دانلود پایان نامه درمورد انحراف معیار، اثرات ثابت، بازده دارایی

دانلود پایان نامه ارشد

قدرت توضیح دهندگی متغیر وابسته مقایسه ای انجام دهیم ، از آزمونی به نام آزمون هاسمن استفاده می گردد . از آن جا که برای انجام مقایسه بین این دو مدل باید وجود همبستگی بین اثرات تصادفیαi و رگرسورها را مورد آزمون قرار دهیم ، لذا در آزمون هاسمن فرضیه صفر این است که هیچ همبستگی میان اثرات تصادفی و رگرسورها وجود ندارد . تحت این فرضیه ، تخمین زن هایOLS وGLS هر دو سازگار هستند ولی تخمین زن OLS ناکارا است . در شرایطی که تحت فرضیه مقابل ، تخمین زن OLS کارا و سازگار ولی تخمین زن GLS ناسازگار است.
آماره این آزمون به صورت زیر است :

چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگ تر از مقدار جدول باشد ، فرضیه H0 رد شده و همبستگی وجود داشته و در نتیجه باید از روش اثرات تصادفی استفاده کرد .

4-1) مقدمه
پس از آن که محقق ، داده ها را گردآوری ، استخراج و طبقه بندی نمود باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است ، آغاز شود . این مرحله نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته است . در این مرحله محقق با استفاده از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند ، اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد و مسأله مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق ، پاسخگویی به سؤال تحقیق و ارزیابی فرضیه های خود جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد (حافظ نیا،1382،ص231) .
در اين فصل، اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زماني 1391-1387 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند ، تا ارتباط بين متغيرها ، براي آزمون فرضيه های تحقيق بررسي گردد . داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار 7 Eviews مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند . اين شاخص‌ها به تفکيک و همچنين به صورت کلي انجام شده است . براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل پانلي استفاده شده است . در اين تحلیل ، وجود يا عدم وجود اثرات ( ثابت يا تصادفي ) در مدل‌ها بررسي شده و در نهايت مناسب‌ترين مدل برآورد شده است . مبناي استنباط از روي سطح معناداري بوده است ؛ بدين گونه که هر‌گاه مقدار احتمال يا سطح معناداري آزمون کمتر از 05/0 باشد فرضیه در سطح 95 درصد اطمينان رد مي‌شود .

4-2 ) توصيف متغير هاي تحقيق
در اين مرحله از تحقيق به توصيف هر متغير پرداخته و براي هر كدام جدول فراواني و نمودار ميله اي و هيستوگرام نمايش داده مي شود . به دلیل این که متغیر استفاده از ابزار مشتقه متغیری ساختگی می باشد و برای آن ارزش های صفر و یک (صفر به عنوان عدم استفاده از ابزار مشتقه و یک به عنوان استفاده از ابزار مشتقه) در نظر گرفته شده است نمی توان برای آن جدول فراواني و نمودار ميله اي و هيستوگرام تنظیم نمود . برای توصیف این متغیرجداولی تنظیم می گردد که بر اساس آن ها به توصیف دو گروه از شرکت ها پرداخته می شود . داده های مورد بررسی مربوط به 67 شرکت در طی 5 سال است . تعدادی از داده های نمونه به منظور تشکیل ماتریس بهتر توسط نرم افزار تعدیل گشته است .

4-2-1) متغیر ارزش شرکت- با توجه به جدول و نمودار (4-1) مشاهده می گردد که در فاصله ی اطمینان 95 درصد و خطای اندازه گیری 5 درصد ، میانگین Q توبین شرکت ها 1.56و انحراف معیار 0.74 می باشد . همچنین کمترین مقدار Q توبین 0.74 و بیشترین آن 5.55 است .

چولگی
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
میانه
میانگین
مشاهدات

1.98
0.74
0.74
5.55
1.31
1.564
335
Q توبین

4-2-2)متغیر نسبت آنی- با توجه به جدول و نمودار (4-2) مشاهده می گردد که در فاصله ی اطمینان 95 درصد و خطای اندازه گیری 5 درصد ، میانگین نسبت آنی شرکت ها 0.97و انحراف معیار 0.69 می باشد . همچنین کمترین مقدار نسبت آنی 0.09 و بیشترین آن 7.07 است .

چولگی
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
میانه
میانگین
مشاهدات

4.596
0.686
0.09
7.07
0.86
0.965
335
نسبت آنی

4-2-3)متغیر نسبت بدهی- با توجه به جدول و نمودار (4-3) مشاهده می گردد که در فاصله ی اطمینان 95 درصد و خطای اندازه گیری 5 درصد ، میانگین نسبت بدهی شرکت ها 0.63 و انحراف معیار آن 0.23 می باشد . همچنین کمترین مقدار نسبت بدهی ، 0.06 و بیشترین آن 1.25 است .

چولگی
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
میانه
میانگین
مشاهدات

0.273-
0.23
0.06
1.25
0.64
0.63
335
نسبت بدهی

4-2-4)متغیر هزینه سرمایه- با توجه به جدول و نمودار (4-4) مشاهده می گردد که در فاصله ی اطمینان 95 درصد و خطای اندازه گیری 5 درصد ، میانگین هزینه سرمایه شرکت ها 0.27و انحراف معیار آن 0.91 می باشد . همچنین کمترین مقدار هزینه سرمایه ،2.15- و بیشترین آن 15.85 است .

چولگی
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
میانه
میانگین
مشاهدات

14.88
0.91
2.15-
15.85
0.24
0.27
335
هزینه سرمایه

4-2-5) تمرکز مالکیت- با توجه به جدول و نمودار (4-5) مشاهده می گردد که در فاصله ی اطمینان 95 درصد و خطای اندازه گیری 5 درصد ، میانگین تمرکز مالکیت شرکت ها 29.61و انحراف معیار آن 19.55 می باشد . همچنین کمترین مقدار تمرکز مالکیت ،16.76- و بیشترین آن 88.06 است .

چولگی
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
میانه
میانگین
مشاهدات

0.45
19.55
16.76-
88.06
28.16
29.61
335
تمرکز مالکیت

4-2-6) متغیر بازده دارایی- با توجه به جدول و نمودار (4-6) مشاهده می گردد که در فاصله ی اطمینان 95 درصد و خطای اندازه گیری 5 درصد ، میانگین بازده دارایی شرکت ها 11.16و انحراف معیار آن 10.99 می باشد . همچنین کمترین مقدار بازده دارایی ،17.16- و بیشترین آن 42.67 است .

چولگی
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
میانه
میانگین
مشاهدات

0.476
10.99
17.16-
42.67
9.31
11.16
335
بازده دارایی

4-2-7) متغیر استفاده از ابزار مشتقه- توصیف این متغیر در قالب دو جدول صورت می گیرد . در جدول اول درصد استفاده یا عدم استفاده از مشتقات در طی پنج سال بررسی می گردد و در جدول دوم تجزیه و تحلیل متغیرها در دو گروه صورت می گیرد .
جدول(4-7) نشان می دهد که از بین 335 شرکت به عنوان نمونه های انتخابی طی سال های 1387-1391 تنها 21 شرکت از اوراق مشتقه برای پوشش ریسک استفاده نموده اند . بر اساس اطلاعیه شماره 1 بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بازار اوراق مشتقه (قرارداد آتی) ، از سال 1389 در بورس تاسیس گشته و به موجب این اطلاعیه میزان استفاده از اوراق مشتقه در سال های 1387 و 1388 صفر می باشد ؛ یعنی در این فاصله زمانی هیچ یک از شرکت ها از اوراق مشتقه بهره نبرده اند .

1391
1390
1389
1388
1387
کل
اوراق مشتقه
7.46
13.43
10.45
0
0
6.27
درصد استفاده
92.54
86.57
89.55
100
100
93.73
درصد عدم استفاده
67
67
67
67
67
335
اندازه نمونه
به طور کلی سطح مدیریت ریسک در بورس اوراق بهادار تهران پایین است و این می تواند به دلیل توسعه اندک بازار مشتقات ، وجود کارشناسان ناکارآمد در شرکت ها و بی تجربه بودن شرکت در استفاده از اوراق مشتقه باشد . با این وجود ، از سال 1389 تا 1390 تعداد شرکت هایی که از این اوراق برای پوشش ریسک بهره برده اند رو به افزایش بوده است ؛ به طوری که درصد این شرکت ها از 10.45 درصد در سال 1389 به 13.43درصد در سال 1390افزایش یافته است . اما در سال 1391 این درصد کاهش یافته و از 13.43 درصد در سال 1390به 6.41 درصد در سال 1391 رسیده است که این می تواند به دلیل رشد بازار سهام در کوتاه مدت باشد وبه این ترتیب شرکت ها لزومی بر پوشش ریسک نداشته اند .
جدول (4-8) نشان دهنده تجزیه و تحلیل متغیرها در دو گروه است . گروه اول شرکت هایی هستند که از مشتقات به منظور پوشش ریسک استفاده کرده اند و گروه دوم شرکت هایی هستند که از مشتقات استفاده نکرده اند و بر روی هر یک از گروه ها آزمون تفاوت معنی داری بر اساس آزمون t در سطح 0.05 صورت گرفته است . بر اساس این آزمون اعدادی معنی دار خواهند بود که خارج ازبازه( 96/1 و 96/1- )باشند . به این معنی که اگر در آزمون t عددی بین 96/1 و 96/1- باشد بی معنی خواهد بود .

آزمون تفاوت معنی داری

گروه دوم

گروه اول
کل شرکت ها

شرکت هایی که از اوراق مشتقه استفاده نکرده اند(D0)

شرکت هایی که از اوراق مشتقه استفاده کرده اند(D1)

t-test
sig
انحراف معیار(STD)
میانگین
انحراف معیار(STD)
میانگین
انحراف معیار(STD)
میانگین
متغیرها
0.982-
0.327
0.74008
1.5545
0.72082
1.7181
0.738901
1.564716
Q توبین
2.080-
0.049
0.67784
0.9436
0.74588
1.2914
0.686313
0.965380
نسبت آنی
1.410
0.173
0.22654
0.6340
0.31267
0.5362
0.233475
0.627910
نسبت بدهی

0.379
0.705
0.93973
0.2694
0.21327
0.1914
0.911404
0.264502
هزینه سرمایه
1.376-
0.183
18.82909
29.0798
27.65899
37.5133
19.55108
29.60845
تمرکز مالکیت
2.090-
0.037
10.78730
10.8537
12.99743
16.0038
10.98764
11.17654
بازده دارایی
بر اساس نتایج جدول (4-8) متوسط Q توبین گروه اول برابر با 1.7181 می باشد و متوسط Q توبین گروه دوم برابر با 1.5545 می باشد و آزمون معنی داری آن نشان می دهد که Q توبین دو گروه تفاوت معنی داری ندارند . از بین متغیرها تنها نسبت آنی و بازده دارایی های دو گروه تفاوت معنی داری دارند .

4-3) تحليل پانلي
محققین می توانند از داده‌های پانلی برای مواردی که مسائل را نمی توان صرفا به صورت سری زمانی یا برش های مقطعی بررسی کرد ، بهره گیرند . دليل استفاده از اين روش به علت ماهيت داده‌ها است . زيرا در تحليل پانلي ، داده‌ها به صورت مقطعي- زماني202 گردآوري شده‌اند . در داده‌هايي که بدين صورت جمع آوري مي شوند ، استقلال مشاهدات حفظ نمي گردد . تلفیق داده‌های سری زمانی با داده‌های مقطعی نه تنها می تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل ها فراهم آورد ، بلکه بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استنباط‌های سیاست گذاری در خور توجهی نیز به عمل آورد . داده‌های پانلی حاوی اطلاعات بیشتر ، تنوع گسترده تر و هم خطی کمتر میان متغیرها بوده و در نتیجه کاراتر می باشند . با توجه به این که داده‌های پانلی ترکیبی از سری‌های زمانی و مقطعی می باشد ، بعد مقطعی موجب اضافه شدن تنوع زیادی شده و در نتیجه برآوردهای معتبرتری را می توان انجام داد براي داده‌هاي ترکیبی از تحليل پانلي بدون اثرات ثابت , با اثرات ثابت و با اثرات تصادفي استفاده می گردد . براي تشخيص مناسب بودن مدل با اثرات ثابت يا تصادفي از آزمون ليمر (چاو) و آزمون هاسمن استفاده شده است .
4-4) فرآيند انتخاب مدل مناسب
در تحليل پانلي يکي از اساسي ترين موضوعات مورد بحث تعيين مقدار عرض از مبدا است و اين که بدون عرض از مبدا برازش گردد يا با عرض از مبدا . در حالتي که مدل داراي عرض از مبدا باشد سوال بعدي در ارتباط با اثرات ثابت و اثرات تصادفي مطرح خواهد گرديد . بنابراين رويه انتخاب مدل به شرح زير خواهد بود :
مرحله اول : وجود اثرات در مقابل مدل بدون اثرات آزمون مي گردد ( آزمون ليمر یا چاو).
مرحله دوم : مدل با اثرات تصادفي در مقابل مدل با اثرات ثابت آزمون مي گردد ( آزمون هاسمن).
در نهايت از بين سه مدل بدون اثرات ، مدل با اثرات ثابت و مدل با اثرات تصادفي مناسب ترين مدل انتخاب شده و در مورد معناداري هر کدام از متغيرهاي مستقل و کنترلي بحث خواهد گرديد .
قبل از برازش مدل هاي مختلف با استفاده از آزمون هاي چاو يا ليمر و آزمون هاسمن مدل مناسب تشخيص داده شده و سپس مدل منتخب برآورد مي گردد . به عبارت ديگر آزمون چاو براي تشخيص اين است که آيا مدل با اثرات ثابت بايد به کار رود يا مدل ادغام شده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اثرات ثابت، دارایی ها، هزینه سرمایه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، سطح معنی داری، اثرات ثابت