دانلود پایان نامه درمورد اندازه اثر، خودپنداره، شیوه های حل مساله

دانلود پایان نامه ارشد

رهبر گروه گفتگو را درباره آنچه كه نوع تجربه را خوب يا بد مي سازد، تسهيل مي كند و در جستجوي الگوهاي تفكري كه ميان اين دو متفاوت است، كمك مي كند.
آموختن از اشتباهات: از افراد خواسته مي شود تا راجع به موقعيتي كه انها باور دارند به خوبي از عهده اش بر نيامده اند. فكر كنند بطور خاص از آنها خواسته مي شود تا چشمهايشان را بسته وسعي كنند احساسات و افكاري را كه در آن لحظه دارند، به ياد آورند. سپس از آنها خواسته مي شود تا آنها را يادداشت كند و با گروه به اشتراك بگذارند و به آنها اجازه دهند تا در شناسايي هر نوع انحراف فكري كمك كنند.
نقش گذاري142: از اعضاي گروه خواسته مي شود تا درباره موقعيتي نزديك كه براي آنها نگران كننده است (بطور مثال امتحان و…) فكر كنند و آن را با اعضاي ديگر گروه اجرا كنند. افراد از اين فرصت براي بدست آوردن باز خورد در مورد رفتارهاي همسالانشان استفاده مي كنند. همچنين در مورد آنچه كه آنها بطور شناختي تجربه مي كنند، فرضياتي ارائه مي دهند.
جايگاه فعال (صندلي داغ)243: يكي يكي اعضاي گروه روي صندلي مي نشينند و از شركت كننده ها مي خواهند تا به آنها باز خورد دهند در حالي كه آنها ساكت اند. اين تكنيك به افراد كمك مي كند تا باز خورد ديگران را بپذيرد. (اليس و برنارد،2006).

2-29. ضروريات رويكرد منطقي، هيجاني – رفتاري با كودكان و نوجوانان
هنگام بكارگيري REBT براي افراد جوان چه چيز ضروريست ؟ كدام جنبه هاي درمان شناختي- رفتاري كودكان و نوجوانان (CBT ) آن گونه كه در حال حاضر به كار مي رود، مبتني بر اين ضروريات مي باشند؟ بعضي از اين ضرورت ها عبارتند از:
1- آموزش لغات و اصطلاحات144هيجاني و طرحي هيجاني (يعني احساساتي كه داراي شدت زياد و كم است) به افراد جوان به نحوي كه آنها هنگام مواجه با يك رويداد به گزينه هاي رفتاري و هيجاني مختلفي داشته باشند.

2- استفاده از قالب ABC (كه گاهي اوقات به اين شكل بيان مي شود:
رويداد245 تفكر346 احساس447 رفتار.548
براي كمك به افراد نوجوان در مفهوم سازي ارتباط بين تفكر، احساس و رفتار و نيز به قصد(آموزش) ارزيابي و مداخله.
3- آموزش واضح و دقيق«مسئوليت پذيري هيجاني» به اين معني كه تفكر افراد و نه آن چه برايشان اتفاق مي افتد، تاثير گذار اصلی بر احساسات آنهاست.
4- استفاده از راهبردهاي مباحثه – چالش براي كمك به تعيين و تغيير باورهاي غير منطقي خودگو پيش از شروع به آموزش باورهاي منطقي خودگو
5- آموختن بيش تر عبارات منطقي به جاي عبارات مثبت به افراد نوجوان
6- واداشتن افراد جوان به تمرين شيوه هاي جديد تفكر، احساس و رفتار در «دنياي واقعي» از طريق انجام تكاليف خانه (خارج از جلسه)
7- احتمالاً منحصر به فرد ترين جنبه REBT براي نوجوانان اين باشد كه به آنها باورهاي منطقي را مي آموزد كه به نظر اليس به آنها كمك مي كنيم تا شادتر (كاهش احساس بدبختي) و رشد يابند يعني: خود پذيري(پذيرش خود) تحمل زياد ناكامي و ديگر پذيري (پذيرش ديگران). (برنارد، 2010)
2-30. ميراث اليس
آلبرت اليس معتقد است كه براي جلوگيري از مشكلات بهداشت روان و توسعه سلامت اجتماعي وعاطفي نه تنها بايستي والدين و معلمان براي رفع هر چه بيشتر باورهاي غير منطقي و استفاده از فرمول AB براي پذيرش مسئوليت رفتارها و هيجانات به كودكان و نوجوانان كمك نمايند، بلكه بايستي باورهاي منطقي زير را با آنها در ميان گذارده ، الگو سازي و تقويت نمايند:
2-30-1. خود پذيري149
به نوجوانان بياموزيد كه هرگز بر اساس رفتارهايشان خود را درجه بندي نكنند و قضاوت درباره اعمالشان را از قضاوت درباره ارزش مندي خود جدا نمايند. آنها را تشويق كنيد تا مسئوليت صفات و رفتارهاي خود را (چه خوب و چه بد ) بدون آنكه خودشان را خوب يا بد ارزش گذاري كنند، بپذيرند. با اين ياد آوري كه در آنها ويژگي هاي خوبي وجود دارد و با انجام يك كار بد خوبيشان را از دست نمي دهند، به تمايل نوجوانان براي مبارزه با خود شكني كمك نماييد. به آنها توضيح دهيد كه تمام انسانها قادرند و دوست دارند كه راه خود را بروند و بنابراين خوب است كه نوجوانان بدون آنكه براي اثبات خود احساس اجبار كنند، خودشان را بدون قيد و شرط قبول كنند.
2-30-2. تحمل زياد ناكامي250
به نوجوانان بياموزيد كه گاهي اوقات براي موفقيت بايستي كارهايي را انجام دهند كه نا مطلوب و ناخوشايند است. توضيح دهيد كه ناكامي وموانع بخشي از زندگي طبيعي است و اين فكر كه زندگي مشتمل بر مدرسه و تكاليف هميشه مطلوب و خوشايند نيست. به نوجوانان براي مبارزه با اين فكر كه نمي توانند در برابر چيزهاي ناخوشايند بايستند و اين كه آن چه را مي خواهند بايستي فوراً بدست آورند ياري برسانيد. آن ها را به تحمل ناكامي و تأخير خواسته ها تشويق كنيد.

2-30-3. پذيرش ديگران151
به نوجوانان بياموزيد كه هرگز افراد را بر اساس اعمالشان ارزش گذاري نكنند و قضاوت درباره اعمال آنها را از قضاوت درباره ارزش آنها جدا سازند. اين بدان معني نيست كه هر كاري را كه ديگران انجام مي دهند دوست داشته باشيم به منظور آن است كه بدون قضاوت منفي در مورد كل وجود شخص، خصلت ها و رفتارهاي او را نپذيريم و نوجوانان را براي آن كه رفتاري مطلوب و خوب داشته باشند و نگرش ترجيحي را درباره افراد در خود به وجود آورند، اما هرگز توقع و اصرار نداشته باشند كه ديگران بايد هر لحظه به اين شكل عمل كنند . توضييح دهيد كه مردم ممكن است اشتباه كنند (برنارد، 2010)
2-31. مروری بر تحقیقات
2-31-1. تحقیقات خارجی
بازنگري هاي فرا تحليلي روان درماني كودكان و نوجوانان نشان داده اند كه درمان هاي رفتاري و شناختي نسبت به درمانهاي غير رفتاري يا سنتي، غير رهنمودي يا بازي درماني تغيير بيشتري ايجاد مي كنند. چون REBT وجوه اشتراك فراواني با ساير درمانهاي رفتاري و شناختي دارد، دليل خوبي وجود دارد تا حدس زد كه پژوهش در زمينه REBT با كودكان و نوجوانان همچنان از تاثير گذاري آن حمايت خواهد كرد.
• دي گبيوسپ و همكاران (1996) بيش از 70 مطالعه در زمينه نتيجه REBT يافته اند كه بازنگري هاي ياد شده آنها را گزارش نكرده اند. اگر چه تعدادي از اين مطالعات پس از انتشار بازنگري ها چاپ شده اند، با اين همه، بسياري از آنها در طي دوره اي كه بازنگري هاي مزبور مطالعات را نمونه گيري مي كردند، چاپ شده بودند. در مجموع 350 مطالعه در زمينه REBT يا فته شده است. مطالعات بسيار زيادي وجود دارد كه REBT را با افراد يا گروههاي كنترل درمان نشده، فهرست هاي انتظار ، يا دريافت كننده دارونما مقايسه كرده و از اثر بخشي REBT در طيف گسترده اي از مشكلات از جمله مشكلات زير حمايت مي كنند. اضطراب اجتماعي، اضطراب آزمون، اضطراب رياضيات اضطراب انجام عمل، اضطراب سخنراني عمومي، هراس از مكان هاي باز، روان رنجور خویي، فشار رواني، افسردگي، خشم، اختلال شخصيت، اختلال وسواس فكري و عملي، مشكلات زناشويي و ارتباطي، سو مصرف الكل، چاقي، مشكلات انظباطي در مدرسه، مشكلات فرزند پروري، و كنش هاي هيجاني نسبت به ناتواني هاي يادگيري و پراشتهایی به رغم تعداد زياد تحقيقات درباره REBT اكثريت قاطع مطالعات آن را با وضعيت عدم درمان، يا دارونما مقایسه كرده اند و مطالعات كمي REBT را با يك درمان كار آمد بديل مقايسه مي كنند.
• فرد (2005) فرا تحليلي از 25 مطالعه درباره گروه REBT با كودكان و نوجوانان را انجام داد. اين مطالعات در درمان اختلالات متنوعي از جمله اضطراب، اختلال سازگاري و ناتواني يادگيري همچنين در جمعيت عادي براي كمك به بهبود عزت نفس، مهارت هاي مطالعه و انضباط در مدرسه به كار برده شده اند. نتايج مقدماتي اين فرا تحليل با اندازه اثر متوسط 59% در گروههاي درماني REBT بطور معنادار نسبت به گروه كنترل در درمان اضطراب موثر بوده اند. با اين حال اين ها از اثرات مشاهدات در بزرگسالان كمتر است.
فرا تحليل ديگري از درمان هاي گروهي REBT در كودكان و نوجوانان توسط فرد(2004) انجام شده است. و اندازه اثر متوسط 12/1 درميان درمانهاي گروهي REBTرا در مقايسه با اندازه اثر متوسط 81/0 در ميان درمانهاي انفرادي REBTنشان مي دهد. با اين كه هر دو روش موثرند، گروه درماني منجر به منافع بيشتري مي شود (اليس و برنارد 2006).
• كامر152(2009) در پژوهشي با عنوان اثر بخشي REBTروي نوجوانان داراي اختلال سلوك نشان دار كه اين نوع درمان اثر مثبتي روي اختلال سلوك و ديگر اختلالات رفتاري و هيجاني همراه آن دارد.
• فلاناگان و همكاران(1998) در پژوهشي با عنوان مقايسه حل مسئله بارويكرد REBT و بدون آن براي بهبود مهارت هاي اجتماعي كودكان كه روي 38 كودك 9 – 11 ساله به مدت 12 هفته انجام شده بود، به اين نتايج دست يافتند كه مهارت هاي اجتماعي كودكان در گروهي كه هر دو درمان را دريافت كرده بودند افزايش بيشتري را در پي داشت.
• وايلد253(2002) نشان ميدهد كه REBT براي بهبود مديريت خشم در نوجوانان موثر است . بطوري كه اين رويكرد به افراد كمك مي كند تا نسبت به كاستي ها. مشكلات رفتاري و محدوديت هاي محيطي با راهبردهاي شناختي كنار آمدن پذيرنده تر باشند REBTمدعي است كه خود شكني354و تفكر غير منطقي با مشكلات هيجاني مثل تحمل پايين نا كاميو افسردگي مرتبط اند. كودكان ظاهرا با آموزش بجا و به موقع از مداخله REBT در شناسايي و جايگزيني افكار غير منطقي سود مي برند.
• همچنين وايلد (2008) اظهار داشته كه مداخله منطقي، هيجاني –رفتاري براي گروه وسيعي از مشكلات كودكي از جمله تحمل پايين ناكامي (برودي155، 1974)، تكانشگري256( ما يكنبام و گودمن3571971)، پيشرفت تحصيلي پائين ( بلاك458، 1974 به منيز559، 1980 ) و افسردگي (وايلد، 1994) سودمند و مفيد ارزيابي شده است.
2-31-2. تحقیقات داخلي:
احمدي (1381) در پژوهشي با عنوان تاثير مشاوره گروهي، شيوه REBT بر افسردگي پسران بي سرپرست كانون امام صادق (ع) شهركرد كه روي 24 نفر از پسران بي سرپرست در 12 جلسه مشاوره گروهي انجام شده بود، نشان داد كه مشاوره گروهي REBTافسردگي پسران را كاهش داده همچنين مشاوره گروهيREBT باعث كاهش باورهاي غير منطقي اين پسران شده است.
زارع و همكاران (1386) با هدف مقايسه اثر بخشي گروه درمانگري عقلاني، هيجاني – رفتاري و روان نمايشگري در تغيير سبكهاي ابراز هيجان نشان دادند كه هر دو روش گروه درماني عقلاني – هيجاني –رفتاري و روان نمايشگري در تغيير سبكهاي ابراز هيجان نشان دادند كه هر دو روش گروه درماني عقلاني- هيجاني – رفتاري و روان نمايشگر در افزايش ابراز گري هيجاني و كاهش باز داري و دو سوگرايي هيجاني مراجبان اثر بخش بوده است. همچنين مشخص شد كه روان نمايشگري از گروه درماني عقلاني هيجاني رفتاري در افزايش ابراز گري هيجاني موثرتر است.
پوربختيار و گل محمديان(1389) در پژوهشي تحت عنوان اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه عقلانی – هیجانی – رفتاری بر خودپنداره و افت تحصيلي دانشجويان كشورانجام داد .يافته هاي حاصل از آزمايش فرضيه ها نشان داد كه خودپنداره مثبت و پيشرفت تحصيلي پس از مداخله با مشاوره گروهي بر اساس REBT در گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه افزايش معنا داريافته است كه بيانگر تاثير مثبت مشاوره بر خودپنداره و پيشرفت تحصيلي مي باشد.
رئيسي (1376) به نقل از شعبانی (1383) پژوهشي را تحت عنوان بررسي تاثير مشاوره گروهي بر كاهش بحران هويت نوجوانان دختر مقطع متوسطه نواحي 3 و 4 شهر اصفهان انجام داد .نتايج نشان داد كه مشاوره گروهي بر كاهش بحران هويت نوجوانان دختر شهر اصفهان موثر بوده است.
همچنین نصیری، خسروی ، قادری، وفائی واسماعیلی(1389) اثر بخشی آموزش گروهی شیوه های حل مساله بر کاهش بحران هویت نوجوانان دختر(فرزندان جانبازان) را مورد بررسی قرار دادند.روش پژوهش از نوع آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود.برنامه آموزش شیوه های حل مساله به مدت 10 جلسه اجرا شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتایج نشان داد که ، آموزش گروهی شیوه های حل مساله بر بر کاهش بحران هویت نوجوانان دختر(فرزندان جانبازان)

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اعضاي، كنند.، شركت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بحران هویت، گروه کنترل، واقعیت درمانی