دانلود پایان نامه درمورد انعطاف پذیری، تامین کننده، مقایسات زوجی، بهبود کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه مقدار ماده پلیمری ABS تامین شده از تامین کننده i ام برابر xi و قیمت ماده پلیمری ABS تامین کننده i ام برابر ci می باشد، محدودیت آرمانی قیمت خرید ماده پلیمری ABS عبارت است از:
∑_(i=1)^n▒〖c_i x_i+d_1^–d_1^+=Z_1 〗
این محدودیت به دنبال حداقل کردن هزینه های خرید ایجاد شده توسط سازمان می باشد بنابراین d1+ انحراف نامطلوب برای سازمان می باشد که باید سعی در حداقل کردن آن داشته باشیم.
تحویل به موقع: با توجه به زمان تحویل ماده پلیمری ABS توسط هر تامین کننده، در صورت تاخیر در تحویل می توان جریمه ای را برای هر تامین کننده در نظر گرفت که معادله آرمانی باید سعی در حداقل کردن این جریمه داشته باشد و d+ یک انحراف نامطلوب به حساب می آید. اگر امتیاز تحویل به موقع تامین کننده i ام را با Li نشان دهیم در این صورت محدودیت تحویل به موقع در پی حداقل کردن کل انحرافات از موعد تحویل است و خواهیم داشت:
1/Z_2 ∑_(i=1)^n▒〖L_i x_i+d_2^–d_2^+=1〗
در این محدودیت d2- یک انحراف نامطلوب برای سازمان می باشد که باید سعی در حداقل کردن آن داشته باشیم.
انعطاف پذیری در حجم: یکی از مهمترین مزیت های رقابتی سازمان هایی در کلاس جهانی، توانا نمودن آنها برای برآورده نمودن تقاضای پویا می باشد. انعطاف پذیری تامین کنندگان به سازمان اجازه می دهد تا ظرفیتش را گسترش داده و به تغییرات در تقاضا پاسخ دهد. لذا سازمانها باید سعی نمایند تا تامین کنندگانی که انعطاف پذیری سازمان را حداکثر می نمایند را انتخاب کنند. اگر سطح انعطاف پذیری در حجم تامین کننده i ام را با Fi نشان دهیم که از طریق AHP و مقایسات زوجی تامین کنندگان نسبت به معیار انعطاف پذیری در حجم محاسبه شده است در این صورت محدودیت انعطاف پذیری در حجم که در پی حداکثر کردن سطح انعطاف پذیری مورد نیاز در مقدار بهینه می باشد به صورت زیر خواهد بود:
1/Z_3 ∑_(i=1)^n▒〖F_i x_i 〗+d_3^–d_3^+=1
در این محدودیت d3- انحراف نامطلوب از آرمان به حساب می آید که باید حداقل گردد.
انعطاف پذیری در بهبود کیفیت: با توجه به اینکه ماده پلیمری ABS باید مطابق با شرایط فنی و کیفی لازم باشد و نیاز است تامین کنندگان در این زمینه انعطاف لازم را داشته باشند تا بتوانند شرایط فنی و کیفی مورد نیاز را بدست آورند، می توان این معیار را نیز در انتخاب تامین کنندگان تاثیر داد. اگر سطح انعطاف پذیری تامین کننده i ام در بهبود کیفیت را با FLi نشان دهیم که از طریق AHP و مقایسات زوجی تامین کنندگان نسبت به این معیار محاسبه شده است در این صورت محدودیت انعطاف پذیری در بهبود کیفیت که در پی حداقل کردن کل انحرافات از انعطاف پذیری تامین کننده است به صورت زیر خواهد بود.
1/Z_4 ∑_(i=1)^n▒〖〖Fl〗_i x_i+d_4^–d_4^+=1〗
این محدودیت به دنبال حداکثر کردن انعطاف پذیری تامین کننده در بهبود کیفیت می باشد بنابراین d4- انحراف نامطلوب از آرمان می باشد که باید حداقل گردد.
هزینه حمل و نقل: با توجه به اینکه مقدار خرید از تامین کننده i ام xi است و هزینه حمل و نقل هر تن محصول تامین کننده i ام Ri می باشد محدودیت آرمانی هزینه حمل و نقل عبارت است از:
∑_(i=1)^n▒〖R_i x_i+d_5^–d_5^+=Z_5 〗
این محدودیت به دنبال حداقل کردن هزینه های حمل و نقل می باشد، بنابراین d5+ انحراف نامطلوب از آرمان می باشد که باید حداقل گردد.
کیفیت: با توجه به اینکه تامین کنندگان باید کیفیت لازم را داشته باشند تا بتوانند نظر مشتری را جلب کنند، می توان این معیار را نیز در انتخاب تامین کنندگان تاثیر داد. اگر سطح کیفیت تامین کننده i ام را با Qi نشان دهیم که از طریق AHP و مقایسات زوجی تامین کنندگان نسبت به این معیار محاسبه شده است در این صورت محدودیت کیفیت که در پی حداقل کردن کل انحرافات از کیفیت تامین کننده است به صورت زیر خواهد بود.
1/Z_6 ∑_(i=1)^n▒〖Q_i x_i+d_6^–d_6^+=1〗
این محدودیت به دنبال حداکثر کردن کیفیت تامین کننده می باشد بنابراین d6- انحراف نامطلوب از آرمان می باشد که باید حداقل گردد.
محدودیت های سیستمی این مدل عبارتند از:
محدودیت ظرفیت تامین کنندگان: این محدودیت به این شکل قابل اعمال است که عرضه کننده i ام تنها می تواند مقدار محدودی از تقاضای ما یعنی Ki را برآورده کند. بنابراین مقدار خریداری شده از عرضه کننده i ام باید کوچکتر یا مساوی Ki باشد، در واقع ظرفیت تولید یا حداکثر ظرفیتی که عرضه کننده i ام به خریدار تخصیص می دهد باید کمتر یا مساوی Ki باشد از این رو داریم:
x_i≤K_i
محدودیت تقاضای ماده پلیمری ABS: با فرض اینکه مجموع تقاضای ماده پلیمری ABS حداقل برابر D باشد و با فرض اینکه تعداد n تامین کننده می توانند تقاضای شرکت خریدار را برآورده سازند داریم:
∑_(i=1)^n▒〖x_i≥〗 D
محدودیت مربوط به متغیرهای غیر منفی: محدودیت های نهایی، محدودیت های غیر منفی برای متغیرهای تصمیم و انحراف از آرمان ها هستند. یعنی:
x_i≥0 , d_j^-,d_j^+≥0

3-10- اعتبار ابزار پژوهش (سازگاری قضاوت ها)
شرط لازم استفاده از AHP وجود استقلال بین معیارها است که در غیر این صورت باید از فرایند تحلیل شبکه ای استفاده کرد. بدین منظور ضریب همبستگی معیارهای شناسایی شده در شرکت اسنوا اصفهان محاسبه شده است و مشخص شد که این معیارها مستقل از یکدیگر می باشند و امکان استفاده از AHP وجود دارد. در این پژوهش با توجه به اینکه اکثر شاخص های پژوهش از ادبیات تحقیق بدست آمده است و همچنین این شاخص ها با نظر مستقیم وتکاملی خبرگان اصلاح، تعدیل و بومی شده اند، روایی سوالات و متغیرهای پژوهش برقرار می باشد، و در ضمن سوالات بر مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس های تصمیم گیری تدوین شده اند، که نرخ ناسازگاری برای هر یک از ماتریس های تصمیم گیری محاسبه شده است که سازگاری قضاوت ها نیز در حد قابل قبول بوده است.
3-11- قلمرو پژوهش
3-11-1- قلمرو موضوعی
از نظر موضوعی این پژوهش به طور اعم در محدوده مدیریت زنجیره تامین می باشد که در آن به موضوع تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه و تخصیص مقدار سفارش بهینه به عنوان یک موضوع اساسی زنجیره تامین پرداخته می شود.

3-11-2- قلمرو مکانی پژوهش
محل انجام این پژوهش شرکت اسنوا اصفهان می باشد.
3-11-3- قلمرو زمانی پژوهش
زمان اجرای این پژوهش از آبان 91 تا تیر 92 می باشد.
3-12- معرفی نرم افزار Expert choice
نرم افزار Expert choice یک ابزار کمکی برای تصمیمات چند معیاره برمبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. تئوری ریاضی فرایند تحلیل سلسله مراتبی توسط توماس ساعتی در دانشگاه پنسیلوانیا بنا نهاده شد. همچنین AHP یک روش قدرتمند و جامع برای ساده سازی تصمیم گیری توسط داده های تجربی و قضاوت های کلامی است. نرم افزار Expert choice دارای یک روش منحصر به فرد در مقایسه های زوجی به منظور بدست آوردن اولویت هاست که نسبت به روش های دیگر دارای ارزش بالاتری است.
کاربرد های نرم افزار Expert choice:
تخصیص منابع
انتخاب منابع
مدیریت منابع انسانی
ارزیابی عملکرد کارکنان
تصمیم گیری های مالی
تعیین استراتژیهای بازاریابی
تصمیمات قیمت گذاری محصولات
امروزه هر روشی با استفاده از یک نرم افزار به کار گرفته می شود. در این راستا با توجه به متد AHP نرم افزار Expert choice طراحی شده که تمام کارهای تعریف هدف، معیارها و گزینه ها را به صورت مدل کامپیوتری انجام می دهد. همچنین امکاناتی چون آنالیز حساسیت، تصمیم گیری گروهی و استفاده از متدهای طبقه بندی و تصمیم گیری با توجه به محدودیت منابع، از مزایای این نرم افزار است. بنابراین هر جایی که نیاز به اولویت بندی تعدادی گزینه یا انتخاب یک گزینه باشد، این نرم افزار کاربرد دارد. امروزه بسیاری از شرکت های معتبر جهان مانند جنرال موتورز و فورد در موارد مدیریت ریسک، مدیریت پروژه و مدیریت منابع انسانی و شاخه های دیگر از این نرم افزار استفاده کرده اند. همچنین بسیاری از شرکت های ایرانی و محققین از روش AHP و نرم افزار مذکور در انجام یک تصمیم گیری منطقی در موارد گوناگون استفاده کرده اند.
3-13- خلاصه
در اين فصل پس از ارائه مقدماتي درباره تحقيقات علمي و لزوم انجام آنها به توضيحاتي در رابطه با نوع تحقيق پيش رو پرداخته شده است. سپس روش پژوهش وجامعه آماري بيان شد. در ادامه روش گردآوري اطلاعات مرور شد و بيان گرديد كه محقق براي پاسخ به سؤالات تحقيق چه روشهايي را براي جمعآوري اطلاعات برگزيده است. همچنين توضيح كاملي در رابطه ابزار گردآوري اطلاعات و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها در اين تحقيق ارائه گرديد. سپس به طبقه بندی مواد مورد استفاده در شرکت اسنوا اصفهان و تشریح مدل ترکیبی AHP-GP پرداخته شده است در ادامه قلمرو پژوهشی ارائه گردید و در انتها هم به معرفی نرم افزار Expert choice پرداخته شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه
در این فصل با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره همچون فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارند، داده های جمع آوری شده، تحلیل می شوند. برای انجام این پژوهش از نرم افزارهای Expert choice و Lingo9 استفاده می گردد.
4-2- شناسایی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان
همان گونه که مشاهده شد در فصل دوم به تفصیل در مورد معیار های موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کننندگان بحث شد و دیدیم که اهمیت این معیارها طی سالهای گذشته به دلایل مختلف جابه جا شده است. فهرستی از معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت پس از مصاحبه با مديران وکارشناسان بخش تامین مواد اولیه ،كيفيت ، تحقيق و توسعه ،بخش بهره برداری و آزمایشگاه شرکت، پنج معیار اصلی قیمت، تحویل به موقع، انعطاف پذیری، هزینه حمل و نقل و کیفیت شناسایی شدند که معیار انعطاف پذیری به زیر معیارهای انعطاف پذیری در حجم و انعطاف پذیری در بهبود کیفیت تقسیم می شود.
به این ترتیب جواب سوال اول این پژوهش که شناسایی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان است بدست می آید. سوال دوم پژوهش پیرامون اولویت بندی معیارهای اتنخاب تامین کنندگان در شرکت مذکور است.

4-3- اولویت بندی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ماده اولیه ABS در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از روش AHP
برای پاسخ به سوال دوم باید از کارشناسان خواسته شود که معیارها را نسبت به یکدیگر به صورت زوجی مقایسه کنند تا با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی نسبت به اولویت بندی معیارها اقدام شود.
دو راه برای ایجاد ماتریس های مقایسه زوجی وجود دارد که عبارتند از:
قضاوت به اتفاق آراء
قضاوت های شخصی
در روش اول باید اعضای گروه برای هر مقایسه زوجی به توافق برسند و در روش دوم هر یک از اعضا مقدار دلخواه خود را برای هر مقایسه در نظر می گیرد، سپس با استفاده از میانگین هندسی، قضاوت های فردی به قضاوت های گروهی تبدیل می شود. در این پژوهش رویکرد اول انتخاب شد و پس از مصاحبه با مديران وکارشناسان تامین مواد اولیه ، كيفيت ، تحقيق و توسعه، بهره برداری، آزمایشگاه شرکت و توافق در مورد مقایسات زوجی بین معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مقایسات زوجی زیر بدست آمد که در جداول 4-1 و 4-2 نتیجه حاصل نشان داده شده است.
جدول 4-1- ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی شرکت اسنوا اصفهان
کیفیت
هزینه حمل و نقل
انعطاف پذیری
تحویل به موقع
قیمت
معیارها
1
4
2
2
1
قیمت
2/1
2/1
1
1

تحویل به موقع
2/1
2/1
1

انعطاف پذیری
1
1

هزینه حمل و نقل
1

کیفیت

جدول4-2- ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار انعطاف پذیری در شرکت اسنوا اصفهان
در بهبود کیفیت
در حجم
انعطاف پذیری
2/1
1
در حجم
1

در بهبود کیفیت

4-3-1- تعیین اهمیت نسبی معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تامین کننده، محدودیت ها، برنامه ریزی آرمانی، انعطاف پذیری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد انعطاف پذیری، حمل و نقل، اولویت بندی، بهبود کیفیت