دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، مدیریت ریسک، ریسک مالی

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت ها به چه میزانی با استفاده از مشتقات مالی پوشش ریسک را انجام می دهند” انجام دادند . آن ها در این تحقیق میزان نوسان های ریسک را در 234 شرکت غیر مالی بزرگ که از مشتقات مالی استفاده می کردند بررسی نمودند . آن ها با استفاده از پایگاه داده ای کامپستیت ، اطلاعات سالانه 1000 شرکت را که دارای بیشترین ارزش بازار بودند طی سال های 1995 تا 1997 تهیه نمودند . به منظور تخمین میزان پوشش ریسک نیز سه فرض را که نشان دهنده اهمیت مشتقات مالی بود در نظر گرفتند که عبارتند از :
فرض نمودند که تمامی شرکت هایی که از مشتقات برای پوشش ریسک استفاده نموده اند ، ریسک آن ها سیر نزولی می یابد .
حساسیت هر یک از مشتقات مالی شرکت ها را نسبت به نرخ بهره ، نرخ ارز و قیمت کالا برآورد نمایند .
فرض نمودند که اثرات نرخ بهره و نرخ ارز و قیمت کالا بر جریان های نقدی و ارزش شرکت ها اثر مثبت دارد .
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که تعداد کمی از شرکت های غیر مالی که از مشتقات مالی استفاده کرده اند در معرض ریسک قرار گرفته اند و بخش زیادی از ریسک آن ها پوشش داده شده و منجر به افزایش عملکرد و ارزش شرکت ها گشته است (Guay,2003,pp 423-461) .
لوکمن167(2004) تحقیقی را تحت عنوان “آیا پوشش ریسک ، ارزش شرکت را افزایش می دهد” انجام داد . وی مطالعاتی را بر روی 125 شرکت اکتشافی و تولیدی ، طی دو بازه زمانی 1992 تا 1994 و 1999 تا 2000 انجام داد . نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که هیچ رابطه ای بین استفاده از مشتقات و ارزش شرکت ها وجود ندارد و از میان شرکت های اکتشافی و تولیدی با فعالیت های مشابه ، ریسک نرخ کالا، ریسک اصلی آن ها بوده و پوشش ریسک همراه با کاهش ارزش شرکت ها بوده است ، اما برای شرکت هایی با فعالیت های متنوع ، ریسک نرخ کالا ، ریسک ثانویه بوده و پوشش ریسک منجر به افزایش ارزش شرکت ها می گردد و ارزش بیشتری برای شرکت ها به همراه خواهد داشت (Lookman,2004,pp 1-57) .
بویر168 وهمکاران (2005) تحقیقی را تحت عنوان “ارزش واقعی و مدیریت ریسک مالی” انجام دادند . آن ها دریافتند که نقش مدیریت ریسک مالی در تسهیل هماهنگی بین مدیریت ریسک واقعی و مدیریت تولید و عملیات در هنگامی که فعالیت های مدیریت دارایی واقعی غیرمتمرکز است ، بسیار با اهمیت است . اگرچه مدیریت ریسک مالی هیچ نوع ارزشی در بازارهای مالی ایجاد نمی کند اما قادر است با بهبود انعطاف پذیری شرکت ها به طور غیرمستقیم در ارزش گذاری یک شرکت مشارکت نماید . از نظر آن ها این یک نقش مهم برای مدیریت ریسک مالی است که حتی در صورت عدم وجود هزینه های درماندگی مالی ، ورشکستگی و مالیات نیز بروز می نماید و در دسترس بودن کوچکترین اطلاعات از شرکت ها می تواند منجر به تخمین مرز ریسک-پاداش (مرزی که به اصطلاح نشان دهنده ریسک و جریان نقدی مورد انتظار است ) گردد . نتایج تحقیق آنان نشان داد ، بین فعالیت های مدیریت تولیدوعملیات شرکت ها و مدیریت ریسک واقعی شرکت ها ، عدم هماهنگی وجود دارد و مدیریت ریسک مالی می تواند با کاهش عدم هماهنگی منجر به ایجاد ارزش گردد (Marcel Boyer et al, 2005,p 13).
جین و جوریون169(2006) تحقیقی را تحت عنوان “ارزش شرکت و پوشش ریسک” انجام دادند . هدف آن ها از این تحقیق بررسی اثر پوشش ریسک در شرکت های تولیدکننده ی نفت و گاز ایالات متحده بر ارزش شرکت ها بود . به این منظور ، فعالیت های مربوط به پوشش ریسک 119 شرکت را طی سال 1998 تا 2001 بررسی نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که پوشش ریسک ، حساسیت قیمت سهام شرکت ها را نسبت به قیمت نفت و گاز کاهش می دهد و به نظر می رسد که در این صنایع ، پوشش ریسک اثر چندانی بر ارزش بازار شرکت ها ندارد (Jin&Jorion,2006,893-916) .
بارترام و همکاران170(2006) تحقیقی را تحت عنوان “اثرات مشتقات مالی بر ریسک و ارزش شرکت” انجام دادند . آن ها 6888 شرکت غیرمالی از 47 کشور جهان را انتخاب نمودند تا اثر استفاده از مشتقات مالی را بر میزان ریسک و ارزش شرکت های آن ها ، بررسی نمایند . بازه زمانی تحقیق بین سال های 2000 تا 2001 بوده است . در واقع کشورهای منتخب در این تحقیق ، 99 درصد بازار جهانی سرمایه را طی بازه زمانی فوق در اختیار داشته و 76.8 درصد از شرکت های فعال در این کشورها ، شرکت های غیرمالی بوده اند . نتایج تحلیل آماری داده ها نشان داد که 60.5 درصد از شرکت های نمونه ، حداقل از یک نوع از مشتقات مالی برای پوشش ریسک استفاده و در میان انواع مشتقات ، شدت پوشش ریسک قراردادهای آتی بیشتر از سایر مشتقات بوده است و همچنین استفاده از مشتقات ، ریسک کل و ریسک سیستماتیک شرکت ها را کاهش می دهد و اثر استفاده از مشتقات بر روی ارزش شرکت ها ، مثبت اما ناچیز و ضعیف بوده است و بیشترین حساسیت مدیران شرکت ها مربوط به مسائل درون شرکتی و عدم فعالیت و حذف شرکت های بی ثبات از بازار سرمایه بوده است (Bartram et al.,2006,pp 1-48) .
آرتز و همکاران171(2007) در تحقیقی به تشریح این نظریه پرداختند که که مدیریت ریسک شرکت می تواند ارزش سهام و صاحبان سهام را افزایش دهد . بر اساس یافته های آن ها ، زمانی که نواقصی در بازارهای سرمایه وجود دارد ، پوشش ریسک قادر است ، ارزش سهام را از طریق تأثیرگذاری بر هزینه های نمایندگی ، تأمین مالی خارجی ، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ورشکستگی و مالیات ، افزایش دهد . پوشش ریسک می تواند سرمایه گذاری ناکافی و مشکل تبدیل دارایی ها را با کاهش نوسانات جریان های نقدی ، کاهش دهد . نوسانات پایین در جریان های نقدی نیز منجر به کاهش هزینه های ورشکستگی می گردد . علاوه بر این ، پوشش ریسک ، دسترسی به منابع داخلی را با نیاز صندوق های سرمایه گذاری مطابقت داده و به شرکت ها برای اجتناب از تأمین مالی خارجی پرهزینه ، کمک می نماید . بنابراین در صورت عدم کارایی بازار سرمایه ، مدیریت ریسک شرکت تمایل دارد ، ارزش شرکت و حقوق صاحبان سهام را با کاهش هزینه ها (هزینه نمایندگی ، تأمین مالی خارجی ، بحران مالی ، مالیات ) ، افزایش دهد(Aretz et al ,2007 ,pp 434-449) .
کاپیتسیناس172(2008) تحقیقی را تحت عنوان “اثر استفاده از مشتقات بر روی ارزش شرکت ها” انجام داد . نمونه های این تحقیق شامل 81 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار آتن و بازه زمانی انجام تحقیق بین سال های 2004 تا 2006 بود . نتایج تحقیق نشان داد ، ارتباط معناداری بین پوشش ریسک از طریق ابزار مشتقه و ارزش شرکت هایی که در معرض بحران های مالی قرار دارند ، وجود دارد (Kapitsinas,2008,p16) .
وانگ و همکاران173 (2009) تحقیقی را تحت عنوان ” مدیریت ریسک مالی و ارزش شرکت ها” انجام دادند . آن ها شرکت ها را بر اساس نقدینگی و میزان ریسک به ترکیب های مختلفی تقسیم بندی نمودند . نمونه های تحقیق آن ها کلیه شرکت های صنایع غیر فلزی ثبت شده در بورس های شانگهای و شنزن ، شامل 217 شرکت و بازه ی زمانی تحقیق آن ها از سال 2002 تا 2008 بوده است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل اثرات ثابت استفاده نمودند و برای اجتناب از ایجاد یک مدل پیچیده در تجزیه و تحلیل ، 5 فرض را در نظر گرفته که عبارتند از:
فرض نمودند که شرکت ها با یک بازار سرمایه کامل مواجه هستند .
در فرآیند تصمیم گیری ، سرمایه گذار تنها به جریان نقدی مورد انتظار و میزان ریسک اهمیت دهد و جریان نقدی بالاتر و ریسک کمتر را ترجیح دهد .
عامل ریسک مستقلی به نام ریسک مرکب را در نظر گرفته تا تجزیه و تحلیل بر روی یک فضای دو بعدی صورت گیرد .
فرض نمودند که هدف مدیریت تولید و عملیات تنها بر اساس افزایش جریان نقدی باشد .
فرض نمودند که مدیریت ریسک مالی به طور مستقیم قادر به ایجاد ارزش برای شرکت ها نیست .
آن ها در تحقیق خود استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه را به عنوان متغیر جایگزینی رفتار مدیریت ریسک مالی معرفی نمودند و براساس آن فرضیه های تحقیق را به صورت زیر ارائه کردند؛
استفاده از ابزار مشتقه با ارزش شرکت ها رابطه مثبت دارد .
انعطاف پذیری سرمایه شرکت در استفاده از ابزار مشتقه با ارزش شرکت رابطه منفی دارد .
هزینه درماندگی مالی در استفاده از ابزار مشتقه با ارزش شرکت رابطه مثبت دارد .
نتایج تحقیق آن ها نشان داد که ارتباط مثبتی بین استفاده از مشتقات مالی و ارزش شرکت ها وجود دارد و شرکت هایی با انعطاف پذیری سرمایه ای پایین تر و هزینه درماندگی مالی بالاتر و اندازه بزرگتر و تمرکز مالکیت بیشتر و سوددهی بهتر به طور معناداری بهتر از مشتقات مالی استفاده نموده و ارزش شرکت ها را افزایش داده اند . به عبارتی نتایج تحقیق حاکی از تایید فرضیه های اول و سوم و رد فرضیه دوم بود . بنابراین مدیریت ریسک مالی می تواند ارزش شرکت ها را افزایش دهد(Wang et al,2009,pp 5-19) .
فاور و نارانگو174(2010) تحقیقی را تحت عنوان “نقش استفاده از مشتقات مالی بر ارزش شرکت” را انجام دادند . آن ها در این تحقیق ، تأثیر هزینه نمایندگی و مشکلات نظارت را بر رابطه ی مشتقات مالی و ارزش شرکت ها بررسی نمودند . نمونه تحقیق آن ها ، 1746 شرکت با شعبه اصلی در ایالات متحده ، بوده و بازه ی زمانی تحقیق بین سال های 1991 تا 2000 می باشد و در تجزیه و تحلیل رگرسیون از اطلاعات مربوط به هزینه نمایندگی ، اداره امور شرکت و اطلاعاتی در مورد متغیرهای نامتقارن ، استفاده و شاخص نظارت کل را بر سطح شرکت ها اعمال و از طریق آن ، اثرات نمایندگی و مشکلات نظارت را بر روی استفاده از مشتقات مالی و ارزش شرکت ها آزمون نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که استفاده از مشتقات مالی اثر منفی بر ارزش شرکت هایی که با مشکلات نمایندگی و نظارت بیشتری مواجه هستند ، دارد و شرکت هایی که شفافیت اطلاعاتی کمتر ، هزینه نمایندگی بیشتر ، نظارت کمتر و مشکلات عدم تقارن اطلاعات بیشتری دارند ، ارزش گذاری در آن ها منفی است (Fauver&Naranjo,2010,pp 719-735) .
گنزالس و یوآن 175(2010) تحقیقی را تحت عنوان مدیریت ریسک و ارزش شرکت انجام دادند . آن ها در این تحقیق اثر نوآوری های مالی را بر ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و تصمیم گیری مالی و به طور خاص ، اثر مشتقات انرژی (آب و هوایی) را بر روی کسب وکار بررسی نمودند . مشتقات انرژی در سال 1997 برای کمک به مدیریت ریسک های مربوط به آب و هوا به وجود آمده و شرکت هایی که جریان های نقدی آن ها با تغییر شرایط آب و هوایی در نوسان بوده است نسبت به سایر شرکت ها بیشتر از این مشتقات استفاده می کردند . جامعه آماری تحقیق آن ها شرکت های انرژی آمریکا بوده و اطلاعات مربوط به آن ها از طریق گزارش های سالیانه کی اسپن176 در دوره زمانی نوامبر 2006 تا مارس 2007 گرفته شده است . آن ها دریافتند که مشتقات آب و هوایی در شرکت های انرژی آمریکا منجر به افزایش ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و اهرم می گردد و به طور کلی نوآوری های مالی اثر قابل توجهی بر درآمد شرکت ها دارد و مدیریت ریسک به طور معناداری ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و تصمیم های مالی را تحت تأثیر قرار می دهد (González & Yun,2010,pp 1-49) .
گارسیا و سانچز177(2011) در تحقیقی اثر ارزش شرکت را بر ابعاد مختلف ساختار مالکیت مانند تمرکز مالکیت، مالکیت فردی و مالکیت بانکی در بازار سرمایه اسپانیا بررسی نمودند . نمونه آماری تحقیق آن ها ، شرکت های غیرمالی ثبت شده در بورس اوراق بهادار مادرید و بازه زمانی آن از سال 1999 تا 2002 بوده است و در این تحقیق از داده های مقطعی و سری زمانی استفاده نمودند . نتایج تحقیق نشان داد که مکانیزم ساختار مالکیت اصلی که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد ، تمرکز مالکیت است و تمرکز مالکیت به طور مطلوبی بر ارزش شرکت تأثیرگذار بوده اما در سطوح بالای شرکت اثر زیان آور داشته که منجر به منفی شدن ارزش بازار می گردد و سطح بالایی از مالکیت سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد (Garcia&Sanchez,2011.pp 41-53) .
کوزی و همکاران178(2013) در تحقیقی تحت عنوان” چند ملیتی بودن179 و ارزش شرکت” به تأثیر چند ملیتی بودن شرکت بر ارزش آن در کشور ترکیه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، سودآوری، انعطاف پذیری مالی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، شرکت های هواپیمایی، نسبت بدهی