دانلود پایان نامه درمورد افغانستان، امارات متحده عربی، تاجیکستان

دانلود پایان نامه ارشد

زیر شاخص های مرتبط با شاخص اخذ مجوز را در سالهای 2006 و 2012 در کشورهای مورد مطالعه ارائه نموده است. منظور از تعداد مراحل در شاخص اخذ مجوزها آن تعداد مراحل مقرراتی می‎باشد که به منظور عملیاتی نمودن فعالیت، می بایست توسط سرمایه گذار و یا کار آفرین رعایت شود و این فرایندها شامل عملیات بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها، پروانه های لازم، تکمیل فرمها، رعایت دستورالعملهای بازرسی مقررات ایمنی و اقدامات به انشعابات آب، برق، گاز و… می باشد. به تبع آن، هر چه تعداد مراحل بیشتر باشد تمایل برای سرمایه گذاری در کسب و کار کمتر می شود. بیشترین میزان زیر شاخص مراحل در سال های 2006 و 2012 متعلق به کشور قزاقستان و کمترین آن متعلق به کشور پاکستان در سال 2006 و عربستان سعودی در سال 2012 می باشد. در مقام مقایسه بین سالهای 2012 و 2006 بیشترین میزان بهبود در رابطه با زیر شاخص مراحل متعلق به کشور قرقیزستان به میزان 10 واحد است به گونه ای که از عدد 22 به عدد 12 رسیده است.
جدول 2-8) زیر شاخص های اخذ مجوز کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012

(منبع: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 1391)
منظور از زمان اخذ مجوزها تعداد روزهایی است که یک کارآفرین برای اخذ مجوز می بایست صرف نماید، بنابراین هرچه این زمان کمتر باشد تمایل برای سرمایه گذاری در کسب وکار بیشتر می شود. در رابطه با زیرشاخص مدت زمان لازم برای انجام فرایندکشور ایران بیشترین میزان بهبود را کسب کرده به گونه ای که با 349 واحد بهبود از 669 روز به 320 روز کاهش یافته که این امر گویای بهبود زمان لازم برای اخذ مجوز در کشورمان نسبت به گذشته می باشد. بیشترین میزان زمان لازم برای اخذ مجوز در سال 2006 متعلق به ایران و کمترین آن مربوط به امارات متحد ه عربی بوده و در سال 2012 بیشترین میزان مربوط به افغانستان و کمترین آن همانند سال 2006 به کشور امارات متحده عربی متعلق می باشد.
منظور از هزینه آن مقدار پولی (برحسب دلار) است که برای اخذ مجوز باید صرف شود و هرچه این هزینه کمتر باشد تمایل کارآفرینان برای ایجاد کسب و کار بیشتر می شود. سهم هزینه شاخص اخذ مجوز ازدرآمد سرانه کشور افغانستان در سا لهای 2006 و 2012 بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و کمترین آن در سال 2006 مربوط به کشور آذربایجان و در سال 2012 متعلق به کشور امارات متحده عربی می باشد. بیشترین میزان بهبود در سال 2012 نسبت به سال 2006 متعلق به کشور افغانستان و بدترین شرایط مربوط به کشور آذربایجان است. ایران نیز با6/486 واحد بهبود در سال 2012 نسبت به سال 2006 در رابطه با این زیرشاخص روبرو بوده است.
3) شاخص حمایت از سرمایه گذاران
این شاخص دارای چهار مؤلفه شفافیت معاملات (انتشار اطلاعات)، مسئولیت مدیران، توانایی سهامداران درشکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسئولین (سهولت شکایت سهامداران) و حمایت از سرمایه گذاران می باشد. دامنه ارزش گذاری این مؤلفه ها بین 0 تا 10 می باشد. نمودار(2-9) ارائه دهنده شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سال های (2012 – 2007) در کشورهای همسایه ایران می باشد. با توجه به نمودار، ایران پس از کشور افغانستان، بیشترین میزان را در رتبه شاخص مذکور به خود اختصاص داده و نشانگر ضعف این شاخص در ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه می باشد. کمترین میزان این شاخص متعلق به قرقیزستان بوده و در نتیجه این کشور دارای عملکرد بهتری نسبت به دیگر کشورهاست. کشور تاجیکستان بین سال های مورد بررسی بیشترین میزان بهبود را در رابطه با این شاخص داشته به گونه ای که از رتبه 172 جهانی در سال 2007 به رتبه 65 در سال 2012 رسیده است. کشور عمان نیز بیشترین میزان تنزل را بین این سال ها شاهد بوده به گونه ای که از رتبه 60 در سال 2007 به رتبه 97 رسیده است. کشور ایران نیز با 10 پله نزول از رتبه 156 جهانی در سال 2007 به رتبه 166 در سال 2012 رسیده که نشانگر بدترشدن شرایط حمایت از سرمایه گذاران است.

نمودار 2-9) شاخص حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007)

همان طور که در نمودا (2-10) مشاهده می شود، افغانستان در سا لهای 2007 و 2012 بیشترین رتبه را بین کشورها به خود اختصاص داده است. کویت و پاکستان در سال 2007 و قزاقستان در سال 2012 بهترین رتبه را دارا بود ه اند. ایران نیز از این حیث در سال 2007 دارای رتبه 18 بوده و در سال 2012 با یک پله نزول به جایگاه 19 رسیده است.

نمودار 2-10) رتبه بندی منطقه ای شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سا لهای 2007 و 2012
جدول (2-9) ارائه دهنده زیرشاخص های مرتبط با شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سا لهای 2006 و 2012 می باشد. از زیرشاخص های حمایت از سرمایه گذاران، انتشار اطلاعات می باشد و دارای دامنه صفر تا ده است و هرچه رقم آن بالاتر باشد نشا ن دهنده عملکرد بهتر است. کشور لبنان در رابطه با زیرشاخص انتشاراطلاعات، در سال 2006 بیشترین میزان این شاخص را دارا بوده و در سال 2012 کشورهای ترکیه، لبنان، قزاقستان و عربستان سعودی بیشترین رتبه را به خود اختصاص داد ه اند، بنابراین از منظر این زیرشاخص شرایط خوبی را نسبت به کشورهای دیگر منطقه دارا هستند. در سال 2006 کمترین میزان این زیرشاخص به کشور تاجیکستان و در سال 2012 نیز کشور افغانستان مربوط است. بیشترین میزان بهبود مربوط به کشور تاجیکستان است، به گونه ای که از صفر در سال 2006 به 8 در سال 2012 رسیده است. ایران نیز از این حیث تغییری را شاهد نبوده به گونه ای که در هر دو سال مورد بررسی میزان 5 را به خود اختصاص داده است.
دامنه زیرشاخص مسئولیت مدیران از صفر تا ده می باشد، هرچه این رقم بالاتر باشد وسعت بیشتر شاخص مسئولیت مدیر را نشان داده و در نتیجه نشا ن دهنده عملکرد بهتر می باشد. در سال 2006 کشور تاجیکستان و در سال 2012 ازبکستان، لبنان و افغانستان کمترین عدد را به خود اختصاص داده و این امر بیانگر آنست که کشورهای ذکرشده عملکرد خوبی را در رابطه با این زیرشاخص نداشته اند. کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال 2006 و عربستان سعودی در سال 2012 بیشترین میزان این شاخص را به خود اختصاص داده و در نتیجه دارای عملکرد بهتری در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی بود ه اند. بیشترین میزان بهبود مربوط به کشور قرقیزستان بوده که از میزان یک به هفت در سال 2012رسیده است. کشور ایران نیز از منظر این زیرشاخص با تغییری مواجه نشده است.
یکی دیگر از زیرشاخص های حمایت از سرمایه گذاران، شاخص سهولت دادخواست سهامداران می باشد و دارای دامنه صفر تا ده است، به گونه ای که ارقام بالاتر بیان کننده توان بیشتر سهامداران برای تعقیب قانونی سوء رفتار مدیران و عملکرد بهتر شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. قرقیزستان درسال 2006 و قزاقستان در هر دو سال 2006 و 2012 بیشترین میزان را در رابطه با زیرشاخص سهولت دادخواست سهامداران داشت ه اند و کمترین میزان این زیرشاخص نیز مربوط به ایران است. این امر نشانگر آنست که در کشور توجه لازم به سهولت و آسانی شکایت از سهامداران نشده است. تاجیکستان و عربستان سعودی با یک پله ارتقاء بیشترین میزان افزایش را بین کشورها داشته اند و قرقیزستان نیز با یک پله کاهش مواجه شده است و دیگر کشورها از لحاظ این شاخص تفاوتی در سال 2012 نسبت به سال 2006 نکرده اند. دامنه شاخص حمایت از سرمای ه گذاران از صفر تا ده می باشد، هرچه این ارقام بالاتر باشد جذب سرمایه گذاران در آن کشور بیشتر خواهد بود. کویت و پاکستان در سال 2006 بالاترین رتبه و افغانستان پایین ترین رتبه را بین کشورهای مورد بررسی از منظر شاخص حمایت از سرمای ه گذاران دارا بوده اند و در سال 2012 قراقستان بیشترین و افغانستان کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. آذربایجان با بیشترین میزان تغییر در این سال ها مواجه بوده، به گونه ای که از ¾ به 7/6 رسیده است. ایران نیز از این حیث دچار تغییری نشده و در هر دو سال میزان 3 را به خود اختصاص داده است.

جدول2-9) زیرشاخص های حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012

(منبع: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 1391)

4) شاخص پرداخت مالیات
شاخص پرداخت مالیات، امور مربوط به اخذ مالیات را از جهت تعداد پرداخت ها، زمان صرف شده برای پرداخت مالیات و نر خهای مالیاتی ارزیابی می کند. نمودار 2-11 ارائه دهنده شاخص پرداخت مالیات درکشورهای همسایه ایران در سال های (2012 -2007) می باشد. با توجه به نمودار مشاهده می شود که تاجیکستان بدترین و امارات متحده عربی بهترین شرایط را به خود اختصاص داده است. این امرنشانگرآنست که امارات متحده عربی در بین کشورهای مورد بحث بهترین سیستم از منظر اخذ مالیات را دارا می باشد.
کشور آذربایجان با 55 رتبه ترقی از جایگاه 136 به 81 رسیده که از بالاترین میزان بهبود در بین کشورها برخوردار بوده است. سوریه نیز از رتبه 59 در سال 2007 به رتبه 111 در سال 2012 با 52 پله افزایش مواجه بوده و نشانگر بدتر شدن شرایط پرداخت مالیات می باشد. ایران نیز از جایگاه 96 در سال 2007 با 30 پله افزایش به رتبه 126 در سال 2012 رسیده و در نتیجه شرایط پرداخت مالیات در کشور بدترشده است.

نمودار2-11) شاخص پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007)

با توجه به نمودار2-12 در سال 2007 بیشترین رتبه در بین کشورهای مورد بررسی متعلق به کشور ازبکستان بوده و کمترین رتبه متعلق به کشورهای امارات متحده عربی و عمان بوده است. تاجیکستان درسال 2012 بیشترین رتبه و امارات متحده عربی نیز رتبه نخست را به خود اختصاص داد ه اند. کشور ایران نیز در سال 2007 رتبه سیزدهم و در سال 2012 رتبه چهاردهم را بین کشورها دارا بوده است.

نمودار 2-12) رتبه بندی منطقه ای شاخص پرداخت مالیات در سال های 2007 و 2012
جدول 2-10 ارائه دهنده زیرشاخص های مرتبط با شاخص پرداخت مالیات در سا لهای 2006 و 2012‌ می‌باشد. همان طور که مشاهده می شود تا سال 2012 این شاخص دارای سه زیرشاخص پرداخت ها، زمان و کل نرخ مالیات بوده و در این سال علاوه بر سه زیرشاخص مذکور، زیرشاخص های نرخ مالیات بر سود، مالیات کارگر و سایر کمک ها و سایر مالیا تها اضافه گردیده است.
از زیرشاخص های پرداخت مالیات، شاخص تعداد پرداخت ها می باشد که هرچه این تعداد کمتر باشد نشان دهنده بهتر بودن وضعیت به منظور جذب سرمایه گذاران است. افغانستان در سال 2006 و در سال 2012 قزاقستان، کمترین میزان تعداد پرداخت ها را در سال داشته اند و بیشترین میزان در سال 2006 مربوط به قرقیزستان و در سال 2012 مربوط به تاجیکستان بوده است. بیشترین میزان کاهش در سال 2012 نسبت به سال 2006 مربوط به کشور قرقیزستان است، به گونه ای که از 75 مرتبه در سال به 52 مرتبه کاهش یافته است. بیشترین میزان افزایش نیز مربوط به افغانستان است و از 5 مرتبه در سال به 8 مرتبه در سال افزایش یافته است. کشور ایران نیز از منظر این زیرشاخص از 22 مرتبه در سال 2006 به 20 مرتبه در سال 2012 رسیده است.
شاخص زمان صرف شده براساس ساعت پرداخت مالیات در یک سال مالی می باشد، به تبع آن هرچه این زمان کمتر باشد جذب سرمایه گذاران بیشتر خواهد بود. امارات متحده عربی در سا لهای 2006 و 2012 از حیث زیرشاخص زمان پرداخت مالیا تها برحسب ساعت در سال کمترین میزان یعنی برابر با 12 ساعت در سال را داشته و بیشترین میزان در سال 2006 مربوط به کشور آذربایجان با 756 ساعت در سال و در سال 2012 مربوط به کشور پاکستان با 560 ساعت در سال می باشد. بیشترین میزان کاهش در سال 2012 نسبت به سال 2006 مربوط به کشور آذربایجان با 531 ساعت کاهش و کشور اردن با 15 ساعت افزایش بیشترین میزان افزایش را در سال 2012 نسبت به سال 2006 تجربه کرد ه اند. کشور ایران نیز در سال 2012 نسبت به سال 2006 دچار تغییری از این حیث نشده است.
در رابطه با زیرشاخص کل نرخ مالیات به صورت درصدی از سود هرچه این درصد پائین تر باشد جذابیت بیشتری برای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد افغانستان، درآمد سرانه، تاجیکستان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد امارات متحده عربی، تاجیکستان، افغانستان