دانلود پایان نامه درمورد اضطراب اجتماعی، رضایت جنسی، سبک های هویتی

دانلود پایان نامه ارشد

است، پرهيز ميكنند. همچنين، تمايلي به روبرو شدن با مسائل شخصي خود ندارند و در برخورد با مسائل به قدري تعلل ميكنند كه شرايط، نوعي رفتار خاص از آنها طلب كند بدون اينكه هزينه فكري خاصي براي آنها داشته باشد (ساماني و فولادچنگ، 1385).
حال با توجه به آنچه كه بيان شد، مي توان متصور گرديد كه اضطراب اجتماعي، سبك هاي هويت و رضايت جنسي بتوانند با هم ارتباط داشته باشند و يا متاثر از هم باشند و بررسي اين ارتباط و تاثير مي تواند اطلاعات ارزشمند و قابل قبولي را به جامعه معلمين متاهل ارائه نمايد و زمينه اي را براي افزايش آگاهي از عوامل مرتبط و موثر با رضايت جنسي در آنها بوجود آورد. لذا، اين مطالعه با هدف بررسي نوع ارتباط و تاثير گذاري اين سه متغير بر يكديگر در جامعه معلمين متاهل صورت پذيرفته است.
1-2 بيان مسأله
يكي از مواردي كه اهميت آن در زندگي زناشويي مورد تاكيد پژوهشگران و صاحب نظران حوزه علوم رفتاري و خانواده است، رضایت جنسي ميباشد. در بیان نیاز های بیولوژیک، غریزه جنسی، آمیختگی عمیقی با نیاز های روانی داشته به طوری که می توان تاثیر این خواسته را در بسیاری از ابعاد زندگی مشاهده کرد (بایرز و دمونز، 1999). از لحاظ لغوی واژه رضایت جنسی به احساس خوشایند فرد از نوع روابط جنسی اطلاق می گردد. باید اشاره کرد که سطوح بالایی از رضایت جنسی منجر به افزایش کیفیت زندگی زناشویی شده که این منجر به کاهش بی ثباتی زناشویی در طی زندگی می گردد.
واقعیت مورد قبول همگان این است که زندگی انسان در بدو تولد در میان دیگران آغاز می شود و همان ابتدای حیات با آنها ارتباط آغاز می کند. همین ارتباط به شکل گیری رفتار او می انجامد. بدین ترتیب، یادگیری اجتماعی آغاز می شود و رفتارهای کودک رنگ اجتماعی پیدا می کند. محرومیت کودک از رشد و تکامل باعث می شود که با مردم کمتر تماس بگیرد، به زندگی اجتماعی بی علاقگی نشان دهد و در طرح نقشه ی زندگی برای آینده ناتوان جلوه کند (نیسی، شهنی ییلاق و فراشبندی،1384).
بر این اساس رشد فرد در زمینه های اجتماعی و سازگاری با دیگر افراد، یکی از فاکتورهای مهم در زندگی زناشویی است که کیفیت آن به سالهای قبل تر زندگی فرد بر می گردد. اضطراب اجتماعی که از آن به عنوان تجربه ی ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می شود و یکی از عواملی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می کند. فردی که دچار اضطراب اجتماعی است، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول از هر موقعیت که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر این، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،1380).
از سوی دیگر، شکل گیری هویت، زمینه را برای برخی چالش های اساسی در سال های جوانی مهیا می سازد. از جمله ایجاد صمیمیت یا ظرفیتی برای باز بودن دوطرفه و مشارکت در روابط با دیگران. برزونسکی یکی از افرادی است که در این زمینه الگوی سبک های هویتی را مشخص کرده است. این سبک ها نقش مهمی را در کیفیت روابط اجتماعی افراد ایفا می کنند. عمده ترين سبكهاي پردازشي هويت عبارت اند از: سبك اطلاعاتي20، هنجار مدار21، و سردرگمي/ اجتنابي22. سبك اطلاعاتي: افراد داراي اين سبك، فعال، جستجوگر و ارزياب هستند و به طور دائم در پي كسب اطلاعات مناسب جهت شكل دهي هويت خود ميباشند. سبك هنجار مدار: اين گروه از افراد بيشتر به موضوع تأييد اجتماعي و جامعه پسندي رفتارها توجه ميكنند و ملاك خود را براي پذيرش ارزش ها، تأييد افراد معتبر قرار ميدهند. سبك سردرگمي/ اجتنابي: اين دسته از افراد از موقعيت هايي كه مستلزم تصميم گيري است، پرهيز ميكنند. همچنين، تمايلي به روبرو شدن با مسائل شخصي خود ندارند و در برخورد با مسائل به قدري تعلل ميكنند كه شرايط، نوعي رفتار خاص از آنها طلب كند بدون اينكه هزينه فكري خاصي براي آنها داشته باشد (ساماني و فولادچنگ، 1385).
با توجه به نقش قابل توجه معلمان در جامعه، و وجود ریشه بسیاری از مشکات رفتاری در سیستم آموزشی، دور از ذهن نیست که انجام پژوهش در مورد این قشر از جامعه بتواند تا حدی از مشکلات گره گشایی کند. معلمینی که روابط قابل قبول و صمیمانه اجتماعی با دیگران و هم چنین روابط مناسب و رضایتمندانه با همسر خود دارند و دارای هویتی مستحکم می باشند و در نتیجه از کیفیت زندگی بالایی برخوردار هستند قادر خواهند بود افرادی با رفتار های شایسته، با استعداد های شکوفا شده و پرورش یافته و دارای کمترین میزان نا به هنجاری های رفتاری تربیت نمایند.
متأسفانه در مورد جامعه اين پژوهش، تحقيقات و استنادات قابل توجهي در خصوص وضعيت افراد در متغيرهاي سبک های هویتی، اضطراب اجتماعی، و رضایت جنسي وجود ندارد. به عبارت ديگر، تحقيق قابل توجهي به خصوص در داخل كشور در دست نيست كه نشان دهد معلمين متأهل اغلب داراي چه نوع سبك هويتي هستند، به لحاظ اضطراب اجتماعي در چه وضعيتي قرار دارند و از نظر رضایت جنسي در چه شرايطي ميباشند. همچنين عوامل تأثير گذار بر اين سه متغير بويژه در قشر معلمين متأهل، مورد تحقيق قرار نگرفته است. علاوه بر اين، نوع و نحوه ارتباطي كه اين سه متغير ممكن است با يكديگر داشته باشند، نه تنها در معلمين متأهل، بلكه تقريبأ در هيچ جامعهاي به طور منسجم و قابل توجهي مورد مطالعه قرار نگرفته است. حال با توجه به مباحث مطرح شده، هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطهاي اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسي در معلمين متأهل بود.
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش
افزايش روز افزون تحقيقات درباره سبك هاي هويت، اضطراب اجتماعي ورضایت جنسي، بيانگر اهميت اين سه حوزه مي باشد. مطالعات و پژوهش هاي متعددي وجود رابطه بين اين سه متغير و ساير سازه هاي روانشناختي را نشان داده اند. تاثير گذاري و رابطه رضایت جنسي با عوامل متعددي منجمله كيفيت زندگي زوجين بارها مورد تأييد و تأكيد پژوهشگران قرار گرفته است. محققان و پزشکان بالینی در سال های اخیر تلاش های فزاینده ای به منظور فهم اثرات گسترده ی اختلال اضطراب اجتماعی نموده اند. پژوهش های بیشماری شیوع، اتیولوژی، و درمان این مشکل بالینی را مورد بررسی قرار داده اند. این امر نشان دهنده اهميت اضطراب اجتماعی است (لیبوویتز23 و همکاران،1985). پژوهش هايي وجود رابطه بين سبك هاي هويت و صميميت اجتماعي (دانشورپور، 1385)، سبك هاي هويت با سلامت عمومي و مسئوليت پذيري (سعادتي شامير،1383)، و سبك هاي هويت با سلامت رواني (غضنفري، 1382) را نشان داده اند كه اين نتايج حاكي از اهميت و نقش مهم سبك هاي هويت مي باشد.
علي رغم رشد روز افزون علم و فناوري، همچنان بسياري از مشكلات و ناهنجاريها بخصوص در حوزه رفتاري قابل مشاهده است. شايد بتوان ريشه بخش قابل توجهي از مشكلات رفتاري را در نظام آموزشي يك كشور يافت، و با توجه به اينكه معلمين يكي از مهمترين اركان نظام آموزشي هستند، انجام مطالعه روي اين قشر از جامعه ميتواند گره گشاي بسياري از مشكلات باشد. آنچه كه مسلم است وجود يك سري از ويژگي ها در معلمين يك جامعه منجمله: رشد متعادل، داشتن هويتي مستحكم، داشتن ارتباط مثبت و قابل قبول با ديگران، بالندگي، سرزندگي، نشاط رواني، روابط مناسب با همسر و كيفيت زندگي بالا، مي تواند تأثير قابل ملاحضهاي بر جنبه هاي شخصيتي، رشد شخصي و اجتماعي، ظهور رفتارهاي شايسته، پرورش بيشتر استعداد ها، و كاهش ناهنجاريهاي شخصيتي و رفتاري افراد آن جامعه داشته باشد. بنابراين انجام پژوهش در جامعه ي معلمين، علاوه بر كمك به رشد و افزايش سطح كيفيت زندگي خود معلمين، ميتواند منجر به رشد و تعالي بيشتر كل جامعه گردد و داراي ضرورت ويژه اي است.
پژوهش حاضر مي‌تواند اطلاعاتي درباره رضایت جنسی، نوع سبك هويت، و سطح اضطراب اجتماعی معلمين متأهل در اختيار گذارد. هم چنین مي‌تواند بستري شود براي آغاز يك سري تحقيقات كيفي و مداخله اي (اثربخشي) درباره اين سه متغير در گروه معلمين متأهل. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده نهاد آموزش پرورش و یا مراکز تربیت معلم قرار گیرد تا بتوانند در برنا مه های آموزشی خود، محتواهايي را در جهت رشد اين سه متغير در معلمين بگنجانند.
1-4 اهداف پژوهش
هدف اصلي
هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي نقش واسطهاي اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسي در معلمين متأهل ميباشد.
اهداف جانبي
1- بررسي رابطه سبك هاي هويت با اضطراب اجتماعي و مولفه هاي آن.
2- بررسي رابطه اضطراب اجتماعي و مولفه هاي آن با رضايت جنسي.
1-5 فرضيه‌هاي‌ پژوهش
فرضيه اصلي
– اضطراب اجتماعي نقش واسطه گري معناداري در رابطه سبك هاي هويت با رضایت جنسي دارد.

شكل1-1: نمودار فرضيه اصلي پژوهش
فرضيه هاي جانبي
1- سبك هاي هويت با اضطراب اجتماعي و مولفه هاي آن رابطه معناداري دارد.
2- اضطراب اجتماعي و مولفه هاي آن با رضايت جنسي رابطه معناداري دارد.
1-6 تعاريف نظري و عملياتي متغيرها
تعاريف نظري متغيرها :
سبک های هويت
عبارت است از سه سبك پردازشي هويت كه توسط برزونسكي مطرح گرديده. 1- سبك اطلاعاتي: افراد داراي اين سبك، فعال، جستجوگر و ارزياب هستند و به طور دائم در پي كسب اطلاعات مناسب جهت شكل دهي هويت خود ميباشند. 2- سبك هنجار مدار: اين گروه از افراد بيشتر به موضوع تأييد اجتماعي و جامعه پسندي رفتارها توجه ميكنند و ملاك خود را براي پذيرش ارزش ها، تأييد افراد معتبر قرار ميدهند. 3- سبك سردرگمي/ اجتنابي: اين دسته از افراد از موقعيت هايي كه مستلزم تصميم گيري است، پرهيز ميكنند. همچنين، تمايلي به روبرو شدن با مسائل شخصي خود ندارند و در برخورد با مسائل به قدري تعلل ميكنند كه شرايط، نوعي رفتار خاص از آنها طلب كند بدون اينكه هزينه فكري خاصي براي آنها داشته باشد (برزونسكي، 1990 و 1994).
اضطراب اجتماعی
طبق تعریف انجمن روان پزشکی آمریکا (APA،1994، به نقل از مسعود نیا،1388)، اضطراب اجتماعی عبارت است از ترس دائمی و مشخص از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که فرد احساس می کند در معرض افراد نا آشنا یا موشکافی احتمالی از سوی دیگران قرار گرفته و تحقیر یا شرمسار خواهد شد.
رضایت جنسی
هاید ودی لاماتر (2000) رضایت جنسی را رضایت در فعالیت جنسی و رضایت هیجانی تعریف کرده اند رضایت جنسی فقط لذت جسمانی نیست و شامل کلیه احساسات باقی مانده پس از جنبه های مثبت و منفی ارتباط جنسی می شود (مک نیل و بایرز، 2006).
تعاريف عملياتي متغيرها :
سبك هاي هويت
در اين پژوهش منظور از سبك هاي هويت، نمره اي است كه آزمودني از پرسشنامه هويت ISI برزونسکي (1989) در هر يك از سبك ها (سبك اطلاعاتي، سبك هنجار مدار، سبك سردرگمي/ اجتنابي) به دست آورده است. حداقل و حداكثر نمره در سبك اطلاعاتي به ترتيب 11 و 55، در سبك هنجار مدار 9 و 45، و در سبك سردرگمي/ اجتنابي 10 و 50 ميباشد.
اضطراب اجتماعی
در اين پژوهش منظور از اضطراب اجتماعی، نمره اي است كه آزمودني از پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك (1996) به دست آورده است.
رضایت جنسی
منظور از رضایت جنسی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه 17 سوالی رضایت جنسی یاوری کرمانی (1386) به دست آورده است.

فصل دوم
ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1- پيشينه نظري پژوهش
2-1-1 رضایت جنسی
تمايلات، كششها و كيفيت زندگي جنسي انسان به اندازه ي اصل زيستن، پربار و پيچيده است. فعاليت جنسي و جنسيت، بخش مهمي از زندگي زناشويي است. تحقيقات متعددي كه در مورد عوامل مرتبط با ازدواج انجام گرفته است، نشان مي دهد كه مسايل جنسي از لحاظ اهميت در رديف مسايل درجه اول زوجين قرار دارد( دانکامب 24، 1983 ، کراوفورد و پاپ25 ، 2003 ، برادبری و کارنی 26، 2004 به نقل از دیویس و شاور 27،2006 ).
نارضايتي از رابطه ي جنسي، مي تواند به مشكلات عميق در رواب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت جنسی، اضطراب اجتماعی، کیفیت زندگی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت جنسی، روابط جنسی، میل جنسی