دانلود پایان نامه درمورد اضطراب اجتماعی، سبک هویت، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

شاخصه‏ها‏ي آسيب شناختي نشانگر حالت مرضي جامعه است. زيرا جامعه همانند جسم انسان دچار آفت‏ها‏يي مي‏شود، همان طور كه در زمان بيماري جسم، بر اساس علائم باليني مي‏توان نوع بيماري، علل و درمان آن را تشخيص داد؛ همان طور بيماري‏ها‏ي اجتماعي نيز داراي علائمي هستند كه به كمك آنها، مي‏توان بيماري را تشخيص داد و معالجه كرد
تحقیقات انجام شده
در این قسمت به علت یافت نشدن عنوان های دقیقا مرتبط با پژوهش حاضر، موارد نزدیک ومشابه با عنوان این تحقیق آورده شده است.

2-7- تحقيقات خارجي
سرانو و ردريگز163 ( ١٩٩٣ ) در تحقيقي تأثير خصوصيات فردي را در كارآيي مذاكره كنندگان كه عزت نفس و سلطه گري بالايي داشتند مورد بررسي قرار دادند. نتايج پژوهش آنان نشان دادند كه اضطراب اجتماعي آنهانسبت به ديگر افرادي كه اين خصلت ها در آنها پايين بود، كمتر بوده است .( به نقل از نيسي و همکاران، ١٣٨٤ )
روث، لیزا و جودیت164(1993)، طی مطالعه ای رابطه ی بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی را در زنان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که عزت نفس رابطه ی منفی با اضطراب اجتماعی دارد.
سانگ (1994 ) در تحقيقي به بررسي ميزان رضايتمندي جنسي بين زوجهاي کره اي – آمريکايي در ايالت هاي غربي دست زد. نتايح حاصله حاکي از اين بود که شوهران از کيفيت روابط جنسي خود بيشتر از زنان رضايت نشان مي داد ند همچنين مشخص شد عزت نفس بيشتر بر نگرش مثبت، همدلي و همدمي زن و شوهر با ارضاي جنسي کامل در رابطه است و رضايت جنسي در سنين زوجين جوانتر بيشتر ديده مي شد و تفاوت فرهنگي بين زوجين از ميزان ارضاي جنسي طرفين مي کاست (سانگ، 1994 به نقل از فرحبخش 1387).
پذیرش پایین خود، اولین خصیصه ی فوبی اجتماعی تلقی شده است و در مدل های شناختی اضطراب اجتماعی، طرحواره ی منفی از خود مهمترین مولفه ی اضطراب اجتماعی تلقی شده است (کلارک و ولز165، 1995).
بک، امری و گرینبرگ166(1996)، نشان دادند که افراد از نظر اجتماعی مضطرب، بیان های منفی از خود و باورهای منفی از ارزیابی خود بیشتری در مقایسه با افراد غیر مضطرب گزارش کردند. به اندازه ای که شناخت های معطوف بر ارزیابی های منفی از خود نقش مهمی در ایجاد و دوام اضطراب اجتماعی ایفا می کند، باید انتظار سطوح نسبتا پایین عزت نفس در افراد داراي اضطراب اجتماعي را داشت (مسعود نیا،1388).
در زمینه ی اسنادهای شخصی و اضطراب اجتماعی، برخی مطالعات نشان داده اند که این افراد ویژگی های منفی را در توصیف خود تایید نمی کنند و یا قویا اسنادهای مثبت را در توصیف خود رد نمی کنند. بلکه درجاتی از هر اسنادی را می پذیرند که متعادل تر از اسناد های افراد غیر مضطرب است(مانسل و کلارک167، 1999).
پژوهشگران کوشیده اند تاثیر عامل جنس را بر اضطراب اجتماعی بررسی کنند. نتایج مطالعات مختلف نشان داده اند که ترس از ارزیابی منفی نگرانی درباره ی تصور از خود در دختران بیشتر از پسران است (ایندر بیتزن- نولان و والترز،2000؛ مالت و رودگز- تام،1999؛ پاکلک و ویدک،2008).
پژوهشها نشان داده كه بین دو جنس از نظر مولفه های رفتاری اضطراب اجتماعی تفاوتی وجود ندارد (پاکلک و ویدمار،2000؛ پاکلک و ویدمار،2008).
كولز و تيورك، هيمبرگ، فرسكو168 ( 2001 ) هورلي، ويليامز، گانزالوز و گوردون169 ( 2004 ) منسل و كلارك170 ( 1999) ، اخيراً ويكز، هيمبرگ، رودباوت171 ( 2008 ) ويكز ، هيمبرگ، رودباوت و نورتون172 ( 2008) در پژوهش هاي خود، ترس از ارزيابي منفي توسط ديگران را در تشديد اضطراب اجتماعي در افراد مهم يافته اند، كه باعث مي شود آن ها از حضور در بعضي موقعيت ها اجتناب كنند
پژوهش ها نشان داده اند كه آموزش ابراز وجود مي تواند بر مشكلاتي كه داراي جنبه هاي شناختي و رفتاري همانند اضطراب، افسردگي، هراس هاي اجتماعي و افزايش تعاملات اجتماعي هستند، اثر گذار باشد (چارلز و استوارت173،1991، ص 173، ارليجز174، 2005).
مازالين و مور175 در سال 2004 در تحقيقي با عنوان استفاده از اينترنت، رشد هويت و اضطراب اجتماعي در ميان جوانان به اين نتايج دست يافتند كه سطح بالاي اضطراب اجتماعي و حالت هويت كمتر رشد يافته با استفاده بيشتر از اينترنت در ارتباط است.
هم چنين هربرت176 و همكاران ( 2005 ) در پژوهشي با همين عنوان دريافتند كه آموزش مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي باعث كاهش اضطراب اجتماعي آزمودني ها مي شود. آنان هم چنين بيان مي كنند كه درمان گروهي شناختي رفتاري مي تواند به آموزش مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي در كاهش اضطراب اجتماعي كمك كند.( به نقل از کایوند و همکاران، 1388 ).
كاشدان، جلان، میریت ویوزوات177 ( 2006 )، در پژوهشي تحت عنوان اضطراب اجتماعي و احساس ذهني در سربازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نشان داد كه افرادي كه دچار ( PTSD )178 هستند و در معرض اضطراب اجتماعي قرار دارند، احساس ذهني بهزيستي شان رو به كاهش مي نهد .( به نقل از عسگری و همکاران، 1389 ).
كاشدان، واكمن، برين و هان (2006) در پژوهشي با عنوان اضطراب اجتماعي و روابط رمانتيك: فوايد و مضرات بيان هيجان منفي نشان دادن كه ابراز هيجانات فرد تحت تاثير ميزان اضطراب اجتماعي او قرار دارد.
جيورجيو و بالدي179 (2007) در پژ‍وهشي با عنوان رابطه بين اختلالت اضطرابي و سوء عملكرد جنسي نشان دادند كه مشكلات جنسي در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابي معمول است.
مونتسي، كانر، گوردون، فابر، كيم و هيمبرگ180 (2013) در تحقيقي با عنوان رابطه اضطراب اجتماعي، صميميت، روابط جنسي و رضايت جنسي در زوجين به اين نتيجه رسيدند كه ترس هاي ناشي از اضطراب اجتماعي با ترس بيشتر از صميميت و رضايت كمتر از روابط و ارتباط جنسي در ارتباط است.
2-8- تحقيقات داخلي
نوروزي (1376) در پژوهشي به منظور بررسي رابطه اضطراب با سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادي و رشته تحصیلي دانشجویان دوره کارشناسي دانشگاه شیراز انجام داده، نشان داده است که بین سن و اضطراب آزمودنی ها رابطه وجود دارد، میزان اضطراب آزمودنی هاي مؤنث بیشتر از آزمودنی هاي مذکر مي باشند.
مهرابی زاده هنرمند، نجاریان و بهارلو (1378)، در مطالعه ی خود تحت عنوان رابطه ی کمال گرایی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان نشان دادند که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و اضطراب اجتماعی رابطه ی منفی وجود دارد.
هرمزی نژاد و همکاران (1379)، در تحقیقی دریافتند که بین اضطراب اجتماعی، اجتناب و پریشانی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی دانشجویان با ابراز وجود آنها رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. همچنین، آنها گزارش دادند که متغیر اضطراب اجتماعی بهترین پیش بین کننده ی ابراز وجود در دانشجویان پسر است.
پاشا (1381)، رابطه حالت های چهارگانه هویت و بهداشت روانی را در ابعاد جسمی سازی، وسواس، افسردگی، اضطراب و خصومت را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که هویت پیشرفته (کسب شده) و سلامت روانی در دختران و پسران، با هم رابطه داشت. افسردگی و اضطراب با هویت به تعویق افتاده (مهلت خواه) رابطه داشت. خصومت تنها در دختران با هویت زود شکل گرفته (زودهنگام) رابطه و در دختران و پسران هویت آشفته (سردرگم) با خصومت، وسواس افسردگی و اضطراب رابطه داشت.
امیریان (1382) در بررسی رابطه حالت های هویت با سلامت روانی نشان داد که هویت های سردرگم و مهلت خواه به صورت مستقیم با نمره های آزمون SCI-25 رابطه داشتند، در حالی که هویت زودهنگام با این نمره معکوس و رابطه هویت کسب شده با این آزمون معنی دار نبود. به عبارت دیگر براساس نتایج به دست آمده هویت های سردرگم و مهلت خواه با علائم و نشانه های آسیب روانی بیشتری همراه هستند و هویت زودهنگام با نشانه های آسیبی کمتر همراه است.
در تحقيقي كه توسط عليخاني (1382) انجام گرفته ، نشان داد كه بين سبك‌هاي هويت و سلامت روان، رابطه معناداري وجود دارد و افراد داراي هويت موفق از تعاملات و كنش اجتماعي موفقي برخوردارند (به نقل از مربي،1387 ).
فارسي نژاد(1383) در تحقيقي به بررسی رابطه سبك هاي هويت با سلامت اجتماعي و خودكارآمدی پرداخته بود نتايج تحقيق نشان داد كه به طور كلي نوجوانان مورد مطالعه از سلامت اجتماعي تحصيلي پاييني برخوردارند.
نیسی و همکاران (1384)، در پژوهشي به اين نتيجه دست یافتند كه عدم وجود حمایت و نبود رابطه ی امن که در پرتو حمایت اجتماعی دیگران به وجود می آید، موجب کاهش تصور مثبت فرد از خود و در نتیجه زمینه ی بروز اضطراب اجتماعی می شود.
شمسايي، جديدي و نيكخواه (1385) در تحقيقي با عنوان نقش احساس هويت و هوش هيجاني در رضايت زناشويي به اين نتيجه رسيدند كه احساس هویت و هوش هیجانی در افرادی که رضایت زناشویی بالا و پایین دارند متفاوت است. بین هویت، هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه‎ی معناداری وجود دارد.
دانشور پور و همکاران (1386) با انجام تحقيق در زمینه ی سبک های هویت و روابط اجتماعی مشخص كردند که سبک هویت اطلاعاتی بر تعهد و صمیمیت اجتماعی اثر مستقیم مثبت و معنادار و سبک هویت هنجاری بر تعهد و صمیمیت اجتماعی اثر مستقیم معنادار و مثبت دارد.
صادق مهدوی و نسیمی (1387) در مطالعه ای به بررسی جامعه شناختی رضایت زنان از مناسبات زناشوئی پرداختند . یافته ها نشان داد که بین رضایت جنسی و متغیرهای سن ، شیوه های تربیتی استبدادی و مردسالارانه ، دارا بودن مهارت زندگی ، برداشت نادرست از آموزه های دینی ، رضایت از وضعیت اقتصادی ، تعاملات عاطفی ، رضایت از سایر ابعاد زندگی ، باورها و نگرش های جنسی غلط و نحوه اجتماعی شدن همبستگی بالا وجود دارد .
مربي (1387) در تحقيق خود با عنوان مطالعه و بررسي رابطه سبك هاي تفكر و هويت با روش‌هاي كنارآمدن در نوجوانان شهرستان مرودشت انجام شد به اين نتيجه دست يافت كه بين سبك‌هاي هويت با روش كنار آمدن با فشار در بين نوجوانان رابطه معناداري وجود دارد كه اين نشان دهنده آن است كه سبك‌هاي هويتي متفاوت با شرايط دشوار بصورت متفاوت ، سازگاري نشان مي دهند.
نیک پور ، هاشمی پطرودی ، فرخزادیان و همایونی (1388) در پژوهشی با عنوان رابطه سبکهای هویت و تصویر تن با شادکامی در دانش آموزان دبیرستانی نشان دادند که بین سبک هویت اطلاعاتی و شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین سبک هویت هنجاری با شادکامی رابطه معناداری وجودندارد و بین سبک هویت سردرگم یا اجتنابی با شادکامی رابطه منفی معناداری وجود دارد.
مسعودنیا (1388)، در مطالعه ی خود بیان نمود که افراد به لحاظ اجتماعی مضطرب ممکن است باورهای کمتر مثبتی درباره ی خود در مقایسه با افراد غیر مضطرب داشته باشند. اما چنین باورهایی آنقدر منفی نیستند که بر قضاوت ها درباره ی خود در موقعیت اجتماعی یا غیر اجتماعی اثر بگذارند.
عبدی زرین وهمکاران (1389) در پژوهشی با عنوان رابطه ی سبک هویت و بهزیستی روانی در دانش اموزان دختر نشان دادند که بین سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با بهزیستی روانی و تعهد هویت در سطح معناداری رابطه مستقیم وجود دارد و سبک هویت هنجاری و تعهد هویت دو متغیری بودند که به خوبی توانایی پیش بینی بهزیستی روانی را داشتند.
گراوند و همكاران (1389)، طی پژوهشی دریافتند که عامل جنس بر بعد شناختی اضطراب اجتماعی اثر معنادار دارد و الگوی آسیب پذیری دو جنس در برابر ارزشیابی های منفی دیگران، مشابه است.فرضیه های جهت گیری ارتباطی بیانگر آن است که زنان در مقایسه با مردان در تعامل های بین فردی از یک سبک ارتباطی استفاده می کنند که بر اساس آن سطوح بالاتری از حساسیت بین فردی را نشان می دهند. بنابراین شاید بتوان گفت که تجربه ی تغییر در نقش های وابسته به جنس، به مثابه ی پاسخ به تغییرات اجتماعی جوامع، در کاهش نگرانی وابسته به ادراک خود اجتماعی زنان در مقایسه با مردان، اثرگذار بوده است.
آخوندزاده (1391) در پژوهش خود به پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیرهای رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته بود. نتایج حاکی از آن بود که رضایت از تن انگاره و رضایت جنسی، میتوانند به ترتیب (61/. و 26/.) از واریانس رضایت زناشویی در دانشجویان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد هویت یابی، هویت حرفه ای، برنامه آموزشی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سبک هویت، رضایت جنسی، رضایت زناشویی