دانلود پایان نامه درمورد استان همدان، پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه ارشد

باندهای اصلی سنجنده ETM+ و درصد پوشش گیاهی منطقه
جدول 4-6- ماتريس خطاي طبقه بندي نقشه خطر آتش براساي باند هاي اصلي

شکل4-7- آناليز براساس شاخص هاي گياهي و درصد پوشش گياهي منطقه

جدول 4-9 علامت اختصاری کاربری ها و طبقات خطر آتش

پس از انتخاب مدل 2(مدل حاصل از شاخصهای گیاهی) به عنوان مدل مناسب براساس بالاترين ضريب رگرسيوني و مدل پيشنهادي نرم افزارSPSS براي تخمين درصد تاج پوشش گون، مدل در نرم افزارIDRISI, taiga,16 بر دادههاي سنجندهي ETM+ و شاخصهاي گياهي اعمال شد، سپس تصويري از درصد پوشش گياهي منطقه تهيه و با در نظر گرفتن دامنه دادههاي تصوير و دامنه دادههاي زميني با استفاده از روش تفکيک تاري و طبقه بندي مجدد، تصوير فوق به طبقات مختلف طبقه بندي و در نهايت پديده هاي ثابت (رخنمون سنگي، مناطق مسکوني صنعتي، معدن، زمين هاي کشاورزي آبي، ديم، آيش و تاکستان ها و باغات مخلوط، معادن رس) به نقشه اضافه و نقشه نهايي تهيه شد. شکل (4-8).
4-4- طبقه بندي براي خطر آتش
پس از انجام مراحل ارزيابي صحت نقشهها همانطور که گفته شد مدل شماره 2رابطه(4-4) با توجه به تطبيق بالاتر با واقعيت زميني به عنوان مدل مناسب انتخاب شد. از تلفيق مدل ذکر شده و نقشه کاربري اراضي منطقه که با استفاده از روش طبقه بندي هيبريد در مراحل قبل تهيه شد (شکل 4-4) نقشه کاربري و طبقات خطر آتش منطقه ارائه گرديد. اين نقشه در شکل (4-8) نشان داده شده است. در نهايت اين نقشه با استفاده از ماتريس خطا تعيين صحت شد و نتايج آن در جدول (4-10) آورده شده است. بر طبق اين جدول صحت کلي نقشه توليد شده 70 درصد ميباشد. در جدول (4-11) مساحت و درصد طبقات نقشه نهايي کاربري اراضي و طبقات خطر آتش مراتع ذکر شده است.
همانطور که مشاهده ميشود با توجه به جدول (4-5) و(4-11) تفاوتي در مساحت و درصد کاربريهاي اراضي حاوي آهن و کوه در اين دو جدول مشاهده ميشود، اين تفاوت ناشي از اين است که در قسمت هايي از کوه ها و همجنين اراضي حاوي آهن، گون وجود دارد که با توجه به بازديدهاي ميداني اين موضوع صادق است. علاوه بر اين گون گونه اي است که بيشتر در کوه ها و ارتفاع بالاتر از دشت و همچنين در اراضي سنگريزه ديده ميشود. کاربري که با عنوان کوه در اين تحقيق جدا شده است شامل اراضي سنگريزه اي با ارتفاع بالا تر از ديگر مراتع ميباشد.
براساس جدول (4-11) مراتع به 4 دسته تقسيم شده اند
دسته ي اول مراتع با خطر آتش سوزي بالا
اين مراتع 5/0 درصد از سطح مراتع معادل 351 هکتار را در بر مي گيرد و داراي خطر بالاي آتش سوزي مي باشد و در معرض پرخطر ترين مکان مرتع مي باشد، که داري تاج پوشش گون بوته اي بالاتر از 35 درصد مي باشد در اين تيپ از مرتع اغلب گونه هاي همراه گون، گونه هاي بوته اي و خشن مانند کلاه مير حسن و چوبک، همچنين استيپا مي باشد. شکل” 4-9 الف” نمونه اي از تيپ هاي داراي خطر آتش بالا هستند.
دسته دوم مراتع با خطر آتش سوزي متوسط
اين مراتع 4/5 درصد از مراتع معادل 3722 هکتار از مراتع را در بر مي گيرد و داراي خطر آتش سوزي متوسط مي باشد. داراي تاج پوشش گون بوته اي بين 15-35 درصد مي باشد و اغلب گونه هاي همراه آن شامل استيپا، کوزينيا مي باشد . شکل ” 4-9 ب” نمونه اي از تيپ هاي داراي خطر آتش متوسط است .
دسته سوم مراتع با خطر آتش سوزي کم
اين دسته از مراتع سطح وسيع تري را به خود اختصاص مي دهند. درصد اين مراتع 5/16 درصد سطح مراتع و برابر با 11534 هکتار مي باشد. شامل درصد تاج پوشش گون بين 5-15 درصد مي باشد، و اغلب گونه هاي همراه آن در اين قسمت شامل Euphorbia macrocloda، Cousinia.sp ميباشد. شکل ” 4-9 ج” نمونه اي از تيپ هاي داراي خطر آتش بالا هستند.

دسته چهارم مراتع و ديمزار هاي رها شده بدون خطر آتش سوزي
در دسته ي چهارم عمدتا شامل مراتع با تاج پوشش کل بين 0تا 5 درصد و عمدتا فاقد گون يا داراي بوته هاي گون پراکنده و با تاج پوشش اندک است و گون غالب نيست. حدود 90 درصد اين مراتع را خاک لخت سنگ و سنگريزه تشکيل مي دهند و عمدتا داري پوشش گياهي پراکنده مي باشد.
اين مراتع عمدتا شامل مراتع تخريب شده و فرسايش يافته، ديم زار هاي رها شده و اراضي با پوشش گونه اي مهاجم يا گون هاي يک ساله ميباشند. طبق آمار و ارقام اداره منابع طبيعي استان همدان بيشترين درصد اين ديمزارهاي رها شده در گذشته شامل پوشش مراتع خوب و در مواردي حتي نيمه متراکم بوده است که به زير کشت ديم رفته و در حال حاضر هم به شکل اراضي رها شده تبديل گشته که داراي پوشش خشبي تنک با گونه هاي غير خوش خوراک مي باشد. شکل “4-8 د” نمونه اي از تيپ هاي داراي طبقه بدون خطر آتش هستند.
باتوجه به نقاط سوخته ي ياد داشت برداري شده در عرصه که با GPS تعيين موقعيت شده اند، در جدول 4-12 درجه حساسيت برخي از تيپ هاي گياهي به آتش سوزي و همچنين رخداد يا عدم رخداد آتش سوزي در منطقه ارايه شده است. و درصد تاج پوشش گون نيز براي هرکدام ذکر شده است. همانطور که در جدول 4-12 مشاهده ميشود در مناطقي که تيپ داراي گونه ي گون هست به شرط آنکه درصد تاج پوشش گون بالا باشد حساسيت به آتش سوزي بالا و يا اغلب آتش سوزي در آنها رخ داده است و يا در معرض آتش سوزي هاي بعدي قرار دارند.

شکل 4-8- نقشه نهايي طبقه بندي نقشه کاربري و طبقات خطر آتش

جدول 4-10- ماتريس خطاي طبقه بندي نقشه کاربري و طبقات خطر آتش

جدول 4-11- مساحت و درصد طبقات نقشه نهايي کاربري اراضي و طبقات خطر آتش مراتع

جدول 4-12 حساسيت انواع تيپهاي گياهي نسبت به حريق
رديف
تيپ هاي گياهي
حساسيت به حريق
درصد تاج پوشش گون
1
Astragalus spachianus-Ajuga chamaecistus- Euphorbia macrocluda
حساسيت زياد و مشاهده آثار حريق
45%
2
Astragalus parrowianus –Acantholimon olivieri–Stipa barbata
حساسيت متوسط و مشاهده آثار حريق
20%
3
Astragalus spachianus –Festuca ovina- Stipa barbata
حساسيت زياد و مشاهده آثار حريق
45%
4
Astragalus gossypinus–Onobrychis melanotricha- Stipa barbata
حساسيت کم و عدم وجود حريق
14%
5
Astragalus parrowianus – Stipa barbata – Euphorbia macrocluda
حساسيت متوسط و مشاهده آثار حريق
30%
6
Astragalus sp – Cousinia pichleriana – Stipa barbata
حساس و مشاهده آثار حريق
60%
7
Astragalus sp-Festuca ovina- Scariola orientalis
حساسيت کم و عدم وجود حريق
10%
8
Astragalus gossypinus –Scariola orientalis –Cousinia pichleriana
حساسيت کم و عدم وجود حريق
8%
9
Festuca ovina –Astragalus sp- Scariola orientalis
حساسيت کم و عدم وجود حريق
5%
10
Astragalus sp – Gundelia tournefortii – Scariola orientalis
حساسيت کم و عدم وجود حريق
10%
11
Daphne mucronat-Astragalus parrowianus
حساسيت کم و عدم وجود حريق
40%
12
Astragalus sp– Stipa barbata – Amygdalus lycioides
حساسيت کم و عدم وجود حريق
10%
13
Astragalus sp – Cousinia pichleriana – Stipa barbata
حساس و مشاهده آثار حريق
30%
14
Astragalus sp – Stipa barbata – Scariola orientalis
حساسيت متوسط و وجود حريق
25%
15
Astragalus parrowianus – Stipa barbata – Festuca ovina
حساسيت کم و عدم وجود حريق
14%

Astragalus parrowianus – Cousinia pichleriana – Stipa barbata

Astragalus spachianus-Ajuga chamaecistus- Euphorbia macrocluda

Astragalus parrowianus – Stipa barbata
الف) تيپ گياهي با خظر آتش سوزي بالا

Astragalus gossypinus –Cousinia pichleriana

Cousinia pichleriana Astragalus sp – Stipa barbata –
ب) تيپ گياهي با خطر آتش سوزي متوسط

Astragalus sp – Scariola orientalis –Cousinia pichleriana
ج) گياهي با خطر آتش سوزي کم

Euphorbia macrocloda
د). مراتع و ديم زارهاي رها شده
شکل 4-9 “الف تا د” تيپ هاي مختلف گاهي در طبقات مختلف آتش سوزي

نقشه مدل يک که با استفاده از مدل اعمال شده بر روي باند 4 به دست آمده است(شکل4-6) در اصل نقشه پوشش گياهي منطقه ميباشد و همانطور که مشاهد ميشود تفاوت هايي با نقشه خطر آتش دارد که در قسمت خطر آتش بالا نقشه به دست آمده با نقشه پوشش گياهي تفاوت هايي را دارد که علت آن وجود گونه ي Daphne mocronata مي‌باشد که داراي تاج پوشش بالاتر از پوشش گون است در صورتي که داراي خطر آتش نميباشد با بررسيهاي ميداني که صورت گرفته است اين مناطق داراي تاج پوشش متراکم دافنه ميباشد و علت تفاوت مساحت دافنه در اين دو نقشه در قسمت بالاترين ميزان تاج پوشش وجود اين Daphne mocronata ميباشد با بررسي نمودار طيفي دو گونه Daphne mocronata و گون در شکل4-10 آمده است. در شکل 4-12 نمودار طيفي مربوط به پوشش هاي گياهي منطقه را نشان ميدهد.

شکل4-10 نمودار طيفي دو گونه Astragalus sp و Daphne mucronata
همانطور که در شکل4-10 مشخص است نمودار طيفي دو گونه گون و Daphne mocronata در باند 4 با هم تفاوت بازتابي دارد . شکل 4-11 مرفولوژي برگ اين دو گونه را نشان ميدهد همانطور که مشخص است سطح برگ Daphne mucronata بيشتر از گون است به همين دليل داراي کلرفيل بيشتر بوده و از طرف ديگر برگهاي گون علاوه بر سطح کوچک داراي شاخههاي چوبي و خار هستند که از نظر فتوسنتز فعال نميباشند زيرا کلرفيلي ندارند ولي حتي شاخههاي دافنه سبز و فعال است، در نتيجه بازتاب طيفي گونه Daphne mucronata بيشتر از گون است. سطح برگ بيشتر هم موجب افزايش بازتاب در طول موج مادون قرمز يعني باند 4 ميشود.
با توجه به اختلاف مساحت در طبقه خطرآتش سوزي در دو نقشه ارائه شده حدود 73 هکتار از مساحت منطقه را گونه Daphne mucronata پوشانيده است، که با توجه به بازديدهاي ميداني اين موضوع صادق است.

الف) سطح برگ در Daphne mocronata ب) سطح برگ در Astragalus
شکل 4-11- مقايسه سطح برگ Daphne mucronata و Astragalus sp
نمودار طيفي ساير پوشش هاي گياهي منطقه در شکل 4-12 رسم گرديد تا تفاوت بازتابي آنها مشخص شود بازتاب طيفي اين پوشش هاي گياهي در باندهايي با هم تفاوت دارند که طي اين وضعيت با آناليزهاي مختلف از هم قابل تفکيک ميشوند و با يک روش ساده قابل تفکيک نميباشند.

شکل4-12- نمودار طيفي پوشش هاي گياهي منطقه

فصل پنجم
نتایج و بحث
5–1 استفاده از داده هاي ماهواره اي
داده هاي ماهوارهاي به دليل پوشش مکاني و زماني و همچنين استفاده بهينه از زمان و هزينه، گزينه مناسبي براي اندازه گيري ها و ارزيابي هاي گسترده و مقياسهاي در سطح مراتع ميباشد. اين تکنولوژي قادر است با دقت بالا به بررسي پارامترهاي مديريتي و اجرايي براي يک سال خاص يا سالهاي مختلف بپردازد. و به اين صورت اطلاعات به روز و جامعي را ميتواند در اختيار مسئولان اجرايي در زمان کوتاهي قرار دهد. در اين چنين مطالعاتي به دليل وسعت زياد منطقه، پيمايش ميداني براي تمامي مناطق و ارزيابي ميداني به تنهايي نميتواند پاسخ گو باشد و کاري هزينه بر و زمان بر است و صرف اقتصادي ندارد. از طرفي هم امکان به روز کردن اطلاعات وجود دارد و به همين دليل براي مطالعه اين منطقه وسيع از تصاوير ماهواره اي به عنوان يک ابزار مديريتي و اجرايي استفاده شد. تا بتوان با توجه به زمان اندک اطلاعات دقيقي را از مناطق در معرض خطر آتش به دست آورده و براي جلوگيري از آتش سوزي هاي بعدي در همين منطقه، اقدامات اجرايي و پيشگيري لازم را انجام داد. مطالعات زير علت استفاده از تصاوير ماهواره اي در اين تحقيق را تأييد ميکند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بندي، لايه، اصلي Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تصاوير، ، هزينه