دانلود پایان نامه درمورد بازاریابی، شهر اصفهان، صنعت هتلداری، زاینده رود

دانلود پایان نامه ارشد

دانش مورد نیاز طرف مقابل برای عملکرد اثربخش، تعریف کردهاند (اسمیت و بارکلی، 1996). هانت و دیگران نیز شایستگی بنگاه را از عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی بازاریابی رابطهای معرفی کردهاند. آنان برای بنگاه شایستگیهایی از قبیل، شایستگی مرتبط با بازار، شایستگی مرتبط با مدیریت رابطه و شایستگی مرتبط با ائتلاف را در نظر گرفتند. آنان همچنین معتقدند از آنجاییکه تمامی روابط احتمالی میان بنگاه با مشتریانش سودمند نیست، بنگاه میباید این توانایی را داشته باشد که تمامی روابط خود را با مشتریانش به خوبی مدیریت کند.
2-4-8- مدلهای بازاریابی رابطهای از دیدگاه نظریهپردازان بازاریابی
مدل بازاریابی رابطهای در بخش خرده فروشی
تا به امروز برای طراحی و شکلبندی مدل بازاریابی رابطهای تلاشهای زیادی صورت گرفته است. دوایر87 (1994) مدلی پنج مرحلهای که شکلگیری روابط را نشان می دهد ارائه کرد. بیتی و همکاران88 (1996)، مراحل تکوین وشکل گیری رابطه را مورد مطالعه قرار دادند، مدلی که عرضه داشتند مراحل اصلی فرایند شکل گیری رابطه را به تصویر میکشد. (شکل 2 – 12) این مدل نشان میدهد که فرایند شکلگیری و تکوین روابط از چهار مرحله، شرایط تسهیلکننده89 ، شکلگیری رابطه90 ، تقویت رابطه91 و پیامدها و نتایج رابطه تشکیل میگردد (عباسی، 1986).

شکل 2-11 : مدل بازاریابی رابطهای در بخش خرده فروشی(عباسی، 1986 )

مدل کاربردی بازاریابی رابطهای

شکل 2- 12: مدل اجرایی بازاریابی رابطهای (شث و پارواتیار92، 2000)

مدل بازاریابی رابطهای میان سازمانهای صنعتی
این مدل ریشههایش در تئوری بازاریابی رابطهای است که نشان میدهد روابط نزدیک، کمک به نگهداری و توسعه روابط بطور کل در بلند مدت مینماید. مدل، عوامل تعیین کننده رابطهای و فرهنگی روابط میان سازمانهای صنعتی را بررسی می نماید و تأثیرشان را روی نتایج رابطهای کلیدی کشف میکند.

شکل2- 13: مدل بازاریابی رابطهای میان سازمانهای صنعتی (دامپرت و کالبرت93، 2005)
پالماتیر94 و همکاران نشان می دهند که تحقیق درباره اینکه کدام ویژگی یک مبادله رابطهای، بهترین آن برای تشریح عملکرد است مخالفت کردند. بنابراین مناسب است که از ویژگیهای متعددی برای افزایش درک این بازاریابی استفاده شود. رضایت رابطهای، اعتماد و تعهد معمولاً بعنوان بهترین تخمین از استحکام و پایداری رابطهای وعامل مشخصتری از عملکرد مبادله نسبت داده میشوند هر چند رضایت رابطهای و اعتماد 2 فاکتور با همبستگی بالا میباشند (دامپرت و کالبرت، 2005).
مدل بازاریابی رابطهای مورگان و هانت
در مدل مورگان وهانت اعتماد بعنوان یک متغیر کلیدی شناخته میشود که واسطه میان مقدمات رابطه و نتایج آن میباشد. (تعهد – اعتماد) توسط مورگان و هانت گسترش یافت که مدل نشان میدهد که اعتماد و تعهد رابطه مند مهمترین متغیرهای میانی در بازاریابی رابطه مند هستند (وانگ و همکاران، 2001)

شکل 2-14: مدل بازاریابی مورگان و هانت (مکمیلان و همکاران95، 2006).

براساس یافته های آنها اعتماد و تعهد در قلب هر ارتباط موفق با مشتریان قرار دارند . آنها اعتقاد داشتند که تعهد به چهار متغیر 1) منافع ارتباطی ،2) هزینه های ختم رابطه ،3) ارزش های مشترک و4) اعتماد ، و اعتماد به خودی خود به 3 متغیر1) ارزشهای مشترک ،2) ارتباطات و 3) رفتار فرصت طلبانه بستگی دارد (مکمیلان و همکاران، 2006).
اعتماد در ارتباط با سازمانها، هسته مرکزی میباشد. عموماً گسترش اعتماد یک فعالیت کلیدی در بازاریابی رابطهمند میباشد. در مدل مورگان و هانت تعهد یک خروجی مهم از اعتماد است و اعتماد یک محرک کلیدی برای تعهد به حساب میآید. (مکمیلان و همکاران، 200). آنها سعی به تشریح اعتماد به واسطه مفهوم اطمینان و قابلیت اطمینان96 نمودند و فرض کردند که اعتماد سطح متصور اطمینان نسبت به صداقت و قابلیت اطمینان شریک معامله می باشد (وانگ و همکاران، 2001).
2-5- صنعت هتلداری
تفاوت زیادی میان خدمات هتلداری و کالاهای مصرفی وجود دارد خدمات هتلداری شامل عناصر ملموس و ناملموس میشود. اغلب پس از استفاده از هتل مشتری چیزی از هتل با خود به منزل نمیبرد؛ از این رو آنچه در خاطر میماند یک تجربة کلی است؛ بنابراین خوشایندی یا ناخوشایندی خدمات همواره در ذهن مشتری میماند (هامر97، 2008). یکی از شاخصهایی که بر صنعت هتلداری به شدت اثر گذاشته، پیشرفت فنآوری اطلاعات است. بسیاری از مسافران در اینترنت و جست و جوی هتل خود میپردازند و در این راه به نظرهای مهمانهای گذشتة آن و تسهیلات هتل چه در رزرو اتاق و چه در امکانات آن توجه میکنند. از این رو موفق بودن در این بازار نیازمند استفاده و سازگاری با این شاخصها است. اگر هتلی به چنین شاخصهایی توجه نکند مشتریان بالقوه خود را از دست میدهد (هامر، 2008). بنابراین اینترنت تفاوت زیادی در سامانههای رزرو و پایگاه داده ایجاد کرده است. همچنین اینرنت سبب مدرن شدن و سادهسازی همکاری میان هتلها و آژانسهای مسافرتی شده است. از سوی دیگر سلیقه و خواستههای مصرفکننده نیز تغییر کرده است.
اکنون اطلاعات بیشتری در دسترس مسافران است و این امر فرصت انتخاب را برای آنها گستردهتر و آنها را سخت پسندتر کرده است. مسافرانی که هتلهای گوناگونی را آزمودهاند میدانند چه خدماتی را باید انتظار داشته باشند و از این رو حداکثر دریافت ارزش را از پولی که خرج میکنند انتظار دارند (آبی98، 1989).
هر چه صنعت هتلداری رقابتی تر میشود، فشار برای ارائة خدمات با کیفیتتر و تسهیلات بیشتر نیز افزایش مییابد؛ بنابراین، دیگر داشتن یک هتل فقط زیبا و جذاب با پتانسیل مناسب سبب تضمین موفقیت نمیشود. نکتة قابل توجه دیگر این است که مسافرتها نیز تغییر کرده و الگوی مسافران عوض شده است. پژوهشی در سال 2007 نشان داد، اغلب افراد، مسافرتهای کوتاهتر اما بیشتر را بر سفرهای کم اما بلند مدت ترجیح میدهند. سفرهای یک هفتهای یا کمتر از آن امروزه عادی شده است (هامر، 2008).

2-5-1- پرسنل هتل
هر کس درون یک سازمان یا بنگاه باید برای یک هدف مشخص تلاش کند. مدیریت عالی مسؤلیت طرحهای فروش و بازاریابی مؤثر و موفق را دارند. دانش مدیر عامل، عامل مهمی در موفقیت هتل است. پرسنل فروش نیز نقش بسیار مهمی دارند؛ زیرا آنها روزانه در تماس مستقیم با مشتریان هستند و بر عقیده و نظر مشتریان دربارة هتل تأثیر میگذارند(آکر99، 2008). یک کادر فروش مشتاق با دانش مناسب دربارة خدمات و محصولات سازمان کلید موفقیت دانسته شدهاند. از این رو استخدام کادر فروش شایسته باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود. آموزش باید بخشی از فرایند باشد و همواره منطبق با راهبردهای سازمان طراحی و اجرا شود. دستورالعملها نیز باید استاندارد شده و روشن باشند. هدف از داشتن یک کادر فروش قوی توسط روابط بهتر میان مهمان و کارکنان هتل به نحوی است که به رضایت مشتری منجر شود (آکر، 2008).
برای ایجاد ارزش برای مشتری باید همة کارکنان با یکدیگر همکاری کنند. چنین کادر فروش شایستهای همواره در حال تعامل با مشتری و مشاوره در آنها دربارة خدماتی است که هتل میتواند به آنها ارائه دهد. اطلاعات به دست آمده توسط آنها باید به خوبی حفظ و نگهداری شود. به نحوی که لازم نباشد مشتریان خواستهها و نیازهایشان را برای سایر اعضای کادر فروش نیز تکرار کنند (آکر، 2008).
2-5-2- معرفی هتلهای اصفهان
هتل عباسی: هتل عباسي اصفهان واقع در خيابان چهارباغ عباسي ، كهن ترين هتل جهان با معماري شكوه مند ايراني طراحي و بنا گرديده است. با شكوفائي اقتصاد ايران در عصر صفوي ساختن بناهاي عظيم و سودمند آغاز گرديد. يكي از شاخص ترين بناهاي آن دوره كاروانسراي عباسي اصفهان ميباشد. شركت سهامي بيمه ايران با خريد كاروانسراي عباسي اصفهان و تبديل آن به مهمانخانه، هم يك بناي ارزشمند تاريخي را حفظ نمود و هم خاطره كاربري نخستين آن، يعني اقامتگاه مسافرين را در شكل جديد مهمانسرا زنده كرد مهمانسرای عباسی یا هتل شاه عباس یکی از هتلهای بزرگ ایران و شهر اصفهان است که به دلیل معماری آن، که از معماری دوران صفوی الگو گرفته است، و نیز واقع شدن آن در میان بافت تاریخی اصفهان دارای اهمیت فراوان است. مهمانسرای عباسی با ۲۳۱ اتاق، سوئیت و آپارتمان که مطابق با استانداردهای بین المللی ساخته شدهاند، سالانه پذیرای هزاران مهمان و گردشگر داخلی و خارجی از اقصی نقاط جهان و همچنین دهها هیات از میهمانان عالی رتبه سیاسی و شخصیت های بین المللی است.
هتل کوثر: در سال 1347 كلنگ احداث هتل بين المللي پارسیان كوثر اصفهان در زميني به وسعت 11000 متر مربع بر زمين خورد. اين هتل در حاشيه زيباي رودخانه هميشه زنده زاينده رود اصفهان در جوار پل تاريخي سي و سه پل قد برافراشت.  اين مجموعه اقامتي ابتداً‌ با 130 باب اتاق با نام هتل شرايتون زير نظر هتل هاي زنجيره اي شرايتون در سال 1351 افتتاح گرديد. پس از گذشت يك سال نام هتل به هتل كوروش تغيير يافت و تا سال 1357 با اين نام تحت نظارت گروه هتل هاي شرايتون فعاليت نمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي هتل كوروش به هتل قدس تغيير نام يافت و پس از يك سال نام آن به هتل كوثر تبديل شد و تا بدين لحظه به همين نام ارائه خدمت مينمايد. اين هتل در حال حاضر زيرمجموعه شركت هتلهاي بين المللي پارسيان متعلق به سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان ميباشد.
هتل آسمان: هتل چهار ستاره آسمان با موقعيت ويژه (مرتفع ترين ساختمان) در شهر تاريخي اصفهان در حاشيه زيباي زاينده رود، مشتمل بر سيزده طبقه مي باشد. هزينه اقامت كودكان 3 تا 8 ساله در صورت عدم استفاده از سرويس خواب اضافه 50% هزينه تخت اضافه ميباشد.
هتل اسپادانا: هتل 3 ستاره اسپادانا اصفهان در مجاورت زاینده رود و سی و سه پل با عظمت، قریب به 20 سال قبل فعالیت خود را آغاز نموده است. این هتل با بهره برداری از موقعیتی ویژه از لحاظ جغرافیایی، آماده ارائه خدمات به میهمانان عزیز میباشد. این هتل با مهارت های معماری مدرن و ظرافت های سنت همگام با علم نوین هتلداری بر میزبانی خود از میهمانان عزیز رنگ حقیقت بخشیده است. هنر معماری در ایران، وامدار معماری شهر اصفهان است و این هنر در طراحی هتل اسپادانا با چشم اندازی زیبا از سی و سه پل رنگ و بویی خاص یافته است. این هتل با بهره برداری از موقعیتی ویژه از لحاظ جغرافیایی، شامل 4 طبقه و 32 باب اتاق، آماده ارائه خدمات به میهمانان عزیز میباشد.
هتل شیخ بهایی: هتل شیخ بهایی اصفهان واقع در خیابان چهارباغ عباسی، با دسترسی عالی به جاذبه های گردشگری اصفهان، یکی از بهترین گزینه ها برای اقامت در اصفهان است. هتل شیخ بهایی با ارائه سرویس کامل و با امکانات رفاهی کامل با دارا بودن 52 اتاق که با معماری و رنگ دقیقی طراحی و ساخته شدهاند آماده خدمت رسانی به مسافران اصفهان است.
هتل سوئت: هتل 3 ستاره پارسیان سوئیت اصفهان متعلق به زنجیره هتل های بین المللی پارسیان در مرکز شهر و در کنار رودخانه زاینده رود و پل تاریخی سی و سه پل واقع شده است. این هتل با سابقه طولانی در ارائه خدمات هتلداری دارای 50 باب اتاق و سوئیت استاندارد با تمام امکانات کامل رفاهی و رستوران مشرف به زاینده رود می باشد، همچنین موقعیت خاص هتل این امکان را برای میهمانان ایجاد خواهد نمود تا به آسانی از مراکز تاریخی و جاذبه های توریستی و مکانهای تجاری بازدید فرمایند.
هتل ستاره: هتل ستاره اصفهان (صدف سابق) در محیطی آرام و دلپذیر با تلفیقی از معماری سنتی و مدرن و دکوراسیون زیبا در بافت تاریخی شهر اصفهان با فاصله حدود 500 متری از مهمترین ابنیه تاریخی شهر همچون میدان نقش جهان، مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله، کاخ عالی قاپو، بازار اصلی، کاخ چهلستون و … واقع شده است.
هتل سفیر: در نزدیکی بازار سنتی هنر اصفهان و در کنار مجموعه عباسی، هتلی شیک و 3 ستاره با نام هتل سفیر اصفهان قرار دارد که با فراهم آوردن فضایی مدرن و با امکانات مناسب، فضایی دلپذیر را برای اقامت در نزدیکی آثار تاریخی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازاریابی، مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد روایی محتوا، بازاریابی، شهر اصفهان، تحلیل داده