دانلود پایان نامه درمورد بافت های فرسوده، بافت فرسوده، بافت های فرسوده شهری

دانلود پایان نامه ارشد

آن ها و شماره گذاری معابر و اماکن
ایجاد مراکزی برای معاینه وسایط نقلیه موتوری
2-6-1-تعریف بافت
بافت گستره ای از پیوند است که از بناها، راه ها، مجموعه ها، فضاها، تاسیسات و تجهیزات شهری یا ترکیبی از آن‌ها تشکیل شده و انواع آن به شرح زیر است:
بافت های دارای میراث شهری( تاریخی)
بافت های شهری( فاقد میراث شهری)
بافت های حاشیه ای( سکونتگاه های رسمی)
در دسته بندی دیگر بافت به سه صورت تاریخی، قدیم و فرسوده تقسیم شده است.
بافت تاریخی ابنیه و فضایی که قبل از۱۳۰۰ هجری شمسی شکل گرفته و به ثبت آثار ملی رسیده یا قابلیت ثبت شدن را دارا می باشند (مانند مجموعه میدان نقش جهان و پیرامون آن) تماماً واجد ارزش فرهنگی تاریخی هستند. درمورد اینگونه بافت ها، ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملاک عمل خواهد بود.
بافت قدیم آن بخش از بافت های شهری را شامل می شود که قبل از۱۳۰۰ شکل گرفته ولکین به دلیل فرسودگی کالبدی و فقدان استانداردهای ایمنی، استحکام وخدمات و زیر ساخت های شهری علیرغم برخورداری از ارزش های هویتی از منزلت مکانی و سکونتی پایین برخوردارند. مداخله دراینگونه بافت ها یا سایر بافت های شهری متفاوت بوده و اقدامات از نوع بهسازی، روانبخشی و نوسازی خواهد بود که در قالب طرح های ویژه به اجرا درخواهند آمد.
(تعاریف مندرج در موارد ۶ و۷ اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری- مصوب هیأت وزیران)
2-6-2-بافت فرسوده
بافت های فرسوده شهری بافت هایی هستند که در محدوده قانونی شهر ها قرار گرفته اند، دارای مالکیت رسمی و قانونی اند، اما از نظر برخورداری از ایمنی، استحکام و خدمات شهری دچار کمبود هستند. بافت فرسوده دارای ۳ ویژگی ‌است؛ ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری،۳ویژگی مهم بافت فرسوده شهرهای ماست. در واقع اگر این ۳ مشخصه در یک بلوک شهری وجود داشته باشد، حتی در مقیاس پنجاه درصد، آن منطقه بافت فرسوده قلمداد می‌شود. در واقع بخشی از شهر که بیش از ۵0 درصد آن ناپایدار و عرض معابر آن کمتر از ۶ متر و املاک آن عرصه‌ای کمتر از ۲۰۰ متر داشته باشد، آن قسمت از شهر بافت فرسوده است. این تعریف شورای‌عالی معماری و شهرسازی از بافت فرسوده است.
این تعریف البته تعریفی علمی است، اما به لحاظ کارشناسی ما معتقدیم که بافت فرسوده علاوه بر این شاخص‌ها، به لحاظ اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی نیز دچار مشکل است. در واقع بافت فرسوده از چرخه اقتصادی شهر خارج شده ‌است و اقدامات نوسازی در آن انجام نمی‌شود و در نتیجه سرمایه‌ها از آن خارج می‌شود.
2-6-3-بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
در قانون حمایت از احیاء، بهسازی26 و نوسازی27 بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بافت فرسوده چنین تعریف شده است: « مناطقی از شهر است که طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن، اعم از تاسیسات روبنایی، زیر بنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان ها و دسترسی ها دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می برند.»
همچنین در بند «ب» ماده 2 این قانون نقشه محدوده بافت های فرسوده شهری را تعریف کرده است به این صورت که بیان داشته : «  نقشه محدوده بافت های فرسوده و ناكارآمد شهری، نقشه‌ای است كه براساس شاخص های مصوب شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسكن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداری ها تهیه و به تصویب كمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می‌رسد.»
ماده 5 قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران نیز چنین می گوید: «  بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری كل به وسیله كمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار كل و به عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسكن و نماینده مهندس مشاور تهیه كننده طرح انجام می شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی كه به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد.»
2-6-4-تعارض بین اهداف
پس از بیان مفصل اهداف و کارکردهای که برای شهرداری وجود دارد باید به تبیین این مقوله بپردازیم که بین حفظ بافت فرسوده شهری و همچنین نوسازی شهری، چگونه می توان قائل به جمع شد. یعنی چگونه شهرداری می تواند از یک سو به وظیفه خود در حفظ زیبایی شهر کمک کند و از سوی دیگر به بحث بافت‌های فرسوده اهمیت دهد. چنانچه می‌دانیم بخشی از بافت‌های فرسوده به زیبایی شهر کمک کرده و بخش دیگری از آن ممکن است به زیبایی شهر لطمه وارد نماید. از این رو با وجود اختلاف نظرهایی که ممکن است در ماهیت این امر وجود داشته باشد این مسئله پیش می‌آید که که تکلیف شهرداری در این میان چیست. در خصوص زیباسازی شهر اهداف شهرداری ممکن است با سازمان میراث فرهنگی در تعارض قرار گیرد. ترمیم و احیاء بافت‌های فرسوده که وظیفه هر دو نهاد محسوب می‌شود از نظر هر دو سازمان به خصوص از نظر، میراث فرهنگی تابع ضوابطی است که علاوه بر مسائل سازمانی هدفی مرتبط با حقوق عموم مردم نیز مربوط است.
اما بخشی از بافت های فرسوده که نه تنها به زیباسازی شهر کمک نمی‌کنند بلکه سدی در برابر این مقوله اند نیز موضوع بحث می‌باشند. در این مورد باید ارزش تاریخی بافت فرسوده مد نظر قرار گیرد. در صورتی که بافت فرسوده فاقد ارزش تاریخی و ملی برای کشور باشد شهرداری در تخریب و از بین بردن آن وظیفه دارد که با میراث فرهنگی هماهنگی های لازم را انجام دهد و پس از آن به این امر اقدام نماید. در مواردی نیز به نظر می رسد اظهار نظر در خارج از صلاحیت شهرداری باشد و تملک و تخریب آن وقتی در تعارض با هدف دیگری که سازمان میراث فرهنگی در همین راستا دارد تعارض پیدا کند سازمان تخصصی تر را می توان برای تصمیم گیری در موضوع صالح دانست. این موضوع به اصل تخصص در صلاحیت سازمانی و دیوانی برمی‌گردد که حقوقدانان حقوق عمومی به آن توجه کرده اند. پس در صورت صلاحیت هم عرض و موازی دو سازمان برای انجام امری واحد که به موجب قانون به آن دو تفویض شده است باید اصل تخصص را در نظر گرفت و اصالت و الویت را به این اصل داد.
2-7-شناسایی بافت های فرسوده شهری
بافت های فرسوده شهری در لایه های درونی شهر قرار دارند. این بافت ها یا در کالبد های به جا مانده در دل بافت های قدیمی قرار گرفته اند و یا حاصل از استقرار افراد فرودست جامعه در زمین های خالی درون شهری و برون شهری اند که با توسعه شهر ها با آن ها در آمیخته اند. این بافت ها به دلیل فرسودگی از ارزش اقتصادی کمتری نیز برخوردارند. این بافت ها شکلی اندام واره دارند و قطعات آن ها ریزدانه و ابنیه آن کوتاه مرتبه است. ابنیه در این بافت ها فاقد انسجام بوده و بیشتر بناها فاقد مقاومت در برابر زلزله هستند و از مصالح نازل و کم دوام استفاده کرده اند. به دلیل این که این بافت ها در دوران مختلف دچار رویداد های مختلفی شده است، لذا شناسایی و تشخیص آن ها مشکل بوده و به همین دلیل شناسایی محدوده آن ها بدون شاخص های مربوطه میسر نبوده به همین دلیل و با هماهنگی و مشورت با دستگاه های مربوطه، جامعه حرفه ای دبیر خانه شوورای عالی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهر سازی به عنوان متولی هدایت و جهت بخشی به اجرای فرآیند بازسازی، به تلاش ویژه ای برای سیاست گذاری، تهیه و تصویب برنامه های طرح های شهر سازی و معماری با توجه به واقعیت های کالبدی – کارکردی به منظور بهره برداری بهتر از منابع و فضا ها پرداخته و با تاکید بر رعایت اصول شهرسازی نوین، به بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حفظ ساختار سنتی شهر، پایداری کیفیت ویژه طراحی شهری و معماری که باعث آسایش ساکنان شهر و ایجاد حسن تعلق به مکان بوده، پرداخته و همچنین موضوع بازسازی28 بافت های فرسوده شهری را به منظور یافتن راه کار مناسب برای بازسازی و برنامه ریزی شهری با هدف ایجاد هماهنگی جهت مشارکت مردمی و سیاست گذاری در امر برنامه ریزی عمران شهری، ضروری می داند.
2-8-شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر
بافت های آسیب پذیر بر اساس بلوک آسیب پذیر تعریف شده و بلوک آسیب پذیر بلوکی است که حداقل یکی از شرایط سه گانه زیر را داشته باشد:
الف) بلوکی که دارای حداقل ۵۰ درصد بناهای فرسوده نامناسب به لحاظ زیستی و سکونتی یا آسیب پذیر باشد، بناهای فرسوده یا آسیب پذیر حداقل یکی از شرایط دوگانه زیر را باید داشته باشد.
1- بنایی که فاقد سیستم سازه ای باشد(سازه بتونی، فولادی یا شناژهای تحتانی، قائم و فوقانی) به تشخیص کارشناس رسمی ساختمان.
2- بنایی که دراجرای آن مفاد آیین نامه ۲۸۰۰ رعایت نشده باشد یا قابلیت انطباق یا آیین نامه مذکور را نداشته باشد.
ب) بلوکی که حداقل ۵۰ درصد املاک آن مساحتی کمتر از دویست متر مربع را داشته باشد.
ج) بلوکی که حداقل ۵۰ درصد عرض معابر آن (قبل از اصلاحی) بن بست و یا با عرض کمتر از ۶ متر باشد یا ضریب نفوذناپذیری آن کمتر از ۳۰/۰ باشد.
تبصره: بلوک شهری عبارت از محدوده ای که محصور به معابر حداقل ۸ متر می باشد.
بافت پیرامونی یا بافت های با اسکان غیررسمی بافت های هستند که عمدتاً مهاجرین روستایی وتهی دستان شهری رادر خود جای داده اند و بدون مجوز وخارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرح های جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده است. عمدتاً فاقد سند مالکیت هستند و از نظر ویژگی های کالبدی و برخورداری از خدمات و زیرساخت های شهری مشابه بافت های فرسوده شدیداً دچار کمبود هستند.
2-9-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده
الف) عمر ابنیه: ساختمان های موجود دراین گونه بافت ها عمدتاً‌ قدیمی می باشد یا فاقد رعایت استانداردهای بودن آن ها از ظاهر ساختمان قابل تشخیص است. ابنیه این بافت ها عمدتاً تاب مقاومت درمقابل زلزله ای با شدت متوسط را ندارد.
ب) دانه بندی و تعداد طبقات: ابنیه مسکونی واقع دراینگونه بافت ها عمدتاُ ریز دانه بوده واکثر آنها یک یا دو طبقه هستند.
ج) نوع مصالح: مصالح بکار رفته در اینگونه بافت ها عمدتاً از انواع خشتی، و آجر و چوب و یا آجر وآهن بدون رعایت اتصالات افقی و عمودی و فاقد ایمنی لازم اند.
د) وضعیت دسترسی ها:
بافت های فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلی ایجاد شده اند و عمدتاً از ساختاری نامنظم برخوردارند و دسترسی های موجود درآنها عمدتاً پیاده می باشد به گونه ای که اکثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از ۶ متر بوده و ضریب نقوذناپذیری در آن ها کمتر از ۳۰ درصد است. مساحت عرصه ابنیه واقع شده دراین بافت ها عمدتاً کمتر از ۲۰۰ متر مربع می باشد.
ه) وضعیت خدمات و زیر ساختهای شهری بافت های فرسوده به لحاظ برخورداری از خدمات،زیر ساخت ها و فضاهای باز، سبز و عمومی دچار کمبودهای جدی‌اند.
و) شاخص های کیفی
مسأله بافت ها، حریم گسل ها، مسیر قنات ها و رود دره ها و بافت های روستایی درون شهری و … از دیگر مسائلی هستند که در تعیین بافتهای فرسوده مؤثر می باشند.

فصل دوم-مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری

3-1-مبانی تملکات شهرداری
3-1-1-مبانی
به نحو اختصار می توان منظور از مبانی را بنیادهای فکری و تاریخی دانست که توضیح دهنده چرایی و ضرورت و ساختار و محتوای هر نظم حقوقی است. مبانی حقوقی در واقع شامل بنیادهای نظری و تاریخی است که انعکاس ان را می توان در درون هر نظام حقوقی ملاحظه نمود. در مقابل مبانی نظری که برخاسته از تاملات اندیشمندان هر نظام حقوقی و متکی بر مولفه های فرهنگی – مذهبی و فلسفی هر جامعه است، مبانی تاریخی ریشه در وقایع تاریخی و سرگذشت هر جامعه دارد که از گذر ظهور سلسله های حکومتی، انسان های تاثیر گذار و وقایعی همچون جنگ ها و انقلاب های هر کشور صورت می پذیرد. ارزش مبانی تاریخی کمتر از مبانی نظری نیست و حتی در قرن حاضر بسیاری از نهادهای مهم کشور های شاخص حقوقی، منطقی جز توجیه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مدیریت شهری، سیاست گذاری، عمران شهری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد شورای نگهبان، نظام حقوقی، حقوق خصوصی