دانلود پایان نامه درمورد انعطاف پذیری، حمل و نقل، اولویت بندی، بهبود کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

کنندگان
در این قسمت پنج معیار اصلی شامل:
قیمت
تحویل به موقع
انعطاف پذیری
هزینه حمل و نقل
کیفیت
به صورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفتند و داده ها وارد نرم افزار Expert choice شدند و وزن های هر یک از معیارها به گونه ای که در زیر نشان داده شده اند، بدست آمد. همان گونه كه در جدول 4-3 آورده شده است، در اين مقايسه زوجي (دو به دو) بيشترين وزن مربوط به معيار قیمت با مقدار342/0 مي باشد و بعد از آن به ترتيب معيارکیفیت با وزن 236/0 ، معيار هزینه حمل و نقل با وزن 187/0 ، معیارهای تحویل به موقع با وزن 118/0 و انعطاف پذیری با وزن 118/0 در اولويت هاي بعدي قرار دارند. در اين ماتريس تصميم گيري نرخ ناسازگاري06/0 بوده كه كمتر از 10/0 است بنابراين ناسازگاري شاخص ها قابل قبول است و نشان دهنده اين است كه نظرات در مورد اهميت نسبي معيارهاي اصلي سازگارند.
جدول 4-3- اولویت بندی معیارهای اصلی با استفاده از روش AHP
اولویت
معیار
وزن
1
2
3
4
5
قیمت
کیفیت
هزینه حمل و نقل
تحویل به موقع
انعطاف پذیری
342/0
236/0
187/0
118/0
118/0

4-3-2- تعيين اهميت نسبي زير معيارهاي انعطاف پذيري
در اين قسمت زير معيارهاي انعطاف پذيري شامل انعطاف پذيري در حجم و انعطاف پذيري در بهبود كيفيت دو به دو مورد مقايسه قرار گرفتند. با توجه به نتايج بدست آمده به كمك نرم افزار Expert choice ، زير معيارهاي انعطاف پذیری در بهبود کیفیت با وزن نسبي 667/0 و انعطاف پذیری در حجم با وزن نسبي 336/0 در اولويت اول و دوم قرار دارند كه اين اولويت بندي در جدول 4-5 نشان داده شده است. نرخ ناسازگاري اين مجموعه0.018 بدست آمده كه نشان دهنده سازگاري نظرات مي باشد.
جدول 4-5- اولویت بندی زیرمعیارهای انعطاف پذیری با استفاده از روش AHP
اولویت
معیار
وزن
1
2
انعطاف پذیری در بهبود کیفیت
انعطاف پذیری در حجم
667/0
336/0
و سرانجام اولویت های کلی معیارهای انتخاب تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان در جدول 4-6 نشان داده شده است که بر این اساس معیار قیمت با وزن نسبی 342/0 بیشترین اهمیت و معیار انعطاف پذیری در حجم با وزن نسبی 040/0 کمترین اهمیت را در انتخاب تامین کننده دارد.

جدول 4-6- اولویت بندی نهایی معیارها در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از روش AHP
اولویت
معیار
وزن
1
2
3
4
5
6
قیمت
کیفیت
هزینه حمل و نقل
تحویل به موقع

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد انعطاف پذیری، تامین کننده، مقایسات زوجی، بهبود کیفیت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تحلیل واریانس، میزان استفاده، روش پژوهش، نظریه وابستگی