دانلود پایان نامه درمورد اوقات فراغت، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

نهايي
O2
0.098
4.000
0.392
T7
0.111
2.000
0.221
O10
0.093
4.000
0.374
T12
0.106
2.000
0.211
O1
0.084
4.000
0.337
T3
0.099
1.000
0.099
O6
0.082
4.000
0.328
T9
0.094
1.000
0.094
O11
0.080
2.000
0.159
T10
0.091
1.000
0.091
O13
0.071
1.000
0.071
T2
0.089
3.000
0.267
O3
0.071
3.000
0.212
T8
0.072
1.000
0.072
O8
0.057
1.000
0.057
T6
0.067
3.000
0.202
O4
0.055
3.000
0.164
T11
0.065
3.000
0.195
O5
0.052
2.000
0.105
T1
0.060
4.000
0.240
O7
0.105
4.000
0.421
T5
0.074
1.000
0.074
O12
0.061
4.000
0.244
T4
0.073
1.000
0.073
O9
0.091
3.000
0.273

مجموع
1.000

3.137
مجموع
1.000

1.839

نتايج اولويت بندي نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و خطرات همراه با ارزيابي انجام گرفته توسط متخصصان و متصديان:
بر اساس متدهاي ارزش گذاري نسبي در (نقطه قوت)، يعني “گرايش جوانان به پيروي از قانون” (ارزش نسبي: 1563/0)، بيشترين ميزان اهميت نشان داده شده است.در ضمن، پي به اين مطلب برده ايم که “عزت نفس پايين اجتماعي و فقدان حس اعتماد به نفس در ميان تصميم گيرندگان” (W7) به عنوان بارزترين نقطه ضعف محله مورد توجه قرار مي گيرد. با در نظر گرفتن فرصت ها، “حس تعاون ميان ساکنين محله” (O2) با بيشترين ميزان ارزش نسبي چه در فرصت ها و چه در عوامل نقاط قوت و ضعف، خطرات و فرصت ها (ارزش نسبي: 1052/0) مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه، “آسيب پذيري اجتماعي” (T4) بيشترين مقدار ارزش نسبي را همراه با اولويت دوم در ميان عوامل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و خطرات نشان مي دهد.

4-2-3- گام سوم – تدوين راهبرد (مرحله مقايسه)
در اين مرحله با استفاده از ماتريس SWOT و ماتريس‌هاي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي به ارائه انواع راهبردهاي ممکن در برنامه ريزي پرداخته مي‌شود. در برنامه‌ريزي راهبردي اصل اساسي بر اين است که با بهره جستن از فرصت‌هاي خارجي و پرهيز از اثرات ناشي از تهديدهاي خارجي يا کاهش دادن آنها را به تدوين راهبرد پرداخته شود. به همين دليل شناسايي، نظارت و ارزيابي فرصت ها و تهديدهاي خارجي مي تواند موفقيت برنامه را تضمين نمايد.

*تدوين راهبردهاي SO
نقاط قوت دروني و فرصت هاي بيروني با يکديگر مقايسه شده و نتيجه آن در خانه مربوط به گروه راهبردهاي SO درج مي گردد.
در اجراي راهبردهاي SO سيستم مي کوشد با استفاده از نقاط قوت داخلي از فرصت هاي خارجي بهره برداري نمايد. در روند برنامه ريزي راهبردي ترجيح بر اين است که سيستم در موقعيتي قرار گيرد که بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلي از رويدادها و روندهاي خارجي بهره برداري نمايند.
راهبرد تهاجمي (حداكثر-حداكثر)، تمام سيستم ها خواهان وضعيتي هستند كه قادر باشند همزمان قوت و فرصتهاي خود را به حداكثر برسانند. بر خلاف راهبرد دفاعي كه يك راه حل واكنشي است، راهبرد تهاجمي يك راه حل كنشگر است.

* تدوين راهبردهاي WO
نقاط ضعف دروني و فرصت هاي بيروني با يکديگر مقايسه شده و نتيجه آن در خانه مربوط به گروه راهبردهاي WO نوشته ميشود.
راهبردهاي WO زمانيکه يک سيستم داراي نقاط ضعف عمده باشد مي کوشد تا با استفاده از فرصت‌ها اين نقاط ضعف را از بين ببرد يا به نقاط قوت تبديل نمايد. هدف راهبردهاي WO اين است که سيستم با بهره برداري از فرصت هاي موجود در محيط خارج بکوشد نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشد. گاهي در خارج از سيستم فرصت‌هاي بسيار مناسبي وجود دارد که سيستم به دليل داشتن ضعف داخلي نمي‌تواند از آنها بهره برداري کند.
راهبر انطباقي يا راهبرد (حداقل- حداكثر)، يك سازمان ممكن است در محيط خارجي خود متوجه وجود فرصت هايي شود، ولي به واسطه ضعف هاي سازماني خود قادر به بهره برداري از آن نباشد. در چنين شرايطي، اتخاذ راهبرد انطباقي مي تواند امكان استفاده از فرصت را فراهم آورد.

* تدوين راهبردهاي ST
نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني با يکديگر مقايسه شده و نتيجه آن در خانه مربوط به گروه راهبردهاي ST درج مي گردد.
راهبردهاي ST از مقايسه نقاط قوت داخلي با تهديدهاي خارجي حاصل مي‌شود. در اجراي راهبردهاي ST تلاش مي شود با استفاده از نقاط قوت، اثرات ناشي از تهديدهاي موجود در محيط خارجي کاهش يافته و يا از بين برود.
راهبرد اقتضايي(حداكثر-حداقل)، اين راهبرد برپايه بهره گرفتن از قو تهاي سيستم براي مقابله با تهديدات تدوين مي شود و هدف آن به حداكثر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهديدات است. با وجود اين، از آنجا كه تجارب گذشته نشان داده است كه كاربرد نابجاي قدرت مي تواند نتايج نامطلوبي به بار آورد، هيچ برنامه ريزي نبايد به طور نسنجيده از قدرت خود براي رفع تهديدات استفاده كند.

* تدوين راهبردهاي WT
نقاط ضعف دروني و تهديدهاي بيروني با يکديگر مقايسه شده و نتيجه آن در خانه مربوط به گروه راهبردهاي WT نوشته مي شود.
راهبردهاي WT محافظه کارانه‌ترين راهبردهاي قابل ارائه هستند که از مقايسه نقاط ضعف داخلي با تهديدهاي خارجي حاصل مي شوند. در سيستم هايي که راهبردهاي WT به اجرا در مي آيند، حالت تدافعي وجود دارد و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدهاي تاشي از محيط خارجي است. سيستمي که داراي نقاط ضعف داخلي بسياري است و با تهديدهاي زيادي در محيط خارج روبه روست، در موضعي مخاطره آميز قرار خواهد گرفت. در واقع چنين سيستمي براي بقاء خود مبارزه خواهد کرد.
راهبردهاي WT راهبرد دفاعي (حداقل-حداقل( ، هدف كلي راهبرد دفاعي كه مي توان آن راهبرد بقا ناميد كاهش ضعف هاي سيستم براي كاستن و خنثي سازي تهديد هاست.
(به جدول مراجعه کنيد).

جدول شماره 4-28: دياگرام تعيين استراتژي هاي کوتهاه مدت،ميانمدت و بلند مدت

جدول شماره 4-29: راهبردها براي محله شاه حسيني
SO
ST
SO1- توسعه فضايي و توسعه ارتباط بين بلوک هاي محله شاه حسيني و همسايگان مجاور.
SO2- تاکيد بر استراتژي قدم به قدم ارزيابي و پويايي در سازمان محله
SO3- مسائل مربوط به امرار معاش و مسکن تا حد ممکن حل شود.
SO4- توسعه اوقات فراغت و امکانات عمومي بر اساس عملکردهاي محله مطابق آيين نامه ها
SO5- توسعه کار گروهي تخصصي در محله با مشارکت دستگاههاي اجرايي با هدف گسترش همکاري بين نهاد هاي محلي و مقامات
SO6- بهبود انسجام اجتماعي با استفاده از اشتراکات فرهنگي و مذهبي

ST1- توجه به سابقه سکونت ساکنين در محله و تمايل آن ها به ماندن در محله
ST2- بهبود بخشيدن به انسجام اجتماعي و مکاني از طريق اشتراکات فرهنگي و مبارزه عليه معضلات اجتماعي موجود در محله
ST3- در نظر گرفتن علاقه تمامي ساکنين براي ماندن در محله و تقويت هويت محله اي
ST4- بهبود بخشيدن انسجام اجتماعي در محله با تاکيد بر تعدادي از نهادهاي تصميم گيري در مسائل شهري و تعيين يک مکان خاص در محله براي جانمايي فعاليت هاي مشارکتي به عنوان يک عامل ايجاد انگيزه براي تعامل و همکاري بيشتر ساکنين.
ST5- ايجاد دفتر محلي براي حمايت از گفتگو بين شهروندان و نمايندگان آنها (امنا و بزرگان) در مورد مسائل مربوط به محله.
WO
WT
WO1- مشکلات و موانع قانوني کمتر و در نتيجه کاهش نتايج اجتماعي منفي به يک سطح قابل قبول
WO2- بهره گيري از امکانات مورد نياز براي حضور و مشارکت جوامع و نهادهاي مردمي در مسائل مربوط به محله
WO3- توسعه راه هاي دسترسي محلي براي کاهش تلفات انساني و زيست محيطي
WO4- توسعه فضاهاي سبز و اوقات فراغت در محله
WO5- جذب منابع مالي
WO6- بهبود شأن و منزلت اجتماعي ساکنين از طريق تعامل بيشتر در فضاهاي گذران اوقات فراغت و تغيير ديدگاه در مورد محله
WT1- کنترل علل معضلات اجتماعي و دستگيري مجرمان
WT2- بهبود بخشيدن منابع زندگي شهري از طريق يک روش بروز منظم و قانوني
WT3- تدوين برنامه هاي کنترلي بر مبناي مزايا و فوايد فرامنطقه اي محله براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي
WT4- استفاده از فضاهاي عمومي، برنامه هاي گروهي و محله اي و ارتباطات فضايي براي بهبود تعامل ميان ساکنين در محله

* ماتريس داخلي و خارجي(IE)
از اين ماتريس براي تعيين وضعيت کلي راهبردها استفاده مي شود. بررسي هاي قبل از تهيه ماتريس داخلي و خارجي چنين امکاني را به وجود مي آورد که اثرات مورد انتظار تصميمات راهبردي بر محله را پيش بيني نمايد.
ماتريس داخلي و خارجي بر اساس دو بعد اصلي قرار دارد: جمع نمره‌هاي نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي بر روي محور xها نوشته مي‌شود و جمع نمره‌هاي نهايي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي بر محور yها نوشته مي‌شود. (شکل 1)
ميانگين نقاط کلي ماتريس ارزيابي عوامل بيروني داخلي (به ترتيب 48/2 و 58/2 ) نشان داده شده است که عوامل تحت بررسي در دومين مناطق قرارگرفته اند. از اين رو، بر مبناي تجزيه و تحليل و تعاريف، استراتژي هاي ST امکان پذير مي باشد.

شکل شماره 4-35: ماترسي ارزيابي امتياز نهايي فاکتورهاي خارجي و داخلي

4-2-4- گام چهارم – ارائه ماتريس برنامه ريزي راهبردهاي کمي QSPM (مرحله تصميم‌گيري)
در اين مرحله ابتدا با اولويت‌بندي راهبردهاي قابل قبول به‌دست آمده در مرحله قبل از طريق قضاوت شهودي راهبردهاي نهايي را انتخاب کرده و با استفاده از ماتريس برنامه‌ريزي راهبردي کمي (QSPM) امتياز نهايي هر معيار مشخص مي‌شود. در اجراي ماتريس برنامه‌ريزي راهبردي کمي از تجزيه و تحليل‌هاي مرحله اول و نتيجه حاصل از مقايسه عوامل داخلي و خارجي در مرحله بعد استفاده مي‌شود تا به وسيله آن شيوه‌هاي عيني راهبردهاي قابل اجرا مشخص شوند.
از اين ماتريس جهت تعيين ميزان جذابيت راهبردهاي تدوين شده استفاده مي گردد و با استفاده از اين ماتريس مي توان به صورت عيني راهبردهاي گوناگون را که در زمره بهترين راهبردها هستند، مشخص نمود.
– فهرست کردن عوامل شناخته شده خارجي(به ترتيب شامل فرصت ها و تهديدها)از 1تا20 .
– وزن دهي به عوامل از صفر(بي اهميت)تا 1(بسيار مهم) . ضريب نشان دهنده اهميت نسبي عوامل مي باشد. مجموع ضرايب داده شده بايد 1 باشد. اغلب به عواملي که موجب فرصت شوند نمره بيشتري داده مي شود. (در مرحله قبل انجام شده است)
– به هريک از عوامل به ترتيب اهميت رتبه 1 تا 4داده مي شود. اين رتبه بيانگر ميزان اثربخشي استراتژِي هاي کنوني در نشان دادن واکنش نسبت به عوامل مزبور است. عدد 4به معني واکنش بسيار عالي ،3واکنش از حد متوسط به بالا وعدد2 به معني واکنش در حد متوسط است. عدد1 نيز به معني واکنش ضعيف است.
– ضريب هر عامل را (که از صفرتا 1بود)در رتبه مربوط به آن ضرب مي کنيم تا نمره نهايي به دست آيد.
– مجموع نمره هاي مربوط به هريک از متغيرها را به دست مي آوريم تا بتوانيم مجموع نمره هاي هر راهبرد را را تعيين کنيم.
نکته:صرف نظر از تعدادعواملي که موجب فرصت يا تهديد مي شوند هيچ گاه مجموع نمره نهايي راهبرد مطرح شده به بيش از 4 و کمتر از 1 نمي رسد. هرچقدر عددنمره نهايي به 4 نزديک تر باشد بدين معني است که استراتژي هاي سازمان بسيار عالي بوده است در حالي که اگر به 1 نزديک تر باشد به معني ضعيف بودن استراتژي هاي سازمان مي باشد.
هر سيستم در حوزه عملکرد خود داراي نقاط قوت وضعفي است که حاصل عملکردها و توان هاي سيستم و همچنين بازخوردهاي آن در رقابت با ساير سيستم ها و سازمان ها مي باشد. شناسايي اين نقاط به برنامه ريزان کمک مي کند تا شناختي جامع از عملکرد برنامه خود داشته باشند و بدانند که در کدام زمينه بهتر ودر کدام زمينه بد نتيجه گرفته اند. نيروهاي داخلي برحسب وضعيت و ماهيت عملکرد سيستم متفاوت مي باشند که بايد ابتدا اين نيروها را شناخت و سپس به ارزيابي آنها پرداخت.
مي توان با طي سه مرحله عوامل داخلي را در قالب ماتريس ارزيابي عوامل داخلي شناخت. اين مراحل منطبق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، عزت نفس Next Entries منابع تحقیق درمورد ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری، شخصیت پردازی، اسباب بازی