دانلود پایان نامه درمورد اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

تحصيلي خود تجربه مي كنند كه شامل عدم پيشرفت تحصيلي در مدرسه، مشكلات مربوط به روابط با همسالان، سوء مصرف مواد مخدر و اختلالات خلقي مي شوند. (بيدل و ترنر94، 2007 ؛ به نقل از خواجه و همکاران، 1390).
واقعيت مورد قبول همگان اين است که زندگي انسان از بدو ولادت در ميان افراد ديگر آغاز مي شود و از همان ابتداي حيات با آنها ارتباط برقرار مي كند. همين ارتباط به شكل گيري رفتار او مي انجامد..
بدين ترتيب يادگيري اجتماعي آغاز مي شود و رفتارهاي كودك رنگ اجتماعي پيدا مي كنند. رشد اجتماعي كودك به تدريج گسترش پيدا مي كند و تقريبا همه فعاليت هاي او تحت تأثير اطرافيانش قرار مي گيرند. منظور از رشد اجتماعي نضج فرد در روابط اجتماعي است به طوري كه بتواند با افراد جامعه اش هماهنگ و سازگار باشد. به عبارت ديگر، كودك هنگام تولد نه اجتماعي است و نه غير اجتماعي ، بلكه اين خصلت را از طريق تبادل با محيط اجتماعي خود كسب مي كند. تربيت اجتماعي مطلوب و سازگاري با گروه هاي اجتماعي در تنهايي و بدون فراهم شدن فرصت مناسب صورت نخواهد گرفت .محروميت كودك از رشد و تكامل باعث مي شود كه او با مردم كمتر تماس بگيرد، به زندگي اجتماعي بي علاقگي نشان دهد، قدرت ابتكارش ضعيف شود و در طرح نقشه زندگي براي آينده ناتوان جلو ه كند. ادامه محروميت ها ممكن است مشكلاتي در رابطه با اجتماعي شدن و همزيستي موفقيت آميز با ديگران در دوران نوجواني و سالهاي بعد از آن ايجاد نمايد. يكي از مشكلات بزرگ نوجوانان در حال حاضر انزوا، گوشه گيري و دوري از ايجاد روابط موفقيت آميز با ديگران است كه ممكن است علت آن اضطراب اجتماعي فرد باشد. اگر چه ، در گذشته انزوا و گوشه گيري با اكتفا به يك ارتباط محدود و كم وسعت براي افراد ممكن بود، امروزه ديگر امكان ندارد و هر لحظ ه نياز است كه فرد دامنه ارتباط خود را با همنوعاش گسترش دهد. رسيدن به اوج قله هاي خودباوري و خودشكوفايي و كسب مطلوبيت فرهنگي و اجتماعي مستلزم داشتن روابط اجتماعي سالم و سازنده مي باشد (شريعتمداري، ١٣٧٧ ).
اضطراب اجتماعي كه از آن به عنوان تجربه ناراحت كننده در حضور ديگران تعريف مي شود، يكي از عواملي است كه در روند رشد و تكامل اجتماعي افراد خلل ايجاد مي كند و مانع از شكوفايي استعدادها و اثبات وجود افراد مي شود. اين پديده كه در دوران نوجواني نسبتا شايع است مي تواند اثرهاي بازدارنده اي در كارايي و پويايي نوجوانان برجاي گذارد و باعث تخريب عملكرد شخصي و اجتماعي آنان در زمينه هاي گوناگون گردد.
فردي كه دچار اضطراب اجتماعي است هيچ گونه تمايلي به آغاز ارتباط با ديگران ندارد و با احساسي از ترس و پايداري غيرمعمول از هر موقعيت كه ممكن است در معرض داوري ديگران قرار بگيرد، اجتناب مي ورزد. همهانسان ها دوست ندارند كه بخشي از رفتار يا جنبه هاي مختلف شخصيتشان توسط ديگران مورد ارزيابي قرار گيرند، اما آن دسته از كودكان و بزرگسالا ن كه به طور عادي دچار ترس يا اضطراب اجتماعي هستند، كمترين تمايلي براي حضور در موقعيتهاي اجتماعي و ارتباط با ديگران ندارند، چرا كه همه موقعيتهاي اجتماعي و تعامل بين فردي را صحنه هاي ارزيابي و انتقاد تلقي مي كنند. بعضي از كودكان ، نوجوانان و بزرگسالان غالبا در هر موقعيت اجتماعي كه ممكن است رفتارشان مورد ارزيابي قرار گيرد، دچار اضطراب شديد مي شوند. براي اين قبيل افراد، اضطراب يك واقعيت گذرا و موقت نيست ، بلكه يك ويژگي محسوب مي شود. برخي محققان اعتقاد دارند كه ترس از ارزيابي منفي علت اصلي اضطراب اجتماعي است . ترس از ارزيابي منفي ، افراد مضطرب را وادار مي كند كه از برخورد با ديگران پرهيز كنند و بدين طريق ترس خود را كاهش دهند. به طور خلاصه ، سبك تعامل افراد مضطرب نوعي استراتژي حفاظت از خود مي باشد ( مهرابي زاده هنرمند، ١٣٧٨) .
افراد داراي اضطراب اجتماعي ويژگيهايي دارند كه آنان را از ديگران متمايز مي سازند. اين افراد در هنگام صحبت كردن با ديگران احساس خجالت و عصبانيت مي كنند. نگران اين هستند كه اشخاص ديگر درباره آنها چگونه فكر مي كنند و در هنگام آشنايي با افراد جديد و صحبت كردن در مقابل چند شنونده مضطرب مي شوند. اين افراد اغلب درباره اشتباه كردن ، ناداني و حرف هاي احمقانه فكر مي كنند. ترس دارند كه ديگران آنها را ضعيف پندارند و به آنها بازخورد منفي بدهند. آنها انتظار دارند كه در تعاملات اجتماعي به صورت ضعيف عمل كنند، لذا، در پي راهي هستند كه نشان دهند ديگران آنان را قبول ندارند و اين امر را به خود تلقين مي كنند. اين افراد ممكن است احساس عدم اعتماد به نفس كنند، زيرا تصور مي كنند كه ديگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر آن ، اين افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمي و ترس از ابراز وجود نيز دارند ( هرمزي نژاد، ١٣٨٠) .
اضطراب اجتماعي ممكن است تحت تأثير متغيرهاي مختلفي قرار گيرد كه عده اي از آنها از قبيل اضطراب عمومي زمينه را براي اضطراب اجتماعي مساعد و عده اي ديگر از قبيل عزت نفس ، حمايت اجتماعي ادراك شده و سرسختي روانشناختي نقش بازدارنده اين پديده داشته باشند .اضطراب عمومي كه زمينه ساز اضطراب اجتماعي است به يك حالت هيجاني ناخوشايند و مبهم اطلاق مي شود كه با پريشاني ، وحشت و هراس همراه مي باشد ( ربر به نقل از ميردريكوند، ١٣٧٢ ) .
وند ، كاكس و جاستين95 (١٩٩٣) در مطالعه خود رابطه بين اضطراب ناشي از كار را با اضطراب اجتماعي ٣٢ نفر از موسيقي دانان بررسي كردند. نتايج تحقيق نشان دادند كه اضطراب ناشي از كار يكي از عوامل عمده اضطراب اجتماعي آنان است .
كوباسا96 ( به نقل از مهرابي زاده هنرمند و ديگران ، ١٣٧٨) در مطالعه خود نشان دادند كه مرداني كه مشاغل خود را از دست داده و حمايت اجتماعي كمتري دريافت كرده بودند بيشتر دچار اضطراب اجتماعي شدند .
طي چند دهه گذشته الگوهاي نظري چندي براي تبيين مكانيزم هاي زيربنايي اختلال اضطراب اجتماعي ارائه گرديده است كه برخي از آنها بر فرآيند هاي شناختي تأكيد دارند ( بك، امري و گرينبرگ97، 1985؛ كلارك و ولز98، 1995؛ فوا و كوزاك99، 1986 ). اختلال اضطراب اجتماعي ، با ترس هاي اجتماعي پيوسته كه آسيب در كاركردهاي شغلي، تحصيلي و اجتماعي افراد را در پي دارند ، مشخص مي گردند . افزون بر آن پيامد اختلال اضطراب اجتماعي در كودكان و نوجوان با امتناع شديد از مدرسه ارتباط دارد ( لاستو استراووس100 ، 1990 ).همچنین اين اختلال در نوجوانان با اختلال افسردگي در ارتباط است (اسايو101 و همكاران، 1999 ، به نقل از خیر و همکاران، 1386 ).
همچنان که در نسخه تجدید نظر شده چهارمین ویراست (DSM-IV-TR) راهنماي تشخیصی و آماري اختلالهاي روانی آمده است، اختلال اضطراب اجتماعی شامل ترس از آن دسته از موقعیت هاي اجتماعی است که در آنها مورد ارزیابی قرارگرفتن و یا تماس با غریبه ها نگرانی فرد را به دنبال دارد. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می ترسند که در موقعیتهاي اجتماعی، مانند بودن در جمع، سخنرانی در حضور دیگران و دیدار با افراد جدید، دچار شرمساري و خجالت زدگی شوند. آنها ممکن است ترس هاي ویژه اي در زمینه فعالیت هایی مانند نوشتن، غذاخوردن و سخن گفتن در حضور دیگران داشته باشند، یا ممکن است گونه هاي ترس مبهم و غیراختصاصی در زمینه شرمسار شدن داشته باشند (سادوك102، 2007).
هر چند DSM-IV-TR، زیرگروهی به نام نوع غیر منتشر اختلال اضطراب اجتماعی مشخص نکرده است، بسیاري از پژوهشگران افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی را که ترسشان شامل موقعیت هاي زیاد نمی شود، با عنوان اختلال اضطراب اجتماعی غیر منتشر گروه بندي می کنند ( تورك ، هیمبرگ و هوپ103، 2001 ).اختلال اضطراب اجتماعی افزون بر آن که بسیار شایع است ( کسلر104 و همکاران، 1994 ؛ کسلر، مک گوناگل105 و ژآو106، 2005 ) اغلب در سال هاي نخست دوران جوانی آغاز می شود، به طور چشمگیري در شکل گیري طبیعی مهارت هاي سازگاري تأثیر می گذارد و کاهش اختلال در سازوکارهاي مقابله اي را در پی دارد ( بالنگر، دیویدسون و لکروبیر107، 1998 ) اگر مداخله هاي درمانی انجام نشود، این اختلال، دوره طولانی ناتوانی را در پی دارد و فرد مبتلا با مشکلات زیادي در حوزه کارکرد شخصی و اجتماعی رو به رو می شود ( ریچ و هافمن108، 2004؛ مونتگمري109، 1999 ).
ترس از ارزیابی منفی، و نیز سوگیري تعبیراز جمله عوامل شناختی مهم در اختلال اضطراب اجتماعی هستند. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی باورهاي منفی در زمینه سایر افراد و موقعیت هاي اجتماعی دارند و گمان می کنند که مردم آنها را منفی ارزیابی خواهند نمود ( لیري، کووالسکی و کمپل110، 1988 ؛ استوپا و کلارك111،2000 ).
سوگیري تعبیر یکی از انواع سوگیري ها در پردازش اطلاعات و از جمله موضوعات جالب در رابطه با اختلال هاي اضطرابی، به ویژه اختلال اضطراب اجتماعی می باشد. هرچند در رابطه با سوگیري تعبیر در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بررسی هاي اندکی انجام شده است (استوپا، 1995 ، به نقل از ولز112 و کلارك، 1997 ؛ امیر113، فوآ و کولز114، 1998؛ استوپا و کلارك، 2000 )، همین بررسی ها نشان دهنده تأثیر سوگیري احتمالی تعبیر در شکل گیري و دوام اختلال اجتماعی اضطراب هستند .
بخش بزرگی از الگوهاي شناختی- رفتاري اختلال اضطراب اجتماعی به این مسأله اختصاص دارد که اختلال اضطراب اجتماعی تا اندازه اي پاسخ به ارزیابی منفی دیگران است که توسط فرد مبتلا ادراك می شود (رپی115 و هیمبرگ، 1997 ).
در درمان اختلال اضطراب اجتماعی، هم از درمان هاي دارویی و هم از درمان هاي روانشناختی بهره گرفته می شود. هرچند بررسی هاي چندي در رابطه با تعیین برتري یکی از این ها نسبت به دیگري انجام شده، هنوز یافته هاي باثباتی که بتواند برتري یک روش را بر دیگري نشان دهد به دست نیامده است ( تورك و همکاران، 2001؛ رووا و آنتونی116، 2005). اختلال اضطرابي، سومين نوع از معمول ترين اختلالات رواني بعد از اختلال افسردگي ماژور و اختلال وابستگي به الكل است. مطالعات اپيدميولوژيك نشان دادند كه نرخ شيوع اختلال اضطراب اجتماعي در طول زندگي، 3/13درصد است ( کسلر117 و همکاران، 1994 ).
مطالعات نشان دادند كه تجربه اضطراب اجتماعی در طول تحصيل، مشكلاتي را در مراحل بعدي زندگي آنها ايجاد مي كند ( تایسن118 و همکاران، 2001 ). كه علاوه بر ناراحتي هاي شخصي، ممكن است تأثير منفي بر عملكرد شغلي و روزانه آنها داشته باشد (فرس کنزس119 و همکاران، 1997 ).
محققان و پزشكان باليني در سال هاي اخير تلاش هاي فزاينده اي به منظور فهم اثرات گسترده اختلال اضطراب اجتماعي نموده اند. پژوهش هاي بيشماري، شيوع، اتيولوژي و درمان اين مشكل باليني را مورد بررسي قرار دادند . اين امر نشان مي دهد كه اضطراب اجتماعي ديگر يك اختلال فراموش شده نيست (لیبوتز120 و همکاران، 1985 ). طرحواره منفي از خود مهم ترين مولفه اضطراب اجتماعي تلقي شده است. غالبا مشاهده شده كه افراد با اضطراب اجتماعي، خود را دست كم گرفته و اين برداشت از خود، بر كنشهاي متقابل آنها با ديگران اثر مي گذارد ( کلارک121 و همکاران، 1995 ).
به اندازه اي كه شناخت هاي معطوف بر ارزيابي منفي از خود، نقش مهمي در ايجاد و دوام اضطراب اجتماعي ايفا مي كنند، بايد انتظار سطوح نسبتا پايين عزت نفس در افراد اجتماعی مضطرب را داشت .به بيان ديگر، سطوح پايين عزت نفس، عامل نيرومندي براي ايجاد ارزيابي منفي از خود و در نتيجه ايجاد اضطراب اجتماعي است ( جنگ122، 2002 ).
محققان دريافته اند كه افراد بزرگسال ( بووارد123 و همکاران، 1999 ) و كودكان ( گینسبرگ124 و همکاران، 1998 ) از نظر اجتماعي مضطرب، سطوح نسبتا پايين تر عزت نفس را گزارش مي كنند. اين امر نشان دهنده اهميت ارزيابي منفي از خود در زمينه اضطراب اجتماعي است.
گركاو استون125 با مطالعه بر روي جوانان از نظر عملكرد هيجاني نشان دادند كه افراد با سطوح بالاي اضطراب اجتماعي، ادراك از خود منفي بالايي را گزارش كردند . براي مثال، افراد با سطح بالاي اضطراب اجتماعي، از نظر اجتماعي كمتر خود را مي پذيرفتند و سطوح پايين تري از عزت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اضطراب اجتماعی، هویت جنسی، ابراز وجود Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سبک هویت، اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی