دانلود پایان نامه درمورد بانک تجارت، ارزش بازار، شناخت علم

دانلود پایان نامه ارشد

ريسک تفاوت هايي را در بانک ها و وام هاي غير اجرايي به طور معکوس کارآيي و بازده دارايي راتحت تأثير قرار مي دهند ، در حالي که ميزان کفايت سرمايه يک تأثير مستقيم و مثبتي روي حاشيهي اعتباري سود شبکه اي دارد.
کيستين جي(2010) تأثير مديريت ريسک اعتبار مالي را روي سوددهي بانکهاي تجارتي در کنيا ارزيابي کرده است.داده هاي مربوط مقدار اعتبار مالي سطح وام هاي غير اجرايي و سودها براي دوره ي 2004 تا 2008 گردآوري شده اند.اين يافتهها نشان داده اند که حجم سودهاي بانک هاي تجارتي تحت تأثير مقدار اعتبار مالي و وام هاي غير اجرايي قرارنمي گيرند، بنابراين نشان مي دهند که ديگر متغيرها به جز اعتبار مالي و وام هاي غير اجرايي روي سودها تأثير مي گذارند.
چان و پان(2012) کارايي ريسک اعتباري از 34 بانک تايواني در دوره ي زماني 2005 تا 2008 را مورد بررسي قرارداده اند. دربررسي آنها از نسبت هاي مالي براي ارزيابي ريسک اعتباري استفاده شده است و با استفاده از تحليل پوششي اطلاعاتي مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است. پارامترهاي ريسک اعتبار مالي کارايي تکنيکي ريسک اعتباري (CR-TE)،کارايي تخصيصي ريسک اعتباري(CR-AE) و کارايي هزينه ريسک اعتباري(CR-CE) بوده اند.نتايج نشان مي دهند که تنها يک بانک در همه ي اين نوع کارايي ها در طول دوره هاي ارزيابي ،پربازده و کارآمد بوده است.
به طورکلي ،نتايج تحليل پوششي اطلاعات سطوح کارآمد نسبتاً پايين در CR-TE،CR-AE و CR-CE در 2008 بوده است.
فليکس و کلودين(2008)رابطه ي بين عملکرد بانک ومديريت ريسک اعتبار مالي را بررسي کرده اند.از يافته هاي آنها چنين برداشت مي شود که بازده درآمد(ROE )و بازده دارايي (ROA) هردو معيار سوددهي رابطه ي معکوس با نسبت وام غير اجرايي به وام کلي از مؤسسه هاي مالي داشته اند که بدين وسيله منجر به افت سوددهي مي شود.
احمد و عريف(2008) عوامل مهم تعيين کننده ي ريسک اعتباري از بانک هاي تجاري روي سيستم هاي بانکداري اقتصاد به وجود آمده در مقايسه با اقتصادهاي پيشرفته را بررسي کرده اند. اين بررسي دريافته است که مقررات براي سيستم هاي بانکداري مهم است که خدمات و توليدات چندگانه را پيشنهاد
ميدهند کيفيت مديريت در مورد بانکهاي وام محور در اقتصادهاي جديد حياتي است.افزايش تعهد ضرروام نيز در نظر گرفته مي شود تا يک عامل تعيين کننده براي ريسک اعتبار مالي مؤثر باشد.
الخوري(2011)تأثير ويژگي هاي ريسک مخصوص بانک و شرايط کلي بانکداري روي عملکرد 43 بانک تجارتي در حال فعاليت از کشورهاي شوراي تعاون خليج در طي 1998 تا 2008 را ارزيابي کرده است.با استفاده از تحليل رگرسيون تأثير ثابت،نتايج نشان داده است که ريسک اعتبار مالي ،ريسک نقدينگي و ريسک سرمايه عوامل مهمي هستند که عملکرد بانک را تحت تأثير قرار مي دهند وقتي که سوددهي با بازده دارايي سنجيده مي شود درحالي که تنها ريسکي که سوددهي را تحت تأثير قرار مي دهد زماني است که با بازده درآمد سنجيده مي شود که ريسک نقدينگي است.
بن ناسيور و عمران (2008) در تلاش براي بررسي تأثير مقررات بانک،تمرکز،پيشرفت مالي ومؤسسه اي روي حاشيه ي اعتباري و سوددهي بانک هاي تجارتي در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا از سال 1989 تا 2005 بودندکه دريافته اند که سرمايه گذاري بانکي و ريسک اعتبار مالي تأثير مهم و مثبتي روي حاشيه ي اعتباري سود شبکه اي بانک ها به بازده و سوددهي قيمت را دارند.
احمد،تاکدا و شائون(1998) در مطالعات خود يافته اند که تعهد ضرر وام تأثير مثبت مهمي روي وام هاي غير اجرايي دارد.بنابراين، افزايش تعهد ضرروام،افزايش ريسک اعتباري و افت کيفيت وام ها را نشان
ميدهد که در نتيجه به طورمعکوس عملکرد بانک را تحت تأثير قرار مي دهد.
در سال 1968 پژوهشي با عنوان ” ارزيابي موفقيت شرکت ها و واحدهاي توليدي آمريکا با استفاده از روش تحليل مميزي” از سوي آلتمن65 صورت گرفت. در اين تحقيق ، 5 متغير که داراي اثرات معني داري بر تفکيک شرکت هاي موردنظر داشتند ، انتخاب گشتند. اين پنج متغير عبارتند از: سرمايه در گردش به مجموع دارايي ها، سود انباشته به مجموع دارايي ها، مجموع داراييها به سود قبل از کسر ماليات ارزش دفتري مجموع بدهي ها به ارزش بازاري سهام شرکت و مجموع بدهي ها به فروش. نتايج حاصل از برآورد نشان داد که متغير مجموع دارايي ها به فروش، حداکثر سهم را در تابع تحليل مميزي و در نتيجه تفکيک شرکت ها از نظر بالا يا پايين بودن ريسک داراست( آلتمن ، 1968، 592).
امل و همکارانش66 در سال 2003 در تحقيقي با عنوان ” رويکرد رتبه بندي اعتباري در بانک هاي تجاري” يک متدولوژي امتيازدهي اعتباري براساس روش تحليل پوششي داده ها پيشنهاد کردند. آنان داده هاي مالي جاري 82 شرکت توليدي/ صنعتي که تشکيل دهنده ي پرتفوليوي اعتباري يکي از بزرگ ترين بانک هاي ترکيه بود را براي رتبه بندي اعتباري به کار گرفتند. در اين پژوهش 42 نسبت مالي انتخاب شد و از ميان آن ها 6 نسبت مهم مالي مورد توجه قرار گرفت. اين نسبت ها عبارتند از : وام هاي کوتاه مدت بانک به بدهي هاي جاري، بدهي جاري به فروش خالص، دارايي هاي ثابت به سرمايه ي شرکا: 1- موجودي- دارايي جاري به بدهي جاري، سرمايه ي شرکا به کل دارايي ها و سود خالص به کل دارايي ها، امل و همکارانش پس از اعتبار سنجي مدل با تجربه و تحليل رگرسيون دريافتند که روش تحليل پوششي داده ها قادر به تخمين رتبه هاي اعتباري شرکت ها بوده و از کارآيي لازم براي امتيازدهي اعتباري برخوردار است
( امل وهمکاران ، 2003، 115).
مين و لي67 در سال 2007 در پژوهشي با عنوان ” رويکرد عملي به امتيازدهي اعتباري” رويکرد بر مبناي تحليل پوششي داده ها را براي امتيازدهي اعتباري به کار گرفتند. آنان متدولوژي پيشنهادي امل و همکارانش را در جامعه ي آماري بسيار گسترده تري که داده هاي مالي جاري 1061 شرکت توليدي، که پرتفوليوي اعتباري يکي از بزرگ ترين سازمان هاي تضمين اعتبار در کره را در بر مي گيرد، براي رتبه بندي اعتباري مورد استفاده قرار دادند. 6 نسبت مالي مهم به عنوان متغيرهاي اثرگذار انتخاب گشته اند.
اين نسبت ها عبارتند از : مخارج مالي به فروش، نرخ بدهي جاري، کل استقراض و قرضه ي پرداختني به کل دارايي ها، نرخ کفايت سرمايه، نرخ جاري و نرخ پوشش بهره، مين و لي (2007)، دريافتند که رويکرد تحليل پوششي داده ها مي تواند به عنوان گزينه اي اميدوار کننده براي بهبود و جايگزيني روش هاي امتيازدهي کنوني به کار گرفته شود و اين رويکرد از کارايي لازم در جهت محاسبه ي رتبه هاي اعتباري مشتريان برخوردار است( مين و لي، 2007، 9).
چنگ و همکارانش68 در سال 2007 در تحقيقي با عنوان ” رويکرد چند گزينه اي به رتبه بندي اعتباري با به کارگيري روش تحليل پوششي داده ها: ارزيابي وام گيرندگان با در نظر گرفتن پروژه هاي مالي خصوصي69 ” يک رويکرد چند گزينه اي را به رتبه بندي اعتباري با تحليل پوششي داده ها به منظور ارزيابي وام گيرندگان براي پروژه هاي مالي خصوصي، پيشنهاد داده اند. در اين پژوهش تکنيک هاي مختلف رتبهبندي اعتباري مانند تجزيه وتحليل مميزي،درخت تصميم، شبكه هاي عصبيو…مقايسه شده اند.
طبقه بندي شاخص هاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از: تكنيك هاي مهندسي مالي،‌منابع مالي، ساختار سرمايه و بازدهي سرمايه گذاري ، توانايي مديرت ريسك. چنگ و همكارانش دريافتند كه با استفاده از روش تحليل پوشي داده ها بانك ها مي توانند ارزيابي اعتباري صحيح وسريعي داشته باشند با تصويب سريع وام ، وام گيرندگان مي توانند اين مقادير مالي را در پروژه هاي مالي خصوصي به كار گيرند(چنگ و همكاران، 2007، 1755).
فانسو و همکاران(2012)، درتحقيقي با عنوان”ريسک اعتبار مالي وعملکرد بانک هاي تجارتي در نيجريه”و به کمک روش مدل پانلي، به بررسي رابطه بين ريسک اعتبار مالي و عملکرد بانک هاي تجارتي در نيجريه پرداختند. تحقيق آنها شامل بررسي تجربي درباره ي تأثير کمي ضرروزيان مالي روي عملکرد بانک هاي تجارتي درنيجريه در مدت 11سال (2010-2000) انجام شده است. درتحقيق آنها، پنج شرکت بانکداري تجارتي درمقطع زماني يازده سال انتخاب شده اند.نظريه ي سود سنتي براي تنظيم سوددهي،اندازه گيري شده با بازده دارايي(ROA) به عنوان يک تابعي ازنسبت وام غير اجرايي به وام و پيش پرداخت(NPL/LA) نسبت کل وام و پيش پرداخت ها به کل سپرده(LA/TD) و نسبت تعهد ضرروام به وام هاي طبقه بندي شده به عنوان مقياس هاي ريسک اعتبار مالي به کار رفته است.تحليل مدل پانلي براي ارزيابي تعيين
کننده هاي تابع سوددهي به کاررفته است. نتايج تحقيق آنها نشان داده است که، تأثير ريسک اعتبار مالي روي عملکرد بانک که بابازده دارايي بانک ها محاسبه شده است، يک نامتغير مقطع زماني است. اين تأثير در ميان بانک هاي نيجريه يکسان است،اگرچه تأثيري که روي بانک هاي خصوصي دارد به وسيله اين روش تحليل به کاربرده شده در اين تحقيق به دست نمي آيد. افزايش 100درصدي وام غير اجرايي تا حدود6.2 درصد سوددهي را کاهش مي دهد. يک افزايش 100درصدي درتعهد ضرروام نيز سوددهي را تا تقريباً 65/0 درصد کاهش مي دهد، در حالي که يک افزايش100 درصدي در کل وام و پيش پرداخت سوددهي را تا تقريباً 9.6درصد افزايش مي دهد. طبق يافته هاي ما، توصيه مي شود که بانک ها در نيجريه بايد توانايي هايشان را در تحليل اعتباري و اعطاي وام افزايش دهند درحالي که سازمان نظارت بايد توجه بيشتري به پذيرش بانک ها نسبت به پيش پرداخت بانک ها وديگر قرارداد مؤسسه هاي مالي(1999)،و رهنمودهاي محتاطانه داشته باشند(فانسوو همکاران،2012،38-31).
3-2-2-2- استخراج مدل مفهومي تحقيق:
مدل مفهومي تحقيق از ادبيات تحقيق به صورت ذيل بدست آمده است.
1-ريسک اعتباري وام‌هاي دريافتي مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)

مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان
2- ريسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است)

متغيرهاي مستقل تحقيق
متغيروابسته تحقيق

نمودار شماره 3-1: چارچوب نظري تحقيق (شکل مفهومي تحقيق برگرفته از ادبيات تحقيق)

3-1-مقدمه
برخي را عقيده برآن است که علم همان روش است. در هر حال مي توان به خوبي پذيرفت هيچ علمي فاقد روش نيست ودستاورد هاي هر تحقيق علمي ،به همان نسبت حائز ارزش اند که با روش هاي درست اخذ شده باشد. درعرف، روش را مجموعه شيوه ها و تدابيري دانسته اند که براي شناخت و برکناري لغزش بکار مي رود.دستيابي به هدف هاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود، مگر زماني که با روش شناسي درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر، تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق پژوهشگر بايد توجه داشته باشد که اعتبار دستاورد هاي تحقيق به شدت تحت تاثير روشي است که براي تحقيق خود برگزيده است(خاکي،1388، 155).
از اصطلاح روش تحقيق معاني خاص و متمايزي در متون علمي استنباط مي شود. بهترين تعريفي که با آنچه در نظر ما است مطابقت مي کند چنين است:” روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر(قابل اطمينان ) و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است”(خاكي،1388،155).
به صورت کامل تر روش تحقيق علمي نيز به اين صورت تعريف مي شود: کليه وسائل و مراحل جمع آوري سيستماتيک اطلاعات و نحوه تجزيه وتحليل منطقي آنها براي دستيابي به يک هدف معين که اين هدف کشف واقعيت است.
امروز محققين و پژوهشگران در سازمان هاي گوناگون در زمينه هاي مختلف باتمرکز بر يک موضوع خاص و گرد آوري نمونه و مشاهدات خود از جامعه آماري مورد نظر با استفاده از روش ها و تکنيک هاي آماري به تجزيه و تحليل اين داده ها پرداخته و از نتايح بدست آمده براي حل مشکلات و مسائل استفاده مي کنند و يا بر دانش بشري در آن زمينه مي افزايند، اما در هر تحقيقي مشخص کردن روش کار و نحوه ي انجام تحقيق قبل از شروع به کار آن امر ضروري است.
روش هاي پژوهشي در واقع ابزارهاي دست يابي به واقعيت به شمار مي روند. در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد توسعه صادرات، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد توسعه دانش