دانلود پایان نامه درمورد اوقات فراغت، ارتکاب جرم، سلسله مراتب، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

کند. همچنين هدف آن تغيير شرايط براي جلوگيري از اتفاق جرم است. از اين جهت که هدف آن پيشگيري از ارتکاب عمل مجرمانه است. CPTED به طور معني داري از استراتژي هايي که توسط پليس، دادگاه و نظام تربيتي دستگاه هاي قضايي به کار گرفته مي شود متفاوت است.
عموما CPTED بر روي زمينه هايي که در آن جرم اتفاق مي افتد و تکنيک هايي که آسيب پذيري محيط را کاهش مي دهند، تاکيد مي کند. زيرا بر اساس اين نظريه ترکيب محيط کالبدي هم مي تواند به ارتکاب جرم کمک کند و هم مي تواند مانع از وقوع آن شود.
بر طبق نظر هاگ85، CPTED نظريه اي است براي طراحي يا مديريت و يا دستکاري سريع محيطي که درآن جرم ها به طريقي سيستمي و به روش ثابت رخ مي دهند. در حالي که CPTED عموما درگير تغيير محيط به گونه اي که امکان عمل مجرمانه را کاهش يابد است، هدف آن پيامدهايي چون کاهش ترس از جرم ( افزايش احساس امنيت )، افزايش کيفيت زيبايي ميحط، افزايش حس وفاداري به قانون در بين شهروندان، به ويژه کاهش رغبت محيط براي حمايت از اعمال مجرمانه است(رابينسون86، 12:1996).
“بر اساس اين ديدگاه اين سوالات مطرح است که هدف يا مفهوم فضاي شهري چيست؟ آيا اين فضاها هر يک به منظور حمايت از رفتارهاي تعيين شده ، مقصود نظر مي با شند؟ راه هاي اجتماعي، فرهنگي، قانوني و روان شناسي که فضا را تعريف مي کند چه چيزهايي هستند؟
در اين چارچوب، طرح هاي تخصصي CPTED از سه استراتژي استفاده مي کنند، کنترل دستي طبيعي، نظارت طبيعي و تقويت منطقه اي”(اطلس، 11:1999).
” منطق طراحي محيط خارجي ويژه، جهت جلوگيري از ارتکاب جرم، به دلايل متعدد عقلاني پذيرفتني است. براي مثال تلاش با هدف جلوگيري از ارتکاب جرم با استفاده از روش هايي نظير ايجاد ارعاب، چه به صورت کلي و چه به صورت خاص به نظر مي آيد که کمتر کارآمد است… در نتيجه CPTED مي تواند بر روي خطر ناشي از جرم و حس فردي آن تاثير گذارد. ولي هنوز اين نظريه در مورد محيط خارجي به کار مي رود و محدود شده است، اما براي تاثيرگذاري بيشتر، CPTED بايد در هر دو زمينه محيط خارجي و داخلي اعمال شود و يا اينکه به ترتيب روي هر دو محيط مکان و متخلف اعمال شود” (رابينسون، 13:1996).
مطابق نظر موسسه مبارزه با جرم، نظريه CPTED جفري موجب تغيير محيط کالبدي با هدف مبارزه با جرم شد و ارتباط شهروندان با اين مسئله را افزايش داد و از پليس محوري کاست.
تقريبا همزمان با شکل گيري نظريه پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيط، در جامعه علمي بريتانيا، نظريه هاي مشابهي مطرح گرديد. به طوري که در همان سال ها، پونيز در کتاب خود، با عنوان” طراحي عليه جرم87 ” اظهار داشت؛ براي جلوگيري از وقوع جرايم شهري بايد به مکان هاي با امکان دسترسي سريع مجرمين ( و هم چنين امکان خروج سريع) توجه کافي شود؛ چرا که اين مکان ها، عامل مهمي در وقوع جرايم هستند. اين ديدگاه برخي مشخصات کالبدي شهر را موثر در وقوع جرم دانسته و به طراحان شهر براي ساخت فضاهاي مقاوم تر در برابر جرم توصيه هايي دارد (کلانتري88، 88:1382).

2-4-1-3- مقايسه رويکردها

جدول2-4: مقايسه رويکردها

جين جيکوب ?
اسکار نيومن
CPTED
بيل هيلير?
کنترل فضا/ قلمروگرايي
سرحد بين فضاي عمومي و خصوصي را مشخص نمايد.
قلمروگرايي- ظرفيت محيط کالبدي براي ايجاد محل هاي درک شده مناطق از اثر قلمرو ( شامل مکانيزم علامت گذاري مرزها و تعريف يک سلسله مراتب که به سمت مناطق خصوصي شدت مي يابد)
کنترل دسترسي طبيعي که با دوري جستن از دسترسي به اهداف اعمال محرمانه، اين فرصت ها را کاهش مي دهد.
تقويت قلمرو- استراتژي هاي طراحي کالبدي در ايجاد و توسعه مرزهاي نمادين تا حس تعلق کاربران افزايش يابد.
فضاهي مجتمع با ديگر فضاها، به طوري که، افراد پياده نسبت به مشاهده اين فضاها و حرکت ها در آنها ترغيب مي شوند.
نظارت
نيازمند به “چشماني بر فراز خيابان” مي باشد، وابسته است به ” خصوصيات طبيعي خيابان (شامل هم ساکنين و هم کاربران) است. اين امر با تنوعي از فعاليت ها و عملکردهايي که به طور طبيعي مکان ها را پرجمعيت مي کند، افزايش مي يابد.
نظارت- ظرفيت طراحي کالبدي براي ايجاد فرصت هاي نظارتي بر روي ساکنين و عوامل آنها.
نظارت طبيعي به عنوان نتيجه اي در استفاده روزمره از ملک
نظارت ايجاد شده توسط افرادي که در فضاها حرکت مي کند.
فعاليت
نياز به پياده رو، کاربراني که به طور کاملاً پيوسته در آن قرار دارند. اين امر براي افزودن پايش هاي موثر بر روي خيابان و نيز براي القاي افراد ساختمان هاي مجاور خيابان در مراقبت از پياده روها به دفعات مکرر، مي باشد.
نپذيرفتن استدلال هايي که اکثر فعاليت ها را در خيابان داشته و وجود استفاده تجاري که ضرورتاً بزهکاري خياباني را کاهش مي دهد.
توزيع فعاليت ها، کاهش جابه جايي ها
احساس ايمني وابسته به مناطقي است که به طور پيوسته در حال کار و استفاده مي باشند. اين مناطق بايد جهت قادر ساختن اين موضوع طراحي گردند( به عنوان مثال، علامت گذاري بهتر و يکپارچه تر آنها در خصوص سيستم جابجايي).

منبع:Carmona and others (2003) ” Public places- Urban spaces”, Architectural press(p.121).

2-5. اوقات فراغت
امروزه در بسياري از جوامع، اوقات فراغت بخش مهمي از زندگي افراد را تشکيل مي دهد. اوقات فراغت زماني بيهوده و بدون حس مسئوليت در زندگي افراد و به معناي بيکاري نيست. در اوقات فراغت، فرد کارهاي متعددي مي‌تواند داشته باشد که تفاوت آن با اوقات ديگر که در آنها نيز به انجام کار و فعاليت مشغول است، در هدف اين کارها و فعاليتهاست. هدف از فعاليتهاي اوقات فراغت کسب آرامش و لذت است. فرد کاري را نه از روي اجبار و نه بخاطر منافع مادي انجام مي‌دهد. اين لحظات به او اختصاص دارد و تنها با هدف مرتبط با شخص وي و آرزوها و خواستهايش انجام مي‌شود.
اوقات فراغت و نحوه گذران آن از جمله مفاهيم اخير و نويني است كه معناي واقعي خود را پس از دوران صنعتي شدن جوامع و رشد سرمايه داري و نيز گسترش شهرها پيدا نمود. در واقع با توسعه انواع تكنولوژي در زندگي مردم و جاي گزيني آن به جاي نيروي انساني، عملاً فرصتي براي انسانها ايجاد شد كه بتوانند از اوقات خود به آن صورتي كه مورد دلخواهشان مي باشد استفاده نمايند.
پيدايش چنين پنداره اي، دانشمندان و عالمان اجتماعي را نيز به سمت مطالعه اين رخداد هدايت نمود. به اين ترتيب، شاخه هاي علمي جديدي چون جامعه شناسي فراغت89 و انسان شناسي فراغت90 به منظور بررسي و مطالعه جايگاه و اشكال متنوع فراغت در زندگي مردم ايجاد شد.” انسان شناسي فراغت” كه زير شاخه “انسان شناسي فرهنگي” قلمداد مي شود، فراغت را به مثابه بخشي از سبك زندگي انسان ها مطالعه نموده و تمامي عواملي را كه با اين مفهوم در ارتباطند، چون فضاها و اماكن فراغتي، مصرف كنندگان فراغت و نيز شرايط و زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي حاكم بر آن چون سن، جنس، طبقه اجتماعي،درآمد، خانواده، قوميت، جغرافيا و …، همچنين اشكال متعدد گذران فراغت مورد بررسي قرار مي دهد. فعاليت هايي که در اوقات فراغت انجام مي شوند بايد کاملا حساب شده و براي شخص وجامعه مفيد باشد .

2-5-1. تعريف اوقات فراغت
افراد از اوقات فراغت تحت تاثير عوامل مختلف، برداشت هاي مختلفي دارند که در ذيل به بعضي تعاريف اشاره مي شود. اگر لغت اوقات فراغت را ريشه شناسي91 کنيم، از ريشه لاتين licere، به معني “اجازه دادن” مي آيد؛ لذا فراغت، معني رخصت دادن مي دهد. حتي در انديشه يوناني نيز لغت leisure نيروي کارگر بوده است.
1- در فرهنگ جامع انگليسي – فارسي حييم، اوقات فراغت به معناي وقت آزاد از کار يا وظايف ديگر وقت اضافي ويک رشته فعاليت هاي اضافي اورده شده است .
2- در فرهنگ دهخدا به معناي آسايش واستراحت ،ضد گرفتاري از کار ومشغله، فراغت داشتن وفراموش کردن آمده است .
3- دکتر معين نيز در بيان فراغت چنين گفته است : پرداختن از فراغ ،آسايش واستراحت ،آسوده بودن وآرامش داشتن است .
4- در فرهنگ لاروس، اوقات فراغت چنين تعريف شده است: سرگرمي ها، تفريحات و فعاليت هايي که افراد به هنگام آسودگي از کار عادي با شوق و رغبت به آن ها مي پردازند.
5- در فرهنگ عميد نيز درباره تعريف اوقات فراغت چنين آمده است: فراغت در فارسي به معني آسودگي و آسايش و آسودگي از کار و شغل است. فرد در اين اوقات مي‌خواهد که به اشتغالي بپردازد که با کمال ميل به آنها علاقه نشان مي‌دهد؛ خواه به منظور استراحت، خواه براي ايجاد تنوع.
اسلاوسن معتقد است که انسان در اوقات فراغت خود به فعاليت هايي مي پردازد که به طور معمول اختياري و داوطلبانه هستند و به دليل خشنودي و لذتي که به دنبال دارند يا به منظور برخي از ارزش هاي شخصيتي واجتماعي که از آنها استنباط مي شود انتخاب مي گردند . اين فعاليت ويژه اوقات بيکاري است وهيچ ارتباطي با کار اصلي شخص ندارد و به طور معمول لذت بخش است و به عنوان قسمتي از خدمات اجتماعي، داراي هدف مثبت وثمر بخش است.

2-5-2. مفهوم جامعه شناسي اوقات فراغت
1-هانيس گونتروستر معتقد است اوقات فراغت، موضوعي چند بعدي است که عوامل مختلفي در آن نقش دارد . او اين عوامل را اين گونه بر شمرد: در ابتدا رابطه بين کار واوقات فراغت، و بعد از آن تقسيم بندي اوقات فراغت با توجه به موقعيت اجتماعي و سن و نحوه استفاده از اوقات فراغت و در نهايت جنبه مکاني، اقتصادي و اجتماعي اوقات فراغت در زمينه سياستگذاري ها .
2- فاطمه كباري، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعي اوقات فراغت را لحظه‌هايي مي‌داند كه فرد، فارغ از كار و مسئوليت، آن را بر اساس تمايل شخصي خود تنظيم مي‌كند و برنامه آن در مورد هركس متفاوت است و به سليقه، نيازهاي روحي، سن و توان مالي فرد بستگي دارد.
لحظه لحظه اوقات فراغت، امروزه از چنان اهميتي برخوردار است كه حتي از آن به مثابه آينه فرهنگ جامعه ياد مي‌كنند. به اين معني كه چگونگي گذراندن اوقات فراغت افراد يك جامعه، تا حد بسياري معرف ويژگي‌هاي فرهنگي و ميزان توسعه‌يافتگي آن جامعه است. بنابراين اگر طرح و نقشه زندگي و كار جوانان با برنامه‌هايي كه براي اوقات فراغت خود تنظيم مي‌كنند، مغايرت داشته باشد و يا تفريحات و فعاليت‌هاي فراغتي آنها با هنجارهاي فرهنگي در تضاد ‌باشد، اوقات فراغت به يك مشكل اجتماعي مبدل خواهد شد.
3- امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نيز در اين زمينه معتقد است، هر كاري كه غير از كار و حرفه روزانه فرد، به اختيار فرد، در هر ساعتي از فراغت كه مايل است انجام شود، اعم از تفريح يا انجام كاري سخت و عقب افتاده، بازهم جزئي از گذراندن اوقات فراغت محسوب مي‌شود. زيرا بر خلاف كار روزانه هيچ اجباري براي انجام آن ندارد و مي‌تواند زمان آن را تغيير دهد. در مجموع هر كاري، حتي سخت و خسته‌كننده كه فرد خارج از زمان كار اصلي روزانه‌اش انجام دهد و موجب احساس رضايت و شادي در فرد شود و براي زمان از دست رفته، احساس غبن و ضرر نكند، جزء اوقات فراغت مطلوب فرد محسوب مي‌شود. اين استاد دانشگاه، وجود نداشتن امكانات و عدم مديريت منسجم در اوقات فراغت متناسب با نياز جوانان را، يكي از دلايل عمده‌اي مي‌داند كه متأسفانه موجب مي‌شود اكثر جوانان ما در اين فرصت‌ها كه مي‌تواند نقش بسيار مهمي در شناسايي و شكوفايي استعدادهاي آنها داشته باشد، بيش‌تر فرصت‌ها را از دست بدهند و وقت تلف كنند تا اينكه اوقات فراغتشان را سپري كنند.
4- ماکس کاپلان جامعه شناس امريکايي، فراغت را در مقابل کار در نظر گرفته است و به نظر او فراغت خاطره اي دل پذير است، نوعي رهايي از وظايف اجتماعي، نوعي اداراک رواني آزادي و نوعي فعاليت فرهنگي وسرشتي از نوع بازي .
5-اگوست کنت معتقد است، لحظات اوقات فراغت امکان توسعه وپيشرفت را براي انسان فراهم مي کند .
6-بوچر فعاليت هاي اوقات فراغت را اينگونه شرح مي دهد :
آ) فعاليتي که به طور خصوصي با ميل شخصي انجام مي شود
ب) روابط انساني درآن آزاد است.
پ) علاقه فرد در آن مطرح است ومهارت او را افزايش مي دهد .
ت) بهداشت و آمادگي بدني به همراه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رفتار انسان، سلامت روان، ترس از جرم، ارتکاب جرم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اوقات فراغت، بافت فرسوده، برنامه چهارم توسعه، اوقات فراغت جوانان