دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، سودآوری، انعطاف پذیری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

قلمرو زمانی تحقیق ، تغییر سال مالی نداشته باشند .
بر این اساس 63 شرکت به عنوان نمونه توسط آن ها انتخاب گردید . در این تحقیق چهار فرضیه تدوین و به منظور بررسی فرضیه ها ، از سه مدل خطی اطلاعات بر مبنای چهارچوب مدل فلتهام-اوهلسن153 استفاده گردیده است . نتایج تحقیق نشان داد که توانمندی جریان های نقدی و مجموع اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت و پیش بینی سود ، غیرعادی است و اجزای اقلام تعهدی دارای توانایی پیش بینی سود غیرعادی بوده است ، گرچه در سطح نمونه انتخابی ، تنها برخی ضرایب اجزای اقلام تعهدی از لحاظ آماری معنادار هستند (هاشمی و همکاران ،1389 ،ص ص 112-93) .
هاشمی و همکاران (1389) تحقیقی را تحت عنوان” تأثیر اهرم مالی ، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت ها” انجام دادند . جامعه آماری تحقیق آن ها ، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1380 تا 1387 بود و برای تعیین نمونه آماری ، از روش حذف سیستماتیک استفاده کردند که در نهایت 92 شرکت را مورد بررسی قرار دادند . آن ها در این تحقیق دو فرضیه تدوین کرده و از مدل لگاریتمی استفاده نمودند تا احتمال افزایش یا کاهش ارزش شرکت را محاسبه نمایند . فرضیه های آن ها شامل:
تأثیر اهرم مالی ، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش شرکت
تأثیر اهرم مالی ، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت
نتایج تحقیق بیانگر تأیید هر دو فرضیه بود یعنی بین اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری باارزش شرکت رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین متغیرهای فوق با ارزش آتی شرکت نیز رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (هاشمی و اخلاقی، 1389، ص ص 49-38) .
رحمانی و همکاران (1391) در تحقیقی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری و ارزش شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند . آن ها برای شناسایی انعطاف پذیری مالی از ظرفیت مازاد بدهی استفاده نمودند . جامعه آماری تحقیق ، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با تعدیل جامعه با قید شرایط زیر ، نمونه های آماری مشخص گردید :
عدم شمول مؤسسه های مالی و سرمایه گذاری .
داده های مورد نظر آن ها در دسترس باشد .
داده های حداقل 5 شرکت در آن صنعت وجود داشته باشد .
پایان سال مالی شرکت های نمونه ، اسفند ماه هر سال باشد .
با توجه به قیدهای فوق ، نمونه ی تحقیق آن ها مشتمل بر 77 شرکت از 9 صنعت می باشد . دوره زمانی تحقیق آن ها از سال 1378 تا سال 1388 است . فرضیه های تحقیق عبارتند از :
بین انعطاف پذیری مالی و میزان سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
انعطاف پذیری مالی با ارزش شرکت ها رابطه مثبت و معناداری دارد .
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری تأثیر منفی و بر ارزش شرکت ها تأثیر مثبت و بااهمیتی داشته است و شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی از دید بازار حائز ارزش بیشتری هستند (رحمانی و غلامی و پاکیزه ، 1391 ،ص ص 76-53 ) .
اعتمادی وهمکاران (1391) در تحقیقی تحت عنوان “افشا و ارزش شرکت در بازار سرمایه نوظهور ایران” به بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر ارزش شرکت ها پرداختند . بدین منظور اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1382 تا1387 مورد بررسی قرار دادند . تحقیق آنان توصیفی و از لحاظ ماهیت تحقیقی از نوع همبستگی بوده است . آن ها با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و تحلیل داده های ترکیبی و کنترل عواملی مانند اندازه دارایی ها ، سودآوری ، اهرم و رشد به این نتیجه رسیدند که بین افشا و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . در این تحقیق آن ها برای کمی نمودن متغیر افشا از رتبه هایی که توسط سازمان بورس به شرکت ها اختصاص یافته بود ، استفاده نمودند . نتایج این تحقیق با پیش بینی های تئوری مالی مبتنی بر این که افشای بهتر از طریق کاهش هزینه سرمایه شرکت یا افزایش جریان های نقدی متعلق به سهامداران ، ارزش شرکت ها را افزایش می دهد ، هم خوانی دارد (اعتمادی و حصارزاده و محمدآبادی ،1391، ص ص77-67) .
بهار مقدم و همکاران (1391) تحقیقی تحت عنوان “بررسی تاثیر سرمایه گذاری شرکت ها بر رابطه زیان با ارزش شرکت” را انجام دادند . تحقیق آنان از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت تحقیقی از نوع همبستگی بوده است . دوره ی زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1388 و جامعه آماری آن ، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است و نمونه آماری تحقیق به روش غربالی از بین شرکت ها انتخاب شده و شرکت های نمونه تحقیق ، شرکت های زیانده بودند . نتایج تحقیق نشان داد ، سرمایه گذاری شرکت ها موجب کاهش رابطه منفی بین زیان و ارزش بازار سهام می گردد (بهار مقدم و عباس زاده ،1391،ص ص 54-35) .
قربانی و عدیلی(1391) تحقیقی را تحت عنوان “نگهداشت وجه نقد ، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی” انجام دادند . هدف اصلی تحقیق ، بررسی رابطه ی بین نگداشت وجه نقد و ارزش شرکت در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بود . جامعه آماری تحقیق کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 105 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد تا طی دوره ی زمانی 1382 تا 1387 مورد بررسی قرار گیرند . به منظور آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب از روش تجزیه و تحلیل پانل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی استفاده نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد و یافته ها مؤید نظریه ی جریان نقدی آزاد154 بود (قربانی و عدیلی،1391،ص ص 149-131) .
راعی و همکاران (1391) تحقیقی را تحت عنوان ” الگوی ارزیابی ریسک مالی پروژه های ال.ان.جی155 انجام دادند . این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی می باشد . در این تحقیق برای لحاظ کردن آثار نوسان جریان نقدی در سودآوری پروژه ، شاخص جدیدی از جنس ریسک برای ارزیابی پروژه پیشنهاد گردید . محاسبه جریان های نقد پروژه بر مبنای اطلاعات هزینه ها و درآمدها در یک پروژه ال.ان.جی ، انجام شده و سپس با استفاده از توزیع دو متغیر قیمت نفت و نرخ بهره ی وام های خارجی و با روش شبیه سازی مونت کارلو156، توزیع ارزش فعلی خالص157 در دوره ی عمر مفید پروژه تعیین و بر مبنای آن ، توزیع سودآوری و سنجه های ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برآورد گردید . نتایج ارزیابی ریسک در این مطالعه نشان داد نوسان های سودآوری پروژه های ال.ان.جی تا حد زیادی متاثر از وابستگی بهای گاز مصرفی و درآمد حاصل از ال.ان.جی با قیمت نفت است . این امر با وجود تاثیر مثبت روی کاهش ریسک مالی این پروژه ، به طور قابل توجهی بازده سودآوری سهامداران را محدود کرده است (راعی و فلاح پور ،1391،ص ص 64-47) .

2-3-2) تحقیقات خارجی
برخی از تحقیقات انجام شده مرتبط با فرضیه های تحقیق در خارج از ایران به شرح زیر است :
چو158(1998) ارتباط میان ساختار مالکیت ، سرمایه گذاری و ارزش شرکت را برای 500 شرکت تولیدی فورچن در سال 1991 بررسی کرد . در بخش سرمایه گذاری شرکت ، ضمن انتخاب 230 شرکت به عنوان نمونه ، هزینه ی سرمایه و هزینه تحقیق و عملیات مورد توجه قرار گرفته است . در بخش ارزش شرکت نیز Q توبین برای 326 شرکت محاسبه شده است و فرضیه ی تعیین کنندگی سرمایه گذاری توسط ساختار مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است . براساس نتایج رگرسیون حداقل مربعات معمولی159 در این تحقیق ، ساختار مالکیت بر سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر بوده است و همچنین براساس نتایج رگرسیون همزمان160، سرمایه گذاری بر ارزش شرکت و ساختارمالکیت مؤثر بوده است و ارزش شرکت بر ساختار مالکیت ، تأثیرگذار و عکس آن صادق نبوده است . به ویژه ، رابطه ی بین ساختار مالکیت وQ توبین در 7 درصد پایین سطح مالکیت ، مثبت و معنادار و بین 7 تا 38 درصد سطح مالکیت ، منفی و معنادار و بالای 38 درصد ، این تأثیر مثبت و بی معنا بوده است (Cho.M.H,1998,pp 103-121 ) .
استولز و شین161 (2000) تحقیقی را تحت عنوان ارزش شركت ، ريسك و فرصت هاي رشد162 انجام دادند . اين تحقيق با هدف تعيين ارتباط بين ارزش شركت و ريسك انجام شده است و فرصت هاي رشد پيش روي شركت و سرمايه گذاران را معرفي كرده است . در اين تحقيق ارزش شركت با شاخص Q توبين اندازه‌گيري شده است . دوره زماني اين تحقيق 1965 تا 1992 است و جامعه ‌آمار آن شامل كليه شركتهاي ثبت شده در کامپستیت163 است .
Q توبين ، با افزايش ريسك سيستماتيك افزايش يافته ولي با افزايش ريسك غير سيستماتيك كاهش مي‌يابد . افزايش در ريسك كلي شركت نيز باعث كاهش در Q توبين مي‌گردد . يعني Q توبين با ريسك سيستماتيك شركت نسبت مستقيم و با ريسك غير سيستماتيك و ريسك كلي آن رابطه معكوس دارد . اين نتيجه در طي زمان در چند نمونه تأييد شده است بجز در مورد شركتهاي بسيار بزرگ . Q عبارت است از ارزش بازار سرمايه (E) بعلاوه بدهي (D) تقسيم بر دارايي‌ها (A) يعني. در اينجا بدهي براساس ارزش دفتري محاسبه مي‌شود . زيرا محاسبه ارزش بازار آن امكان پذير نيست . همچنين در اين تحقيق سنجش‌هاي مختلفي از ريسك به كار رفته است اما عمدتاً منظور از ريسك ، ريسك كلي است كه به معني جمع ريسك سيستماتيك و غيرسیستماتیک است . نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به این صورت است :
1ـ امكانات رشد : افزايش در نوسانات ، ارزش امكانات رشد را افزايش مي‌دهد . از آنجايي كه امكانات رشد بخشي از A-V (A ارزش دارايي‌هاي شركت و V ارزش خود شركت) مي‌باشد، افزايش در ارزش امكانات رشد موجب افزايش Q مي‌شود .
2ـ هزينه ريسك : نظريه‌هاي ساختار سرمايه ثابت موجود و نظريه‌هاي مديريت ريسك نشان مي‌دهد كه يك ارتباط منفي بين تغييرات غيرمنتظره در ريسك وQ وجود دارد .
3ـ فرض ثابت بودن ارزش دفتري دارايي‌ها : افزايش در ريسك ، موجب افزايش در ارزش سرمايه مي‌شود . چه بسا با وجود ريسك ثابت براي ارزش شركت و با وجود بدهي ثابت ، افزايش در ارزش شركت موجب كاهش نوسانات سرمايه مي‌شود . با فرض ثابت بودن نوسانات ارزش شركت ، يك ارتباط منفي بين تغييرات در ريسك سرمايه و تغييرات در Q وجود دارد و اين ارتباط منفي مي‌بايست براي شركت‌هاي داراي بدهي زياد ، بيشتر باشد . علاوه بر اين ، مدل قيمت گذاري اختيار معامله دلالت بر اين دارد که ارتباط بين ريسك و ارزش شركت بي‌تناسب است .
در اين تحقيق ، وجود يك ارتباط مثبت بين تغييرات و ريسك سيستماتيك و تغييرات در Q و وجود يك ارتباط منفي بين تغييرات در ريسك غير سيستماتيك و Q تأييد گرديد . اين ارتباطات در طي زمان و براي ويژگي‌هاي مختلفی صدق مي‌كند . همچنين بين تغييرات ريسك كلي و Q نيز يك رابطه منفي وجود دارد ، به طور آشكارا ارتباط اخير در مورد شركت هاي بزرگ صدق نمي‌كند . يك توضيح احتمالي اين حالت مي‌تواند اين باشد كه شركتهاي بزرگ به علت دسترسي آسانتر به بازارهاي مالي و به صرفه بودن مديريت ريسك در آن ها ، كمتر به ريسك اهميت مي‌دهند (Stulz & Shin , 2000) .
آلایانیس و وستون164(2001) تحقیقی را بر روی استفاده از مشتقات ارز خارجی و تأثیر آن بر ارزش شرکت ها انجام دادند . این تحقیق بر روی 720 شرکت غیرمالی بزرگ صورت گرفته و بازه ی زمانی آن از سال 1990 تا 1995 بوده است . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که ارتباط مثبتی بین استفاده از مشتقات ارز خارجی و Q توبین وجود داشته و این می تواند بر ارزش شرکت ها مؤثر واقع گردد (Allayannis & Weston,2001,pp 243-276) .
ناصر و جوید165(2002) به ارتباط بین سیاست تقسیم سود ، ساختار سرمایه ، سودآوری و ارزش شرکت در کشور تونس پرداختند . در این تحقیق از داده های تابلویی نامتعادل استفاده شده است . خلاصه یافته های اصلی تحقیق حاکی از آن است که سودآوری و نسبت اهرم ، تأثیر مثبت بر ارزش شرکت دارد در حالی که پرداخت سود تأثیر معکوس بر ارزش شرکت ها دارد (Naceur.B &Goaied.M,2002,pp 843-849) .
گای و همکاران166 (2003) تحقیقی را تحت عنوان “

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، درماندگی مالی، نسبت بدهی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، مدیریت ریسک، ریسک مالی