دانلود پایان نامه درمورد اوراق قرضه، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

رگرسيون (Coefficients)-فرضيه اصلي اول تحقيق…………. 138
جدول 4-31-آزمون ضريب همبستگي، ضريب تعيين،ضريب تعيين تعديل شده وآزمون دوربين-واتسون،حاصل ازآزمون فرضيه اصلي دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. 140
جدول 4-32-آزمون تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)- فرضيه اصلي دوم تحقيق…………………………………. 141
جدول 4-33-آزمون ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)-فرضيه اصلي دوم تحقيق……………………………… 141
جدول 4-34-آزمون ضرايب باقي مانده هاي معادله رگرسيون (Coefficients)-فرضيه اصلي دوم تحقيق…………. 142
جدول5-1-خلاصه نتيجه فرضيه هاي تحقيق با تفکيک……………………………………………………………………………… 155

فهرست اشكال و نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار2-1- تقسيم بندي سطوح ريسک…………………………………………………………………………………………………… 31
نمودار2-2- ريسک هاي موسسات مالي…………………………………………………………………………………………………… 32
شکل 2-1:روش هاي اندازه‏گيري ريسک عملياتي……………………………………………………………………………………… 57
شکل-2-1- تاريخچه بانك ملت…………………………………………………………………………………………………………….. 75
نمودار شماره 3-1: چارچوب نظري تحقيق (شکل مفهومي تحقيق برگرفته از ادبيات تحقيق)……………………………… 90
نمودار 4-1-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه اول تحقيق………………………………………………… 114
نمودار4-2-خط و معادله رگرسيون-فرضيه اول تحقيق……………………………………………………………………………… 115
نمودار 4-3-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه دوم تحقيق………………………………………………… 118
نمودار4-4-خط و معادله رگرسيون-فرضيه دوم تحقيق……………………………………………………………………………… 119
نمودار 4-5-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه سوم تحقيق……………………………………………….. 122
نمودار4-6-خط و معادله رگرسيون-فرضيه سوم تحقيق……………………………………………………………………………… 123
نمودار 4-7-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه چهارم تحقيق…………………………………………….. 126
نمودار4-8-خط و معادله رگرسيون-فرضيه چهارم تحقيق………………………………………………………………………….. 127
نمودار 4-9-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه پنجم تحقيق………………………………………………. 130
نمودار4-10-خط و معادله رگرسيون-فرضيه پنجم تحقيق………………………………………………………………………….. 131
نمودار 4-11-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه ششم تحقيق…………………………………………….. 134
نمودار4-12-خط و معادله رگرسيون-فرضيه ششم تحقيق………………………………………………………………………….. 135
نمودار 4-13-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه اصلي اول تحقيق………………………………………. 138
نمودار4-14-خط و معادله رگرسيون-فرضيه اصلي اول تحقيق……………………………………………………………………. 139
نمودار 4-15-آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون-فرضيه اصلي دوم تحقيق……………………………………… 142
نمودار4-16-خط و معادله رگرسيون-فرضيه اصلي دوم تحقيق…………………………………………………………………… 143

موضوع: بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت
(مطالعه موردي: مديريت شعب بانک ملت استان سمنان)
چكيده
هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت به صورت يک مطالعه مطالعه موردي درمديريت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماري تحقيق حاضر در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زماني سال هاي1391-1381،مي باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقيقات توصيفي و ازنوع مطالعات همبستگي مي باشد. علاوه براين روش تجزيه تحليل داده ها، تحليل همبستگي يا تحليل واريانس بوده که سعي در تبين رابطه علت و معلولي بين مديريت ريسک اعتباري(به عنوان متغيرمستقل تحقيق که خود شامل:1-ريسک اعتباري وام‌هاي دريافتي مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و2-ريسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغيروابسته تحقيق) بانک ملت در مديريت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که:رابطه بين مديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت يک مطالعه موردي درمديريت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطاي 5%(درصد)،وهمچنين درسطح اطمينان 95%(درصد)،رابطه معني داري را بين دومتغيرمديريت ريسک اعتباري با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت يک مطالعه موردي درمديريت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان مي دهد. بنابراين با توجه به خروجي هاي نرم افزارآماري(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، مي توان بيان نمود،ازآن جا که سطح معني داري (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطاي پنج درصدرد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. واين نتايج را مي توان به کل جامعه آماري تحقيق، يعني بانک ملت تعميم داد.
واژگان کليدي: مديريت ريسک اعتباري، مطالبات معوق، مديريت شعب بانک ملت استان سمنان.

1-1-مقدمه
ايجاد و گسترش وابستگي هاي بين المللي در بسياري از جنبه هاي سياسي و اجتماعي، به ويژه در شرايط جهاني شدن اقتصاد، باعث شده است انگيزه هاي لا‌زم به منظور يکپارچگي سيستم هاي بانکي و مالي از جايگاه ويژه اي برخوردار شود. به تبع آن، اهميت مسائل حسابداري و مديريت بانکي در مفهوم جهاني و درک آن بسيار ضروري شده است. در همين راستا، کنترل و بررسي مستمر اقلا‌م کليدي ترازنامه و ارزيابي مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدينگي، توان واريز بدهي ها و انعطاف پذيري مالي و همچنين تراکم، تنوع، زمان بندي و کيفيت دارايي ها و بدهي ها بسيار ضرورت دارد.
ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه طرف ‌قرارداد1 نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شيو? سنتي، تأثير اين ريسك با هزين? ريالي ناشي از نكول2 طرف قرارداد سنجيده مي‌شود. زيان‌هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع واقعي نكول از جانب طرف قرارداد، ايجاد شود.
بنابراين، ريسك اعتباري را مي‌توان به‌ عنوان زياني محتمل تعريف كرد كه در اثر يك رويداد اعتباري اتفاق مي‌افتد. رويداد اعتباري زماني واقع مي‌شود كه توانايي طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغيير كند. با اين تعريف، تغيير ارزش بازار بدهي به‌خاطر تغيير رتبه‌بندي اعتباري (يا تغيير آگاهي بازار از توانايي طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نيز مي‌توان به‌عنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت(رادپور،1390).
تا سال 1970 بيشتر فعاليت هاي بانکي شامل پرداخت هاي اعتباري بود. به عبارت ديگر، واسطه گري بين سپرده هاي کوچک و کم هزينه و اعطاي وام بود.
قيمت گذاري ها و سرمايه گذاري ها مبتني بر تصميم گيري هاي ساده بود و کليدي ترين چالش مديريت، کنترل کيفيت دارايي ها، زيان وامها و هزينه هاي سربار بود.
بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادي و بي ثباتي نرخهاي بهره در اواخر دهه 1970 و اوايل 1980، باعث شد تا مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانک ها براي نگهداري حاشيه سود پذيرفتني، بسيار ضرورت پيدا کند) جرونينگ و براتانوويچ،2003).
کميته نظارت بانکي در بانک تسويه بين المللي معروف به کميته بال بر اين باور است که نقدينگي در بانک ها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و کمبود نقدينگي پيامدهاي گسترده اي به همراه دارد. به همين منظور تحقيقات و مطالعات گسترده اي در زمينه دستيابي به يکسري رويه ها و اصول اساسي براي مديريت نقدينگي انجام داده است.
پس از انتشار گزارشي در سپتامبر 1992با عنوان “چارچوبي براي اندازه گيري و مديريت نقدينگي”، با انجام اصلا‌حات و تغييرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلي و اساسي در مديريت نقدينگي بانکها در فوريه 2000، نشريه اي با عنوان “روش هاي موثر در مديريت نقدينگي بانک ها” از سوي کميته ياد شده منتشر شد. پايه و اساس اين نشريه مشتمل بر 14 اصل کليدي در نحوه مديريت نقدينگي بانکهاست که در 94 بند تشريح شده است. فعاليت بانک ها و مؤسسات مالي در حوزه هاي اعطاي تسهيلات، سرمايه گذاري، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهي سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشايش انواع اعتبارات اسنادي و يا به عبارت ديگر، اقدام به ايفاي نقش دربازارهاي پول و سرمايه، آنها را در معرض مخاطرات و ريسک هاي خاص اينگونه فعاليت ها قرارداده است.
بانک ها با انواع متنوعي از ريسک ها روبرو مي باشند،ريسکي که اين تحقيق به آن مي پردازد، ريسک عملياتي ناميده مي شود. در حال حاضر بانک هاي معتبرجهاني در حال انجام اقدامات قابل توجهي در زمينه مقابله با ريسک هاي عملياتي مي باشند. اين اقدامات شامل مراحل زير مي‏شود:
1-شناسايي ريسک هاي عملياتي درمؤسسه مالي (در اينجا منظور همان زيان هاي عملياتي است).
2- ارزيابي و يا به بيان دقيق‏تر کمي کردن ريسک هاي عملياتي(که نتيجه آن تعيين ميزان سرمايه مورد نياز براي مقابله با ريسک هاي عملياتي مي باشد.)
3- مديريت ريسک هاي عملياتي که شامل انتقال ريسک ( با استفاده از ابزار بيمه و …) و يا انجام اقداماتي درجهت کاهش ميزان ريسک هاي عملياتي سازمان مي باشد).
1-2-بيان مسأله
واقعيت اين است که مشکلات زيادي در ميزان تاثير گذاري ريسک بر عملکرد بانکها ايجاد شده است که اين مشکلات ناشي از عدم تفکيک ميزان نوع ريسک وام ها بر عمليات بانکي مي باشد. يعني اينکه ما مشاهده مي کنيم که اقدام تفکيک در وام هاي بانکي يعني در دو بخش حقيقي و حقوقي و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان مي دهد که صنعت بانکداري و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود مي بايست به اين مقوله مهم اهتمام ويژه و بيشتري داشته باشند که در عمل چنين نيست. از مهم ترين عوامل موجود مي توانيم به کمبود فرصتهاي بهينه، عدم وجود نيروهاي متوسط و عدم بکارگيري ابزارهاي مديريت علمي ريسک اشاره کنيم که بانکها مي بايست بدان توجه ويژه داشته باشند که تحقيق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همين منظور مديريت ريسک اعتباري که يکي از مهمترين مباحث بانکداري نوين مي باشد را در دو سطح به شرح ذيل انجام داده ايم:
1- بررسي ريسك اعتباري وام‌ها و مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است).
2- بررسي ريسك اعتباري سبد وام به‌ صورت غيرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است).

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فرضيه، رگرسيون، ضرايب Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلسله مراتب، جذب سپرده