دانلود پایان نامه درمورد اوقات فراغت، اوقات فراغت جوانان، اجتماع محور، اقتصاد خرد

دانلود پایان نامه ارشد

بر مراحل تهيه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي مي باشند. (به جدول مراجعه کنيد.)

جدول شماره 4-30 : ماتريس طراحي راهبردهاي کيفي QPSM
ST5
ST4
ST3
ST2
ST1

راهبرد
TAS
AS
TAS
AS
TAS
AS
TAS
AS
TAS
AS
امتياز نهايي
عامل
0.124
1
0.496
4
0.496
4
0.496
4
0
0
0.124
S 1
0.42
3
0.56
4
0.56
4
0.42
3
0.42
3
0.14
S 2
0
0
0
0
0
0
0.66
4
0.33
2
0.165
S 3
0.447
3
0.596
4
0.596
4
0.298
2
0.447
3
0.149
S 4
0.408
3
0.272
2
0
0
0.136
1
0.544
4
0.136
S 5
0.528
4
0.528
4
0
0
0.264
2
0.132
1
0.132
S 6
0.612
4
0
0
0
0
0.612
4
0.612
4
0.153
S 7
0.336
4
0.336
4
0.252
3
0.336
4
0
0
0.084
O 1
0.093
1
0
0
0
0
0.093
1
0.372
4
0.093
O 2
0.213
3
0.213
3
0.142
2
0.284
4
0
0
0.071
O 3
0.22
4
0.055
1
0.165
3
0.055
1
0.165
3
0.055
O 4
0
0
0.156
3
0
0
0
0
0.052
1
0.052
O 5
0.246
3
0.328
4
0.082
1
0.328
4
0.246
3
0.082
O 6
0.21
2
0.21
2
0.42
4
0.21
2
0.105
1
0.105
O 7
0.057
1
0.228
4
0
0
0.228
4
0.171
3
0.057
O 8
0
0
0.273
3
0
0
0.364
4
0.182
2
0.091
O 9
0.392
4
0.392
4
0.294
3
0.294
3
0.294
3
0.098
O10
0.08
1
0.24
3
0
0
0.32
4
0.16
2
0.08
O11
0.183
3
0.244
4
0.183
3
0.244
4
0.244
4
0.061
O12
0.213
3
0
0
0.142
2
0
0
0
0
0.071
O13
4.782

5.127

3.332

5.642

4.476

STAS

4-2-5. جدول ماتريس طراحي استراتژي هاي کيفي:
با ارائه ماتريس عوامل بيروني/ داخلي، استراتژي هاي ST براي مرکز محله شاه حسيني پذيرفته شده اند. اين استراتژي ها به ترتيب زير مي باشند:
1- اختيار دادن به انسجام محله و جامعه از طريق افزايش روابط و توافق ميان ساکنين بر مبناي اشترات فرهنگي و گسترش جامعه ستيز (642/5)
2- افزايش انسجام اجتماعي در محله، برخي از تصميم گيرندگان را در امور مديريت شهري مدنظر قرار داده و محله را به عنوان مناطق خاصي در طرح هاي ارشد تعريف مي کند. نتيجه به صورت ميزان مشارکت بيشتر است (127/5).
3- تاسيس مراکز داخلي به منظور افزايش مذاکره ميان ساکنين و نمايندگانشان و مشارکت ساکنين منطقه اي و بحث و بررسي بر روي مسائل محله (782/4)
5- تمامي ساکنين را براي اقامت در آن محله و حفظ هويت محله شان مورد توجه قرار دادن.

4-3. نتيجه گيري:
ابزار طراحي استراتژيک مرحله به مرحله به دنبال توضيحاتي، در مورد ضرورت وجود مرکزي فرهنگي-اجتماعي-تفريحي در محله مورد مطالعه قرارگرفت. با ارائه جامعه نمونه در مطالعه مورد نظر، ماتريس TFE و EFT ايجاد شد و ده گروه از محققان به منظور رتبه بندي هر عامل و تعيين عوامل استراتژيک بر مبناي اهميت آنها با يکديگر مشورت کردند. نتايج حاصل از ماتريس ها براي به دست آوردن نقطه نهايي مورد استفاده قرارگرفت. نتايج ما، وضعيت محله را با در نظر گرفتن عوامل داخلي و بيروني نشان مي دهد. سپس، ارزيابي هاي قابل مقايسه براي گسترش ماتريس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و خطرات بر مبناي استراتژي هاي ST, WO, ST, WT مورد استفاده قرار گرفتند. يک استراتژي با بيشترين ميزان اولويت براي طراحي مرکزمحله شاه حسيني از طريق ماتريس طراحي استراتژي هاي کيفي حاصل شده است. بر اساس نتايج، افزايش انسجام اجتماعي و وابستگي هاي داخلي از طريق مورد تاکيد قرار دادن و هماهنگ ساختن اشتراک هاي فرهنگي به عنوان يک استراتژي با بيشترين ميزان اولويت دريافت شده است.
4-4. پيشنهادها:
سياست هاي مربوط به فضاي عمومي داخلي:
* آسان ساختن و گسترش مسيرهاي دسترسي در منطقه در قسمت هاي مسکوني به منظور مشخص ساختن مراکز جذب براي ساکنين منطقه اي.
* تعيين نقاط و مراکزي در محله به همراه عملکردهاي خدماتي داخلي.
* تعريف نقاط مرکزي محله به گونه اي که مشارکت ساکنين و تقابل اجتماعي تسهيل گردد.
* مشخص ساختن فضاي عمومي منطقه اي در مسير هاي وسايل موتوري به اندازه کافي.
* تعيين هيات هاي نظارتي روي فضاي عمومي داخلي به منظور حصول اطمينان از امنيت چنين فضاهايي.
* تاسيس مجدد فضاهاي آزاد، زمين هاي بازي که همواره مورد استفاده قرار مي گيرد و فضاهايي که به صورت فضاهاي عمومي يا زمين بازي به کار گرفته مي شوند.
* ايجاد فضاهايي براي برانگيختن محله به منظور مشارکت در گردآور ي و تقويت روابط اجتماعي.
* تاکيد بر روي زمين بازي کودکان.

4-5. کارکردهاي مرکز محله در راستاي کاهش آسيب هاي اجتماعي محله با توجه به راهبردهاي احصاء شده فوق:
1 – اداره واحدهاي مربوط به سلامت ،امور ورزشي ،تفريحي ،آموزشي ،فرهنگي ،مذهبي و کتابخانه ها در مقياس محله و حتي فرامحله اي
2 – مشارکت در کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي در محله
3 – شناسايي و کمک به گروههاي آسيب پذير محله
4 – مشارکت در حفظ و ارتقاي زيبا سازي محله
5 – مديريت و ساماندهي امور مربوط به مديريت بحران در مقياس محله و سازماندهي و مشارکت شهروندان در مديريت بحران
6 – مشارکت در حفظ و بهره برداري آثار قديمي محله
7 – نظارت بر اجراي سند توسعه اي محله و نياز سنجي و امکان سنجي اجراي فعاليت هاي مختلف شهرداري در مقياس محله
8 – مشارکت و همکاري در آموزش و افزايش سطح آگاهي شهروندان
9- غني سازي اوقات فراغت جوانان، نوجوانان و کودکان
10- توانمند سازي بانوان محله در امور مديريتي خانواده و شرکت در فعاليت هاي اقتصادي

فصل پنجم:
بررسي نمونه هاي مشابه خارجي و داخلي

5-1. نمونه هاي مشابه خارجي
5-1-1. مرکز فرهنگي محله در گدانسک107، لهستان

مرکز محله توسط معماري به نام ميکوليا آداموس108 در يکي از محلات شهر گدانسک طراحي و اجرا شده است.
ايده اصلي بر اين اصل استوار بوده که سايت خالي مربع شکل ميان محله که با بافت مسکوني احاطه شده به گونه اي طراحي شود که تعاملات آزاد و صميمي تر ساکنين محله را مقدور سازد.

يکي از وجوه ساختمان به منظور حفظ ارتباطات موجود در سايت با نمايي سرتاسر شيشه، از سطح زمين جدا شده است، اين حرکت موجب شده است که به طور همزمان هم صميميت داخل بنا حفظ شود و هم گشايش فضايي و ارتباطات بصري داخل و بيرون ممکن شود.

5-1-2. دفترِ مخزن فکر شهر و مرکز محله اي در زاغه نشين گروتائو

ره يافت هاي تحقيق و توسعه در حوزه معماري و شهرسازي طي دهه هاي گذشته بر فهم شهر غير رسمي، بازانديشي بر محدوديت هاي کالبدي معماري معاصر و گذر از جهت گيري فرمي به سمت معماريِ اجتماعيِ هدفْ محور استوار بوده است.
طرح فوق پيشنهادي براي يک مرکز فرهنگي و اجتماعي واقع در گروتائو؛ مرکزِ زاغه نشين پارايسوپليسِ سائوپائولو مي باشد. هدف طرح تبديل توپوگرافي غامض و سکونت گاه هاي غير رسمي به منطقه اي فعال و حوزه عمومي اي پويا از طريق طراحي اجتماع محور است، آنچه در اين طرح حائز اهميت است، فرايند تحليل تاثيرات محلي رشد سريع و بهبود وضعيت زيست گاه هاي حاشيه اي در تغيير بنيه ي ساختارهاي اجتماعي است. پروژه مرکز محله فوق، سال گذشته رتبه اول جايزه هـُـلميومِ را از آن خود کرد.
پايين ترين منطقه مجموعه به کارگاه موسيقي اختصاص يافته تا با انجام برنامه هاي متنوع پتانسيل هاي به ذات سايت را ارتقا دهد. امکانات رفاهي و ورزشي، امکانات پوشش دهنده حمل و نقل عمومي و مدرسه موسيقي، استوديو ها، سالن اجرا، فضاهاي تمرين و استراحت و کلاس هاي کمک اموزشي از ديگر ريزْ فضاهاي موجود در مجموعه اند. اين مجموعه کاتاليزوريست براي منطقه تا برنامه هاي فرهنگي و موسيقيايي را در سطح زاغه نشين بسط دهد و شبکه ي جديدي بيافريند که جوانان از هر قشر و طبقه اي را به خود جذب کند. طبقه فوقاني مجموعه ميزبان مسکن هاي موقتي است که به قربانيان خشونت هاي خانگي و بي جاشدگان رانده شده از مناطق خطرناک اختصاص يافته. فضاهاي تجاري در طبقه اول جانمايي شده است و در قامت ابزاري اقتصادي ظاهر مي شود که فضاي خيابان را فعال ساخته و محرکي است براي اقتصاد خرد متاثر از کشاورزي شهري.
پروژه عملا مي خواهد نشان دهد که معمار معاصر بايستي از نقش سنتي خود فاصله بگيرد و همچون عامل به هم رسش نيروهاي متضاد مستتر در برنامه ريزي عمودي و از بالا به پايين و ابداعات از پايين به بالا عمل نمايد. با ايجاد بستري مشترک براي به هم رسش اين دو نيروي متخاصم، اين منطقه شهري مي تواند از تعارض ها بکاهد و کنش دو سويه ي زايايي ايجاد نمايد.
اولويت طرح تجهيز اين محله حاشيه اي به زيرساخت ها، اب سالم براي شرب و ديگر استفاده هاي بهداشتي، نورپردازي مناسب در شب و تزريق زيرساخت هاي اجتماعي اي همچون تحصيل، امنيت، فرهنگ و حوزه عمومي مي باشد.
هدف عمده مدل طراحي شهري اي که از طريق اين پروژه تعقيب مي شود، تدقيق عدالت فضاييْ مکاني است. تراس هاي پيراموني مجموعه زيرساخت هاي اساسي و الزامي بافت را با نيازهاي اجتماعي ترکيب مي کنند و فضاها و عرصه هايي براي برنامه هاي متنوع به وجود مي آورند، آن ها همچنين ميانْ راه هايي را براي اتصال فضاهاي متروک مانده ميان همهمه زاغه ايجاد مي کنند. کمترين ميزان ساخت و ساز و دخالت حجمي با حداکثر برون داد اجتماعي نظير امنيت و ميل به تعريف حوزه عمومي و نظام اجتماعي، در اين طرح ديده مي شود..
رمپْ تراس هاي محيطي اي که پيرامون مجموعه را فرا مي گيرند دسترسي از بالا و پايين مجموعه را فراهم مي آورند و نظام حرکت عمومي را در منطقه اي که به داشتن توپوگرافي خطرناک و مشکل افرين معروف است اصلاح مي کند .
کشاورزي شهري فضا را از مفهومي خالي به منظري فعال تبديل مي کند، اين برنامه ريزي فضايي نه فقط به کار تامين غذا در مقياس محدود مي آيد، بلکه به خود بنيادي اقتصادي محله نيز کمک مي کند. سيستم فيلترينگ معکوس براي استفاده مجدد از آب، استفاده شده و از آب در قامت نيروي مخرب، عاملي زاينده مي سازد.
در کل مجموعه پيش نمونه يا نمونه ازمايشي يا پرُتُتايپي است که مي تواند براي تمام مناطق با ريسک بالا قابل راست آزمايي باشد.

5-2. نمونه هاي مشابه داخلي
5-2-1. سراي محلات
در گذشته‌هايي نه چندان دور، پيش از آنکه شهر جمعيت چند ده ميليوني خود را با اين گستره وسيع تجربه کند، تنها چند محله وجود داشتند که شهر در همه آنها خلاصه مي‌شد.
اين محله‌ها هر کدام هويت خاص خود را داشتند که اين هويت در تعاملي دوسويه ميان ساکنان آن محله، نام و سابقه محله، شکل گرفته بود.بر همين اساس است که تبصره 2 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 15/4/62 محله را يکي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين تقسيمات کشوري معرفي مي‌کند که در واقع يکي از واحدهاي پايه برنامه‌ريزي در ساخت فضاهاي شهري است.
اما هويت محله‌هاي قديمي شهر را نمي‌توان آنطور که بايد در محله‌هاي جديد ديد. شهر، گسترش يافته و فرهنگ‌هاي گوناگون ناشي از قوميت‌هاي مختلف در کنار هم زندگي مي‌کنند. بايد به فکر چاره بود و با گسترش فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و مشارکت شهروندان، هويت تازه‌اي براي محله‌ها رقم زد. اين طرحي است که توسط سراي محله به اجرا گذاشته مي‌شود.
محله، رکني است بين خانواده و شهر؛ فضاي جغرافيايي خاصي دارد و هر خانواده نسبت به محل سکونت خود احساس خاصي مانند خانه‌اش دارد. اين احساس موجب مي‌شود تا هر کدام از ما به هنگام ورود به محدوده محله‌مان، حس آشنايي را تجربه کنيم. در گذشته هر محله نامي داشت که برگرفته از افراد معروف ساکن در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اوقات فراغت، عزت نفس Next Entries منابع تحقیق درمورد بازی بزرگ، روابط اجتماعی، انتقال اطلاعات، اجتماعی و فرهنگی