دانلود پایان نامه درمورد اوراق قرضه، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

کرد که پر بازدهترین سبد سهام باشد و آیا این تصمیمگیری با سرعت و دقت بیشتری نسبت به مدلهای کلاسیک انتخاب پرتفوی انجام خواهد شد؟

1-2 هدفهای تحقیق
هدف اصلی این مطالعه ساخت پرتفوی بهینۀ سهام با استفاده از سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قاعده می باشد. اهداف دیگر عبارتند از: بررسی عملکرد مدل در انتخاب پرتفوی، تعامل بین تصمیم گیرندگان و سیستم در سطح بالا، حمایت از مدیران پرتفوی در تصمیمهای سرمایهگذاری.

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
الف) سرمایهگذاری بهینه علاوه بر این که باعث افزایش ثروت سهامداران میشود در دیدگاه کلان باعث رشد اقتصادی هر کشور نیز میگردد.
ب) استفاده از مدلهای جدید و دقیقتر میتواند بازدهی سرمایهگذاری را بیشتر کند و همچنین منجر به تخصیص بهینۀ سرمایه شوند.
ج) ورود به بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر گامی در راستای کاراتر شدن بازار است.

1-4 فرضیههای تحقیق
فرضیه اول) پرتفوی ساخته شده توسط سیستم خبره، بازده بالاتر از متوسط بازدهی بازار دارد.
فرضیه دوم) سیستم خبرۀ پیشنهادی عملکرد بهتری برای سرمایهگذاران ریسک گریز دارد.
فرضیه سوم) سیستم خبرۀ پیشنهادی عملکرد بهتری در میان مدت دارد.

1-5 مدل تحقیق

1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژههای کلیدی
سیستم خبره: یک سیستم کامپیوتری شامل یک بدنۀ دانش که به خوبی سازماندهی شدهاست، میباشد که مهارتهای حل مسئلۀ خبرگان را در یک دامنۀ محدود مهارت تقلید میکند (Bahrammirzaee,2010). در برخی بخشها مفهوم سیستم خبره فقط به سیستمهای دانش پایه اشاره دارد (Rada, 2008).
سیستم خبرۀ مبتنی بر قاعده: یک برنامۀ کامپیوتری است که قادر به استفاده از اطلاعات پایه دانش به وسیلۀ مجموعهای از رویههای استنباطی برای حل مسائلی که به قدر کافی مشکل هستند که نیاز به مهارت قابل توجه انسان برای حلشان دارند، میباشد (Harmon P, 1985).
تحلیل بنیادی: تحلیل مبنایی (یا بنیادین یا پایه‌ای) یکی از روشهای تحلیل بازار سرمایه و پیش بینی قیمتها است. تحلیل بنیادین یک شرکت شامل تحلیل گزارشات مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه‌است.
تحلیل تکنیکال: روشی برای پیشبینی قیمتها در بازار از طریق مطالعۀ وضعیت گذشتۀ بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسانهای قیمتها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می توان وضعیت قیمتها در آینده را پیشبینی کرد. این روش تحلیل در بازارهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار، بازار طلا و دیگر فلزات گران بها کاربرد گستردهای دارد. مهمترین اصل تحلیل تکنیکال این است که قیمت منعکس کنندۀ همه چیز دربارۀ یک سهم است (لطفی، درویش، 1385، 1).
شاخص تکینکال: یک شاخص تکنیکال ابزاری است که از طریق آن میتوان رفتار قیمت را تحلیل کرد (همان منبع، 1385، 15).

1-7 روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری ادبیات علمی و بررسی پیشینه از روش کتابخانهای استفاده میگردد. همچنین پژوهش حاضر در چارچوب مبانی مدلسازی و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در حوزۀ مدیریت مالی صورت میگیرد.

1-8 قلمرو تحقیق
الف) قلمرو مکانی: کلیۀ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
ب) قلمرو زمانی: بین سال های 1384 تا 1389
ج) قلمرو موضوعی: در حوزۀ مدیریت مالی و بازار سرمایه

1-9 جامعه و حجم نمونه
جامعۀ آماری این تحقیق شامل شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389 است.
از بین جامعۀ آماری و بر اساس معیارهای زیر 106 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند:
شرکتها تا پایان اسفند 1383 در بورس پذیرفته شده باشند و تا سال 1389 از بورس خارج نشده باشند.
سال مالی همۀ شرکتها پایان اسفند ماه باشد.
شرکت سال مالی خود را در طی این مدت تغییر نداده باشد.
نماد معاملاتی شرکتها بیش از سه ماه متوقف نبوده باشد.
اطلاعات مالی مورد نیاز آنها در دسترس باشد.

1-10 محدودیتها و مشکلات تحقیق
عدم امکان بررسی همۀ شرکتهای بورسی به دلیل متفاوت بودن سال مالی

مقدمه
فرآیند مدیریت پرتفوی، مجموعهای منسجم از مراحلی است که پرتفوی مناسب را برای رسیدن به اهداف سرمایهگذاری و حفظ آن، میسازد. ساخت پرتفویی که مطابق با میزان ریسکپذیری سرمایهگذار و ترجیحات شخصی وی باشد و علاوه بر آن مجموعهای از داراییها باشد که مشخصات ریسک و بازده مطلوبی داشته باشد بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود. مدیریت پرتفوی یک مسئلۀ چند بعدی است و یک رویکرد تصمیمگیری چند معیاره، پایهای متدولوژیکی برای حل طبیعت ذاتی چندمعیاره بودن مسئله فراهم میکند. استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی به طور همزمان، به علاوۀ ترجیحات سرمایهگذاران میتواند بسیار مناسب باشد. علاوه بر این به علت این که سرمایهگذاران اطلاعات نسبی دربارۀ بازار دارند و باید با سطح بالایی از عدم قطعیت رو به رو شوند، همچنین تعامل بین معیارهای تکنیکال و بنیادی قطعی نیست، مسئله دچار پیچیدگی و عدم قطعیت است و ساختارمند نمیباشد. بنابراین استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی بسیار سودمند است. در میان این تکنیکها سیستم خبرۀ مبتنی بر قاعده، چارچوب بسیار مناسبی برای حل مسئله است.

2-1 بخش اول: ادبیات نظری تحقیق
2-1-1 سرمایهگذاری
سرمایهگذاری وجوه مالی در داراییهای مختلف تنها بخشی از کل تصمیمگیریها و برنامهریزیهای مالی است که اغلب افراد انجام میدهند. قبل از این که افراد اقدام به سرمایهگذاری نمایند هر فردی باید یک طرح کلی مالی را تنظیم کند. این چنین طرحی باید دربرگیرندۀ تصمیمگیری در خصوص انجام معامله باشد. به علاوه نحوۀ مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سودآوری آن نیز باید مد نظر قرار گیرد. سرانجام این که این طرح باید شامل میزان حداقل وجوه پس انداز ضروری نیز باشد. سرمایهگذاران به دنبال اداره و ارتقای ثروت و دارایی خود از طریق سرمایهگذاری در یک ترکیب بهینۀ دارایی های مالی هستند. مفهوم ترکیب بهینه حائز اهمیت است، چرا که ثروت افراد که به صورت داراییهای مختلف نگهداری میشود باید به صورت واحد ارزشیابی و مدیریت شود. ثروت باید در قالب پرتفوی، مدیریت و ارزشیابی شود. پرتفوی دربرگیرندۀ مجموعه سرمایهگذاری یک سرمایهگذار است.

2-1-2 چرا سرمایهگذاری میکنیم؟
سرمایهگذاری برای کسب پول صورت میگیرد. اگرچه هر فردی با این عبارت موافق است، با این حال باید در آن دقیقتر شویم. ما به این خاطر سرمایهگذاری میکنیم که رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود ببخشیم. وجوهی که سرمایهگذاری میشود میتواند ناشی از داراییهای موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پسانداز باشد. افراد سعی میکنند از طریق صرفه جویی در مصرف امروز خود و پس انداز آن بتوانند مصرف آتی خود را بهبود ببخشند. سرمایهگذاران سعی میکنند ثروت و دارایی خود را به نحو مؤثری مدیریت کنند تا بتوانند با محافظت آن در برابر عواملی همچون تورم، مالیات و سایر عوامل، بیشترین بازده را کسب نمایند. به خاطر این دلایل است که مردم پس انداز میکنند (جونز، 1391، 12)

2-1-3 اهمیت مطالعة سرمایه گذاری
همۀ مردم به نوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائۀ خدمات آنان در بازار کار است. اغلب مردم در طول مراحل زندگی خود تصمیمگیریهایی را در خصوص سرمایهگذاری اتخاذ میکنند. برای مثال از کارگران راجع به این که آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایهگذاری کنند یا در اوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ میکنند. برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن بازده پس انداز خود از طریق سرمایهگذاری در گزینههای دیگر هستند. یکی از تحولاتی که از سال 1990 در زندگی اکثر مردم بیشتر به چشم میخورد شرکت مردم در طرحهای بازنشستگی است. مردم برای این که مبالغی را برای دوران بازنشستگی پسانداز کنند تصمیمگیریهایی را در خصوص سرمایهگذاری انجام میدهند. در طرحهای سنتی، اغلب، مردم مبالغی را به صورت ماهانه برای دوران بازنشستگی پسانداز میکردند، ولی حالا همین افراد منابع مالی خود را در خرید سهام، اوراق قرضه و سایر موارد مشابه به کار میاندازند. بنابراین در این حالت نتیجۀ تصمیمگیری که فرد انجام میدهد (اعم از سود یا زیان) بر روی مزایا و منافع بازنشستگی وی تأثیر میگذارد. همین عامل، دلیل بسیار مهمی برای مطالعۀ موضوعات سرمایهگذاری است. افراد در تجزیه و تحلیلهایی که انجام میدهند در نهایت امید دارند با توجه به ریسک سرمایهگذاری، بازده متناسب با آن را بدست آورند. مطالعۀ دقیق تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و اصول مدیریت پرتفوی میتواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایهگذار شود. به علاوه انتظار میرود افراد با مطالعۀ اصول سرمایهگذاری تا آنجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیری کرده و آگاهانه تصمیمگیری نمایند (همان منبع، 1391، 13).

2-1-4 فرآیند سرمایهگذاری
بیان فرآیند سرمایهگذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت، فعالیتهای مربوط به فرآیند تصمیمگیری تجزیه شده، عوامل مهم و محیط فعالیت سرمایهگذاران که بر روی تصمیمگیری آنها تأثیر میگذارد مورد بررسی قرار میگیرد. در سال های اخیر سهام عادی نسبت به پسانداز و اوراق قرضه از بازده بالایی برخوردار بودهاست. آیا در این حالت همۀ سرمایهگذاران برای کسب بازده بیشتر در سهام عادی سرمایهگذاری میکنند؟ جواب این سؤال این است که بازده بالا همواره ریسک بالایی را نیز به دنبال دارد و تمامی تصمیمات سرمایهگذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت میگیرد. بنابراین اولین کار بررسی رابطۀ میان ریسک و بازده سرمایهگذاری و تعیین روابطی است که میان آنها وجود دارد. با توجه به رابطهای که میان ریسک و بازده وجود دارد در ادامۀ فرآیند تصمیمگیری در سرمایهگذاری بررسی خواهد شد. با توجه به اهداف سازمان، فرآیند تصمیمگیری به طور سنتی در یک فرآیند دو مرحلهای صورت میگیرد. تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و مدیریت پرتفوی.
تجزیه و تحلیل اوراق بهادار شامل ارزشیابی اوراق بهادار است، در حالی که مدیریت پرتفوی شامل مدیریت مجموعه سرمایهگذاری یک سرمایه گذار در قالب پرتفوی (مجموعه دارایی ها) با ویژگیهای منحصر به خودش میباشد. آخرین مرحله، بررسی عوامل مهم بیرونی است که بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر میگذارد ( همان منبع، 1391، 14-15).

2-1-5 ساختار فرآیند تصمیمگیری
سرمایهگذاران میتوانند از میان طیف وسیعی از اوراق بهادار، آنهایی را که دارای بازده مورد انتظار بالایی هستند انتخاب کنند. با این حال در این انتخاب، ریسک را درنظر میگیرند. سرمایهگذاران با استفاده از فرآیند دو مرحلهای زیر اوراق بهادار را مورد تجزیه و تحلیل و مدیریت قرار میدهند: تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و مدیریت پرتفوی.

2-1-5-1 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
این مرحله اولین قسمت فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاری است و شامل ارزشیابی و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به صورت جداگانه است که به آن تجزیه و تحلیل اوراق بهادار گفته میشود. تجزیه و تحلیل گران حرفهای اوراق بهادار، معمولاً توسط مؤسسات سرمایهگذاری به کار گرفته میشوند. البته میلیونها نفر به صورت غیرحرفهای در خصوص سرمایهگذاری انفرادی به تجزیه و تحلیل میپردازند. ارزشیابی اوراق بهادار کار وقتگیر و دشواری است. برای این کار ابتدا باید ویژگیهای اوراق بهادار مختلف و عوامل تأثیرگذار بر آنها را شناسایی کرد. در مرحلۀ بعد به منظور برآورد و تخمین قیمت یا ارزش این اوراق بهادار باید یک مدل ارزشیابی را به کار گرفت. ارزش اوراق بهادار تابعی است از بازدههای مورد انتظار آتی اوراق بهادار و ریسک آن. هر یک از این دو پارامتر (بازده مورد انتظار و ریسک) باید برآورده شده، سپس با هم در مدل آورده شود. فرآیند ارزشیابی اوراق قرضه معمولاًُ آسانتر است برای اینکه بازده آن مشخص است و ریسک آن را میتوان از طریق دادهها و اطلاعات موجود برآورد کرد. با این حال این به آ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سیستم خبره، سیستم های خبره، بورس اوراق بهادار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، هوش مصنوعی، انحراف معیار