دانلود پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، ارزش در معرض خطر، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

پشتوانه دارايي، اوراق تجاري و سهام را تعيين مي كنند، برخي از آنها بيش از 100 سال از تاسيس شان مي گذرد. اين موسسات نظريات خود را در قالب رتبه بندي منتشر مي كنند. بانكهاي غربي از رتبه بندي هايي كه توسط موسسات رتبه بندي خارج از بانك انجام و به صورت درجه ريسک براي هر شركت اعلام مي شود استفاده مي كند.
سه موسسه اِس اَند پي19، فيچ20 و موديز21، معتبرترين موسساتي هستند كه در سطح بين المللي، ريسك اعتباري شركت هاي مختلف را اندازهگيري و به صورت درجات مخصوص ارايه ميدهند. به دليل سابقه طولاني و تيم كارشناسي مجربي كه اين موسسات در اختيار دارند رتبههاي آنها در سطح بين المللي پذيرفته شده و قابل اعتماد است. لذا اكثر موسسات اعتبار دهنده از جمله بانك ها به منظور ارزيابي مشتري خود از آن بهره مي برند(اصلي، 1390،34-1).
همچنين برخلاف درجه بندي خارجي كه توسط موسسات ياد شده صورت مي پذيرد درجه بندي داخلي توسط بانكها و ساير موسسههاي اعتباري و مالي كه اقدام به اعطاي تسهيلات به مشتريان مي نمايند نيز صورت مي گيرد، درجه بندي اعتباري داخلي توسط بانك ها اقدام جديدي است كه عمر آن كمتر از ده سال ميباشد اگر چه ما اطلاع دقيقي در مورد متدولوژي و فرآيند درجه بندي ريسك اعتباري موسسه هاي يادشده و بانكها نداريم ولي معيارهاي بكاررفته حاكي از آنست كه تفاوت چنداني در روش به كار رفته در موسسه هاي مذكور وجود ندارد(شمسي، ميرفيض،1387،28-22).
رتبه هاي اعتباري سه آژانس اصلي رتبه دهي اعتباري هم از لحاظ معيارهاي رتبه بندي و همچنين از لحاظ نماد متفاوتند كه در جدول شماره 1 نمايش داده شده است(اصلي، 1390،34-1).

جدول 1: رتبه هاي مورداستفاده موسسات مطرح رتبه بندي

باتوجه به نمادهاي اعلام شده براي موسسات يادشده ميتوان جدول زير را مورد استفاده قرار داد لازم به ذكر است كه نمادهاي عنوان شده مي توانند متفاوت باشند و مهم تفسيرهريك از نمادها و طبقه بندي دقيق آنها باتوجه به پرتفوي اعتباري بانك مي باشد(اصلي،1390 ،34-1). ( جدول شماره2-1)

جدول 2-1: نمادها، تعاريف رتبه هاي اعتباري

موسسات رتبه بندي از كليدي ترين نهادهاي مالي در كشورهاي توسعه يافته به شمار مي روند تا حدي كه امروزه كمتر سرمايه گذاري قبل از انتخاب گزينه سرمايه گذاري به گزارشهاي موسسات رتبهبندي بي توجه است، رواج استفاده از خدمات موسسات رتبه بندي تا حدي است كه بعضاً شركتهايي كه قصد تامين مالي دارند با پرداخت هزينههاي بالا راساً از اين گونه موسسات درخواست ميكنند تا وضعيت شركت را بررسي كرده ونتايج بررسيهاي خود را به رايگان در اختيار عموم سرمايه گذاران قرار دهند(اصلي، 1390، 34-1).
به طور كلي يكي از متغيرهاي اصلي در شكل گيري موسسات رتبه بندي استقلال و شهرت آن است به اين معنا كه شركتهاي مزبور بايد از هرگونه اعمال نظر طرفدارانه به دور باشند. همچنين متدولوژي انجام رتبه بندي يكي از مباحث پيچيدهاي است كه مستلزم گردآوري اطلاعات خاص در سطح كلان و خرد است(اصلي،1390،34-1).

2-2-1-5-نظريه ريسک
ريسك نوعي عدم اطمينان به آينده است كه قابليت محاسبه را داشته باشد(يليامز، چستر آرتور و هاينز، ريچارد، 382،32). اگر نتوان ميزان عدم اطمينان به آينده را محاسبه کرد ريسك نيست بلكه فقط عدم اطمينان است به‌همين جهت به‌دليل محاسبه مقداري عدم اطمينان در قالب ريسک مي‌توان آن‌را مديريت و كنترل کرد. ريسک در زبان چينيان نيز با دو علامت تعريف مي‌شود که اولي به‌معني خطر و دومي به مفهوم فرصت است(راعي و سعيدي،علي، 46).
ريسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده واقعي (برحسب ريال يا درصد) از بازده مورد انتظار(علي پارسائيان، تهران، ترمه، 1384،37).
همچنين در مديرت مالي، ريسک به وضعيتي گفته مي‌شود که در آن وقوع پيشامدها احتمالي است(مصباحي مقدم، صفري، 1388،124)
مفهوم ريسک از اوايل قرن حاضر وارد ادبيات مديريت مالي‌ گشته است. چرخ عمر اين مفهوم از سطح مباني نظري شروع شده و سپس به‌ سطح ارائه الگوهاي فکري متفاوت از ريسک رسيد بعد از سير اين دو مرحله از سطوح تحليل‌هاي ذهني به تحليل‌هاي‌ عيني رسيده و با بهره‌گيري از آمار و رياضي به اندازه‌گيري‌ ريسک به‌صورت کمّي منتهي شده است(بقايي حسين‌آبادي،1380 ،44).
مارکويتس (مارکوتيز،1927). دانشمند آمريکايي اولين کسي بود که مقوله ريسک را کمّي کرد. وي اعلام داشت که تصميم‌هاي مالي بايد براساس ريسک و بازده انجام شود يعني دريک سطح مشخص بازده، کمترين ريسک و در يک سطح مشخص ريسک، بيشترين بازده را نصيب سرمايه‌گذار ميکنند
(شيوا و ميکائل پور، 1382، 195).
2-2-1-6-اهميت ريسک
پديده ريسک يکي از کليدي‌ترين مشخصه‌هاي شکل‌گيري تصميم در حوزه سرمايه‌گذاري امور مربوط به بازارهاي مالي و انواع فعاليت‌هاي اقتصادي است. در بيشتر کتاب‌هاي اقتصادي، از سه عامل کار، زمين و سرمايه به‌عنوان نهاده‌هاي اصلي توليد نام برده ميشود. اما با کمي تامل دانسته ميشود که سه عامل شرط لازم براي توليد است اما شرط کافي در فرآيند توليد چيزي جز عامل ريسک نيست. به‌عبارت ديگر، چنانچه سه عامل وجود داشته باشد، اما توليدکننده زيان‌هاي احتمالي اين فرايند را متقبّل نشود هرگز توليد صورت نخواهد گرفت. از اين‌رو در برخي مطالعات از عامل ريسک به‌عنوان عامل چهارم در فرايند توليد ياد
ميشود(مصباحي مقدم، 124).
2-2-1-7- روش‌هاي محاسباتي ريسک
روش‌هاي مختلفي براي محاسبه ريسک وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از:
1-روش ارزش در معرض خطر (Var):22 اين روش نخستين بار توسط وترستون23 ، در سال 1994 ارائه شد. در سال 1995 کميته بال (نهاد ناظر بر فعاليت بانک‌هاي بين‌المللي) بانک‌ها را موظف کرد که از اين مدل، براي تعيين حد کفايت سرمايه خود استفاده کنند. اين روش، به‌معناي برآورد حداکثر زيان در سطح خاصي از اطمينان (مثلا95درصد) و در مدت‌زمان معيّن است. با استفاده از اين روش مي‌توان ريسک موجود را اندازهگيري کرد(شيوا و ميکائل پور، ، 1382، 195).
2-آزمون شرايط حاد: استفاده از اين روش، به‌عنوان ابزاري براي برآورد حداکثر ميزان زيان‌هاي اقتصادي بالقوه در شرايط غير عادي بازار است. هدف اين ابزار، تلاش در جهت افزايش شفافيّت ريسک‌ها از طريق بازاريابي دامنه رخدادهاي بالقوه‌اي است که از احتمال وقوع بسيار کمي برخوردارند؛ به‌گونهاي که اين رخدادهاي زيانبار خارج از محدوده آماري مورد استفاده از روش قبلي قرار دارند.
3-پوشش ريسک: اکثر شرکتهايي که در رابطه با ساخت و توليد، خرده‌فروشي، عمده‌فروشي يا ارائه خدمات فعاليت ميکنند، در زمينه پيش‌بيني متغيرهايي همچون نرخ بهره، نرخ ارز و قيمت کالا، از تخصص و مهارت کافي برخوردار نيستند. بنابراين منطقي است که اقدام به پوشش ريسک ناشي از متغيّرهاي مذکور نمايندو از اين طريق شرکت‌ها مي‌توانند بر فعاليت اصلي خود تمرکز يابند(شيوا و ميکائل پور، 1382، 195).
راهبرد پوشش ريسک درموضع خريد24(LoHs): معامله‌گراني که به‌منظور پوشش ريسک يک موضع معاملاتي خريد در قرارداد آتي اتخاذ مي‌کنند اصطلاحا گفته ميشود که از راهبرد پوشش ريسک در موضع خريد استفاده کردهاند. اين راهبرد براي شرکتي مناسب است که قصد دارد در آينده کالايي را خريداري و قيمت آينده آن‌را در حال حاضر تثبيت نمايد(شيوا و ميکائل پور، 1382، 195).
راهبرد پوشش ريسک در موضع فروش(SHs): 25 اين راهبرد، اتخاذ موضع معاملاتي فروش در قراردادهاي آتي است و هنگامي مناسب خواهد بود که پوشش‌دهنده ريسک از قبل مالک دارايي بوده و در واقع انتظار دارد که در مقطعي از زمان آينده آن‌را بفروشد. براي مثال کشاورزي که مقداري محصول در اختيار دارد و ميداند که محصولش در دو ماه آينده، آماده فروش در بازار است ميتواند از اين راهبرد استفاده کند(سياح و صالح‌آبادي ، 1384،147).
2-2-1-8-مديريت ريسك26
بطور كلي تادهه پنجاه نگاه به ريسك، محدوده يك بعدي و كيفي بوده است ماركويتس، دانشمند آمريكائي اولين كسي بود كه مقوله ريسك را كمّي كرد. بعد از آن با ارائه نظرات كامل تر، ريسك پديده اي قابل اندازه گيري شناخته شد و اندازه گيري ريسك در كانون توجه شركتها ، نهادها و موسسات مالي قرار گرفت.
مقابله با پديده هاي ريسكي در فعاليت هاي مالي و اقتصادي، مستلزم طراحي و اجراي چارچوب جامع مديريت ريسك است، آنچه در چارچوب مديريت جامع ريسك براي موسسات، شركت ها و بانك ها بطور كلي واحدهاي خرد توصيه مي شود از آنچه در سطح بخش كلان توصيه مي شود، تا حدودي متفاوت است در حالي كه براي واحدهاي خرد مباحثي نظير شناسايي، احتراز از پديده ريسك، برخورد اصلاحي،خريد پوشش، تعريف آستانه و سقف حائز اهميت است و براي بخش كلان، موضوع بيشتر از جنبه تدوين مقررات و قوانين نظارت، ارائه راهكارها و گسترش بازارها واجد اهميت است.
به طور كلي مديريت ريسك فرآيند سنجش يا ارزيابي ريسك و سپس طرح استراتژي هايي براي اداره ريسك است(اصلي، 1390،34-1).
در مجموع، استراتژي هاي بكار رفته در بانكها و موسسات مالي شامل انتقال ريسك، اجتناب از ريسك، كاهش اثرات منفي ريسك و پذيرش قسمتي يا تمامي پيامدهاي يك ريسك خاص است.
بديهي است مديريت ريسك با استفاده از نگرش هيات مديره و مديران، به سازمان ها و موسسات كمك مي كند تا با جايگزين كردن يك استراتژي جامع به جاي روشهاي منفرد و يك جانبه در مقابل ريسك ها، نحوه اداره موثر و مقرون به صرفه آنها را يافته و به اجرا بگذارد(حاجي آقايي،1386 ،65-58).

2-2-1-9-اصول و مقررات كميته بال27 در خصوص مديريت ريسک
اگرچه پديده ريسك و روشهاي مقابله با آن در يك چارچوب جامع مديريت ريسك براي كليه موسسات و سازمانها مطرح و مهم تلقي مي شود اما اين مجموعه مقررات براي بانكها، موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه از اهميت حياتي برخوردار است.
به همين دليل، سازمانهاي مالي جهاني نظير صندوق هاي بين المللي پول، بانك تسويه بين المللي و تعدادي ديگر، طي دهه گذشته به گردآوري و تدوين مقررات نظارتي در زمينه روشهاي مقابله با ريسك اقدام
نموده اند كه شامل سه مجموعه مقررات در زمينه روشهاي مديريت ريسك، تحت عناوين بال(I) كه در آن به دو مقوله اساسي كفايت سرمايه28 و طبقه بندي دارايي هاي بانك ها از لحاظ درجه ريسك اعتباري آنها پرداخته شده است(اصلي، 1390، 34-1).
بال (II) از نظر پوشش ريسك ها ، نه فقط ريسك اعتباري، بلكه ريسك بازار29 و ريسك عملياتي30 را نيز مدنظر و مطالعه قرار داده و به موضوع نظارت بخصوص نظارتهاي داخلي بانكها توجه عميقي معطوف داشته است(اصلي،1390 ،34-1).
بال(III) كه باتوجه به بحران اخير، بانكها را به شدت ملزم نموده تا مقدار سرمايه خود را به عنوان ذخيره احتياطي براي تامين خسارات احتمالي دوچندان كنند، سود سهام و هزينههاي اجرايي را در حالتي كه ذخيره كاسته شده باشد، قطع كنند واعطاي تسهيلات را در هنگام شكوفايي اقتصاد محدود نمايند اين مقررات در اختيار كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور قرار داده شده است تا از اين طريق موفق به اجراي بهترين تجارب جهاني شوندوازآزمون وخطا دراينزمينهها پرهيزنمايند(اصلي،1390، 34-1).
در ايران زمان زيادي از اجراي مقررات كفايت سرمايه بر اساس رهنمودهاي كميته بال(بر اساس بال I)
نمي گذرد و اجراي آن عملاً از سال 1382 در بانكها آغاز شده است.
خطوط راهنماي بال I در مقايسه با اركان مختلف و بعضاً پيچيده بال II به مراتب ساده تر بوده، لذا اين امر كمك شاياني در اجرايي كردن آن در قالب مقررات مربوطه با عنوان آيين نامه كفايت سرمايه در ايران نموده است . اما اجراي عملي بيانيه در بانكهاي كشور، نيازمند استناد به قوانيني است كه بر پايه آن بتوان مقررات ناظر را تدوين و اجرا نمود و متعاقباً بر حسن اجراي آن نظارت كرد(پهلوانزاده، 1388).
2-2-1-10-تعريف ريسك
ريسك به عنوان پديده اي تعريف شده است كه زيان بالفعل و مستقيم را از طريق كاهش جريان در آمدي و زيان سرمايهاي بر موسسه وارد مي نمايد. گروهي از اقتصاد دانان تعريف وسيع تري از پديده ريسك ارانه داده اند، آنها بروز هرگونه پيشامد و واقعه اي را كه به صورت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اوراق قرضه، اطلاعات نامتقارن، بخش اقتصاد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نرخ بهره، سپرده گذاران