دانلود پایان نامه درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، رطوبت نسبی، پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه ارشد

و کوههای شیرز و دشتهای این قطب شامل دشت کرمانشاه، ماهیدشت، بیستون، بیلوار و دشت هرسین که دارای قابلیتهای ژئوتوریسمی و اکوتوریسمی فراوان میباشد.

جدول3 – 1 : ساختار توپوگرافی قطب گردشگری کرمانشاه
تیپ اراضی
کوه
تپه
دشتها، فلاتها و واریزها
جمع اراضی
مساحت به هکتار
27218
90800
238695
601675
درصد
2/45
15
6/39
100
مأخذ: (طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه:1384)

3 – 5 – ویژگیهای اقلیمی شهر کرمانشاه از نگاه گردشگری
در این پژوهش جهت تحلیل ویژگیهای اقلیمی شهر کرمانشاه از دادههای ماهانه و سالانه هواشناسی ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013 به مدت 30 سال استفاده گردید. هدف از این کار ارائه ویژگیهای کلی از اقلیم شهر کرمانشاه در دوره مطالعاتی مورد نظر با برخی از پارامترهای اقلیمی تاثیرگذار در گردشگری میباشد. هر گردشگر علاقمند به دانستن وضعیت آب‌و‌هوای منطقه مورد نظر پیش از مسافرت است و هواشناسی میتواند این اطلاعات را در اختیار گردشگران و نیز مسئولان امور گردشگری قرار دهد و پیش‌بینی‌های دراز مدت این امکان را فراهم می‌سازد که برنامه‌ریزان صنعت گردشگری بتوانند از چند ماه پیش درباره مقدار بارش، دمای هوا و بالاخره زیبایی طبیعت و قدرت جذب گردشگر برنامهریزی کنند. عمده اطلاعات اقلیمی مورد استفاده در گردشگری شامل درجه حرارت هوا، رطوبت نسبی، مدت ساعات آفتابی و تابش روزانه و دمای آب در مقیاس ماهانه است و توجه به سایر اطلاعاتی از قبیل وضعیت آلودگی هوا، میزان اشعه ماورائ بنفش، شرایط بیوکلیماتولوژی و وضعیت صوتی نیز در مطالعه توریسم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا، جهت مطالعه وضعیت توریسم و برنامهریزی گذران اوقات فراغت جهت توریستها در یک منطقه، توجه به اقلیم کاملا ضروری به نظر میرسد.

3 – 5 – 1 – وضعیت بارش شهر کرمانشاه
بارش پديدهي حاصل از اندركنشهاي پيچيدهي جو است. در ميان رويدادهاي اقليمي، با توجه به نقش حياتي آن اهميت ويژهاي دارد و نسبت به پديدههاي اقليمي ديگر از پيچيدگي رفتاري چشمگيرتري برخوردار است (محمدی و مسعودیان،1389: 47). مقدار بارش به طور کلی هم میتواند اثر منفی در تفریحات و فعالیتهای گردشگری داشته باشد و هم میتواند تا حدی (بارشهای سبک) بر فعالیتهای گردشگری اثر مطلوب داشته باشد. در این پژوهش جهت بررسی عنصر بارش از دادههای ماهانه و سالانه ایستگاه سینوپتیک شهر کرمانشاه استفاده میگردد و نتایج به شرح زیر است.
همانطور که نمودار نشان میدهد بیشترین مقدار بارش ماهانه مربوط به ماه مارس(اسفند) با مقدار 7/72 میلیمتر است. و کمترین مقدار بارش مربوط به ماه آگوست (مرداد) با مقدار 2/0 میلیمتر در ماه میباشد (نمودار 3 – 3). نمودار بارش سالانه شهر کرمانشاه نشان میدهد که بیشترین مقدار بارش سالانه مربوط به سال 1994 با 5/702 میلیمتر میباشد و کمترین مقدار بارش سالانه مربوط به سال 1995 با 8/215 میلیمتر است (نمودار 3 – 4).

نمودار 3 – 3 : میانگین بارش ماهانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013
مأخذ: نگارنده

نمودار 3 – 4 : میانگین بارش سالانه شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013

3 – 5 – 2 – وضعیت دمای شهر کرمانشاه
دما از عمده‌ترين و اساسيترين عناصر تاثيرگذار در صنعت گردشگري محسوب ميشود. بنابراين آگاهي از دما در بهبود روند برنامهريزي در صنعت گردشگري خصوصاً طبيعت‌گردي و همچنین برای آگاهی گردشگران ميتواند بسيار موثر باشد. همانطور که نمودار نشان میدهد بیشترین مقدار دمای ماهانه مربوط به ماه ژوئیه با مقدار 1/28 درجه سلسیوس است. و کمترین مقدار بارش مربوط به ماه ژانویه با مقدار 4/2 درجه سلسیوس در ماه میباشد (نمودار 3 – 5). نمودار دمای سالانه شهر کرمانشاه نشان میدهد که بیشترین مقدار دمای سالانه مربوط به سال 2010 با 8/16 درجه سلسیوس میباشد و کمترین مقدار بارش سالانه مربوط به سال 1992 با 13 درجه سلسیوس است (نمودار 3 – 6).

نمودار 3 – 5 : میانگین دمای ماهانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013
مأخذ: نگارنده

نمودار 3 – 6 : میانگین دمای سالانه شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013
ماخذ: نگارنده

3 – 5 – 3 – وضعیت رطوبت نسبی شهر کرمانشاه
رطوبت مهمترین عنصر آب و هوایی ایران به شمار میرود. برای اینکه میزان بارندگی و در نتیجه وضعیت حیات را در کشور کنترل میکند. رطوبت نسبی عبارت است از نسبت بخار آب موجود هوا به مقدار بخار آبی که در همان دما میتواند داشته باشد. این نسبت به درصد بیان میشود (علیجانی، 1385: 100 – 101). همانطور که نمودار نشان میدهد بیشترین مقدار رطوبت نسبی ماهانه مربوط به ماه ژانویه (دی) با مقدار 6/69 درصد است. و کمترین مقدار رطوبت نسیبی مربوط به ماه آگوست (مرداد) با مقدار 3/20 درصد در ماه میباشد (نمودار 3 – 7). نمودار رطوبت نسبی سالانه شهر کرمانشاه نشان می‌دهد که بیشترین مقدار نسبی سالانه مربوط به سال 1992 با 50 درصد میباشد و کمترین مقدار نسبی سالانه مربوط به سالهای 2000 و 2008 با 40 درصد است (نمودار 3 – 8).

نمودار 3 – 7 : میانگین رطوبت نسبی ماهانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013
مأخذ: نگارنده

نمودار 3 – 8 : میانگین رطوبت نسبی سالانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013
مأخذ: نگارنده

3 – 5 – 4 – وضعیت ساعات آفتابی شهر کرمانشاه
این پارامتر برخلاف عنصر بارش یک فاکتور مثبت در گردشگری محسوب می‌شود. این تاثیر جنبه‌های مثبت زیادی را برای گردشگر از قبیل روحی دارد ولی باید به این نکته اذعان نمود که نور شدید و داغ آفتاب نیز اثر منفی بر سلامت گردشگران دارد. همانطور که نمودار نشان میدهد بیشترین مقدار ساعات آفتابی ماهانه مربوط به ماه ژوئیه (تیر) با مقدار 341 ساعت است. و کمترین مقدار ساعات آفتابی مربوط به ماه ژانویه (دی) با مقدار 5/150 ساعت در ماه میباشد (نمودار 3 – 9). نمودار ساعات آفتابی سالانه شهر کرمانشاه نشان میدهد که بیشترین مقدار ساعات آفتابی سالانه مربوط به سال 1992 با 50 درصد میباشد و کمترین مقدار نسبی سالانه مربوط به سالهای 2000 و 2008 با 40 درصد است.

نمودار 3 – 9: میانگین ساعات آفتابی ماهانه درازمدت شهر کرمانشاه در طول دوره آماری 1983 – 2013
مأخذ: نگارنده

3 – 6 – منابع آب استان کرمانشاه به تفکیک قطبهای گردشگری
وجود كوههاي بلند و وزش بادهاي مرطوبي كه از طرف مديترانه و اقيانوس اطلس می‌وزد و همچنين نزول برف و باران نسبتاً قابل ملاحظه باعث ذخيره آب‌های زيرزميني و همچنين جريان يافتن رودهاي متعددي در نواحي مختلف استان گرديده است.که تعداد زیادی از این منابع آبی در سطح استان کرمانشاه به عنوان مناطق نمونه معرفی شده‌اند. در جدول(3 – 2) تعداد منابع آب هر قطب گردشگری و قطب گردشگری شهر کرمانشاه که هدف این پژوهش است به تفکیک ذکر شده است.

جدول(3 – 2): منابع آبی هر قطب گردشگری استان کرمانشاه
نام قطب گردشگری
تعداد رودخانه
تعداد سراب‌ها
کرمانشاه
6 مورد شامل رودخانههای (مرگ، راز آور، قره سو، جزمان، گاماسیاب، گزرو
13مورد شامل(هشیلان، یاوری، خضر زنده، خضر الیاس، قنبر، طاق بستان، نو ژیوران، برناج، بیستون، هرسین، پاتپه، چشمه سهراب، نیلوفر
کنگاور
7 مورد شامل(جامیشان، کنگر شاه، گاورود، دینور، گاماسیاب، کنگاور، قره چای)
7 مورد شامل(گزنهله، گلیویچ، بید سرخ، سوری جان، دربند صحنه، فش، ماران)
قصرشیرین
13مورد شامل(هواسان، چم دیره، الوند، جگیران، توره تو، کنگیر، کنکاش، چیکا، چم امام حسن، چم کمکاش، کفرآور، چم راوند، گیلان)
7مورد شامل( پل ماهیت، پیران، گرم، قره بلاغ، قلعه شاهین، ماراب، گلین)
اسلام آباد غرب
6 مورد( مرگ، زمکان، گراب، چنارج، دوآب، راوند
11مورد شامل: ( کرند، زمان، جر، قره دانا، سر نشور، غسلان، کاکامو، حمیل، میله سر ف هرسم، متراوان
اورامانات
7 مورد(سیروان، خلیفه، ملیله، چم مرخیل، گلان، سفید برگ، زمکان)
11مورد شامل:(تیرژ، قوری قلعه، هولی، بل، هلال، پسیاو، هلانی، روانسر، سفید برگ، جابری
مأخذ: طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه: 1384

3 – 7 – منابع پوشش گیاهی و جنگلی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان
از 8 – 12 هزار گونه گیاهی که در کشور وجود دارد 1200 گونه در استان کرمانشاه موجود است که برخی از آنها جز گیاهان کمیاب میباشند. مناطق شمال‌غربی تا جنوب‌شرقی استان یعنی از ارتفاعات اورامانات تا منطقه زردلان و هلیلان پوشیده از جنگل است (اداره منابع طبیعی استان کرمانشاه:1389). در جنگلهاي استان گونههاي گیاهی مهمی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: بلوط، ون (بلوط 60 درصد و ون 20 درصد) جنگلها را به خود اختصاص داده است (سازمان جهاد کشاورزي استان،1385). از مناطق جنگلی میتوان مناطق جنگلی کرمانشاه ( با 97693 کیلومتر مربع مساحت)، جنگلهای گیلانغرب، پاوه، قصرشیرین و اسلام آباد را نام برد به عبارتی قسمت غرب، شمال‌غرب و جنوب‌غرب استان بیشتربن پراکنش جنگلی را دارا میباشند و در شهرستانهای صحنه، کنگاور و سنقر پراکنش جنگلی وجود ندارد.
این جنگلها به دلیل داشتن آب و هوای معتدل و مناطق طبیعی زیبا، یکی از بهترین نقاط کشور برای گسترش اکوتوریسم محسوب می‌شود و از نقاط قوت در جذب اکوتوریسم استان کرمانشاه میباشد (جدول 3 – 3).

جدول 3 – 3 : پراکندگی جنگلهای استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و نوع پوشش گیاهی
سرپل ذهاب
روانسر
پاوه
ثلاث
باباجانی
جوانرود
دالاهو
اسلام آباد
غرب
پوشش گیاهی
0
1007
3467
0
729
633
653
جنگل انبوه
3324
10232
21617
21885
16155
27575
32301
جنگل نیمه انبوه
10072
6986
21791
42170
30941
52560
45658
جنگل تنک
13396
18225
64875
64056
47925
80768
78612
جمع

جمع کل
هرسین
گیلانغرب
کنگاور
کرمانشاه
قصرشیرین
صحنه
سنقر
پوشش گیاهی
11547
0
4786
0
171
0
0
0
جنگل انبوه
209806
101
22473
0
54143
0
0
0
جنگل نیمه انبوه
306051
391
47663
0
43379
4438
0
0
جنگل تنک
527404
493
74923
0
97693
4438
0
0
جمع
ادامه جدول 3 – 3 : پراکندگی جنگلهای استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و نوع پوشش گیاهی

مأخذ: اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه: 1384

نمودار 3 – 10 : پراکنش جنگلهای استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان
مأخذ: نگارنده

3 – 8 – ویژگیهای انسانی منطقه مورد مطالعه
3 – 8 – 1 – وجه تسمیه
متأسفانه بر طبق اسناد و مدارك تاريخي موجود اظهار نظر قطعي پيرامون تلفظ واقعي واژه كرمانشاه در پيش از دوران اسلامي امكان‌پذير نيست. ولي آنچه كه مسلم است اين شهر در روزگار پيش از اسلام به نام كامبادنه، كامبادان و كامبادس معروف بوده است كه نويسندگان يوناني به وضوح از آن ياد کرده‌اند. برخي نيز معتقدند چون اين شهر در زمان ساساني توسط بهرام چهارم ملقب به كرمانشاه ساخته شده، از اينرو كرمانشاه نام گرفته است، در كتب و متون جغرافيايي يا مسالك‌الممالك مورخين و جغرافي‌نويسان سده سوم هجري به بعد اشارات صريحي وجود دارد كه قرميسين، قرميسن و اكثر به شكل قرماسين يا قرماشين معرب واژه كرمانشاهان يا كرمانشاه بوده است. كلمه كرمانشاه نخستين بار در حدود سال 279 ه.ق توسط اين فقيه همداني در كتاب مختصر‌البلدان به كار رفته است. ظاهراً از دوره صفويه به بعد ديگر در اسناد و متون از اين شهر به نام كرمانشاهان ياد شده و قرماسين به فراموشي سپرده شده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصور اينكه ميان اسم شهر كرمانشـاه يا كرمانشاهان، با عنوان و مقام شاهي ايران زميـن رابـطه‌ خاصي وجود داشته است. نام كرمانشاهان را بدون هيچ‌گونه توجيه علمي و تاريخي برداشتند و به ترتيب قهرمان شهر، ايمان شهر و نهايتاً باختران را به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد استان کرمان، استان کرمانشاه، زندگی شهری، گردشگری شهری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اکوتوریسم، استان کرمانشاه، نقاط شهری، استان کرمان