دانلود پایان نامه درمورد استان مازندران، جامعه آماری، عدالت سازمانی، عدالت رویه ای

دانلود پایان نامه ارشد

عبارت ديگر تحقيقات كاربردي به سمت كاربرد عملي دانش هدايت مي شود . نتايج اين نوع تحقيقات در تعليم و تربيت ، مثلاً در طراحي برنامه هاي درسي و كمك به اتخاذ تصميم هاي مربوط به نظام آموزشي به كار مي رود . به عنوان مثال كاربرد نظريه هاي مربوط به فرا شناخت در حل مساله را مي توان در زمره تحقيقات كاربردي قرار داد (همان منبع).
به عبارت دقيق تر ، تحقيق كاربردي تلاشي براي پاسخ دادن به يك معضل و مشكل عملي است كه در دنياي واقعي وجود دارد . نمونه اي از تحقيقات كاربردي در مديريت را مي توان بررسي دلايل فراگير نبودن روحيه كار گروهي بين كارگران صنعت خوردرو و ارائه راهكار هايي براي فراگير نمودن آن در بين كارگران دانست(همان منبع).
ج-تحقيق توسعه ای : فرآيندي است كه به منظور تدوين و تشخيص مناسب بودن يك فرآيند ، روش ها و برنامه ها، شناسايي نياز يا استعداد، پيدايش انديشه ها ، آفرينش ، طراحي ، توليد ، معرفي و انتشار يك محصول و فرآيند يا نظام فناوري تازه ،انجام مي شود (همان منبع).

3-1-5- براساس نحوه گردآوري داده ها (تحقيق توصيفي) :
تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم‌گيري باشد . تحقيق توصيفي، آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي كند و به شرايط ، روابط موجود ، عقايد متداول، فرآيندهاي جاري، آثار مشهود يا روند هاي در حال گسترش توجه دارد. تمركز آن دردرجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز كه به شرايط موجود مربوط مي شوند ، مورد بررسي قرار مي دهد.
بيشتر تحقيقات علوم رفتاري را مي توان در زمره تحقيق توصيفي به شمار آورد(همان منبع).
3-1-5-1- تقسيم بندي تحقيقات توصيفي :
تحقيق توصيفي را مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد :
• تحقيق پيمايشي.1
• تحقيق همبستگي.2
• اقدام پژوهشي.3
• بررسي موردي.4
• تحقيق پس- رويدادي5 (همان منبع).

1 . Survey research
2 . Correlational research
3. Action research
4 . Case study
5. Ex-post Facto research
پژوهشهاي توصيفي که داده ها را به گونه اي معنا دار ارائه مي کنند، در موارد زير سودمند هستند:
1- شناخت ويژگيهاي يک گروه در موقعيت مورد مطالعه
2- کمک به تفکر نظام گرا درباره يک وضعيت
3- ارائه ديدگاههايي مبني بر ضرورت بررسي و پژوهش بيشتر
4- کمک به اخذ تصميم هاي خاص. (دلاور، 124:1382 )
3-1-5-2- تقسيم بندي تحقیقات همبستگی :
همانطورکه اشاره شد يکي از انواع روشهاي تحقيق توصيفي ، تحقيق همبستگي است . تحقيقات همبستگي ، شامل کلية تحقيقاتي است که درآنها سعي مي‌شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي ،کشف و يا تعيين شود. هدف روش تحقيق همبستگي مطالعة حدود تغيير است. (دلاور، 199:1382 )
هدف تحقيق همبستگي عبارت است از درک الگوهاي پيچيدة رفتاري ، از طريق مطالعة همبستگي بين اين الگوها و متغيرهايي که فرض مي‌شود بين آنها رابطه وجود دارد. اين روش علي‌الخصوص درشرايطي مفيد است که هدف آن کشف رابطة متغيرهايي باشد که درمورد آنها تحقيقاتي انجام نشده است (دلاور، 203:1382 )
تحقيقات همبستگي برحسب هدف به سه دسته تقسيم مي‌شود :
• مطالعة همبستگي دو متغيري
• تحليل رگرسيون1
• تحليل ماتريس همبستگي يا کواريانس

1. Regression analysis
در مطالعات همبستگي دو متغيري ، هدف بررسي رابطة دو به دو متغيرهاي موجود در تحقيق است. در تحليل رگرسيون هدف پيش‌بيني تغييرات يک يا چند متغير وابسته (ملاک) با توجه به تغييرات متغيرهاي مستقل (پيش‌بين) است. در بعضي از بررسيها از مجموعه همبستگي‌هاي دو متغيري، متغيرهاي مورد بررسي در جدولي به نام ماتريس همبستگي يا کو واريانس استفاده مي‌شود.
از جمله تحقيقاتي که در آنها ماتريس همبستگي يا کوواريانس تحليل مي‌شود ، تحليل عاملي1 و مدل معادلات ساختاري2 است (دلاور،91:1382 )
باتوجه به اینکه پژوهش حاضر به توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص توجه دارد، می توان آن را در زمره تحقیقات کاربردی قرار داد. براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز می توان آن را در زمره تحقیقات توصیفی قرار داد. واز آنجا که دراین پژوهش، تحلیل رابطه متغیرها مد نظر است، روش تحقیق ،پيمايشي است.
لذا این تحقیق از حیث هدف ،کاربردي-از نظر نوع داده ،کمی و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات،توصيفي واز نظر روش پژوهش، پیمایشی مي باشد.
3-2- جامعه و نمونه آماري تحقیق :
3-2-1- جامعه آماری3:
تحقيق علمي با هدف شناخت يك پديده در يك جامعه آماري انجام مي شود به همين دليل موضوع تحقيق ممكن است متوجه صفات، ويژگي ها، كاركرد ها و متغير هاي آن باشد يا اينكه رابطه بين متغيرها صفات كنش و واكنش و عوامل تأثيرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد.

1.Factor analysis
2. Structural equation model
3. Statistical population
به عبارت ديگر جامعه آماري عبارت است از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص داراي يك يا چند صفت مشترك باشند.
آذر و مؤمني جامعه آماري را اينگونه تعريف نموده اند:« تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل داراي يك صفت مشخصه باشند » در ادامه در تعريف صفت مشخصه آورده اند: «صفت مشخصه صفتي است كه بين همه عناصر آماري مشترك بوده و متمايز كننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد. » (آذر ، 1389: 5 ).
جامعه آماري این پژوهش ،کلیه کارکنان پاوا فرماندهی انتظامی استان مازندران می باشد.براساس اطلاعات دریافت شده ازیگان مورد مطالعه ،تعدادآنها درفاصله زمانی انجام پژوهش 249نفر بوده است.
3-2-2- نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه1 :
برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران زیر با اطمینان 95% و دقت آزمون 05/0 استفاده شده است:
به منظور حداکثر شدن حجم نمونه، مقدار p، 5/0 در نظر گرفته شد. بنابراین با توجه به حجم 249 نفری جامعه، اندازه نمونه 152 نفر محاسبه شده است.
برای انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری ، از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای استفاده گردید. بدین ترتیب که ابتدا یگانهای پاوا درشهرستانهای استان مازندران به 19گروه طبقه بندی وسپس سهم هریک از طبقات درحجم نمونه آماری محاسبه گرديد.
جدول شماره( 3-1) نمونه آماری پژوهش را به تفکیک سهم هرشهرستان درحجم نمونه نشان میدهد.

1. Statistical Sample
جدول شماره 3-1: نمونه آماری به تفکیک سهم هرشهرستان درحجم نمونه (n)

ردیف
ادارات تابعه
تعداد کارکنان
سهم هریک ازادارات درنمونه آماری
ردیف
ادارات تابعه
تعدادکارکنان
سهم هریک ازادارات درنمونه آماری
1
ساری
148
90
11
قائم شهر
5
3
2
بابل
11
7
12
جویبار
5
3
3
آمل
7
4
13
نکاء
5
3
4
بابلسر
7
4
14
بهشهر
5
3
5
محمود آباد
7
4
15
سوادکوه
5
3
6
نور
6
4
16
فریدونکنار
5
3
7
نوشهر
6
4
17
گلوگاه
3
2
8
چالوس
6
4
18
میاندرود
3
2
9
تنکابن
6
4
19
عباس آباد
3
2
10
رامسر
5
3
20
جمع کل
249
152

3-3- روشهای گردآوري اطلاعات:
برای گردآوری داده ها واطلاعات موردنیاز بمنظور تجزیه وتحلیل ، از روش میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است. سایراطلاعات در زمینه ادبیات موضوع ، تعیین چارچوب وشاخص ها از مطالعات کتابخانه ای، مقالات وجستجو دراینترنت جمع آوری گردید.
3-4-توصیف ابزار گردآوري داده ها:
ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده و برای تدوین پرسشنامه مورد نیاز ، دو2 بخش تعریف شده است :
1- نامه همراه : در اين قسمت ، هدف از گردآوري داده‌ها به وسيلة پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در عرضة داده‌هاي مورد نياز ، بيان شده است . بدین منظور به ارزش داده‌هاي حاصل از پرسشنامه تأکيد گرديده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.
2- سوال‌های (گويه‌های ) پرسشنامه : اين بخش از پرسشنامه شامل 2 قسمت است :
الف) سوالات عمومي : در سوالات عمومي سعي شده است که اطلاعات کلي و جمعيت شناختي دررابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوري گردد. اين بخش از پرسشنامه شامل 6 سوال است که دررابطه با (جنسیت،سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات ، سابقه خدمت ودرجه ) مي باشد.
ب) سوالات تخصصي : اين بخش از پرسشنامه دارای 92 سوال می باشد .در طراحي اين قسمت سعي گرديده است که پرسشنامه تا حد ممکن کوتاه و به آساني قابل فهم باشد.
3-4-1-گویه های پرسشنامه عدالت سازماني1
براي سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه گرینبرگ(1990)استفاده گردیدکه درسه بعد و شامل20سوال است و درقالب مقیاس 5گزینه ای لیکرت2(کاملاموافقم- موافقم- نظری ندارم- مخالفم-کاملامخالفم) به شکل جدول(3-2) طراحی ومورداستفاده قرار گرفته است.

1.organizational justice questionnaire
2. Likert
جدول شماره 3-2: گویه های پرسشنامه عدالت سازماني

متغیر مورد مطالعه
تعداد سوالات (گویه)
شماره سوالات
عدالت توزیعی
5
5-1
عدالت رویه ای
6
11-6
عدالت مراوده ای
9
20-12

شکل کلي
کاملا موافق
موافق
نظری ندارم
مخالف
کاملا مخالف
امتياز بندي
5
4
3
2
1

3-4-2-گویه های پرسشنامه خشنودی شغلی1:
برای بررسی وسنجش خشنودی شغلی ازپرسشنامه (شاخص توصیف شغلJDI) اسمیت،کندال وهیولین (1969) استفاده گردید که درپنج بعد و شامل 72سوال است و در ایران توسط دکترشکرکن (1369) ترجمه واعتباریابی شدودرقالب مقیاس 3گزینه ای لیکرت(بلی-نمی دانم- خیر) به شکل جدول(3-3) طراحی ومورداستفاده قرار گرفته است.

1. Job satisfaction questionnaire
جدول شماره 3-3: گویه های پرسشنامه خشنودی شغلی
متغیر مورد مطالعه
تعداد سوالات (گویه)
شماره سوالات
ماهیت کار
18
18-1
حقوق ومزایا
9
27-19
نظارت وسرپرست
18
45-28
ترفیع وارتقاء
9
54-46
همکاران
18
72-55

شکل کلي
بلی
نمی دانم
خیر

امتياز بندي
3
2
1

پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود.
3-5- روايي و پايايي پرسشنامه تحقیق :
3-5-1-تعيين اعتبار (روايي1) پرسشنامه :
مفهوم اعتبار به اين پرسش پاسخ مي‌دهدکه ابزار اندازه‌گيري تا چه حد، خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد .
بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت.دراین تحقیق
1.Validity
برای تعیین روائی ابزار جمع آوری اطلاعات، ازروائی نمادی یاصوری استفاده گردیدکه بابهره گیری ازنظرات وپیشنهادهای اساتید وکارشناسان امر مورد تایید واقع شد.
3-5-2-تعيين پايايي1 (قابليت اعتماد) پرسشنامه :
قابليت اعتماد يا پايايي يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه‌گيري است . مفهوم ياد شده به اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد.
دامنة ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گيري ويژگي‌هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگيهاي متغير و موقتي آن را مي‌سنجد . براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري شيوه‌ هاي مختلفي به کار برده مي‌شود. از آن جمله مي‌توان به :
• اجراي دوباره آزمودن (روش بازآزمايي)
• روش موازي (همتا)
• روش تصنيف (دو نيمة کردن)
• روش کودر- ريچارد سون
• روش آلفای کرونباخ2 اشاره نمود.
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ1 استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه ،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عدالت سازمانی، روش تحقیق، امنیت عمومی، روش تحقیق علمی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سابقه خدمت، توزیع فراوانی، عدالت سازمانی، کارشناسی ارشد