دانلود پایان نامه درمورد استان تهران، محله حصار، شناخت علم، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان………………………………………………………….240
جدول 9-4: فراواني تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و
شعبه‌هاي آن‌ها برحسب دارار بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان…………………………………………………………241
جدول 10-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه
‌هاي آن‌ها برحسب دارا بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان…………………………………………………………………….242
جدول 11-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد غيردولتي
و شعبه‌هاي آن بر حسب وضعيت مكان سازمان و استان………………………………………………………………………………….243
جدول 12-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد برحسب
بالاترين مرجع تصميم‌گيري و استان…………………………………………………………………………………………………………………..244
جدول 13-4 : سازمان هاي مردم نهاد NGO) ) و سازمان هاي ايمان محور ( FBO ) در محله هاي منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………246
جدول 14-4: تعداد فرزندان تحت پوشش خيريه بهنام دهش پور……………………………………………………………………..250
جدول 15-4: گزارش واحد تحقيق و بررسي صورت گرفته در مؤسسه هماي رحمت ” طي سال1389 ” …..253
جدول 16-4 : کارهاي عمراني گروه بانوان نيکوکار در آسايشگاه خيريه کهريزک……………………………………………258
جدول جدول1-5 : جنسيت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..270
جدول2-5 : سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………….271
جدول3-5 : ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..272
جدول4-5 : وضعيت تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………….273
جدول5-5 : پاسخ ‌هاي مربوط به سوال 1…………………………………………………………………………………………………………..274
جدول6-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 2……………………………………………………………………………………………………………275
جدول7-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 3………………………………………………………………………………………………………….276
ج جدول8-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 4……………………………………………………………………………………………………..277
جدول9-5 :آزمون فرض اول ………………………………………………………………………………………………………………………….278
جدول10-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 7……………………………………………………………………………………………………….279
جدول11-5 : آزمون فرض اول …………………………………………………………………………………………………………………………280
جدول12-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال9 ……………………………………………………………………………………………………….281
جدول13-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 10…………………………………………………………………………………………………….282
جدول14-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 11………………………………………………………………………………………………….283
جدول15-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال12………………………………………………………………………………………………………284
جدول16-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 13………………………………………………………………………………………………………………………..285

فهرست نمودار ها

نمودار 1-1: مدل ‌H.Leavitt (هويت سازماني با همه اركان آن) ………23
نمودار 2-1: مؤلفه‌هاي پنجگانه سازمان‌هاي مردم نهاد 25
نمودار 3-1: ورودي‌ها و خروجي‌هاي سيستم مديريت شهري 40
نمودار 4-1: اجزاي تشكيل‌دهنده تعريف واحد برنامه‌ريزي محله 45
نمودار 1-2: اجراي توسعه با مؤلفه پايداري 107
نمودار 2-2: توسعه پايدار و مؤلفه‌هاي 3 گانه آن به همراه ا جراي مرتبط با آن 115
نمودار 3-2: چارچوب شاخص‌هاي توسعه پايدار شهري (تفكيك شاخص‌هاي كاربردي در شهر) 116
نمودار 4-2: نظريه توسعه پايدار در مقياس محلي ..122
نمودار1-5 : جنسيت پاسخ دهندگان دهندگان …………………………………………………………………………………270
نمودار2-5 : سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………271
نمودار3-5 : ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………272
نمودار4-5 : وضعيت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..273
نمودار 5-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 1…………………………………………………………………………………………………………………………274
نمودار6-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال2…………………………………………………………………………………………………………275
نمودار7-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 3………………………………………………………………………………………………………..276
نمودار8-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 4……………………………………………………………………………………………………….277
نمودار 10-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 7……………………………………………………………………………………………………279
نمودار12-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 9………………………………………………………………………………………………………281
نمودار13-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال10……………………………………………………………………………………………………282
نمودار14-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 11………………………………………………………………………………………………….283
نمودار 15-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال12 ………………………………………………………………………………………………….284
نمودار 16-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 13……………………………………………………………………………………..285
نمودار 17-5 : پاسخ هاي مربوط به سوال 14……………………………………………………………………………………286
نمودار 18-5 : پاسخ هاي مربوط به سوال 15 …………………………………………………………………………………..286
نمودار 19-5: پاسخ هاي مربوط به سوال 16 ……………………………………………………………………………………287

فهرست نقشه ها
نقشة شماره 1-3: محدودة شهر تهران 127
نقشه شماره 2-3: وضعيت توپوگرافي شهر تهران 128
نقشه شماره 3-3: پراكندگي فعال‌ترين گسل‌هاي استان تهران و شهر تهران 129
نقشه شماره 4-3: سازمان فضايي و كالبد شهر تهران 131
نقشه شماره 5-3: نقشه موقعيت منطقه 1 شهر تهران 133
نقشه شماره 6-3: نقشه نواحي 10 گانه منطقه 1 شهر تهران 133
نقشه شماره 7-3: نقشه كاربري اراضي منطقه 1 شهر تهران 135
نقشه شماره 8-3: نقشه محله دركه 141
نقشه شماره 9-3: نقشه محله زعفرانيه 145
نقشه شماره 10-3: نقشه محله دربند 149
نقشه شماره 11-3: توزيع فضاي بازار در محله تجريش 157
نقشه شماره 12-3: توزيع فضاي اماكن مذهبي در محله تجريش 158
نقشه شماره 13-3: نقشه محله دارآباد 160
نقشه شماره 14-3: نقشه محله سوهانك 166
نقشه شماره 15-3: نقشه محله اراج 175
نقشه شماره 16-3: نقشه محله ازگل (كاربري اراضي) 182
نقشه شماره 17-3: نقشه محله گلابدره 190
نقشه شماره 18-3: نقشه محله نياوران (كاربري اراضي) 197
نقشه شماره 19-3: نقشه محله باغ فردوس 205
نقشه شماره 20-3: نقشه محله حصار بوعلي 210

1-1 بيان مسئله :
بي شک رشد و توسعه شهرنشيني و افزايش بي سابقه جمعيت شهري در دهه هاي اخير تأثيرات مهمي در شكل گيري وكاركردهاي سازمان هاي ايمان محور( سام ) مانند همه تشکل ها و موسسات فرهنگي و اجتماعي که در امور اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي شهرها، بوي‍‍ژه مديريت و توسعه پايدار آنها نقش هايي ايفا مي کنند، بطوري كه اين روند، لزوم توجه و شناخت علمي اثرات توسعه اي اين سازمان ها را دو چندان نموده است، براي مثال، نقش سازمان هاي ايمان محور درتوسعه اجتماعي- اقتصادي اجتماعات کوچک محلي درکانادا، استراليا، مصر ،آمريکا
سازمان هاي ايمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه يا پروژه اي اطلاق مي شود که خدمات انساني را به وسيله عامل ايمان تنيده شده با خدمات ارائه مي دهد.عامل ايمان، بخش جدايي ناپذيرسازمان است که از طريق رهبران، نيروي کار و داوطلبان آن ابراز مي گردد و به خدمات آن ها گره خورده است ( رهبر ،احسان؛ 1391: صص 90-87).سازمان هاي ايمان محور در محله هايي شکل پيدا مي کنند که در آنها فعاليت ها و امور مختلف زندگي روزمره انساني، از مذهب و اعتقادات ديني متأثر مي شوند. دسته اول سازمان هايي هستند که اساس تشکيل آنها بر اساس ايمان است مثل کليسا ها، مسجدها و ديگر مکان هايي که خدا را عبادت مي کنند. دسته دوم سازمان هايي هستند که اساس تشکيل آنها ايمان نيست و هدف آنها کسب سود هم نيست، اما به سازمان هاي ايماني وابسته اند مثل بنياد ها و مؤسسه هاي خيريه و انجمن هاي حمايت از بانوان بي سرپرست. از يک طرف سازمان هاي ايمان محور به مفهوم عام خود، همواره زمينه ساز و تقويت كننده هويت،خاطره

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کودکان مبتلا، محله حصار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قرن نوزدهم، فرم و عملکرد، دوران باستان