دانلود پایان نامه درمورد اهداف استراتژیک، سابقه خدمت، کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه ارشد

گردد.
13
واحدهاي همكار و پشتيبان
در اين قسمت نام واحدهايي كه در انجام پروژه/ اقدام كليدي نقش همكار يا پشتيبان را ايفا مي نمايند، لحاظ مي گردد.
جدول شماره1-3 عناصر اطلاعاتی فرم مدل هوشین کانری
11-10- 3فرم گزارش دهی واحدها:

جدول شماره2- 3فرم گزارش دهی واحدها
12-10-3 توپ گیری
زماني كه مديران، جلسه برنامه‌ريزي را ترك مي‌كنند، با تيم‌هايشان مشورت مي‌كنند. اين به عنوان بخشي از آمادگي براي جلسه است. اين فعاليت در بازنگري طرح‌هاي پيش‌نويس تيم‌ها بسط و گسترش مي‌يابد و در مورد امكان‌پذير بودن طرح‌ها و نيز اصلاح راهبردها و شاخص‌ها بحث‌هاي لازم انجام مي‌شود. اين فعاليت، توپ‌گيري ناميده مي‌شود. اين يك نوع مشاوره با تكرار است كه در جلسات و تماس‌هاي غيررسمي انجام مي‌شود. از مديريت ارشد شروع شده و همچنان كه فعاليت توسعه مي‌يابد تا سطوح پايين‌تر، داراي جزئيات طرح‌هاي اقدامي بيشتري مي‌شود. رهبر و تيم، فعاليت‌هاي خاصي را بر يك فرايند جريان كارگاهي درنظر گرفته، سپس راهبردها و شاخص‌ها در هر سطح مورد توافق قرار گرفته و در يك طرح اجرايي مسئوليت‌ها و اقدامات عمده تلخيص مي‌شوند. اين امر، نيازمند چارچوب گانت چارت است كه به منظور كنترل و چك بار كاري‌، استفاده مي‌شود و تصويري عمومي و كلي از منابع گسترش يافته را براي بازنگري به ما ارائه مي‌دهد (علی یونسیان 1388).
فعاليت توپ‌گيري، عموماً يك ماه طول مي‌كشد. در گام نهايي، مديريت ارشد به منظور حصول اطمينان از اين كه طرح‌هاي پيش‌نويس مرتبط با هوشين‌هاي ديگر با قسمت‌هاي كسب و كار سازمان و اهداف شركت‌هاي شريك موافق هستند، آنها را چك مي‌كند. مديريت ارشد همچنين هوشين‌هاي مورد توافق را با جداول بنيان‌هاي كسب و كار و هر بهبود مرتبط، تطبيق مي‌دهد و در نهايت پروژه‌هاي توسعه‌اي، چكيده‌اي از همه اين‌ها و نكات آموخته شده‌اند كه از جلسه برنامه‌ريزي سالانه استخراج و اقتباس شده و به سطوح مختلف سازمان فرستاده مي‌شوند. (علی یونسیان 1388).

اطلاعات در مورد هوشين‌ها به روش‌هاي مختلف جمع‌آوري مي‌شوند كه شامل ارائه‌ها، خبرنامه‌ها، يادداشت‌ها و اينترنت مي‌باشند.
13-10-3 بازنگری
بازنگري به در اختيار داشتن پيشروي، انحرافات خوب و بد و اصلاحات و تعديلات طرح‌ها كمك مي‌كند. بازنگري يك مميزي پيوسته از نحوه عملكرد سازمان و بازخورد براي يادگيري سازمان فراهم مي‌كند.(تنانت و رابرت 2001)
چهار نوع بازنگري وجود دارد :
1-بازنگری مستمر از مدیریت فرایند که از طریق چرخه بهبود مستمر دمینگ
2- بازنگری از مدیریت میانی که به طور ماهانه پیشروی هوشین ها و بنیان های کسب و کار را پیگیری می کند.
3- بازنگری فصلی از هوشن ها که صرفا توسط مدیریت ارشد صورت می گیرد.
4-بازنگری سالانه که توسط جلسه برنامه ریزی سالانه مقدماتد آن فراهم شده و انجام می شود.

مقدمه

دنیای واقعی هیچگاه به اندازهای که ما میخواهیم با نظریههای ما سازگار نیست. فایده تحقیق سازگاری کردن واقعیتها با برخی از نظریههای مورد علاقه نیست، بلکه بوجود آوردن نظریهای است که با واقعیت تجربی سازگار باشد. نشانه یک پژوهشگر خوب توانایی تدوین فرضیه و گمانهایی نیست که درست از کار در آید، بلکه توانایی معنی بخشیدن به دادهها و تحلیل هوشمندانه از آنهاست.
در این فصل سعی بر آن گردیده است تا با توجه به موارد مطرح شده در فصل سوم دادههای لازم را گردآوری نموده و پس از تجریه و تحلیل آنها به ارائه الگوی پیشنهادی برای تدوین برنامه استراتژیک صادرات ایران خودرو از تلفیق هر دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشن کانری ارائه گردد.

1- 4مدل اجرایی و مراحل تحقیق

در این فصل با توجه به روش ارائه شده در فصل سوم برای ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک سازمان با استفاده از رویکرد مدل هوشین کانری و با محوریت مولفه های کارت امتیازی متوازن به پیاده سازی مدل ارائه شده در شرکت ایران خودرواقدام گردید.
در این فصل مراحل کار به 7 فاز(گام) تقسیم شده است که به ترتیب عبارت است از:
فاز1 : (تعیین چشم انداز، ماموریت و ارزش ها)
بیانیه رسالت و چشماندازهای سازمان، سندی است که یک سازمان را از دیگر سازمانهای مشابه جدا میکند رسالت و چشماندازهای سازمان، بیانگر ارزشها و اولویتهای آن، قابلیتهای رقابتی ویژه و طیف فعالیتهای سازمان از نظر محصول، مشتری و بازار است.
فاز 2: (تعیین عوامل اصلی موفقیت و شاخصهای کلیدی عملکرد)
عوامل اصلی موفقیت عبارتند از منابع،مهارتها و ویژگیهایی از سازمان در صنعت که برای موفقیت در بازار لازم و ضروری هستند.
شاخصهای کلیدی عملکرد شاخص های کلیدی عملکرد به سازمانها کمک می کنند تا فرآیند دستیابی به اهداف سازمانی را تعریف و اندازه گیری کنند. وقتی یک سازمان مأموریت خود را تحلیل کرده باشد، همه ذینفعان مشخص شده و اهداف نیز تعریف شده باشند، ابزاری برای اندازه‌گیری میزان دسترسی به این اهداف لازم است. شاخص های کلیدی عملکرد این ابزار را فراهم می کنند.
فاز 3 :(آنالیز سوات و تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وعوامل خارجی و ماتریس بررسی وضعیت رقبا)
تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان می باشد. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است.
ابتدا عوامل داخلی و عوامل خارجی شناسائی می‌شود. پس از مشخص گردیدن تمامی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصتها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) تشکیل می‌شود. نقاط ضعف و قوت داخلی در ماتریس IFE و فرصتها و تهدیدات خارجی در ماتریس EFE تجزیه و تحلیل می‌شوند..
فاز 4 : (تعیین استراتژی و تهیه ماتریس تصمیم گیری کمی)
پس از مشخص شدن و نمره دهی عوامل درونی و بیرونی در فاز3، این عوامل در جدول ماتریس استراتژی‌ها قرار می‌گیرند. سپس استراتژی‌های اتخاذ شده با استفاده از ماتریس QSPM نمره دهی شده و اولویت اجرای هر کدام مشخص می‌شود.
فاز 5 :تعیین اهداف استراتژیک
پس از انجام فاز 5اهداف استراتژیک حوزه صادرات مورد شناسایی قرار گرفته اهداف استراتژیک، اهدافی هستند که عصاره نتایج کلیه فعالیت های سازمان را بصورت کیفی و با تاکید بر درازمدت بودن (افق 20 ساله) بیان می کنند و برآن اساس می توان اهداف میان مدت و استراتژیهای لازم را جهت حصول به آن اهداف تعیین کرد.

فاز 5 : (تعیین نقشه استراتژی و تهیه کارت امتیازی متوازن )
براي اساس اين مدل استراتژي سازمان بايد به ابعاد و اهداف عملکردي در چند لايه (طبق مدل اصلي به چهار لايه مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي و زيرساخت‌هاي رشد و يادگيري) ترجمه شده و سپس براي هريک از اهداف تعيين شده در اين لايه‌ها يک يا چند شاخص و اهداف استاندارد براي اندازه‌گيري ميزان دستيابي به اهداف تعيين مي‌شود. در مرحله آخر براي دستيابي به استانداردهاي تعيين شده براي هر شاخص تعداد طرح و اقدام عملي تعيين و تعريف مي‌شود.
نقشه استراتژیک نموداری است که برنامه کلی شرکت را برای نيل به هدف استراتژیک مورد نظر در قالب تحقق هدفهایی مرتبط و معمولاً در چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد یادگیری تعریف میکند.
در آخر با کمک کارت امتیازی متوازن نقشه استراتژی برای شرکت ایران خودرو تدوین میگردد.

فاز 7: تهیه برنامه استراتژیک صادرات
در انتها با توجه به مراحل قبل برنامه استراتژیک سال 93 ایران خودرو تنظم گردید.

2-4بررسي متغييرهاي جمعيت شناختي

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیند چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده خلاصه کدبندی و دسته بندی و در نهایت مورد پردازش قرار می -گیرد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی که به بررسی متغییرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت،میزان تحصیلات و …میپردازد،مورد بررسی قرار گرفته .
در این قسمت پس از گرد آوری داده ها،با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخص های مرکزی
(میانگین،میانه و مد)و پراکندگی(واریانس،انحراف معیار و…) می باشد به توصیف نمونه اقدام گردیده.
1- جنسیت
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
زن
3
20
مرد
12
80

جدول 1-4(جنسیت پاسخ دهندگان)
نمودار1-4نمودار درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان:

زن3،20%

مرد12،80%

مطابق جدول و نمودار1-2-4مشاهده می شود که 12نفر معادل 80%ازپاسخ دهندگان مردو3نفر معادل20%زن هستند.

سن
فراوانی
درصد
بین 40-28
4
26
بین 55-40
8
53
55سال به بالا
3
20

2-سن پاسخ دهندگان

جدول 2-4(سن پاسخ دهندگان)

نمودار2-4 (سن پاسخ دهندگان)
طبق جدول و نمودار 2-2-4 مشاهده می شود که بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی 55-40با
53%و کمترین مربوط به رده سنی55سال به بالا با 20%بوده است.

3-میزان تحصیلات

سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم و فوق دیپلم
1
6
لیسانس
4
27
فوق لیسانس
7
47
دکترا
3
20
جدول3-4(میزان تحصیلات)

نمودار3-4(میزان تحصیلات)
مطابق جدول و نمودار 3-2-4مشاهده می شود که بیشترین فراوانی مربوط به میزان تحصیلات افراد باسطح فوق لیسانس47 % و کمترین فراوانی به میزان تحصیلات مربوط به سطح دیپلم و فوق دیپلم 6% است.
4- وضعیت واحد محل خدمت
واحد محل خدمت
فراوانی
درصد
مالی پشتیبانی
3
20
برنامه ریزی
7
47
واحد ستادی
2
13
معاونت بهره برداری
3
20
جمع
15
100

جدول4-4(وضعیت واحد محل خدمت)

نمودار 4-4 (وضعیت واحد محل خدمت)

بر طبق نموداروجدول 4-2-4 مشاهده میشود که بیشترین فراوانی مربوط به واحد برنامه ریزی وکمترین مقدار مربوط به واحد ستادی 13% است.
5-سابقه خدمت پاسخ دهندگان
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
کمتراز 5سال
2
13
15-5
3
20
30-15
8
54
30 به بالا
2
13
جمع
15
100

جدول 5-4(سابقه خدمت پاسخ دهندگان)

نمودار 5-4(سابقه خدمت پاسخ دهندگان)
مطابق جدول و نمودار 5-2-4 مشاهده می شود که بیشترین فراوانی مربوط به وضعیت سابقه خدمت افراد30-15با 54%وکمترین مربوط بهکمتر از 5سال و 30 به بالا با 13% بوده است.

6- پست سازمانی پاسخ دهندگان

پست سازمانی
فراوانی
درصد
مدير
2
13
رئيس
3
20
کارشناس ارشد
7
47
کارشناس
3
20
جمع
15
100
جدول6-4(پست سازمانی پاسخ دهندگان)

نمودار6-4(پست سازمانی پاسخ دهندگان)

3-4 بررسی متغیرهای تحقیق

جدول (7-4) توزیع فراوانی متغیرهای مربوط به دقت در پیاده سازی استراتژی

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
جمع
میانگین
انحراف معیار
1. اهداف استراتژی به خوبی مشخص شده اند؟
فراوانی
2
7
1
4
1
15
5.6

2.54
1.
%
13.3
46.66
6.66
26.6
6.66
100%

2. عدم وجود خطا در تعیین اهداف استراتژیک؟
فراوانی
2
7
1
4
1
15
5.6
2.54
1.
%
13.3
46.66
6.66
26.6
6.66
100%

3. اطلاعات، گوياي تمامي پيش نيازهای پیشبرد استراتژی ها می باشد؟
فراوانی
3
4
4
3
1
15
4.7
22/1
1.
%
20
26.66
26.66
20
6.66
100%

4. اهداف استراتژیک در راستای چشم انداز سازمان می باشد؟
فراوانی
8
3
4
0
0
15
3.7
3.31

%
53
20
26.66
0
0
100%

نمودار(7-4) توزیع فراوانی متغیرهای مربوط به دقت در پیاده سازی استراتژی

بر اساس جدول و نمودار فوق 59/96درصد موافق این هستند که اهداف استراتژیک به خوبی تایین شده اند
و96/89درصد موافق این هستند که خطایی در تعیین اهداف استراتژیک و جود نداردو46/66درصد اعتقاد دارند اطلاعات گویای تمامی استراتژی ها می باشد و73 درصد نیز اعتقاد دارند اهداف استراتژیک در راستای چشم انداز سامان می باشد

8-4)توزیع فراوانی متغیرهای مربوط به تطبیق با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی، عوامل حیاتی موفقیت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مشتریان کلیدی، اهداف استراتژیک، استراتژی ها