دانلود پایان نامه درمورد بحران هویت، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، روان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

(1381). مقایسة کیفیت رابطة ولی ـ فرزندی در دانش‎آموزان دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت دبیرستان‎های دخترانة شهرستان کازرون (سال تحصیلی 80ـ81). پایان‎نامه به راهنمایی علیرضا محمودنیا، دانشگاه تربیت معلم.
پنتریچ، پ. و شانک، د. (1385). انگیزش در تعلیم و تربیت: نظریه، تحقیقات و راهبردها (ترجمة م. شهرآرای). تهران: انتشارات علم. (تاریخ انتشار اثر اصلی 2002).
تهرانی‎دوست، م.، شهریور، ز، محمودی قرایی، ج. و علاقبند راد، ج. (1387). تأثیر آموزش تربیت سازندة فرزندان به والدین در کاهش مشکلات رفتاری کودکان. مجلة روانپزشکی و روان‎شناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، 4، 371ـ 379.
حجازی، ا. و نگهبان سلامی، م. (1388). رابطة سبک‎های دلبستگی به والدین و همسالان با سبک‎های هویت در نوجوانان. روان‎شناسی و علوم تربیتی، 39 (1)، 107ـ 131.
دادستان، پ. (1387). روان‎شناسی جنایی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت).
رزمی، م. ر. (1383). بررسی تآثیر انسجام و انعطاف‎پذیری خانواده بر شکل‎گیری هویت در نوجوانان. دانشگاه شیراز.
رضاییان، ح.، محسنی، ن.، محمدی، م.، غباری بناب، ب.، سرمد، ز.، غلامعلی لواسانی، م.، و مؤمنی، ف. (1385). بررسی مدل علیتی متغیرهای خانواده، ادراک خود نوجوانان و اختلال سلوک. مجلة پژوهشی حکیم، دورة نهم، شمارة سوم، 32ـ 38.
روان‎بخش. م. ح. (1385). خانواده و رفتارهای نابهنجار نوجوانان. فصلنامة روان‎شناسی دانشگاه تبریز، 1 (2ـ3)، 145ـ174.
زین‎آبادی، ح. (1388). نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران: ارائة یک الگو. رسالة دکتری به راهنمایی محمد رضا بهرنگی. دانشگاه تربیت معلم.
سلیمانی‎نیا، ل. جزایری، ع. و محمدخانی، پ. (1384). نقش سلامت روان در ظهور رفتارهای پرخطر
نوجوانان. رفاه اجتماعی، 5 (19)، 75ـ 90.
سماوی، س. و حسین چاری، م. (1388). سوء مصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان. روان ـ
شناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)، 5 (20)، 323ـ331.
شکوهی‎یکتا، م. و پرند، ا. (1387). آموزش روش حل مسأله به مادران و تأثیر آن بر روابط خانوادگی. فصلنامه خانواده پژوهی، 4 (13)، 5 ـ16.
شهرآرای، م. (1384). روان شناسی رشد نوجوان: دیدگاهی تحولی.تهران: نشر علم.
فیروز صمدی، خ. (1380). بررسی تآثیر تعارضات خانوادگی در بروز نوع اختلالات رفتاری دانش‎آموزان دختر دورة راهنمایی شهر تهران. پایان‎نامه به راهنمایی زهره خسروی، دانشگاه الزهرا.
گلچین، م. (1381). تمایل به پرخاشگری در نوجوانان و نقش خانواده. مجلة علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 6 (1 (پیاپی 21))، 36ـ41.
لطف‎آبادی، ح. (1375). نظریة اریکسون در بارة رشد روانی اجتماعی. در کتاب س. سیف، پ. کدیور، ر. کرمی نوری و ح. لطف‎آبادی ، روان‎شناسی رشد (1) (صص. 106ـ 120). تهران: انتشارات سمت.
لطف‎آبادی، ح. و نوروزی، و. (1383). بررسی چگونگی نگرش دانش‎آموزان دبیرستانی و پیش‎دانشگاهی ایران به جهانی‎شدن و تأثیر آن بر ارزش‎ها و هویت دینی و ملی آنان. فصلنامه نوآوری آموزشی، 9، 88ـ 119.
مجیدی، ف. 0(1381). فرهنگ تلفظ نام‎های خاص( تاریخی و جغرافیایی). تهران: فرهنگ معاصر.
محمود نژاد، خ. (1380). مقایسة جوّ روانی خانوادة عادی و بزهکار. پایان‎نامه به راهنمایی زهره خسروی. دانشگاه الزهرا.
مـرکـز آمـار ایـران (1389). سـالنـامـة آمـاری کشـورـ1386. بـازیـابـی شـده در تـاریـخ 7 آذر 1389 از http://amar.sci.org.ir/
منصور، م. و دادستان، پ. (1369). روان‎شناسی ژنتیک2: از روان‎تحلیل‎گری تا رفتارشناسی. تهران: ژرف.
منصور، م.، دادستان، پ. و راد، م. (1364). لغت‎نامة روان‎شناسی. تهران: دریا.
نجفی، م.، احدی، ح. و دلاور، ع. (1385). بررسی رابطة کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت. دانشور رفتار (ویژه مقالات روان شناسی 6)، شمارة 16، 17ـ26.
نصـرتی، م.ص.، مظاهری، م.ع. و حیـدری، م. (1385). بـررسی تحولی رابطـة پایگاه‎هـای هـویت، میـزان دلبستگی ایمن پسران نوجوان (14، 16، 18 ساله) به والدین و همسالان، فصلنامه خانواده پژوهی، 2(5)، 35ـ53 .
هومن، ح. ع. (1384). مدل‎یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: سمت.
هومن، ح. ع. (1385). تحلیل داده‎های چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران: پیک فرهنگ.
یارمحمدیان، م. ح.، مولوی، ح. و ایرانپور مبارکه، ا. (1382). بررسی رابطة بین دوستی‎های دو جانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان. مطالعات تربیتی و روان‎شناسی، 4 (2 (پیاپی8))، 5ـ20.

Achenbach, T. M. (2001). Youth SelfـReport for ages 11ـ18. Retrieved Nov. 7, 2008, from http://aseba.org/forms/
Achenbach, T. M. (2008). Assessment, diagnosis, nosology, and taxonomy of child and adolescent psychopathology. In M. Hersen & A.M. Gross (Eds.), Handـ book of Clinical Psychology (pp. 429ـ457). New York: Wiley.
Achenbach, T. M., Dumenci, L., & Rescorla, L. A. (2002). Tenـyear comparisons of problems and competencies for national samples of youth: Self, parent, and teacher reports. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 10(4), 194ـ203.
Achenbach, T. M., Dumenci, L., & Rescorla, L. A. (2003). Are American childـ ren’s problems still getting worse? A 23ـyear comparison. Journal of Abnormal Child Psychology, 31, (1), 1ـ11.
Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001).Reliability, internal consistency, crossـinformant agreement, and stability. In T.M. Achenbach & L.A. Rescorla, Manual for ASEBA SchoolـAge Forms & Profiles (pp. 99ـ135). Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families. Retrieved Dec. 21, 2009, from http://www.aseba.org/
Adams, G.R. (1997). Identity: A brief critique of a cybernetic model. Journal of Adolescent Research, 12(3), 358ـ362.
Adams, G.R. (1998).The Objective Measure of Ego Identity Statuse: A Reference Manual.Retrieved Nov.20,2007, from http://www.uoguelph.ca/~gadams/
OMEI S_manual.pdf
Adams, G.R. (2005). Adolescent development. In T.P. Gullota, & G.R. Adams (Eds), Handbook of Adolescent Behavioral Problems: EvidenceـBased Approـ aches to Prevention and Treatment (pp. 3ـ16). Springer.
Adams, G.R. Bennion, L., Huh, K. (1989). Objective measure of ego identity status.A reference manual. Logan, UT: Utah State University.
Adams, G.R., & Marshall, S.K. (1996). A developmental social psychology of identity: Understanding the personـin context. Journal of Adolescence, 19, 429ـ442.
Adams, G.R. Munro, B., DohertyـPoirer, M., Munro, G., Petersen, A., & Edwards J. (2001). Diffuseـavoidance, normative, and informational identity styles: Usiـ ng identity theory to predict maladjustment. Identity: An International Journal of Theory and Resarch, 1, 307ـ320.
Adams, G. R., Munro, B., Munro, G. DohertyـPoirer, M., & Edwards, J. (2005). Identity processing styles and Canadian adolescents’ selfـreported delinquency. Identity: An International Journal of Theory and Research, 5(1), 57ـ65.
Akers, J.F., Jones, R.M., & Coyl, D.D. (1998). Adolescent friendship pairs: Similarities in identity status development, behaviors, attitudes, and intentions. Journal of Adolescent Resarech, 13, 178ـ201.
Allison, B.N., Schultz, J.B. (2001). Interpersonal identity formation during early adolescence. Adolescence, 36(143), 509ـ523.
Alvy, K.T. (1987). Black Parenting: Strategies for Training. Irvington Publishers, Inc.
American Psychological Association (2002). Developing adolescents: A reference guide for professionals. American Psychological Association: Washington, D.C.
Andrews, D.W. (2007). Understanding adolescent problem behavior. Retrieved Dec. 12, 2007, from http://fcs.osu.edu/hdfs/bulletin/volume.2/bull21a.htm
Archer, S.L. (1982). The lower age boundaries of identity development. Child Development, 53, 1551ـ1556.
Arnett, J.J.(2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469ـ480.
Ary, D.V., Duncan, T. E., Duncan, S.C., & Hops, H. (1999). Adolescent Problem behavior: The influence of parents and peer. Behavior Research and Therapy, 37, 217ـ230.
Aunola, K., Stattin, H., & Nurmi, J.E. (2000). Adolescents’ achievement strategies school adjustment, and externalizing and internalizing problem behaviors. Jouـ rnal of Youth and Adolescence, 29, 289ـ306.
Balistreri, E., BuschـRossnagal, N.A. & Geisinger, K.F. (1995). Development and preliminary validation of the Ego Identity Process Questionnaire. Journal of Adolscence, 18, 179ـ190.
Barber, B. (1996). Parental psychological control: Revisiting a neglected construـ ction. Child Development, 67, 3296ـ3319.
Barber, B.K.(2005). Positive interpersonal and intrapersonal functioning: An asseـ essment of measures among adolescents. In A. Moore, K. ,& Lippman, L.H (Ed.s)., What do children need to flourish? Conceptualizing and measuring indicators of positive development(pp.147ـ161). Springer Science+Business Media, Inc.
Barnes,H. L., & Olson, D. H. (1985). Parentـadolescent communication and the circumplex model. Child development, 56, 438ـ447.
Baron, R. M. , Kenny, D. A. (1986). The moderatorـmediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerـ ations. Journal of Personality and Socail Psychology, 51, 1173ـ1182.
Barrera, M. , Biglan, A., Ary, D., & Li, F.(2001). Replication of a problem behavـ ior model with American Indian, Hispanic, & Caucasian Youth. The Journal of Early Adolescence, 21(2), 133ـ157.
Bartlett, R., HolditchـDavis, D., Belyea, M. (2007). Problem behaviors in adolesـ cents. Pediatr Nurs, 33(1), 13ـ18. Retrieved Aug. 11, 2008, from http://www. medscape.com
Berzonsky, M. D. (1989). Identity style: Conceptualization and measurement. Journal of Adolescent Research, 4, 267ـ281.
Berzonsky, M. D., Adams, G. R. (1999). Reevaluating the identity status paradـ igm: Still useful after 35 years. Developmental Review, 19, 557ـ590.
Bongers, I.L., Koot, H.M., Ende, J., & Verhulst, F.C.(2003). The normative deveـ lopment of child and adolescent problem behavior. Journal of Abnormal Psycـ hology, 1112(2), 179ـ192.
Bonny, A. E., Britto, M. T., Klostermann, B. K., Horning, R. W., & Slap, G.B. (2000). School disconnectedness: Identifying adolescents at risk. Pediatrics, 106, 1017ـ1021.
Bosma, H.A., & Kunnen, E.S. (2001). Determinants and mechanisms in ego idenـ tity development: A review and synthesis. Developmenta Review, 21, 39ـ 66.
Broidy, L.M. , Nagin,D. S. , Tremblay, R. E., bates, J. E., Brame, B. , Dodge, K. A., & et al. (2003). Developmental trajectories of childhood distruptive behaviors and adolescent delinquency: A

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بهداشت روانی، بهداشت روان، آموزش و پرورش، فرزندپروری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد of، ، Wen,، K.T.,