دانلود پایان نامه درمورد اسماعیلیان، دانشگاه تهران، حقوق ایران، استصناع

دانلود پایان نامه ارشد

پور، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش.

رسالهها:
1. اسلاميپناه، علی(1380)؛ معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامنلا، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
2. امینی، عیسی(1379)؛ روش‌های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین مصوب 1980 و حقوق ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
3. حاجيان ، محمد مهدي(1385)؛ بيع باثمن شناور از ديد گاه حقوقی و فقهي، پاياننامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه امام صادق(ع).
4. رفيعي، محمد تقي‌(1375)؛ مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی، پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.
5. زاهدیان، مجتبی (1377)؛ عقد بیع با ثمن شناور open price در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین، حقوق انگلیس، امریکا و ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

مقالات:
1. آریان کیا، رضا(1388)؛ شرط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، شماره41.
2. احمدزاده، سيد حشمت ا..(1382)؛ عرف در نظر فقيهان و حقوقدانان، فصلنامه پژوهشهاي فقه و مباني حقوق اسلامي، شماره2، دانشگاه قم.
3. خزایی، حسین(1373)؛ روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره33، شماره 0.
4. داراب‌پور، مهراب(76-77 )؛ ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21- 22 .
5. سیفی زیناب، غلامعلی و حسن‌زاده، منصور(1388)؛ استصناع، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50.
6. شیروی، عبدالحسین و ابراهیمی، سید نصرالله(1388)؛ اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل، مترجم: مجتبی اصغریان، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 41.
7. موسوی بجنوردی، سید محمد(1381)؛ بیع استصناع، مجموع مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
8. نوري ، سيد مسعود ( 1379)؛ بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه، فصلنامه نامه مفيد، شماره22.

ب) منابع عربی:
1. اميني، عليرضا و آيتي، سيد محمدرضا(1380)؛ تحريرالروضه في شرح اللمعه، تهران: سمت.
2. انصاري، شيخ مرتضی(1357ق.)؛ مكاسب، در یک مجلد، تبريز: چاپ سنگي .
3. انصاري، شيخ مرتضي(1374)؛ مكاسب، ج3، یک دوره سه جلدی، تهران: انتشارات دهاقانی اسماعیلیان.
4. بحرانى، شيخ يوسف(1363)؛ حدائق الناضره، ج 18، یک دوره 25 جلدی، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
5. ‏ حرّ عاملى، محمد بن الحسن(بی تا)؛ وسائل الشيعه، بيروت: دار احياء التراث العربى.
6. حسيني، ابوالبقاء(بیتا)؛ كليات، بيروت: چاپ مؤسسه الرساله.
7. حلي ، محمدبن ادريس ( 1410 ق.)؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2 ، قم: مؤسسه نشراسلامي.
8. خمینی، سید روحالله الموسوی(1363)؛ البیع، ج3، دوره شش جلدی، قم: اسماعیلیان.
9. خويى، ابوالقاسم(1412ق.)؛ مصباح الفقاهه، تقريرات محمدعلى توحيدى، چاپ چهارم: قم، انتشارات موسسه انصاریان.
10. سنهوري، عبدالرزاق احمد(1997 میلادی)، مصادرالحق، ج3. بيروت: دار احياء التراث العربى.
11. السیوري، جمال الدين مقدادبن عبدالله(فاضل مقداد) ( 1343)؛ كنزالعرفان في فقه القرآن، ج2، تهران.
12. طباطبایی، سید علی(1419ق.) ریاض‌المسائل: کتاب التجاره، در ده جلد، چاپ سنگی.
13. طباطبايي ، سيد محمد حسين(1411ق.)؛ تفسير الميزان، ج.8، بيروت: مؤسسه الاعلي المطبوعات.
14. علامه حلی( حسن بن یوسف بن المطهر)(1374 ق.) تذکره الفقهاء، ج5، نجف.
15. ………………………………………………………………..(1415ق.)؛ مختلف الشيعه، ج5، یک دوره نه جلدی، موسسه نشر اسلامی.
16. – کاسانی، ابیبکربنمسعود(1394 ق.)؛ بدایع الصنایع، ج 5، بیروت: دارالکتاب.
17. محقق حلی، ابوالقاسم جعفربن حسن(1403ق.)؛ شرايع الاسلام، ج2، بیروت: دارالاضواء.
18. مراغهاى، السيد مير عبدالفتاح الحسينى(1297ق.)؛ عناوين، ج 2. ص 314،چاپ سنگى.
19. مظفر، محمدرضا(بیتا)؛ المنطق، ج1، دوره سه جلدی، قم: مؤسسه انتشارات فيروز آبادي.
20. مغنيه، محمد جواد(۱۴۰۴ق )؛ فقه الامام جعفر الصادق(ع)، ج 4-3. بیروت: دارالجوادـ دارالتیارالجدید.
21. مقدس اردبیلی(1411ق) ؛ مجمع الفائده و البرهان، ج8، قم: انتشارات اسلامي.
22. الموسوى البجنوردى، سيد ميرزا حسن؛ القواعد الفقهية، ج1، دوره هفت جلدی، چاپ موسسه آداب نجف.
23. نجفي، شيخ محمد حسن(1367)؛ جواهر الكلام، ج 22، بيروت : دارلاِحياء التراث العربي.
24. وزارت الاوقاف و الشؤون الاسلاميه( 1407ق)؛ الموسوعه الفقهيه، ج 15، كويت: مكتبة آلاء.
ج) منابع انگلیسی:

1. Clark, W.L. (1914) Handbook of the Law of Contracts, (3rd ed), west publishing Co.
2. Dimatteo, L. A., Dhooge, L. J., Greene, S., Maurer, V. G., Pagnataro, M. A. (2005); International Sales Law: A Critical Analysis of CISG Jurisprudence, New York: Cambridge.
3. Gabuardi, C. A. (2001); Open Price Terms in the GISG the UCC and Mexican Commercial Law. Available from World Wide Web:
4. Garro, A. (1989); Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 23 International Lawyer (1989) [online][cited 7.3.2000]. Available from World Wide Web:
5. Russel, Carron Ann (1996); Opinion Writing and Drafting in Contract Law, London: Cavendish Publishing Limited.
6. A Dictionary of Law, Oxford University Press, 2001.
7. Black’s Law Dictionary 1384)) ؛ نشر میزان.

د)منابع الکترونیک :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ضمایم
ضمیمه شماره 1 :

SALE AND PURCHASE CONTRACT

Contract No. (For Export of Iron Ore Lump Magnetite)
This Contract (the “Contract”) is hereby agreed and executed by and between

(1) Parties to the Contract
A) The Buyer:
……………………………..
A company registered and existing under the laws of ….
registry No. … at place of registry ….
With its address for all notifications, contact and service of process at:
………………………………….
B) The Seller:
Sherkate……………………….. Noandishan-e-Kerman
a company registered and existing under the laws of Islamic Republic of Iran
with its address for all notifications, contact and service of process at:………….
21 88 72 91 33-421 88 71 85 57

(2) Preamble, background and engagement in Contract

Whereas the Seller is a dealer of Iron Ore Lump Magnetite and whereas the Seller has obtained all necessary and required licenses and permissions to sell and export such Iron Ore Lump Magnetite in accordance with the laws and regulations Islamic Republic of Iran.
Whereas the Seller is desirous to sell and deliver Iron Ore Lump Magnetite to the Buyer and hereby makes an offer for such sale and delivery.
Whereas the Buyer has agreed to purchase the said Iron Ore Lump Magnetite from the Seller in accordance with the terms and conditions of this contract.
Now therefore the Buyer and the Seller (Collectively the “Parties” to this Contract) hereby agree to this Contract in accordance to its terms and conditions whereby the Seller hereby agrees to sell, deliver the Material (as hereinafter described in section 3 of this Contract) to the Buyer and subject to receipt of payment convey good, marketable and unfettered beneficial ownership and title, and concurrently the Buyer hereby agrees to purchase, make payment and pay, receive and accept the delivery the material in a timely and commercial manner for such Material in accordance to the terms and conditions of this Contract.

(3) Material
Iron Ore Lump Magnetite in bulk to be loaded to the carrier vessel nominated by the Buyer with typical specifications as follows:
Chemical Properties:
Fe 60% Min
FeO 15% Max
P 0.15% Max
S 1% Max
CaO 2.5% Max
SiO2 5% Max Physical Properties
Al2O3 1% Max 90% smaller than 30 mm
MgO 2% Max Moisture 2% Max
(4) Quantity
One Hundred Thirty Five Thousands Metric Tons (135,000 MT) in total more or less ten percent (10%) at Seller’s option whereby the basis of sale and final invoice shall be evidence by the loaded quantities at the loading point in Bandar Abbas – Rajaee jetty – on basis of Free on Board (FOB) in accordance to the quantities stated in the relevant bill(s) of lading and as certified by the independent inspector and surveyor.

(5) Delivery Period
Not earlier than 25.June.2010 and not later than 10.September.2010 for loading at Rajaee jetty, Bandar Abbas, Iran.

(6) Terms of Delivery
6.1. Terms of reference: Each Party’s rights and obligations in relation to a Transaction shall be in accordance with INCOTERMS 2000 unless otherwise provided in this Contract.

6.2. Export Documentation: Delivery of Material is for the purpose of export from I.R. of Iran and the Seller must facilitate the export of the Material and obtain all necessary and required documentation, permits and/ or waivers from the relevant authorities in Iran prior to the delivery of each lot of the Material.

6.3. Place of Delivery: Delivery shall be on FOB basis – Rajaee jetty – Bandar Abbas, Iran

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، حقوق مدنی، وجود خارجی، شرکت سهامی Next Entries پایان نامه ارشد درباره تحلیل پوششی، ارزیابی عملکرد، کارایی شرکت، تحلیل پوششی داده ها