دانلود پایان نامه درمورد استان همدان، سنجش از دور، استان لرستان

دانلود پایان نامه ارشد

تصادفي با در نظر گرفتن تيپ هاي گياهي استفاده کردند در هر واحد ۱۲ پلات به طور تصادفي انتخاب و پوشش گياهي در هر پلات اندازه گيري کردند. ايشان بعد از اعمال تحصيحات راديومتري و هندسي تصحيح برروي تصاوير، ارزش رقومي پيكسل هاي مربوط به هر پلات نمونه برداري براي تجزيه و تحليل آماري مورد استفاده قرار داد و به اين نتايج دست يافت: كه از ۲5 شاخص گياهي، ۱۵ شاخص براي تخمين پوشش گندميان و مجموع پوشش گندميان و پهن برگان علفي و ۱۰ شاخص براي تخمين پوشش كل گياهان مرتعي مناسب هستند. NDVI مناسب ترين شاخص براي تخمين پوشش گندميان و مجموع پوشش گندميان و پهن برگان علفي و شاخص DVI همچنين شاخص مناسب ترين شاخص براي تخمين پوشش كل گياهان بود. نتايج نشان داد كه درصد پوشش گندميان، پهن برگان علفي، بوته ها و مجموع درصد پوشش گندميان و پهن برگان علفي ميتوانند براي تخمين توليد مرتع و تعيين ظرفيت حيات وحش تنگ صياد كه بز و جبير هستند مورد استفاده قرار گيرد. پوشش برآورد شده ميتواند براي محاسبه يه ي ضريب پوشش از نظر فرسايش خاك مورد استفاده قرار گيرد [20].
یغماییان و همکاران (1390) به بررسی درصد تغييرات تخريب اراضي منطقه اردستان استان اصفهان در سه دهه گذشته با استفاده از فناوري سنجش از دور پرداختند، در منطقه اردستان عوارض مختص مناطق خشک و بياباني، از جمله) پهنه هاي شني (تپه هاي شني و شن زارها، دق هاي رسي، سنگفرش بيابا ني و پوسته هاي نمکي مشاهده ميشوند .اين عوارض بيانگر تخريب اراضي منطقه در طي ساليان گذشته ميباشند. بنابراين، به منظور بررسي روند تخريب اراضي منطقه در طي سه دهه گذشته، از چهار سري اطلاعات ماهواره ايLandsat ETM+ ،Landsat TM ،Landsat MSS و ماهواره هندي (IRS) به ترتيب مربوط به سال هاي ۱۹90،1976، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ استفاده شد. تجزيه و تحليل زماني تصاوير نشان مي دهد که طي ۳۲ سال، از وسعت دق هاي رسي به صورت منظم کاسته شده است و در مقابل، به وسعت دق هاي با پوشش گياهي افزوده شده است. در طي اين مدت، اراضي سنگريزه دار ۱۳ درصد کاهش يافته است و وسعت پوسته هاي نمکي و رسوبات گچي، هر کدام ۲ درصد افز ايش يافته اند .اراضي پف کرده تا سال ۲۰۰۱ روند افزايشي داشته اند و پس از آن به دليل حرکت تپه هاي شني به سمت شمال و شمال شرق منطقه وپوشيده شدن بخشي از اين اراضي توسط شن هاي روان، وسعت آنها در سال ۲۰۰۸ کاهش يافته است. در فاصله سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ ، پهنه هاي شني ۱۳ درصد کاهش يافته اند. نتايج، حاکي از آن است که تثبيت شن هاي روان و انجام اقدامات حفاظتي توانسته از سال ۱۹۹۰ روند بيابان زايي در منطقه را کنترل کند [57].
يوسفي و همکاران (1390) در طي مطالعه اي با عنوان مقايسه ي الگوريتمهاي مختلف طبقه بندي تصاوير ماهوارهاي در تهيه نقشه كاربري اراضي شهرستان نور با هدف تعيين بهترين روش طبقه بندي تصاوير سنجنده ETM+ از بين 9 روش طبقه بندي نظارت شده جهت استخراج نقشه كاربري اراضي شهر نور صورت گرفت.نتايج نشان داد كه نقشه ي كاربري اراضي منطقه ي مورد مطالعه شامل كاربر ي جنگل، مسكوني و كشاورزي است که از اين بين روش طبقه بندي ماشين بردار پشتيبان، با ميانگين ضرايب كلي و كاپا به ترتيب 94/90 درصد و 95/0 درصد نسبت به روشهاي ديگر از دقت بالاتري برخوردار است. و روشهاي 9 گانه نظارت شده را به صورت زير اولويت بندي کردند: ماشين بردار پشتيبان، شبكه عصبي، فاصله ماهالانويي، حداكثر احتمال، حداقل فاصله از ميانگين، نقشه زاويهي طيفي، واگرايي اطلاعات طيفي، سطوح موازي و در نهايت روش كدهاي باينري است [58].

فصل سوم
مواد و روش ها
3-1- مشخصات منطقه
3-1-1- موقعيت جغرافيايي
منطقه “ملاير” منطقه مورد مطالعه است که قسمتي از شهرستان ملاير است که در جنوب شرقي استان همدان، در غرب ايران واقع شده که گوشه شمال غرب منطقه داراي طول جغرافيايي295879 و عرض جغرافيايي 3802897 و گوشه جنوب شرق تصوير هم داراي طول جغرافيايي 326578.و عرض جغرافيايي 3780229 ميباشد. شکل(3-1) موقعيت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان نشان ميدهد. ملاير از شمال به شهرستان‌هاي همدان و تويسرکان، از غرب به نهاوند در استان همدان، از جنوب به شهرستان بروجرد در استان لرستان و از شرق به شهرستان شازند در استان مرکزي محدود ميشود [29]. وسعت کل منطقه مورد مطالعه به 70,000 هکتار بالغ ميگردد. حداكثر ارتفاع منطقه 2824 متر و حداقل ارتفاع برابر 1783 متر از سطح دريا مي‌باشد.
3-1-2- رژيم بارندگي و اقليمي منطقه
رژيم بارندگي منطقه ملاير تيپ اقليم مديترانهاي است و ميانگين بارندگي ساليانه منطقه برابر 300 ميلي متر و ميانگين سالانه دماي منطقه برابر °c14 ميباشد. به طور کلي اين ناحيه داراي طبيعت معتدل کوهستاني با زمستان‌هاي سرد و پر برف و تابستان‌هاي معتدل است. حداقل دماي مطلق در فصول زمستان و حد اکثر دما در تابستان از °c 4/17- تا °c 38 + تغيير مي‌كند، سردترين ماه سال دي ماه و گرمترين آن تير و مرداد است. تيپ اقليمي منطقه به روش دومارتن نيمه خشک وطبق روش آمبرژه خشک سرد تعيين شده است. شکل 3-2- نمودار آمبروترميک ملاير طي دوره آماري بيست ساله آماري را نشان ميدهد [46]. مهمترين تيپ اراضي منطقه،كوهها و تپه ها هستند.

شکل3-1 موقعيت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان

شکل 3-2- منحني آمبروترميک منطقه مطالعاتي [49]
3-1-3- تعداد روزهاي يخبندان
هر روزي كه حداقل دما به صفر درجه سانتيگراد و يا كمتر برسد آن ‌روز را اصطلاحاً روز يخبندان مي‌نامند. تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه سينوپتيک ملاير حدوداً 91 روز در سال ميباشد [42].
3-1-4- باد
در اين منطقه سالانه بيش از دو يخبندان وجود دارد كه عمدتا در ماههاي دي و بهمن اتفاق ميافتد.
ميانگين سرعت باد در محدوده مورد مطالعه 7/2 متردر ثانيه مي‌باشد. سرعت باد غالب منطقه 7/3 متردرثانيه در جهت جنوب شرقي برآورد شده است. همچنين سرعت سريعترين باد منطقه 5/21 متردرثانيه در جهت جنوب شرقي مي‌باشد. در صد بادآارام سالانه 4/37 درصد مي باشد [42].
3-1-5- وضعيت زمين شناسي و پستي و بلندي هاي منطقه
حوزه مذکور در زون ساختماني سنندج – سيرجان واقع گرديده که عمده سطح آنرا واحدهاي سنگي بعد از دوره دونين ( پالئوزوئيک) تا کرتاسه تشکيل ميدهند. ارتفاعات محدود کنندهي دشت ملاير عمدتا تشکيلات دگرگوني مي باشند که عمدتا شامل: انواع شيست اسليت، فيليت، هورن فلس و پاراگينايس بوده که بيشترين گستردگي را در ارتفاعات حاشيه دشت داشته و با آنکه چشمه هاي زيادي با آبدهي هاي کم در دامنه هاي اين تشکيلات ديده ميشود. معذالک از نظر ذخيره آب زيرزميني ضعيف مي باشند. واحدهاي ديگر سنگي که در شهرستان وجود دارد که توده هاي آذريني هستند که بيشتر گرانوديوريت و ديوريت مي باشد. نهشته هاي رويي بقيه سازندهاي سنگي ارتفاعات محدود کننده دشت را تشکيل مي دهند که شامل: آهک هاي کم متامورف، آهک ها دولوميتي و ماسه سنگ است. اين واحد هاي رسوبي آهکي گستردگي چنداني در منطقه ندارد و به صورت برون زدگي در شرق و جنوب شهر ملاير رخنمون داشته و به علت محدوديتي که دارند به نظر مي رسند ارتباطي با تغذيه آبرفت دشت ملاير نداشته باشند [50،42]. شکل 3-3 تصويري از پستي و بلندي هاي منطقه را نشان ميدهد.

شکل 3-3- تصويري از پستي و بلنديهاي منطقه
3-1-6- کاربري اراضي
عمده ترين کاربري اراضي منطقه مرتع، اراضي زراعي، مناطق مسکوني و باغ است که به نسبت هاي مختلف در منطقه مورد مطالعه گسترش دارند.
الف) مراتع
مراتع منطقه طبق نقشه سازمان منابع طبيعي گونزار ميباشد و فقط در چند نقطه تيپ دافنه ديده مي شود. در زيز شکل 3-5- تصاويري از انواع گونه هاي گونهاي بوتهاي و علفي منطقه را نشان مي دهد.
به نمونه اي از تيپهاي منطقه مورد مطالعه در زير اشاره شده است.
Astragalus sp-Festuca ovina-Scariola orientalis
Astragalus sp–Scariola orientalis–Cousinia pichleriana
Astragalus sp–Gundelia tournefortii–Scariola orientalis
Astragalus sp–Stipa barbata–Amygdalus lycioides
Astragalus sp–Stipa barbata–Scariola orientalis
Astragalus sp–Rosa persica–Stipa barbata
Astragalus spachianus-Ajuga chamaecistus-Euphorbia macrocluda
Astragalus parrowianus–Acantholimon olivieri–Stipa barbata
Astragalus spachianus–Festuca ovina-Stipa barbata
Astragalus gossypinus–Onobrychis melanotricha- Stipa barbata
Astragalus parrowianus–Stipa barbata–Euphorbia macrocluda
Astragalus sp-Cousinia pichleriana–Stipa barbata
Astragalus sp-Festuca ovina-Scariola orientalis
Astragalus gossypinus–Scariola orientalis–Cousinia pichleriana
Festuca ovina–Astragalus sp-Scariola orientalis
Daphne mucronata–Astragalus parrowianus

شکل 3-4- تصاويري از انواع گونه هاي گونهاي بوتهاي و علفي منطقه
ملاير با دارا بودن آب و هواي سرد وكوهستاني، گياهان علفي و بوته اي پوشش گياهي غالب منطقه را تشكيل مي دهند اما تك درختچه هايي نيز در ارتفاعات مياني منطقه به صورت پراكنده ديده مي شوند. از درختچه هاي مهم منطقه گونه هاي زالزالك، انجير، بنه، سماق، زرشك و بادام كوهي را مي توان نام برد. در شکل3-6 دو نمونه از درختچه ها به تصوير کشيده شده است.

الف) Amygdalus lycioides ب) Ficus carica subsp
شکل3-5- نمونه اي ازدرختچه هاي موجود در منطقه

ب) جنگل
بخش کوچکي از منطقه را جنگل تشکيل مي دهد که مربوط به جنگلهاي دست کاشت ميباشد که از آن جمله ميتوان به جنگل هاي دست کاشت “پارک جنگلي بام ملاير” و “پارک سيف الدوله” اشاره کرد. بام ملاير بعنوان بزرگترين طرح تفرجي-تفريحي و توريستي استان همدان و غرب کشور شناخته شده است. اين پارك در سال 1352 با هدف ايجاد فضاي سبز و تفرجگاه در منطقه اي به مساحت 89 هکتار احداث و براي جنگلکاري پارك از گونه هاي، اقاقياي معمولي(Robinia pseudacacia L.) ، زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill.)، عرعر(.Ailanthus glandulosa Desf) ، سرونقره اي(Cupressus arizonica Greene) وکاج تهران (Pinus eldarica Medw.) استفاده شده است [13]. پارک سيف الدوله هم يکي از قديمي‌ترين بوستان‌هاي غرب کشور “بوستان سيفيه ملاير” است که با مساحتي بالغ بر 10 هکتار در شمال شرقي اين شهر در دامنه کوه گرمه قرار دارد.
ج)مناطق مسکوني
مناطق مسکوني منطقه مورد مطالعه شامل شهر ملاير و تعدادي از روستاهاي اطراف ميباشد. از مهم ترين آباديهاي منطقه مورد مطالعه ميتوان به ازناو، سلطان آباد، قلعه جوزان، پيرخداوردي، چشمه قاضي، جوزان، مانيزان، جوراب، ازناوله، زنگنه سفلي و عليا، بابارئيس اشاره کرد.
3-2- مطالعه پهنه بندي خطر آتش سوزي با سنجش از دور
3-2-1- انتخاب منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه به نحوي انتخاب شد که دنبال کننده ي اهداف و فرضيات مورد مطالعه تحقيق حاضر گرديد. با توجه به هدف اصلي تحقيق که بررسي امکان تهيه نقشه نواحي داراي استعداد آتش سوزي و تهيه نقشه خطر آتش سوزي به منظور مديريت آتش زدن گون زارها با استفاده از داده هاي تصاوير سنجنده +ETM است، منطقه اي انتخاب شدکه پوشش غالب گون در پوشش مرتعي در منطقه مورد مطالعه بود. براي تهيه نقشه خطر آتش، حدود 70000 هکتار از اراضي شهرستان ملاير براي بررسي انتخاب شد.

3-2-2- ابزار و داده هاي مورد نياز براي مطالعه
در اين مطالعه داده هاي ماهواره ي Landsat-7، سنجندةETM+ اخذ شده به تاريخ 9/03/1385 معادل با 30 مي 2006 شامل 8 باند طيفي مورد استفاده قرار گرفت. اين تصوير مربوط به مسير82166 و رديف8336 ميباشد و قدرت تفکيک باندهاي 5-1 و 7 اين سنجنده 30 متر، باند 6 حرارتي برابر با 60 متر و باند 8 پانکروماتيک برابر با 15 متر ميباشد.دليل انتخاب تصوير فصل بهار، وجود پوشش گياهي سبز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام، اندازه شركت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عدم تقارن اطلاعات، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام