دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، شرکت های هواپیمایی، نسبت بدهی

دانلود پایان نامه ارشد

پرداختند.چند ملیتی بودن شرکت در این تحقیق براساس نسبت فروش خارجی سنجش گردیده است . بازه زمانی تحقیق از سال 1997 تا 2011 بوده است . طی این دوره زمانی ، شرکت های جامعه آماری موظف بودند ، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی180 را قبول نمایند؛ به این جهت تجزیه و تحلیل را در دو بازه زمانی ، سال های 1997تا 2004 و 2005 تا 2011 انجام دادند . در واقع هدف این بود که دریابند ، آیا پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط شرکت ها اثری بر ویژگی های ارزش شرکت ها داشته است و دقت نتایج را قبل و پس از پذیرش آن بررسی نمایند . آن ها در این تحقیق از دو روش شبکه عصبی مصنوعی181 و درخت تصمیم گیری برای بررسی اثر چندملیتی بودن و 14 شاخص مالی دیگر (نرخ رشد دارایی ، هزینه سرمایه ، چرخه تبدیل وجوه نقد ، نسبت بدهی مالی ، نسبت اهرمی ، مجموع دارایی ، نسبت نقدینگی ، نرخ گردش دارایی ، نرخ رشد فروش ، نسبت دارایی بلند مدت ، نسبت آنی ، نرخ رشد خالص ، بازده دارایی ، حاشیه سود خالص) بر ارزش شرکت استفاده نمودند . آن ها از دو متغیر وابسته (ارزش بازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) که منعکس کننده ارزش شرکت است ، استفاده نمودند . نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بین المللی شرکت ها در ترکیه اثر چندانی بر ارزش شرکت ندارد و سرمایه گذاران در انتخاب شرکت در جهت سرمایه گذاری ، ویژگی های دیگری را مدنظر قرار می دهند و چند ملیتی بودن اهمیت چندانی برای آن ها ندارد ؛ یعنی چندملیتی بودن (نسبت فروش خارجی)تا حدود متوسطی بر ارزش شرکت اثر دارد ، اما ویژگی هایی مانند اندازه شرکت، اهرم ، نقدینگی و سودآوری به طور مداوم بر ارزش شرکت تأثیرگذارهستند (Kuzey et al,2013,pp 1-16) .
اسین و همکاران182 (2013) در تحقیقی ارتباط بین پوشش ریسک و ارزش شرکت ها را در شرکت های هواپیمایی بررسی نمودند . تعداد نمونه های تحقیق آن ها 54 شرکت هواپیمایی تجاری بوده است که از این بین ، 13 شرکت ، شرکت های هواپیمایی خطوط هوایی آمریکا و 14 شرکت هواپیمایی اروپایی و 27 شرکت هواپیمایی بین المللی و دوره زمانی تحقیق از سال 2000 تا سال 2012 بوده است . آن ها مزایای بررسی صنعت هواپیمایی را در پنج بند خلاصه نمودند که عبارتند از :
این صنعت به طور قابل توجهی دارای ریسک قیمت سوخت می باشد که حساس به قیمت نفت است .
با توجه به رقابت شدید در این صنعت ، تنها بخش محدودی از ریسک قیمت سوخت به مشتریان منتقل می گردد و پوشش ریسک تا حدی محدود است .
احتمال این که شرکتی دستخوش فعالیت های سفته بازی قرار گیرد کم است .
این صنعت در حاشیه سود پایین و بهره گیری از اهرم های مالی عمل می کند و شرکت ها در معرض ریسک درماندگی مالی قرار دارند .
اطلاعات پوشش ریسک به طور مستمر در دسترس اکثریت شرکت های هواپیمایی دارای برنامه پوشش ریسک طراحی شده قرار دارد .
در این تحقیق آن ها از مدل اثرات ثابت و رگرسیون تک متغیره استفاده نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که حداکثر ارزش شرکت تحت پوشش ریسک زمانی است که دارای هزینه درماندگی مالی بالا و فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی است و مالکیت دولتی ، ارزش شرکت و هزینه سرمایه و سوددهی و نسبت پوشش ریسک را کاهش می دهد (Isin,2013,pp 1-61) .

3-1) مقدمه
یکی از عوامل اصلی موفقیت در طرح های تحقیقاتی ، آگاهی و میزان تسلط محقق به روش تحقیق می باشد . به عبارت دیگر هر اندازه روش تحقیق مشخص تر، علمی تر و متناسب با نوع تحقیق باشد به همان اندازه می توان به موفقیت تحقیق در دستیابی به نتایج معتبر و قابل استناد امیدوار بود . تحقیق فرآیند پیچیده ای است که شامل مجموعه ای منظم از اعمال ویژه همراه با کاربرد فنون خاص به منظور پاسخگویی به یک سؤال معین می باشد . به عبارتی تحقیق ، بررسی نظام یافته ، کنترل شده ، تجربی و انتقادی در مورد پدیده ها است که روابط احتمالی بین این پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می شوند (خاکی،1388،ص 88) . اصل اساسی در روش تحقیق ، رعایت ترتیب و نظم فرآیند کلی و خرده فرآیندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین آسیب ها در زمینه ی کشف مجهول و راه حل مسأله، عملی سازد (حافظ نیا،1380، ص 48) .
در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در تحقيق حاضر و جزئیات مربوط به آن ، پرداخته شده و سپس جامعه آماری ، روش گردآوري اطلاعات ، قلمرو تحقیق ، مدل و متغیر های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند . در این فرآیند با بهره گیری و گردآوری داده ها و تبدیل آن ها به یافته ها ، ابهام حاصله از مسأله تحقیق به حداقل ممکن کاهش می یابد.

3-2) روش تحقیق
هر تحقیق ، فعالیتی نظام مند است که طی آن ، یا دانش گسترش یافته و یا وضعیتی توصیف می گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود . با توجه به این که هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد ، لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که محقق از تحقیق دنبال می کند ، طبقه بندی می گردد . این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر ، تأکید می کند (خاکی،1379،ص91) .
این تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق از نوع توصیفی و از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است . به منظور گردآوری اطلاعات و داده ها از روش میدانی و بانک اطلاعاتی ره آورد نوین و از صورت های مالی شرکت ها مانند ترازنامه و صورت سود و زیان به عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است . روش آمار توصیفی این تحقیق براساس آماره های گرایش به مرکز ( میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی بر اساس داده های پانلی183 می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، ابتدا میزان هر یک از متغیرها بر اساس داده های موجود در صورت های مالی مشخص و سپس اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی ، توصیف و به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت . تجزیه و تحلیل ها توسط نرم افزار 7 Eviews صورت گرفته است .

3-3) جامعه و نمونه آماری
جامعه، بزرگترین مجموعه از موجودات است که دریک زمان معین مورد توجه قرار می گیرد وحداقل دارای یک صفت مشخصه می باشند . صفت مشترک ، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد . نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی،1384،ص 5) .
جامعه آماری این تحقیق ، کلیه شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1387 وبعد از آن تا سال 1391 در بورس حضور داشته اند که شامل 324 شرکت است . روش نمونه گیری در این تحقیق در ابتدا به صورت حذف سیستماتیک بر اساس شرایط زیر است :
پایان سال مالی شرکت ها ، به منظور ایجاد قابلیت مقایسه ، آخر اسفند باشد .
نام شرکت ها در طی دوره ی تحقیق در فهرست تابلوی بورس درج شده باشد .
اطلاعات مورد نیاز شرکت ها در دسترس باشد .
شرکت ها در طول دوره ی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند .
جزء شرکت های هلدینگ و لیزینگ نباشند .
توقف معاملاتی بیش از یک ماه نداشته باشند .

بر اساس شرایط فوق و فرمول جامعه محدود ، تعداد نمونه های نهایی تحقیق به شرح زیر انتخاب گردید .
n=(Z_((α )/2)^2.S_x^2.N)/(e^2.N-e^2+(Z_(α/2)^2.S_x^2 ) )

n= حجم نمونه
Z2α/2 = اندازه متغیر مورد بررسی مطابق با توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان 5 درصد
e2 = میزان خطا
S2x = واریانس متغیر وابسته(بر اساس یک نمونه هادی)
N = حجم جامعه

در فرمول فوق ، نمونه گيري در سطح اطمينان 95 درصد و با لحاظ نمودن 5 درصد خطا انجام شده است . از آن جا كه انحراف معيار جامعه ، نامعلوم است در نتيجه S_x^2 را بايد برآورد نمود . در اين تحقيق از معمول ترين روش برآورد ، يعني انتخاب يك نمونه مقدماتي از جامعه آماري و تعيين انحراف معيار جامعه با استفاده از آن و در نهايت به كاربردن آن به عنوان برآورد S_x^2 ، استفاده شده است . در واقع S_x^2 به عنوان واریانس متغیر وابسته بر اساس یک نمونه هادی برآورد می گردد .

α=0/05 ⇾ α/2=0/025 ⇾ z(0.025)=±1/96

n=(Z_((α )/2)^2.S_x^2.N)/(e^2.N-e^2+(Z_(α/2)^2.S_x^2 ) )=(〖(1.96)〗^2×(0/067)×(324))/(〖(0/05)〗^2×(324)-(0/05)^2+(〖1.96〗^2 × 0/067))≃78
در نهایت 78 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید .

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق
در هرتحقیق متعارف ، جمع آوری داده ها یکی از مهم ترین برنامه ها است . در کار جمع آوری داده ها در هر تحقیق ، نه تنها باید از چندین روش استفاده کرد ، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده و به درستی به کار برده شود . روش های جمع آوری داده ها به دو صورت است :
الف- روش های مستقیم- مانند مشاهده184، مصاحبه185، پرسش نامه186 و ….
ب- روش های غیر مستقیم- مانند استفاده از اسناد و مدارک
یک تحقیق باید هر دو روش را به کار گیرد ، یعنی هم خود پدیده مستقیماً دیده و تحلیل گردد و هم از طریق داده های جمع آوری شده توسط دیگران (کتاب و اسناد و….) آن را مورد شناسایی قرار داد( ساروخانی، 1381، ص ص 172-171) .
داده ها و اطلاعات مربوط به این تحقیق به دو دسته تقسیم می گردد . دسته اول ، اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده در حوزه مربوطه می باشد که با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب ، مجلات و ماهنامه ها ، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط و مقالات لاتین ، بخش ادبیات تحقیق ، جمع آوری و بررسی و تدوین گشته است و دسته دوم ، شامل اطلاعات مربوط به فرضیه و متغیرهای تحقیق بوده است که با استفاده از پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و بانك اطلاعاتي ره آوردنوين ( شامل اسناد و مدارک بایگانی شده ) ، داده های لازم جهت آزمون فرض استخراج و به منظور حصول اطمينان از صحت داده هاي بانك هاي اطلاعاتي فوق ، اين اطلاعات به صورت نمونه اي با يكديگر و همچنين با صورت هاي مالي منتشره شركت ها ، مقايسه وكنترل گرديده است و پس از مقایسه و رفع عدم هماهنگی های فراوان و انتقال به صفحه اکسل (Excel) ، جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار 7 Eviews انتقال یافت .

3-5) متغیرهای تحقیق
متغیر187 عبارت است از صفت یا صفاتی در یک جامعه که از یک مورد به مورد دیگر متفاوت باشد . در واقع مشخصه متمایز صفت داده ها در یک جامعه آماری را متغیر می نامند (هویدا،1390،ص4) .
3-5-1) متغیرمستقل188- در این تحقیق از سه متغیر مستقل استفاده شده است که عبارتند از:
ابزار مشتقه189- ابزارهای مالی ای هستند که ارزش خود را از یک ابزار مالی بنیادی تر اخذ می نمایند . این ابزارهای مالی بنیادی می توانند شامل سهام ، قراردادهای مالی ، اوراق بهادار و کالاها باشند . در واقع شرکت ها از مشتقات برای پوشش ریسک استفاده می کنند . ابزار مشتقه در واقع یک بدهی در زمانی مشخص هستند و بدهی در اوراق مشتقه بیانگر تعهدی است که در مقابل خریدار وجود دارد . این متغیر را می بایست از طریق متغیر های ساختگی استفاده شرکت ها از ابزار مشتقه اندازه گیری نمود .
نسبت آنی190- کیفیت دارایی های جاری از لحاظ سرعت تبدیل به نقد یکسان نیست و برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی های جاری را فرا می گیرد از نسبت آنی استفاده می گردد . این متغیر را می توان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود :
آنی نسبت =(آنی دارایی)/(جاری بدهی )
نسبت بدهی به دارایی (نسبت بدهی ها) 191- با این نسبت ، می توان سهم طلب کاران از دارایی های شرکت را محاسبه نمود . این نسبت نشان می دهد که چند درصد از منابع مالی شرکت از طریق وام یا استقراض تامین شده است (نیکومرام و رودپشتی،1389،ص87) . این متغیر را می توان از طریق اطلاعات گزارشات سالیانه با استفاده از فرمول زیر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، مدیریت ریسک، ریسک مالی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اثرات ثابت، دارایی ها، هزینه سرمایه