دانلود پایان نامه درمورد استراتژی ها، صنعت گردشگری، حمل و نقل، رضایت گردشگران

دانلود پایان نامه ارشد

و… مي‌شود.”(ضیایی،13،1385)

1-8 مدل تحقیق

1-9- پیشینه تحقیق
1-9-1 پژوهش های داخلی
– زمانی فرندهندی ( 1384) مقاله ی خود با عنوان : ويژگيهاي اجتماعي و روانشناختي گردشگراني كه به ايران مي آيند، با استفاده از آزمون 16 عاملي كتل،این ویژگی ها را مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه گردشگران اروپايي كه به ايران سفر ميكنند از روحيات برونگرايي، مخاطره طلبانه و تحليلگيري برخوردار نيستند و داراي صفت ماجراجويي هستند. اين تحقيق پيشنهاد مينمايد تا راهنمايان آگاه براي جهانگردان تربيت شده، برخورد صحيح و اصولي و مناسب با آنان در مبادي ورودي كشورصورت گيرد، دفاتر فرهنگي و سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران تقويت و فعال شده و آژانسهاي مسافرتي يك دائره المعارف جامع در مورد جاذبه هاي متنوع گردشگري كشور، تهيه نمايند.
– موسوي و حكمت نيا (1384) در مقاله ای با عنوان” تحليل عاملي و تلفيق شاخص ها در تعيين عومل مؤثر بر توسعه انساني نواحي ايران” به بررسي سطوح توسعه يافتگي استان هاي كشور پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند كه مؤلفه هاي آموزشي، بهداشتي -درماني و مسكن در اولويت اول توسعه انساني قراردارند.
-دکتر عبد الحمید ابراهیمی و همکاران (1389) در مقاله تحت عنوان بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران شهر اصفهان در صورتی که کیفیت وب سایت ها از نظر اطلاعات ارائه شده،تصاویر ،نقشه و…در این وب سایت ها بالا برود می توان از ابزارتبلیغاتی اثر گذار در صنعت گردشگری باشد.
– سعیدا اردکانی و همکاران ( 1389) ،در مقاله ای با عنوان : ” شناسايي و اولويت بندي مؤلفه هاي مؤثر بر سطح رضايت گردشگران خارجي در شيراز با استفاده از تكنيك هاي تحليل عاملي و تصمي مگيري چند شاخصه.” نتايج به كارگيري تكنيك هاي تحليل عاملي و تصميم گيري چندشاخصه نشان داد كه از ميان اين عوامل، نگرش ايرانيها نسبت به گردشگران، سبك زندگي، آداب و رسوم و فرهنگ ايرانيان، امنيت و اطمينان خاطر، و تنگناهاي ارتباطي در رأس عواملي هستند كه رضايت گردشگران خارجي در شيراز را فراهم مي آورند.
-علی ساعی و همکاران (1389)مقاله تحت عنوان ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگر فرهنگی در ایران با توجه به اينكه كشور ايران جزء ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبه هاي گردشگري و جزء پنج كشور اول جهان از نظر تنوع گردشگري است، ضرورت دارد از قابليت هاي خود در توسعة گردشگري استفاده كند شناخت ناكافي گردشگران به ويژه گردشگران فرهنگي از وجود جاذبه هاي فرهنگي ، تاريخي هنري، صنايع دستي ، جاذبه هاي طبيعي و انواع جاذبه هاي ديگر در پايين بودن ميزان مسافرت آن ها به ايران نقش مهمي دارد. بنابراين مي توان اذعان كرد مهم ترين ابزار در جذب گردشگرفرهنگي همين تبليغات است كه به تشويق و تحريك مصرف كنندة جاذبه هاي گردشگري به بازارهاي مورد نظر ايران منجر مي شود. اما با توجه به فقدان برنامه ريزي، بازاريابي و تبليغات سهم ناچيزي از اين صنعت را داراست ؛ درحالي كه ظرفيت پذيرش گردشگر فرهنگي در كشور بنا به اقتضائات مذهبي و سياسي ايران بسيار بالاتر از ديگر جنبه هاي جهانگردي است . اگر اين اصل سازنده را باور داشته باشيم كه تبليغات در زمينة جذب انو اع جهانگردي در كشور نوعي سرمايه گذاري و پس انداز براي پيشرفت و توسعة گردشگري است ، به يقين در آيندة نه چندان دور ظرفيت جذب گردشگران بسيار زياد افزايش مي يابد.
– مریم رسول زاده و همکاران (1391) مقاله تحت عنوان بررسی و اولویت بندی روش های تبلیغاتی موثر در جذب گردشگراستان خراسان رضوی هدف اصلی از این بررسی، ایجاد زمینۀ مناسب برای شناخت هرچه بهتر نمونۀ آماری و بسط نتایج مربوط به آن به کل جامعۀ آماری گردشگران است تا بهره گیری از ویژگیهای حاکم بر جامعۀ آماری بتوان سیاست گذار ی های کارآمدتر و انعطا ف پذیرتریدر عرصۀ گردشگری ارائه کرد.
-دکتر حسن الماسی و همکاران(1391) مقاله تحت عنوان بررسی تبلیغات اینترنتی در توسعه صنعت گردشگری کشور با گستری فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت نیز بعنوان یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده بازاریابان قرار گرفته است. تبلیغات اینترنتی، از پرکاربردترین روش­های استفاده از اینترنت می­باشد. در این مقاله سعی شده است با ارائه تعاریفی دقیق از تبلیغات اینترنتی، تاثیر این متغیر بر توسعه صنعت گردشگری، بررسی گردد.
-سعید سلیمانی تفتی(1392)مقاله تحت عنوان بررسی نقش رسانه های تبلیغاتی بر جذب گردشگران درون مرزی طبیعت گرا با تاکیید بر تبلیغت شفاهی از این رو این پژوهش به دنبال بررسی اثر تبلیغات بر انتخاب مقصد گردشگری است. این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع، به این موضوع پی برد که سه عامل رسانه‌های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی و تصویر مقصد از اهمیت ویژه‌ای در صنعت گردشگری برخوردارند و می‌توانند رفتار گردشگر را در انتخاب مقصد تحت تأثیر قرار دهند.
– اسدی (1392) در مقاله ای با عنوان : استراتژی های توسعه ی توریسم فرهنگی در ایران با به کار گیری مدل تاپسیس برای توسعه ی صنعت توریسم در ایران ، اولین اولویت را به اداره و حفظ استراتژی ها اختصاص داد و هم چنین با توجه به نقاط قوت بسیار زیاد این صنعت در ایران ، گسترش و توسعه ی بازار و تولیدات را در میان استراتژیهای تهاجمی پیشنهاد کرد . تعیین و اولویت بندی استراتژی های توریسم فرهنگی در ایران از دیگر نتایج علمی این مقاله است
– اسدی و دریایی (1392) درمقاله ای با عنوان استراتژی هایی برای توسعه ی توریسم درمانی در ایران که در آن از مدل تاپسیس استفاده شده است به نتایجی مشابه اسدی رسیدند ، به این صورت که استراتژِ ی های تهاجمی را در اولویت قرار دادند و با توجه به نقاط قوت فراوان صنعت توریسم درمانی در ایران ، در میان استراتژی های تهاجمی ، توسعه بازار و تولید را پیشنهاد می دهند و با استفاده از مدل تاپسیس استراتژی های توریسم درمانی را در ایران اولویت بندی می کنند .

1-9-3 سابقه ی پژوهش های خارجی
-مارپی5 ( 1985) در مقاله ای با عنوان : مدیریت توریسم ، پژوهشی انجام داد در خصوص مدیریت توریسم که به این نتیجه رسیده است که توریسم به بازاریابی محیطی و برنامه ریزی محیطی نیاز دارد .
– جو و ماریا6 (1996) در مقاله ای با عنوان : نابرابری های مناطق کشور پرتقال ، که دراین پژوهش با روش تحلیل عاملی جهت آشکار نمودن نابرابری های منطقه ای ، مناطق کشور پرتقال را در مقاطع زمانی 1991 و 1995 به لحاظ توسعه رتبه بندی نمودند .
– پری7 ( 1997) در مقاله ای با عنوان : هوا و اقلیم زیست محیطی ، که در پژوهشش به این نتیجه رسیده است که هوا و اقلیم نه تنها بر منابع زیست محیطی مناطق تاثیر گذارند بلکه خود به عنوان یک منبع گردشگری مطرح اند که در کیفیت گردشگری یک منطقه و تجربه گردشگرها تاثیر بسیار زیادی دارند . امروزه مطالعه توریسم در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی ، توسعه اقتصادی و تاثیر آب و هوا در جذب مناطق اکوتوریستی مورد توجه است و نتایج نشان می دهد که آب و هوا بیشتر از عوامل دیگر در جذب گردشگر موثر است
– لی8 ( 1997) مقاله ای انجام داد با عنوان : گردشگری طبیعت پایه در منطقه ی مینوی کره ی جنوبی.که در پژوهشش ، گردشگری طبیعت پایه در منطقه ی مینوی کره ی جنوبی را ارزیابی کرده اند . ایشان در این پژوهش با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط به برآورد تمایل افراد برای منطقه ی مذکور پرداخته اند . این مطالعه ، ارزش اقتصادی به ازای هر گردشگر را 5905 یوان ( واحد پول کره ی جنوبی ) برآورد کرده است .
– چن و همکاران9 (2003) مقاله ای انجام داد با عنوان : ارزش اقتصادی منابع تفریحی ساحل شرقی جزیره ی زیمن چین ، که این ارزش را با استفاده از روشهزینه سفر (TC) برآورد کردند . آنها با استفاده از این روش، ارزش کل ساحل و تفریحات مربوط به آن را بیش از 53 میلیون دلار در سال و مازاد مصرف کننده را در هر بازدید ، 16.9 دلار آمریکا محاسبه نمودند
– یونا10 ( 2005) در مقاله ای با عنوان : علل سفر گردشگران ، که در این مطالعه ، رويكردي يكپارچه براي درك قصد و انگيزه گردشگران ارائه كرده و طي آن سعي شده است شواهد نظري و تجربي درباره روابط علي و معلولي بين انگيزههاي محرك و انگيزه هاي كششي، رضايت، و وفاداري به مقصد را گسترش دهد. مدل تحقيق، به بررسي روابط وابسته بين ساختها با استفاده از رويكرد مدل معادلات ساختاري ميپردازد و در آخر، مديران مقصد بايد سطح رضايت بالاتري براي گردشگر ايجاد نمايند تا پس از خريد، رفتار مثبتي در گردشگران، جهت بهبود و رقابتي شدن مقصد، بوجود آيد .
– تامپسون (2007) در مقاله ای با عنوان : ابعاد عملکرد حمل و نقل شهری، در پژوهشی ، ابعاد عملکردی حمل و نقل عمومی شهری مورد استفاده ددار کنندگان عراقی در منسچتر ، بر ارزیابی کیفیت و سهم نسبی آن بر رضایت کلی از مقصد ، بررسی شده است . کیفیت ادراک شده حمل و نقل محلی در مقاصد گردشگری ، به تازگی به عنوان عاملی که بر تجربه دیدار کننده ، رضایت کلی وی و تکرار دیدار از مقصد تاثیر دارد ، شناخته شده است . در این تحقیق نتیجه گیری شده است که تاثیر سهولت استفاده ازحمل و نقل عمومی بر رضایت از مقصد ، بیش تر از تاثیر کار آمدی و ایمنی آن است . اما در کل عمکرد ادراک شده سامانه حمل و نقل عمومی تاثیر جزئی بر رضایت از مقصد دارد .
– اسکات (2007) در مقاله ای با عنوان : عوامل موثر در جذب توریسم پارک ملی دریاچه واترسون، که در پژوهش خود کاربردهای آب و هوا و تغییرات محیطی در جذب توریسم پارک ملی دریاچه های واترسون واقع در کوه های راکی کانادا مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که تغییرات آبو هوا در جذب توریسم ماهانه و سالانه تاثیر گذار است .
– بارتزاک و همکاران11 ( 2008) در مقاله ای با عنوان : ارزش تفریحی جنگل برای لهستان ، با به کار گیری دو روش هزینه ی سفر و ارزش گذاری مشروط ، ارزش تفریحی جنگل را برای لهستان مورد بررسی قرار داده اند . آنان با استفاده از روش TC ارزش هر سفر را بر آورد کردند .
– باخلی و همکاران (2008) در مقاله ای با عنوان : ارزش تفریحی مزارع مناطق آپلند و لولند ، در پژوهشی در ایرلند شرقی ، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط ، متوسط تمایل به پرداخت را برای استفاده ی تفریحی از مزارع مناطق آپلند و لولند برآورد کردند .
– چانگ12 ( 2008) در مقاله ای با عنوان : بررسی رابطه بین ابعاد مصرف کننده و نتایج رضایت گردشگران ، که در این تحقیق به بررسی رابطه بین ابعاد مصرف کننده و نتایج رضایت گردشگران پرداخت. همچنین ، درجات مختلف رضایت گردشگران ، با توجه به سه شاخصه رفتار مصرف بررسی شده است . مولفه انصاف ، که تحت تاثیر زمینه فرهنگی است بیشتر از آنچه مردم فکر می کردند بر رضایت گردشگران اثر دارد ، اگر چه گردشگران ضمن گردشگری آن را پنهان می کرده اند . نظر محققین در این تحقیق آن است که از کانال ارتباطات می توان به عنوان یک واسطه برای تسهیل ایجاد رضایت گردشگران استفاده کرد . نتایج این تحقیق می تواند کمک کند تا کیفیت خدمات در صنعت گردشگری بهبود داده شود .
– نارایان13 ( 2008) در مقاله ای با عنوان : کیفیت خدمات در صنعت کردشگری ، وی در پژوهشی که انجام داد هدف از مقاله اش را تدوین و اعتبار سنجی معیارهای اندازه گیری و الگوبرداری کیفیت خدمات در صنعت گردشگری دانست . برای اعتبار سنجی این ابزار تحقیق ، تحلیل عاملی تاییدی به کار رفته است . نتاج این تحقیق نشان می دهد مهمان نوازی ، غذا ، تدارکات و امنیت تاثیر قابل توجه بر رضایت دارد در حالی که امکانات ، تجربه گردشگر ، بهداشت ، عادلانه بودن قیمت ها ، مراکز اطلاع رسانی ، فرهنگ ، سرگرمی ها ، اطلاعات شخصی و آگهی ها تاثیر قابل توجه ای ندارد . الگوی یاد شده ممکن است در یک مقصد و در چارچوبی دیگر ، متفاوت باشد . اما یک اثر عمده یافته ها این است که یک مقصد گردشگری ، توسعه یابد بلکه با تدارکات مناسب و تضمین امنیت ، مهمان نوازی و غذای خوب نیز می توان مشتری را راضی کرد .

1-10 روش تحقيق
در اين تحقيق به نقش و همچنين مطالعات و تحقيقات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد جاذبه های گردشگری، گردشگری ایران، آداب و رسوم، گردشگری پایدار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد جامعه آماری، جمع آوری اطلاعات، موانع و محدودیت، توسعه گردشگری