دانلود پایان نامه درمورد اکسیداسیون

دانلود پایان نامه ارشد

3- 3- 11 خصوصیات میکروسکپی
سطح الیاف با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی SEM مدل AIS 2100 بررسی شد. سطح نمونه ها ابتدا با یک لایه نازک طلا (حدود 10 نانومتر) توسط روش (PVD)Physican Vapor Deposition با استفاده از یک پوشش دهند خارجی پوشش داده شدند.

3- 3- 12 آزمایشات ثبات نوری و شستشویی و لکه گذاری نمونه ها
بعد از اتمام رنگرزی با رنگزاهای روناس و عملیات اکسیداسیون در رنگزا وسمه مقداری از نمونه ها جهت انجام آزمایشات ثبات نوری و شستشویی قرار گرفتند که به شرح زیر می باشد.
نمونه های رنگرزی شده طبق استاندارد ISO 105.B02:1994 هر نمونه بر روی مقوا پیچیده شده و نیمی از آن به کمک کاغذ آلومینیوم پوشانده شده و در دستگاه ثبات نوری به مدت 24 ساعت قرار گرفتند. سپس به کمک معیار آبی88 در نور D65 میزان رنگ پریدگی کالاها مشخص شدند.
برای تعیین ثبات شستشویی و میزان لکه گذاری، طبق استاندارد ISO 105.C02:1994 نمونه ها به همراه نخ پشمی و پارچه پنبه ای در 5/0 گرم بر لیتر دترجنت غیر یونی و L:G 1:40 به مدت 45 دقیقه در دمای 30 درجه قرار گرفتند. سپس به کمک معیار خاکستری89 میزان ثبات شستشویی و لکه گذاری نمونه ها بررسی شد” دهقان،1363″.

فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری

4-1 نتایج آزمون استخراج رنگ از ریشه روناس
براي استخراج رنگ از مواد رنگزاي طبيعي چندين روش بكار می رود كه مهمترين روش ها شامل استخراج در محيط آبي، استخراج به روش قليايي، استخراج به روش اسيدي، استخراج به روش الكلي، استخراج با دي اكسيد كربن فوق بحراني و… مي باشد. در اين كار تحقيقاتي، رنگزاي موجود در روناس خام به کمک امواج مافوق صوت و با استفاده از حلال متانول استخراج گرديد و مختصات رنگی، قدرت رنگي و ثبات های شستشویی و نوری نمونه های رنگرزی شده با رنگزاي استخراج شده و روناس خام مقايسه شدند.
با توجه به شرح آزمایشاتی که در فصل سوم گذشت، در روش اول برای استخراج رنگ از ریشه روناس از مواد مختلفی استفاده شد و سپس کالاهای پشمی با پودر روناس استخراج شده رنگرزی شدند. سپس نیمی از نمونه ها تحت انجام آزمایشات ثبات نوری و شستشویی قرار گرفتند و مقادیر L*a*b* و E∆ نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتری گرفته شدکه در جدول 4-1 نشان داده شده است.

جدول4-1.نتایج مولفه های رنگی روش های مختلف استخراج رنگ از ریشه روناس
کد نمونه
L*

a*
b*
E∆
E1
42/57

17/32

33/32
—–
E2
42/47

15/39
24/21
37/12
E3
88/59

55/26

78/22
35/11
E4
94/52

19/36

24/14
95/9
E5
78/62

32/26

14/26
11/10
E6
99/56

96/35

59/24
62/8
E7
74/60

54/25

79/24
57/10
E8
70/57

17/31

70/21
92/12
E9
99/58

06/25

65/20
76/13
E10
05/56

04/33

47/22
96/11
E11
14/67

43/22

46/23
21/16
E12
32/49

14/36

59/24
50/11
E13
74/57

89/28

44/27
89/5
E14
85/54

18/34

29/29
44/13
E15
62/72

56/15

42/23
05/18
E16
32/48

68/36

65/23
45/18
E17
58/60

44/22

33/32
92/7

نتایج نشان داد که عمل دندانه کردن به صورت همزمان به دلیل بزرگ شدن مولکول رنگ و واکنش آن با دندانه در عملیات تغلیظ، مقدار ماده رنگی بیشتری در حمام رنگ در زمان رنگرزی باقی می ماند و جذب کمتری صورت می گیرد و نمونه ها از ثبات شستشویی و نوری کمی برخوردار بودند بنابراین روش پیش دندانه برای رنگرزی کالای پشمی در نظر گرفته شد.
همچنین به دلیل آنکه در pH های بالا پشم آسیب می بیند و نمونه ها ثبات مناسبی ندارند، بهترین مواد برای استخراج روناس اسید استیک (برای تنظیم pH حمام در 5/4 تا 5 ) ، آّب و دیگری استفاده از متانول و آب و اسید استیک بوده است؛ که این دو روش عصاره گیری در طی آزمایشات بعدی به کمک امواج مافوق صوت و روش متداول مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند تا بهترین روش انتخاب شود سپس به کمک دستگاه اسپکتروفتومتری مقادیر L*a*b* و ∆E نمونه ها بررسی شد که در جدول زیر نشان داده شده اند (جدول 4-2).

جدول4-2.نتایج مولفه های رنگی استخراج روناس به روش متداول و مافوق صوت
کد نمونه
L*
a*
b*
∆E
F1
5/57
54/32
70/32
—–
F2
24/42
69/38
61/32
03/16
F3
29/41
69/41
49/33
24/18
F4
45/48
96/38
12/18
10/18
F5
69/42
42/35
03/27
72/9
F6
26/43
04/40
98/31
71/15
F7
13/50
89/32
35/25
92/11
F8
91/38
10/39
64/21
46/4
F9
43/35
50/41
08/31
76/2
F10
88/39
47/40
06/32
40/3

نتایج نشان داد که عصاره گیری روناس به کمک متانول در 5 ، 4.5 pH=نتیجه بهتری نسبت به عصاره گیری روناس تنها با آب و اسید داشته است. همچنین این روش عصاره گیری به کمک دستگاه آلتراسونیک بهتر از روش معمول بوده است. همانطور که نتایج نشان می دهد اختلاف رنگی نمونه های رنگرزی شده به کمک متانول و به کمک امواج مافوق صوت کمتر از مواد دیگر است. همچنین با توجه به جدول فوق میزان جذب در حالت رنگرزی با روناس استخراج شده بیشتر از حالت رنگرزی روناس خام می باشد. که نشان دهنده بالا بودن میزان رنگ در محلول حاصل از روناس استخراج شده می باشد. بنابراین در این پروژه از روناس استخراج شده برای رنگرزی نمونه ها استفاده شد و بهترین روش برای عصاره گیری با کمک متانول در5- 5/4 pH=، رنگرزی با درصد های مختلف رنگی و دندانه های مختلف به روش پیش دندانه به کمک امواج مافوق صوت انتخاب شد که با شرایط رنگرزی به روش متداول مقایسه گردید.

4-2 اندازه گیری مختصات رنگی و اختلاف رنگی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای روناس
برای مشخص شدن مقادیر L*a*b*،∆E نمونه های رنگرزی شده تحت آزمایش سنجش رنگ به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی قرار گرفتند.

جدول4-3. نتایج مولفه های رنگی نمونه های رنگرزی شده با روناس
کد نمونه
L*
a*
b*
∆E
نمونه شاهد
01/37
94/35
65/34
—–
R1
89/38
94/37
28/30
16/5
R2
6/36
18/40
16/34
28/4
R3
68/38
51/50
85/38
25/ 15
R4
12/33
25/47
01/32
24/12
R5
37/41
76/19

71/13
81/26
R6
56/39
1/22
64/19
57/20
R7
68/19
43/20
89/7
45/ 35
R8
95/19
56/20
46/8
34/40
نمونه شاهد
19/31
51/35
03/31
—–
R9
42/35
64/40
3/35
90/7
R10
2/36
63/39
19/34
21/ 7
R11
39/30
66/46
85/28
38 /11
R12
47/35
46/39
94/32
12/ 6
R13
01/39
62/22
21
10/ 18
R14
14/34
64/22
11/23
39/ 15
R15
4/17
18/18
62/6
95/ 32
R16
49/20
4/21
68/7
30 /29
نمونه شاهد
79/30
61/36
57/29
—–
R17
29/36
03/41
16/34
41/8
R18
35
46/40
2/35
01/8
R19
77/35
41/50
81/35
94/15
R20
37/35
58/49
07/35
81/14
R21
84/19
07/21
42/8
43/28
R22
46/41
85/22
22/18
78/20
R23
86/16
02/18
13/6
00/33
R24
63/21
64/23
12/9
89/25

نتایج حاصل بیانگر تغییراتی در فام و عمق رنگی نمونه ها در شرایط و غلظت های مختلف و دندانه های مختلف می باشد. در نمونه های دندانه شده با دی کرومات پتاسیم اندکی کاهش در مقادیر L* را نشان می دهد، مقادیر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اکسیداسیون، فرش دستباف Next Entries مقاله رایگان درباره خواب آلودگی، پردازش اطلاعات، فیزیولوژی