دانلود پایان نامه درمورد اوقات فراغت، ساختار شهر، عدم تمرکز، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

ساخت و ساز واقع شده اند که در صورت ادامه اين روند اثر چنداني از آنها به جاي نخواهد ماند الا ساحل جنوبي شهر و اين آخري نيز با توجه به تجاوزهاي صورت گرفته از سوي مردم و ارگان ها، فاقد کيفيت لازم مي باشد.
الف) ارتفاعات شمال شهر، اين ارتفاعات که تمامي طول شمال شهر از غرب تا شرق شهر به طول 5/14 کيلومتر را در بر مي گيرد داراي سه حوزه قابل تشخيص است. حوزه شمال غربي از منتهي اليه محدوده بافت شهر تا انتهاي محله چاهستاني ها، محدوده حد فاصل اراضي در دست آماده سازي تا اراضي 30 هکتاري در شمال شرقي و محدوده شمالي شهرک توحيد ( شغود ).
حوزه اول
اين حوزه که شامل بافت هاي شهري خودرو و غير رسمي است از چند محله تشکيل شده است که شامل شمال محدوده 600 دستگاه، محله شمال 2000 ( کوي ملت ) محله کمربندي و محله چاهستاني مي باشد. ساخت و سازهاي انجام شده از دامنه ارتفاعات آغاز و تا عمق قابل ملاحظه اي نفوذ يافته است. چنانچه اختلاف تراز معابر احداث شده در اين حوزه تا 40 متر مي رسد و بناهاي احداث شده در لابلاي ارتفاعات و برفراز آن، شکل طبيعي زمين را تغيير داده ودر حال نفوذ به جبهه شمالي آن مي باشد. اين جبهه در يک منطقه توسط امتداد بلوار شهدا( راه آهن) بريده شده است. با توجه به حجم ساخت و سازها، در اين حوزه اثر چنداني از خطوط تراز طبيعي زمين بر جاي نمانده است.

حوزه دوم
اين حوزه که که با تملک اراضي توسط سازمان مسکن و شهرسازي و طرح هاي از پيش انديشيده تفکيک شده و به خطوط تراز طبيعي زمين تجاوز ننموده و با توجه به فاصله گرفتن از بافت شهري، ويژگي هاي خود را حفظ نموده است. اراضي در حد فاصل بلوار امام حسين تا ارتفاعات داراي گودي مناسب بوده و بيشتر ساخت و سازها در اين بخش در تراز پايين تر از بلوار امام حسين و ارتفاعات دور دست قرار دارند.

حوزه سوم
اين حوزه که پهنه کوچکي را در بر مي گيرد در منتهي اليه شمال شرقي شهر و در شمال شهرک توحيد( شغو ) قرار گرفته است ساخت و سازهاي انجام شده که بدون مجوز نيز بوده است. شکل طبيعي زمين را دچار تغييرات عميق نموده و منجر به ايجاد ترانشه هاي مختلفي در سطح ارتفاعات شده است که در نهايت اين ارتفاعات در زير پوشش ساخت و سازها پنهان گشته است.

ب) ساحل دريا
ساحل بندرعباس همچون ارتفاعات شمالي شهر داراي ويژگي هاي متفاوت است. با توجه به تفاوت هاي آشکار اين بخش ها، ساحل ياد شده به چند دوره تقسيم شده است که به شرح زير مي باشند:

حوزه اول
طول ساحل بندرعباس از منتهي اليه شرق محدوده تا ابتداي خيابان فجر به سبب عدم ساخت و ساز بافت مسکوني و فاصله آن از حريم 60 متر دريا محفوظ مانده است. با توجه به احداث پارک هاي ساحلي غدير و دولت در اين طول، اين محدوده مبدل يکي از نقاط جاذب و ديدني شهر بندرعباس شده است.

حوزه دوم
اين ساحل در حد فاصل خيابان فجر تا خور شيلات به سبب تمرکز ادارات و نهادهاي مختلف، مورد تجاوز قرار گرفته و امکان نفوذ در اين بخش را از مردم شهر سلب نموده بود که مي بايد اين طول را از ساحل نيز بر اساس مقررات قانوني به شهروندان بازگردانده مي شد. در حوزه دوم ساحل شهر در حد فاصل خورهاي شيلات تا گور سوزان توسط محلات مسکوني و ادارات دولتي مسدود شده بود. اين انسداد اگر چه در محلات مسکوني سيم بالا، خواجه عطا و ناي بند جنوبي با توجه به وجود فاصله 20 متري ساخت و سازها از لبه آب قابل عبور براي مردم بود ولي در محدوده هاي دانشکده پزشکي، استانداري و فرمانداري به کلي مسدود گشته و ديواره هاي ايجاد شده امکان حرکت را سلب مي نمود، که خوشبختانه تمامي نوار ساحلي احيا شد و اکنون به صورت بلوار ساحلي مورد استفاده عموم مردم است.

حوزه سوم
ساحل شهر در حد فاصل خور گورسوزان تا بازار ماهي فروشان( بلوار صيادان ) با احداث بدنه ساحلي به يکي از مهمترين مراکز تجمع مردم در ساعات پاياني روز تبديل شده است همجواري اين بخش با بازار مرکزي و فعاليت هاي اقتصادي شهر به حضور گسترده مردم در طول ساعات روز نيز منجر شده است ولي احداث ديواره مصنوعي و اسلکه شهيد حقاني اين طول از ساحل رااز ديد شهروندان دور نگه داشته و تنها خنکاي حاصل از نسيم دريا و سکوهاي موجود در آن به منظور نشستن مردم، کماکان يکي از دلپذيرترين فضاهاي شهري را پديد آورده است.

حوزه چهارم
در ادامه ساحل شهر در تصرف ساخت وسازهاي مسکوني و بناها و مستحدثات ديگر قرار گرفته است که تعدادي از اين مستحدثات همچون هتل هما( گامبرون)، اطلاعات سپاه و دادسراي انقلاب مسدود گشته که در ادامه، ساخت و سازهاي محله سورو به اين حريم تجاوز نموده است که مي بايد اين طول نيز آزاد گردد.

پ) خورهاي موجود در شهر به سه حوزه عمده داماهي، شيلات، گورسوزان، تعدادي آبراهه هاي کم اهميت تر، همچون طلوع، سيد کامل محدود مي گردد. در خورهاي عمده ديواره سازي انجام شده و وجود شبکه هاي موازي در طول آن به ويژه شيلات و گورسوزان آن را مبدل به يک لبه شهري نموده است. در حالي که خور داماهي از ميان بافت مسکوني عبور نموده و با توجه به عرض کم آن به شکاف در بافت مسکوني منجر نشده است. با آنکه خورهاي ياد شده همگي داراي آنچنان قابليت هايي هستند که مي توانند فضاهاي دلپذيري رادر کنار خود ايجاد نمايند ولي سرازير شدن پسابهاي واحدهاي مسکوني و عدم نگهداري صحيح بستر آنها، به همراه نبود باند سبز در کنار آن آنها را مبدل به يکي از معضلات شهري نموده است که لزوم بازپيرايي آن را اجتناب ناپذير مي نمايد.

ت) دو آبگير طبيعي درون بافت شهري موسوم به گل کني ( 22 بهمن) در نزديکي مرکز شهر از جمله فضاهاي مهم شهري محسوب مي گردند که در حال حاضر به سبب ساخت و سازهاي انجام شده غير مجاز و انباشت زباله ها ونخاله هاي شهري به آن منظر نامطبوعي بخشيده است. همجواري اين دوآبگير با بافت مرکزي شهر، توان ايجاد يک فضاي شهري وسيع و مناسب را امکان پذير مي نمايد. ولي اين امکان بالقوه نياز به آزاد سازي اراضي اطراف، جمع آوري و انتقال نخاله ها و زباله هاي اطراف بستر آن و احداث مجموعه هاي گردشگري و گذران اوقات فراغت دارد.
در خصوص ساختار وخصوصيات عمده و ويژگي هاي مناظر طبيعي شهر بندرعباس به دو مطلب عمده بايستي توجه نمود. نخست اينکه دريا به عنوان لبه طبيعي و محدود کننده شهر از سمت جنوب ودوم ارتفاعات پولادي در شمال به لحاظ طبيعي، مناظر جنوبي و شمالي شهر بندرعباس راتشکيل مي دهند.
اصولا اساسي ترين ويژگي و جاذبه طبيعي شهر بندرعباس که سالانه خيل عظيمي از مشتاقان گردشگري را به سوي خود مي کشاند همان ويژگي بندري بودن شهر بندرعباس و استقرار آن در ساحل شمالي خليج فارس مي باشد.
استفاده از ساحل به خصوص در فصل زمستان و ايام نوروز که شهر از اقليم مناسبي برخوردار است. به منظور شنا، قايق سواري، تماشاي پرواز مرغان دريايي مهاجر، اصلي ترين جاذبه طبيعي شهر بندرعباس را تشکيل مي دهد به ويژه فضاي روشن جزاير قشم و هرمز به دليل نزديکي آنها به شهر بندرعباس درب منظره بديع و زيبايي پديد مي آورد. همچنين روشنايي کشتي هايي که جهت پهلو گيري در بندرگاه هاي موجود به ساحل نزديک مي شوند بر جاذبه شهر بندرعباس به لحاظ ديد ومنظر مي افزايد.
ارتفاعات موجود در بخش شمالي شهر و با فاصله نه چندان دور از آن از ديگر مناظر طبيعي شهر به شمار مي آيد، اگر چه به دليل فقدان پوشش گياهي صرفا به عنوان يکسري بيرون زدگي هاي سنگي جلوه گر مي باشند.
در بخش هايي از شهر نيز سايه گستري گياهان بومي به عنوان بخشي از جاذبه هاي طبيعي شهر جلب توجه مي نمايد واين قابليت با توجه به شرايط اقليمي و ويژگي هاي محيطي شهر با ايجاد پوشش گياهي مناسب اين امر نيز مي تواند به عنوان يکي از جاذبه هاي طبيعي شهر، موجب جلب توجه گردشگران و شهروندان ساکن درشهر را فراهم سازد.
وجود خورهاي متعدد در سطح شهر بندرعباس که کار زهکشي و هدايت آب هاي سطحي شهر را انجام مي دهند. در صورت ساماندهي و… مناسب مي توانند به جاذبه هاي طبيعي مهمي براي جذب و استفاده گردشگران تبديل گردند.

3-1-6-6- کيفيت محيط شهري
امروزه مباحث کيفي در شهر چنان در مسايل ديگر همچون ترافيک، اقتصاد شهري، جامعه شناسي شهري رسوخ نموده است که عملا مبحث طراحي شهري – که به کيفيت محيط مي پردازد- در برگيرنده همه بخش هاي مرتبط با شهر و مکان ها و فضاهاي شهري مي شود. بحث طراحي شهري مبحث زيبا شناسانه نيست بحث کيفيت زندگي شهري است وکيفيت ياد شده داراي سه مولفه اصلي عملکردي، تجربي، زيبا شناختي و زيست محيطي مي باشد.

کيفيت محيط شهري، ماحصل مجموعه عوامل دخيل در توسعه شهري است. از برنامه ريزي شهري، ترافيک، برنامه ريزي زير ساخت ها و مهندسي گرفته تا طراحي منظر شهري و معماري.
ناگفته پيداست کيفيت ياد شده به شرايط اجتماعي و اقتصادي محدوده هاي مورد مطالعه وابسته است. چنانچه اگر حس مسئوليت و احساس تعلق توسط ساکنان در يک محدوده به فضاهاي شهري قوي نباشد، زيباترين فضاها به سبب نبود حس تعلق به مکان از سوي استفاده کنندگان، به زودي رو به تخريب خواهد رفت. بنابراين آراستگي محيط شهري با نبود دلبستگي و بدون مشارکت آنان امري غير ممکن خواهد بود.

3-1-6-7- مطالعات طرح ساماندهي
حل مسائل امروز بندرعباس در مقياس وسيع و کلان نياز به برنامه ريزي فراتر از راه حل هاي مقطعي و موضعي داشته و مي بايست با نگرش جديد نابساماني هاي ناشي از شهرنشيني وسيع و گسترده در نقاطي به صورت اقماري با برنامه هايي در مقياس هاي ملي مرتفع گردند، بندرعباس به عنوان يک کلان شهر منطقه اي متاثر و تاثير گذار در ابعاد ملي و منطقه اي در چهارچوب نگرش آمايش با اهداف ملي و در ارتباط تنگاتنگ بوده و هدايت هاي برنامه اي در مقايسه برنامه عدم تمرکز و توزيع متعادل جمعيت و زير برنامه هاي اقتصادي در شکل گيري اجتماعي اقتصادي آن نقش به سزايي به عهده دارند.
طرح ساماندهي به منظور اصلاح نظام شهري و برنامه ريزي گسترده در جهت رفع اين مشکل در نظر گرفته شده که با پيشنهاد در مقياس منطقه اي سعي در طراحي الگوهاي توسعه بلندمدت شهري بندرعباس به صورت مجموعه اي از شهرهاي جديد جهت سرريز جمعيتي و انتقال بعضي از عملکردها رده ملي را دارد.
به طور خلاصه نظام الگوي توسعه بندرعباس در چند مرکزيي کردن شهر به صورت اقماري که هر يک به عنوان شهر چند هسته اي بيان مي گردد. ضمنا توجه به طراحي شهر بندرعباس مرکزي به عنوان الگوي ميان مدت مطرح مي گردند. ايجاد اين شهر در بنلدمدت بصورت کامل نقشي که در مقياس ملي دارد هزينه به عنوان مادر شهر مطرح خواهدگرديد. از طرفي ديگر در جهت توزيع متعادل جمعيت بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران جهت ايجاد چند شهر جديد در منطقه شهري بندرعباس ( اقماري ) در برنامه قرار دارد که به عنوان طرح توسعه بلند مدت مد نظر قرار دارد.
ساختار چند هسته اي بندرعباس ( اقماري ) متکي به هسته هاي جديد و هسته اصلي و مرکزي آن به عنوان مرکز تاريخي و فرهنگي بوده است.
در زمينه ارتباط اين چند حوزه با يکديگر که عمدتا حوزه مرکزي مسئله ساز مي باشد شبکه بزرگراه هاي شهري پيشنهاد طرح جامع تاسيس و هسته هاي مربوط در کنار اين شبکه و به مادر شهر مي پيوندد.
از نظر اجراي ساختار شهر اقماري بندرعباس نياز به برقراري ارتباط سريع السير مثل اتوبان و تارنوا خواهد داشت که برنامه هاي فعلي فاقد چنين امکاناتي است.
در مورد توزيع تراکم ها نيز در مقياس ملي هسته هاي فرعي شهر اقماري مورد توجه قرار گرفته و به همراه مراکز خدماتي اصلي ( مادر شهر) در نظر گرفته شده است. از نظر توزيع کاربري هاي عمده و جلوگيري از تمرکز ترافيک هاي شديد وکاهش بار ترافيکي ( در آينده) هسته مرکزي شهر نيز طرح را در برنامه کار داشته و طرح تهيه شده بر مبناي آن تنظيم شده است و ساختار اصلي شهر را متمرکز مي کند.
بر اين اساس خدمات تفريحي ورزشي محدوده مرکزي در مقياس شهر فراتر عملکرد خواهند داشت و از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد شبکه معابر، آداب و رسوم Next Entries منابع تحقیق درمورد دانشگاه تهران، یافته های پژوهش، جشنواره های بین المللی، فکر و اندیشه