دانلود پایان نامه درمورد بافت فرسوده، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

شهرها

100.0
50
مجموع

منبع: مولف

3-2-2-4- موقعيت شغلي:
به لحاظ موقعيت شغلي بيشترين سهم (50 درصد ) از شاغلان اين محله کارکنان مستقل، (3/26 درصد) حقوق بگير خصوصي، (8/21 درصد) حقوق بگير دولتي، و تنها 95/0 درصد کارفرما هستند. با توجه به اين نسبت ها مي توان گفت که کارکنان مستقل و حقوق بگيران به ترتيب بيشتر شمار شاغلان را به خود اختصاص مي دهند.

جدول شماره 3-8: موقعيت شغلي کارکنان محله شاه حسيني شهر بندرعباس
درصد
تعداد

0.95
1
کارفرما
شاخص
50.0
55
کارکن مستقل

21.8
24
حقوق بگير دولتي

26.3
29
حقوق بگير خصوصي

0.95
1
ساير

100.0
110
مجموع

منبع: مولف
3-2-2-5- درآمد و هزينه خانوار:
در اين محله خانوارهاي با درآمد بالاي شش ميليون ريال بيشترين تعداد و نسبت را دارا بوده اند. همچنين لازم به توضيح است که نسبت هاي درآمدي خانوارهاي ساکن با ميزان هزينه هاي ماهيانه آنان تقريباً برابر بوده است. بيش از نيمي از خانوارهاي ساکن در اين منطقه داراي درآمد و هزينه ماهيانه بيش از شش ميليون ريال بوده اند. در مورد ساير گروه هاي درآمدي نيز اين وضعيت مشاهده مي شود.
جدول شماره 3-9: وضعيت ميزان هزينه ماهيانه خانوار محله شاه حسيني شهر بندرعباس
درصد
تعداد

6.3
7
زيرچهار ميليون ريال
شاخص
10.9
12
چهار ميليون تا پنج ميليون ريال

38.1
42
پنج ميليون تا شش ميليون ريال

44.5
49
بالاي شش ميليون ريال

100.0
110
مجموع

منبع: مولف

جدول شماره 3-10: وضعيت ميزان درآمد ماهيانه خانوار محله شاه حسيني شهر بندرعباس
درصد
تعداد

4.5
5
زير چهار ميليون ريال
شاخص
9.0
10
چهار ميليون تا پنج ميليون ريال

29.0
32
پنج ميليون تا شش ميليون ريال

57.2
52
بالاي شش ميليون ريال

100.0
110
مجموع

منبع: مولف

با توجه به آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت که خانوارهاي ساکن در اين محله از نظر موقعيت اقتصادي در بنيه مالي خوبي نبوده و ميزان درآمد ماهيانه آنان در حد پاسخگويي به هزينه هاي گذران زندگي خانواده مي باشد.
3-2-2-6- نحوه تصرف:
نحوه تصرف ملکي در محدوده محله بيشترين تعداد و نسبت را به خود اختصاص داده است. بدين ترتيب که از کل خانوارهاي ساکن در اين منطقه عمدتاً بالغ بر 1/70 درصد مالک واحد مسکوني خود بودند. 9/27 درصد از خانوارها دارايي واحد مسکوني استيجاري و فقط 9/2 درصد خانوارها واحد مسکوني خود را به صورت بلاعوض در اختيار داشتند.
جدول شماره 3-11: وضعيت نحوه تصرف واحد مسکوني ساکنان محله شاه حسيني بندرعباس
درصد
تعداد

70.9
78
ملکي
شاخص
20.9
23
اجاره و رهن

8.1
9
ساير

100.0
110
مجموع

منبع: مولف
3-2-2-7- مسائل و معضلات اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و زيست محيطي
مشکلات اجتماعي- اقتصادي، کالبدي و زيست محيطي از جمله مواردي بود که در پرسشنامه خانوارهاي ساکن در محدوده محله، مورد سوال قرار گرفته تا معلوم شود از نظر ساکنان مهمترين مشکل کدام است. آيا وضعيت کالبدي بافت محله موجبات فرسودگي و گسترش آن را فراهم آورده و يا مسائل ديگر مانند مشکلات اقتصادي، اجتماعي و يا زيست محيطي! در زمينه مشکلات اجتماعي و اقتصادي بيشترين نسبت خانوارها بيکاري، اعتياد و مصرف مسکرات و پرخاشگري را مهمترين معضلات در محدوده محله بيان کرده اند. همچنين مزاحمت حيوانات موذي و آسفالت نامناسب، روشنايي اندک معابر مهمترين مسائل زيست محيطي و کالبدي اين منطقه از نظر ساکنان آن بوده است.

جدول شماره 3-12: وضعيت مشکلات و معضلات اجتماعي و اقتصادي ساکنان محله
درصد
تعداد

2.0
1
سرقت
شاخص
32.0
16
درگيري و پرخاشگري

50.0
23
بيکاري

20.0
10
اعتياد و مصرف مشروبات الکلي

100.0
50
مجموع

منبع: مولف

جدول شماره 3-13: وضعيت مشکلات محله از ديدگاه ساکنان
درصد
تعداد

6.0
3
کمبود وسايل نقليه عمومي
شاخص
22.0
11
آسفالت نامناسب

28.0
14
روشنايي اندک معابر

26.0
13
مزاحمت حيوانات موذي

2.0
1
کمبود پارکينگ

2.0
1
فعاليت کارگاه هاي مزاحم و آلوده کننده

14.0
7
فرسودگي محله

100.0
50
مجموع

منبع: مولف

3-2-2-8- وابستگي به محله و تمايل به ادامه سکونت در آن
احساس وابستگي به محل، داشتن خاطرات خوش، تمايل به ادامه سکونت، ميزان رضايت مندي از محل، اهميت آينده محل و بهبود شرايط آن و بالاخره قبول مسئوليت براي بهبود شرايط کالبدي محله از جمله خصوصيات اجتماعي است که ضريب و نسبت بالاي هر يک از اين مولفه ها از نظر خانوارهاي ساکن در محدوده محله مي تواند بر ميزان تحقق پذيري طرح و ترغيب ساکنان به مشارکت در عمران و آباداني بافت تاثير مثبت ايفا نمايد.
– اکثريت (4/91 درصد) ساکنان محله نسبت به محل سکونت خود احساس تعلق نموده و 8/85 درصد از آنها قصد نقل مکان از محل سکونت خود را ندارند. همچنين ساکنان اين محله عمدتاً داراي خاطرات خوشي از محل سکونت خود مي باشند.

جدول شماره 3-14: وضعيت احساس وابستگي ساکنان محله شاه حسيني
( به اين مکان احساس وابستگي مي کنم )
درصد
تعداد

92.0
46
بله
شاخص
8.0
4
خير

100.0
50
مجموع

منبع: مولف

جدول شماره 3-15: وضعيت احساس وابستگي ساکنان محله شاه حسيني
( قصد نقل مکان از اين محل را دارم )
درصد
تعداد

10.0
5
بله
شاخص
90.0
45
خير

100.0
50
مجموع

منبع: مولف

جدول شماره 3-16: وضعيت احساس وابستگي ساکنان محله شاه حسيني
( از اين محله خاطرات خوشي دارم )
درصد
تعداد

92.0
46
بله
شاخص
8.0
4
خير

100.0
50
مجموع

منبع: مولف

جدول شماره 3-17: وضعيت احساس وابستگي ساکنان محله شاه حسيني
( آينده اين مکان و بهبود شرايط آن برايم مهم است )
درصد
92.2
بله
شاخص
7.8
خير

100.0
مجموع

منبع: مولف

جدول شماره 3-18: وضعيت احساس وابستگي ساکنان محله شاه حسيني
( اين مکان بيش از هر مکان ديگري رضايت مرا جلب مي نمايد )
درصد
71.8
بله
شاخص
28.2
خير

100.0
مجموع

منبع: مولف

چنانچه ارقام و نسبت هاي مربوط به مولفه هاي مزبور نشان مي دهد، ساکنان فعلي اين محله تعلق خاطر زيادي به محل سکونت خود داشتند و به تبعيت از آن تمايل آنان به ادامه سکونت در اين محله نيز بيشتر مي باشد.

3-2-3- مطالعات برداشتي از منطقه 2 -2 بافت فرسوده شهر بندرعباس
در ايق قسمت بخشي از مطالعات مشاور که بر روي جوانب مختلف جمعيتي و کالبدي و…. منطقه 2-2 بافت فرسوده شهر بندرعباس صورت پذيرفته، براي تحليل محله شاه حسيني مورد استناد قرار گرفته است. منطقه 2-2 بافت فرسوده شامل محله هاي عرفي شاه حسيني، آيت الله غفاري و بلوچي هاست و از آنجا که کل منطقه از بافت اجتماعي نسبتا همگوني تشکيل شده است، از نتايج آن براي مطالعه ي محله شاه حسيني بهره جستم :
3-2-3-1- نرخ باسوادي:
در جدول زير نرخ باسوادي جمعيت ساکن در منطقه 2-2 بافت فرسوده ارائه شده است:
جدول شماره 3-19: توزيع نرخ باسوادي جمعيت در منطقه 2-2 بافت فرسوده بندرعباس
شرح
ناحيه
تعداد
درصد
جمعيت 6 ساله و بيشتر
مرد
8967
7/52

زن
8047
2/47

جمع
17015
100
جمعيت باسواد
مرد
7971
1/55

زن
6496
9/44

جمع
14468
100
نسبت باسوادي
مرد
9/88

زن
7/80

جمع
00/85
منبع: مطالعات مهندسان مشاور نقش پيراوش

چنانچه ارقام جدول بالا نشان مي دهد:
? از کل جمعيت 6 ساله و بيشتر ساکن در منطقه حدود 85 درصد را باسوادان تشکيل مي دهند. نرخ باسوادي مردان در اين منطقه بالاتر از زنان است.

3-2-3-2-الگوي توزيع سني و جمعيت منطقه:
در جدول زير الگوي توزيع سني و جنسي جمعيت ساکن در منطقه 2-2 بافت فرسوده که محله شاه حسيني را شامل مي شود؛ ارائه شده است:
جدول شماره 3-20: الگوي توزيع سني و جمعيت منطقه 2-2 بافت فرسوده شهر بندرعباس
شرح
ناحيه
تعداد
درصد
جمعيت 0-14
مرد
2696
5/26

زن
2481
2/27

جمع
5177
8/26

نسبت جنسي
6/108

جمعيت 15-64
مرد
6989
9/68

زن
6191
8/67

جمع
13180
4/68

نسبت جنسي
8/112

جمعيت 65 و بيشتر
مرد
461
5/4

زن
458
00/5

جمع
919
7/4

نسبت جنسي
100

جمع
مرد
10146
100

زن
9130
100

جمع
19276
100

نسبت جنسي
111

منبع: مطالعات مهندسان مشاور نقش پيراوش

چنانچه آمار مندرج در اين جدول نشان مي دهد:
? در اين منطقه نيز بيشترين نسبت جمعيت در گروه سني 15 تا 64 ساله قرار دارند ( حدود 4/68 درصد)
? در گروه سني 15 تا 64 ساله نسبت مردان بالاتر از زنان است.
? در اين منطقه عليرغم بالا بودن سالخوردگي در زنان نسبت به مردان، نسبت مردان برابر زنان است.
3-2-3-3-خصوصيات عمده کالبدي:
به منظور شناخت مشخصه اي اصلي کيفيت کالبدي ابنيه محدوده بافت فرسوده منطقه 2-2 و به تبع آن، محله شاه حسيني، بخش هاي مختلف زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
1- مصالح ساختماني
2- کيفيت ابنيه
3- قدمت ابنيه
4- تعداد طبقات

3-2-3-3-1-مصالح ساختماني:
با توجه به اينکه نوع مصالح ساختماني از جمله عوامل موثر در تعيين کيفيت کالبدي و پايداري فيزيکي بنا به شمار مي رود، شناخت مصالح به کار رفته در بناهاي موجود امري ضروري است.
جدول شماره 3-21: نوع مصالح منطقه دو محدوده منطقه 2-2 بافت فرسوده شهر بندرعباس
نوع مصالح
تعداد
درصد
فلزي
211
16/6
آجر و آهن
476
91/13
بلوک سيماني
2734
87/79
خشت و چوب
2
06/0
ساير
0
0
مجموع
3423
100
منبع: مطالعات مهندسان مشاور نقش پيراوش

3-2-3-3-2-کيفيت ابنيه:
از ديگر شاخص هاي قابل تامل در سنجش کيفيت کالبدي ابنيه، کيفيت ا بنيه به لحاظ پايداري مي باشد. در اين بخش از بررسي ابنيه بافت فرسوده از حيث پايداري به 4 دسته قابل قبول، مرمتي تا تخريبي و مخروبه تقسيم شده اند. توجه به اين نکته الزامي است که کيفيت کالبدي يک بنا علاوه بر قدمت آن مي تواند به مصالح به کار گرفته شده در ساخت بنا نيز وابسته باشد. بنابراين، ويژگي هاي بيان شده در اين بخش مي تواند به عنوان نتيجه بررسي هاي صورت گرفته در زمينه قدمت و مصالح بنا نيز به شمار رود. چرا که اين دو عامل مي توانند به عنوان عامل تاثيرگذاري در تعيين کيفيت ابنيه بافت محسوب گردند.
جدول شماره 3-22: کيفيت ابنيه منطقه 2-2 محدوده بافت فرسوده بندرعباس
کيفيت ابنيه
تعداد
درصد
نوساز
1
0.03
قابل قبول
208
6.08
مرمتي
283
8.27
تخريبي
2930
85.60
حفاظتي ويژه
1
0.03
مجموع
3423
100
منبع: مطالعات مهندسان مشاور نقش پيراوش

3-2-3-3-3-قدمت ابنيه:
قدمت ساختمان شاخصي قابل اعتنا در تعيين کيفيت کالبدي مسکن در شهر بندرعباس مي باشد. به نظر مي رسد که به طور کلي رابطه اي غيرمستقيم و معکوس بين شاخص قدمت ساختمان و کيفيت ابنيه موجود است. در واقع با افزايش قدمت ساختمان از کيفيت ابنيه کاسته مي گردد.
مقاطع زماني به کار گرفته شده در شاخص عمرابنيه به صورت نوساز، زير 10 سال، 10 تا 20 سال، 20 تا 30 سال، 30 تا 50 سال و بيش از 50 سال مي باشد.

جدول شماره 3-23: قدمت ابنيه منطقه 2-2 بافت فرسوده بندرعباس
قدمت ابنيه
تعداد
درصد
نوساز
24
70/0
تا 10 سال
105
07/3
10 تا 20 سال
135
94/3
20 تا 30 سا ل
927
08/27
30 تا 50 سال
2232
21/65
بيشتر از 50 سال
0
0
مجموع
3423
100
منبع: مطالعات مهندسان مشاور نقش پيراوش

3-2-3-3-4-تعداد طبقات :
تعداد طبقات ابنيه از عوامل تاثيرگذار در تعيين تراکم ساختماني و نيز تمرکز فعاليت هاست.
جدول شماره 3-24: تعداد طبقات منطقه 2-2 محدوده بافت فرسوده بندرعباس
نوع مصالح
تعداد
درصد
يک طبقه
3053
34/89
دو طبقه
196
73/5
سه طبقه
86
51/2
چهار طبقه
52
52/1
پنج طبقه و بيشتر
31
91/0
مجموع
3423
100
منبع: مطالعات مهندسان مشاور نقش پيراوش

فصل چهارم:
تدوين راهبردهاي پژوهش
(مرکز محله گامي در جهت درک مديريت محله و کاهش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بندر عباس، محل سکونت، استان هرمزگان، بافت فرسوده Next Entries منابع تحقیق درمورد فیلم نامه، وجود خارجی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت