دانلود پایان نامه درمورد استان مازندران، ماهواره لندست، سنجش از دور

دانلود پایان نامه ارشد

40% کاهش يافته است. همچنين نتايج نشان داد تغييرات کلي 39% بود [102].
البرتسون78 و همكاران (2010) به بررسي اثر تغيير اقليم در تعداد آتش سوزي‌هاي غير ارادي در منطقه‌اي در شمال انگليس پرداختند آن‌ها پيش بيني آتش سوزي بر اساس وقوع آتش سوزي‌هاي گذشته و آب و هوا را با استفاده از مدل Probit در مورد حوادث آتش سوزي 27 سال گذشته انجام داده و الگوي آتش سوزي‌هاي پيشين را بدست آوردند. پيش بيني‌هاي ايشان يك افزايش كلي را در وقوع آتش سوزي‌هاي تابستانه نشان مي‌دهند، احتمال آتش سوزي‌هاي بهاره هم با شرايط مرطوب‌تر زمستان كاهش يافت. آنها نهايتاً به اين نتيجه رسيدند كه خطر آتش سوزي‌هاي تابستانه احتمالاً از سال 2070 افزايش خواهد يافت. اين محققين به اين نتيجه رسيدند كه از جمله عوامل تشديد كننده ريسك آتش سوزي‌هاي كنترل نشده، گرمايش جهاني است كه با افزايش خشك شدن پوشش گياهي و افزايش وزش باد، سبب گسترش آتش شود آن ها گزارش نمودند كه در بيشتر موارد، تغييرات آب و هوا مي‌تواند سبب افزايش چشم‌گير سطح آتش گرفته در كاليفرنيا شود و همچنين شمار آتش سوزي‌هاي مصيبت بار و تلفات آنها را به پيش از دو برابر افزايش مي‌دهد. استفاده از روش‌هاي دقيق و نوين پيش بيني و مدلسازي مكاني خطر آتش سوزي و تعيين ميزان احتمال وقوع آن يكي از تأثيرگذارترين عناصر استراتژي موثر مديريت آتش جنگل است [63].
هلند79 و همکاران (2010) در مطالعه خود به مطالعه ي تغييرات کاربري اراضي و کاربري منطقه حوزه بارا در تالاب ساحلي در مکزيک در بين سال هاي 1985-2000 با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست و سنجندهETM+ و TM پرداختند. پردازش هاي مربوط به تصوير در اين مطالعه با استفاده از نرم افزار Idrisi32 براي آناليزتصاوير استفاده شد و در نهايت 7 کلاس براي منطقه تعريف گرديد که شامل: تالاب، زمين هاي کشاورزي، مناطق شهري و توريستي، آب، جنگل هاي خشک گرمسيري، جنگل هاي مانگرو و خاک لخت مي باشد. براي تعيين صحت نقشه ها از ماتريس خطا استفاد کردند به اين طريق که در روي زمين به صورت نمونه برداري تصادفي طبقه بندي شده و 100 نقطه با استفاده از GPS طول و عرض جغرافيايي، کاربري و پوشش ياد داشت برداري کرده بودند. صحت کلي را 84% و ضريب کاپا 76/0 گزارش شده است. براساس نتايج گزارش شده مناطق شهري و توريستي با 43% تغييرات بيشترين افزايش را نشان ميدهند.که اين افزايش مربوط به کاهش جنگل هاي خشک گرمسيري و زمين هاي لخت مي باشد. افزايش امکانات توريستي در حاشيه تالاب مانند هتل هاي بزرگ باعث کم شدن و تکه تکه شدن زمين هاي اطراف تالاب و حاشيه آن شده است [77].
کلدپ و کامالش80 (2011) در مطالعه ي خود جهت تشخيص تغييرات کاربري زمين در بين سالهاي 2000-2009 با استفاده از تصاويرETM+، TM، MSS، LISSIII و SRTM پرداخت. نتايج نشان داد که نواحي جنگلي 75/3% کاهش و رود خانه هاي فصلي 5/9% کاهش را نشان مي دهد قابل توجه ترين تغيير مربوط به مناطق شهري است که 4/112% رشد را در يک دوره 10 ساله نشان مي دهد [84].
مالپاتو و ردي81(2013) تصاوير ماهواره اي را با استفاده از نقشه هاي 1:50000 دولت هند ژئورفرنس کردند. در اين مطالعه برداشت زميني به اين صورت بوده است که در هر کاربري با استفاده از مکانياب جغرافيايي طول و عرض نقطه نمونه رو ي زمين را ياد داشت برداري کردند. براي افزايش وضوح تصوير و طبقه بندي بهتر قبل از طبقه بندي در نرم افزار ERDAS Imagine 8.7 تصحيح هيستوگرام انجام دادند. براي طبقه بندي تصاوير از نمونه هاي تعليمي و الگوريتم حداکثر احتمال استفاده کردند. درنهايت نقشه خروجي در تصوير سال،1976 به 6 کلاس مناطق مسکوني و صنعتي، کشاورزي، کشت و زرع،آب، جنگل هاي انبوه و ديگر کاربري هاي اراضي را نشان داده و نقشه توليدي در سال 2003 کاربري ها را در 8 کلاس مناطق مسکوني و صنعتي، کشاورزي، کشت و زرع،آب، جنگل هاي انبوه، جنگل هاي تنک و معدن طبقه بندي کرد. در نهايت نتايج تغييرات از سال 1976 -2003 توسعه شهري و کاهش در ميزان زمين هاي کشاورزي، جنگل هاي انبوه و منابع آب اشاره کرد. اين مطالعه همچنين به ادغام و يکپارچه سازي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي براي مديريت و برنامه ريزي شهري تاکيد ميکند [91].

2-10-2 تحقيقات انجام شده در داخل کشور
ارزاني (1376) به مطالعه اي با عنوان کاربرد اطلاعات رقومي ماهواره اي لندستTM در تخمين پوششگياهي در استراليا در دو شرايط ترسالي و خشک سالي براي تخمين پوشش پرداخت ايشان از 18 شاخص پوشش گياهي در سه منطقه مختلف استفاده کرد و نشان دادند که NDVI در دوره خشكي دقت كمتري نسبت به ساير شاخص هاي مورد مطالعه دارد و در شرايط خوب با بارندگي مناسب داراي دقت بالاتر از ساير شاخص ها ميباشد. همچنين بيان مي دارند در منطقه اي كه گندميان چندساله بخش اصلي پوشش را تشكيل ميدهند، شاخص هايي كه از تركيب باند 4 و 3 ايجاد شده اند همبستگي معني داري با ميزان پوشش گياهي و توليد علفي ها دارند. منطقهاي كه پوشش غالب آن را خانواده اسفناجيان تشكيل داده اند و در دوره خشكي پوشش كمتر از5 درصد ميباشد، شاخص هايNDVI ، NIRو MINT همبستگي قوي تري را با مؤلفه هاي پوشش و توليد نشان داده اند. منطقه اي كه پوشش غالب آن شامل گونهAtriplex vesicaria ميباشد، همبستگي بيشتري بين NIR ، NDVIو PD312 با بيوماس و توليد گندميان وجود دارد. علاوه بر اين تحقيق گزارش ميدهد كه باند TM5 وTM7 به تنهايي به ترتيب قادر به برآورد توليد و درصد تاج پوشش باشند [4].
واحدي (1379) با استفاده از داده هاي رقومي سنجنده TM در شهرستان سميرم به بررسي امکان تخمين درصد پوشش گياهي پرداخت. آنها اقدام به جمع آوري داده هاي صحرايي پوشش گياهي و نمونه هاي خاک با روش نمونه برداري طبقه بندي تصادفي در 60 نقطه کردند و سپس از طريق رگرسيون خطي يک متغييره و چند متغييره همبستگي و روابط بين درصد پوشش گياهي، خصوصيات فيزيکي و شميايي خاک، درصد سنگ و سنگريزه، درصد خاک لخت با باندهاي هفتگانه و 11 شاخص گياهي مورد بررسي قرار داد. نتايج به دست آمده نشان داد که شاخص هاي گياهي مورد استفاده با درصد پوشش گياهي رابطه معني داري ندارند. اما آناليز براساس باندهاي TM اصلي نشان داد که درصد پوشش گياهي منطقه رابطه معني داري با باندهاي TM3 و4 TM دارد،يعني با استفاده از باندهاي فوق امکان تخمين درصد پوشش گياهي در منطقه وجود دارد [53].
گودرزي و همکاران (1385) در مطالعه اي با عنوان استفاده از اطلاعات رقومي لندست TM در تهيه نقشه پوشش گياهي و طبقه بندي وضعيت مرتع در حوزه آبخيز نمرود انجام دادند. ايشان اظهار ميدارند تحقيق حاضر با انگيزه يافتن روشي سريع و دقيق براي طبقه بندي اراضي مرتعي و شناخت انواع پوشش زمين با استفاده از تصاوير ماهواره لندست در حوضه آبخيز نمرود انجام شد. تصاوير به کار رفته با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي 1:50000 و نقاط کنترلي زمين مرجع شدند، با استفاده از تکنيک هاي آشکار سازي مثل ترکيب رنگ کاذب، تجزيه و تحليل مؤلفه هاي اصلي و تجزيه و تحليل تصاوير با شاخص پوشش گياهي و طبقه بندي نظارت شده، انواع کاربري اراضي شامل اراضي کشاورزي آبي، اراضي ديم، مناطق صخره اي و انواع طبقات مرتع به خوب، متوسط و فقير، با دقت 5/89 درصد تفکيک کردند [43].
فرجي (1386)، به بررسي روند تغييرات کاربري اراضي و برآورد پتانسيل توليد علوفه در ديمزارهاي کم بازده و رها شده با استفاده از اطلاعات ماهواره در حوزه آبخيز طالقان پرداخت. وي از روشهاي جديد شي گرا و داده کمکي و Tasseled Cap در کلاسه بندي تصاوير ماهواره استفاده کرد و اقدام به تهيه نقشه کاربري اراضي و بررسي روند تغييرات در طي يک دوره 15 ساله کرد [39].
حسيني و همکاران (1386) در مراتع ييلاقي منطقه چمستان استان مازندران تخمين پوشش و تهيه نقشه درصد پوشش مراتع با استفاده از پردازش تصاوير سنجنده يETM+ مورد بررسي قرار داده است. ايشان براي جمع آوري داده هاي زميني از روش تصادفي طبقه بندي شده استفاده نموده است روش نمونه برداري به اين صورت بود که در هر واحد نمونه برداري تعداد 10 پلات بر روي محيط دايره اي به شعاع 20 متر مستقر و درصد پوشش گياهي براي آن واحد در نظر گرفت. پس از انجام تصحيح هندسي پردازش تصوير از جهت تکنيک هاي مختلفي مانند شاخص هاي گياهي، ادغام داده ها، نسبت گيري طيفي و تجزيه مؤلفه اصلي جهت تخمين پوشش گياهي و تهيه نقشه درصد پوشش گياهي بکار گرفته شده اند. بدين ترتيب كه بين داده هاي درصد پوشش گياهي واحدهاي مختلف نمونه برداري كه از مراتع مورد مطالعه جمع آوري شده بود با ارزشهاي پيكسلهاي نظير كه از روي تصاوير استخراج شده بود رگرسيون گام به گام اعمال شده و مدل برآورد پوشش در كل منطقه تعيين شد. سپس اين مدل بر روي تصاوير اعمال شد كه نتيجه آن نقشه اي است كه بيانگر درصد پوشش گياهي در كل منطقه است. اين نقشه با استفاده از تكنيك گروه بندي مجدد طبقه بندي شد و نقشه طبقات درصد پوشش براي منطقه توليد شد. صحت اين نقشه با استفاده از نقشه واقعيت زميني برآورد گرديد [12].
فيضي زاده و حاجي ميررحيمي(1387) در طي مطالعه اي با عنوان کاربرد تصاوير ماهوارهاي با استفاده از سنجش ازدور در حاشيه شرقي درياچه اروميه براي به دست آوردن نقشه کاربري راضي با استفاده از تصاوير ماهوارهاي SPOT5 با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده به اين نتايج دست يافت:وي پس از اعمال تصحيحات هندسي و اتمسفري بر روي تصاوير در مرحله پيش پردازش با تعيين ترکيبي از سطوح 1،2،3 سيستم طبقه بندي ميشيگان براي نقشه کاربري ارضي فنون پردازش تصوير اعمال شده و نقشه کاربري اراضي منطقه با دقت کلي 87 درصد تهيه شد. ايشان به اين نتايج رسيدندکه: تصاوير ماهواره اي از قابليت بي نظيري در تهيه نقشه کاربري اراضي دارند و همچنين بيان داشتد که تصاوير SPOT5 با قدرت تفکيک مکاني 10 متر براي استخراج نقشه کاربري اراضي توانايي لازم را دارند اما در مقياس هاي محلي براي توليد نقشه با جزئيات بالا توانايي محدودي دارند [41].
عبدي و همکاران(1388) به منظور استفاده از شاخص هاي گياهي براي طبقه بندي تراکم پوشش جنگل هاي زاگرس با استفاده از داده هاي سنجنده ETM+ تحقيقي بر روي جنگلهاي حوزه آبخيز خرم آباد انجام دادند. نقشه هاي واقعيت زميني منطقه شامل نقشه تراکم پوشش جنگل در چهار طبقه با استفاده از برداشت هاي زميني، عکس هاي هوايي و نقشه هاي رقومي توپوگرافي منطقه حاصل آمد. تصاوير سنجنده ETM+ با استفاده از نقاط کنترل زميني و نقشه Deam منطقه مورد تصحيح هندسي قرار گرفتند. سپس به منظور بررسي تراکم پوشش جنگلي منطقه شاخص هاي گياهي مختلف استفاده شد که نتيجه به دست آمده نشان داد که شاخص هاي گياهي NDVI و MSAVI داراي صحت و همبستگي بالاتري نسبت به بقيه شاخص ها با دادههاي زميني دارند [33].
راهداري و ملکي نجف آبادي (1389) جهت نقشه درصد تاج پوشش گياهي پناهگاه حيات وحش موته با استفاده ازتصاوير ماهوارهاي به اين منظور از داد هاي رقومي تصوير سنجنده LISS3 شاخصهاي گياهي MSAVI،TSAVI1 ،SAVI و NDVIاستخراج کردند. به منظور بررسي همبستگي بين درصد تاج پوشش گياهي و داده هاي ماهواره، داده هاي 290 پلات با پراکنش مناسب در منطقه برداشت شد و با استفاده از داده هاي موجود و شاخص هاي گياهي تهيه شده با اعمال رگرسيون ساده خطي درصد تاج پوشش گياهي تخمين زده شد . ميزان همبستگي بين شاخص هاي گياهي و داده هاي ميداني محاسبه کردند و براي هر شاخص، مدل پوشش گياهي بدست آمد. با توجه به نتايج بدست آمده در اين مطالعه شاخص گياهي SAVI با ضريب همبستگي 78/0 داراي بيشترين همبستگي با تاج پوشش گياهي بود و جهت تهيه نقشه درصد پوشش گياهي انتخاب گرديد با استفاده از مدل تهيه شده نقشه درصد تاج پوشش گياه ي در چهار طبقه تهيه شد [17].
زرينه و همکاران (1390) طي مطالعه اي به منظور تخمين پوشش مراتع منطقه ي تنگ صياد در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از داده هاي ماهواره IRS-P6 LISS-III با استفاده از 30 واحد نمونه برداري در منطقه به صورت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد صاحبان سهام، بازار سهام، حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام، اندازه شركت