه منفی داشته شده، همبستگی پرسشنامه شادکامی آکسفورد با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن 32.5 درصد با شاخص رضایت از زنگی آرگایل 57 درصد و با پرسشنامه افسردگی بک 52 درصد محاسبه شد (فرانسیس و همکاران ،1998). فرانسیس و همکاران (1998)در پژوهشی بین فرهنگی برای روایی وپایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان انگلیسی، آمریکایی، استرالیایی و کانادایی ضریب آلفای این پرسشنامه را 89 تا 90 صدم گزارش دادند.
در ایرانپرسشنامه ی شادکامی آکسفورد توسط علی پور ونوربالا (1378)ترجمه شده و درستی برگردان آن به تایید هشت متخصص رسیده است. روایی صعودی پرسشنامه با 110دانشجوی کارشناسی دانشگاههای علامه طباطبایی و شاهد تهران آزمون شده است که آلفای کرونباخ 98 درصد و پایایی دو نیمه کردن 92 درصد بوده است. همچنین، پایایی به دو روش باز آزمایی پس از سه هفته 79 درصد بدست آمد. در ایران عابدی ( 1381 و 1382) این پرسشنامه را بر روی 727 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان هنجاریابیکرد . او برای محاسبه پایایی چند روش بکار برد. و برای تعییین همسانی درونی، با روش آلفای کرونباخ، ضریب آلفای 85 درصد را بدست داده است. پایایی پرسشنامه به روش اسپیرمن براون 79 درصد وبه روش گوتمن 78 درصد محاسبه شده است. همچنین برای تعیین پایایی به روش بازآزمایی، با فاصله دو ماه 73 درصد به دست آمده است.

3-7-1-2.  روش اجرا و نمره گذاري
اين پرسشنامه به صورت پرسشنامه خود گزارشي است.در اين پرسشنامه چندين گروه سئوال وجود دارد و هر سئوال بيان كننده حالتي در فرد است.براي اجراي پرسشنامه از آزمودني ها خواسته مي شود تا سوال ها و گزينه ها را به دقت بخوانند و از هر سوال گزينه اي را انتخاب كنند كه بهتر از همه احساس فرد را نشان مي دهد،يعني آنچه درست در زمان اجراي پرسشنامه احساس مي كنند.
3-7-1-3. تفسير نمرات
نمره شادکامی فرد با جمع نمرات گزينه هاي انتخاب شده توسط فرد به دست مي آيد.با استفاده از اين نمرات مي توان ميزان شادکامی فرد را تعيين نمود.
3-7-2. پرسشنامه هویت شخصی :
آزمون هویت شخصی احمدی، پرسشنامه‌ای 10 سوالی(حاوی 4 قسمت) است. از مزایای این آزمون قابلیت اجرای فردی و گروهی و پاسخدهی سریع به آن( زمان بین 5 تا 10 دقیقه) است. که می‌توان از‌آن برای هر دو جنس استفاده نمود. حداکثر نمره آزمون که نشانه بالاترین میزان بحران هویت است، برابر 30 و حداقل نمره بحران هویت برابر 10 و نمره پایین‌تر از 10 نشانه نداشتن بحران هویت می‌باشد.
3-7-2-1. اعتبار و روایی
جهت تعیین اعتبار و روایی آزمون، احمدی آن را روی 60 نفر از دانش‌آموزان مدارس دورهراهنمایی شهر اصفهان اجرا نموده است که قابل فهم، ساده و روشن بودن سوالها و روایی صوری آن تایید شده است. نمره‌های به دست آمده از این دانش آموزان از طریق دو نیمه کردن(زوج و فرد) بررسیو ضریب اعتبار 78 درصد به دست آمده. سازنده مجددا پرسشنامه را در بین 30 دانشجو توزیع ضریب همبستگی 89 درصد به دست آورد. علاوه بر این با استفاده از ضریب اعتبار اسپیرمن براون، ضرایب اعتبار آزمون شخصی معادل 92 درصد محاسبه گردید. جراره و شعبانی نیز با استفاده از این پرسشنامه در پژوهش‌های خود اعتبار و روایی آن را تایید کرده‌اند.
3-7-2-2. روش اجرا و نمره گذاري
اين پرسشنامه به صورت پرسشنامه خود گزارشي است.در اين پرسشنامه چندين گروه سئوال وجود دارد و هر سئوال بيان كننده حالتي در فرد است.براي اجراي پرسشنامه از آزمودني ها خواسته مي شود تا سوال ها و گزينه ها را به دقت بخوانند و از هر سوال گزينه اي را انتخاب كنند كه بهتر از همه احساس فرد را نشان مي دهد،يعني آنچه درست در زمان اجراي پرسشنامه احساس مي كنند.
3-7-2-3. تفسیر نمرات
نمره بحران هویت فرد با جمع نمرات گزينه هاي انتخاب شده توسط فرد به دست مي آيد.با استفاده از اين نمرات مي توان ميزان بحران هویت فرد را تعيين نمود.
3-8. مراحل انجام پژوهش
ابتدا جهت اخذ مجوز برای انجام پژوهش به اداره آموزش و پرورش شهرستان مشهد مراجعه شد پس از توضیح اهداف و مراحل انجام پژوهش برای مسئولین مربوطه ، روند اداری گرفتن مجوز برای اجرای پژوهش در خوابگاه های دانش آموزی طی و مجوز های لازم اخذ گردید.
سپس یک مدرسه از بین مدارس شبانه روزی دخترانه شهرستان مشهد به روش تصادفی ساده انتخاب شد و با هماهنگی مدیر مدرسه شبانه روزی انتخاب شده اطلاعیه ای مبنی بر انجام چنین پژوهشی در تابلوی اعلانات مدرسه و خوابگاه نصب گردید . پس از آن اهداف پژوهش برای دانش آموزان خوابگاهی توضیح داده شد.
3-8-1.روش اجرای آزمون :
پس از برقراری رابطه مناسب با دانش آموزان ، آزمونگر پرسشنامه شادکامی را ، در اختیار دانش آموزان قرار داد و از آنها خواسته شد که مواد آزمون را بر حسب گزینه ها ، تکمیل کنند . در ابتدا از محرمانه بودن نتایج آزمون برای دانش آموزان صحبت شد و از آنها خواسته شد که با نهایت صداقت به سوالات پاسخ دهند. پس از تحویل پرسشنامه شادکامی،پرسشنامه بحران هویت بین دانش آموزان توزیع شد و از آنها خواسته شد بر اساس توضیحات آزمونگر نسبت به تکمیل برگه آزمون اقدام کنند. در همه حال تاکید شد که پاسخ های آنها کاملا محرمانه خواهد ماند.
3-8-2. نمره گذاری
پس از اجرای آزمون، نمره نهایی و مولفه های بحران هویت و شادکامی آزمودنی محاسبه شد.به این منظور برای تعیین شادکامی کلیه نمرات سئوالات شادکامی با هم جمع و محاسبه شد، سپس برای تعیین نمره بحران هویت مجموع نمرات کلیه سوالات بحران هویت جمع و محاسبه شد ، سپس مجموع نمرات مربوط به هر مولفه به تفکیک محاسبه شد .
3-9.روش اجرای پژوهش
ابتدا از کلیه دانش آموزان خوابگاهی مورد نظر آزمون شادکامی آکسفورد و هویت شخصی احمدی به عمل آمدپس از آن به روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر از دانش آموزان خوابگاهی که دارای نمره های بالاتر از 10 در بحران هویت و پایین تر از 44 در شادکامی بودند انتخاب شدند. سپس از این دانش آموزان رضایت نامه جهت شرکت در انجام پژوهش اخذ گردید. آن گاه 20 نفر به روش تصادفی ساده در گروه آزمایش و 20 نفر به روش تصادفی ساده در گروه کنترل قرار گرفتند . جلسات درمانی با توجه به راهنمای آموزش گروهی دکتر حسین سلیمی بجستانی به تعداد 9 جلسه ،هر هفته یک جلسه و هر جلسه به مدت 1:30 ساعت توسط درمانگر انجام شد که شرح کامل جلسات درمان به شرح ذیل می باشد:
3-9-1. جلسه اول
خوشامدگویی و معرفی درمانگر واعضا – ارائه توضیحات کافی درباره تشکیل گروه – ایجاد ارتباط موثر با شرکت کنندگان از طریق درگیر کردن آنان در بحث گروهی که تحت عنوان ” اندیشیدن درباره زندگی ” با رهبری درمانگر اجرا شد – با توجه به آموخته های جلسه از شرکت کنندگان خواسته شد آرزوها و خواسته های فعلی خود را با یک مدیریت واقع بینانه و بالغ ، که شامل دید جامعه شناختی آنها هم می شد بنویسند و به عنوان تکلیف خانگی ارائه دهند – توضیح در رابطه با ارزش تکالیف خانگی – تعریف برخی از مفاهیم روانشناختی که طی آن جلسات با آنها سروکار بیشتری بود.
3-9-2. جلسه دوم
مرور کلی از محتوای جلسه قبل – جمع آوری تکالیف خانگی و یک نظرسنجی کلی در رابطه با انجام دادن تکالیف – سخنرانی آموزشی در زمینه ی نظریه های شناختی مطرح در هیجانات ناسازگارانه – توضیح مفهوم کنترل فعال هیجانات ناسازگارانه بطوریکه شرکت کنندگان توانستند در رابطه با تاثیر شناخت در ایجاد هیجانات ناسازگارانه مثال هایی ارائه دهند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اندازه اثر، خودپنداره، شیوه های حل مساله Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بحران هویت، انحراف معیار، تحلیل واریانس