دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، سطح معنی داری، اثرات ثابت

دانلود پایان نامه ارشد

بدون اثرات بهتر است؟ به عبارت ديگر آزمون چاو فرض زير را آزمون مي کند:

در صورتي که مقدار احتمال براي آزمون بالا کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد اطمينان رد شده ( يعني مدل با اثرات ثابت يا تصادفي مناسب است) و در غير اين صورت رد نمي شود ( يعني مدل ادغام شده مناسب است) و سپس در صورت استفاده از مدل با اثرات سوال بعدي اين است كه آيا مدل با اثرات ثابت مناسب است يا با اثرات تصادفي؟ براي پاسخ به اين سوال مدل با اثرات تصادفي در مقابل مدل اثرات ثابت با استفاده از آزمون هاسمن آزمون شده است . فرض صفر و فرض مقابل در آزمون هاسمن به شرح زير است :

در صورتي که مقدار احتمال براي آزمون بالا کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد اطمينان رد شده ( يعني مدل با اثرات ثابت مناسب است) و در غير اين صورت رد نمي شود ( يعني مدل با اثرات تصادفي مناسب است) .
براي آزمون فرضيه ها از مدل زير استفاده مي‌شود :
Vjt = β0 + β1Djt + β2QRjt + β3ALRjt +β4CEjt+β5CRjt+β6ROAjt + Ejt

4-5) نحوه آزمون فرضیه ها
مرحله اول- از آزمون چاو در جهت انتخاب مدل مناسب(مدل با اثرات یا مدل بدون اثرات) استفاده می شود . بر مبنای این آزمون در صورتی که مدل بدون اثرات انتخاب شود کار تمام است.
مرحله دوم- در صورتی که مدل با اثرات انتخاب گردد ، باید مدل اثرات ثابت را در مقابل مدل اثرات تصادفی مورد آزمون قرار داد تا از میان آن دو مدل ، مدل مناسب جهت برآورد تعیین گردد . این کار توسط آزمون هاسمن صورت می گیرد . در واقع آزمون هاسمن نشان می دهد که مدل بااثرات ثابت مناسب است یا با اثرات تصادفی .
لازم به ذکر است که فرضیه های تحقیق تحت تاثیر متغیرهای کنترلی آزمون می گردد . در ادامه ، ابتدا مدل مناسب تحقیق انتخاب شده و سپس بر اساس مدل انتخابی برازش مدل هر یک از فرضیات و برازش مدل نهایی صورت می گیرد .
آزمون چاو- نتایج آزمون چاو به منظور انتخاب مدل مناسب (مدل با اثرات و مدل بدون اثرات)
به این صورت است :

تست اثرات ثابت اضافه
آزمون اثرات ثابت سری زمانی
سطح معنی داری
درجه آزادی
آماره
آزمون اثرات
0.000
(326و4)
31.137612
سری زمانی‌ F
0.000
4
108.396846
سری زمانی مجذور کای
بر اساس نتایج جدول(4-9) مشاهده می گردد که مقدار سطح معنی داری کمتر از 5 درصد می باشد ؛ بنابراين فرض صفر مبني بر استفاده از مدل ادغام شده رد و مدل با اثرات ( تصادفي يا ثابت) مناسب است .

آزمون هاسمن- نتایج آزمون هاسمن به منظور انتخاب مدل مناسب(مدل با اثرات ثابت یا تصادفی) به این صورت است :

اثرات تصادفی همبسته – آزمون هاسمن
آزمون اثرات تصادفی
سطح معنی داری
درجه آزادی کای دو
آماره کای دو
خلاصه آزمون
0.000
4
124.550447
سری زمانی تصادفی

بر اساس نتایج جدول (4-10) در آزمون هاسمن مشاهده می گردد که مقدار سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است ؛ بنابراين فرض صفرمبتنی بر استفاده از مدل با اثرات تصادفی رد می گردد . پس مدل با اثرات ثابت مناسب تر است . نتايج تحليل پانلي هر یک از فرضیه ها بر اساس آزمون اثرات ثابت به این صورت است :
فرضیه اول- بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود دارد .

معادله آزمون اثرات ثابت
متغیر وابسته: کیو توبین
نمونه: 1387 تا 1391
مشاهدات مشمول:5
مقطع مشمول:67
کل مشاهدات پانل(متعادل):335
سطح معنی داری
آماره t
انحراف معیار
ضریب
متغیر
0.6469
0.458494-
0.125070
0.057344-
استفاده از مشتقات(D)
0.000
8.879005
0.004076
0.036189
بازده دارایی(ROA)
0.8841
0.145942
0.002293
0.000335
تمرکز مالکیت(CR)
0.9377
0.078280
0.032624
0.002554
هزینه سرمایه(CE)
0.000
21.00340
0.054908
1.153262
C
0.485498
R-squared
1.564716
میانگین متغیر وابسته
0.472872
ضریب تعیین تعدیل شده
0.738901
S.Dمتغیر وابسته
0.536469
خطای استاندارد رگرسیون
1.215304
آماره دوربین واتسون
38.45275
آماره F

0.00
سطح معنی داری

93.82235
Sum Squared resid

بر اساس نتایج جدول (4-11) مقدار احتمال سطح معنی داری F کم تراز 5 درصد است ؛ بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان95‌ درصد رد مي‌شود ؛ يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معنی داري وجود دارد . با توجه به نتایج جدول ، بین استفاده از ابزار مشتقه(0.458494-=tو سطح معنی داری=0.6469) و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد ؛ زیرا سطح معنی داری آن بیشتر از 5 درصد است . از میان سه متغیر کنترلی ، هزینه سرمایه ( 0.078280=t و سطح معنی داری = 0.9377 )و تمرکز مالکیت ( 0.145942=t و سطح معنی داری = 0.8841 )با ارزش شرکت رابطه معنی داری ندارند ولی بازده دارایی ( 8.879005=t و سطح معنی داری کمتر از 0.05) ، رابطه معنی داری با ارزش شرکت دارد ؛ یعنی می توان اثرات هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت را حذف نمود و تنها بازده دارایی در فرضیه فوق با ارزش شرکت رابطه معنی داری پیدا می کند . با توجه به ضرایب هر یک از متغیرهای فوق ، بازده دارایی رابطه مستقیم با ارزش شرکت داشته و استفاده از ابزار مشتقه رابطه معکوس با ارزش شرکت دارد ؛ یعنی به میزان یک واحد افزایش در استفاده از ابزار مشتقه ، ارزش شرکت ها 0.057344- واحد کاهش و یک واحد افزایش در بازده دارایی ، ارزش شرکت 0.036189 واحد افزایش می یابد . لازم به ذکر است که هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت نیز با ارزش شرکت رابطه مستقیم دارد . همچنین ضریب تعیین تعدیل شده بین متغیرها برابر با0.472872 است که نشان می دهد 47.3 درصد از تغییرات ارزش شرکت توسط استفاده از ابزار مشتقه تحت تاثیر متغیرهای کنترلی تبیین می گردد .

فرضیه دوم- بین نسبت آنی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود دارد .

معادله آزمون اثرات ثابت
متغیر وابسته: کیو توبین
نمونه: 1387 تا 1391
مشاهدات مشمول:5
مقطع مشمول:67
کل مشاهدات پانل(متعادل):335
سطح معنی داری
آماره t
انحراف معیار
ضریب
متغیر
0.0472
1.992400
0.051511
0.102630
نسبت آنی(QR)
0.000
8.795740
0.004053
0.035651
بازده دارایی(ROA)
0.5341
0.622362-
0.002456
0.001528-
تمرکز مالکیت(CR)
0.9186
0.102303
0.032440
0.003319
هزینه سرمایه(CE)
0.000
19.11844
0.058141
1.111556
C
0.491360
R-squared
1.564716
میانگین متغیر وابسته
0.478878
ضریب تعیین تعدیل شده
0.738901
S.Dمتغیر وابسته
0.533404
خطای استاندارد رگرسیون
1.206032
آماره دوربین واتسون
39.36553
آماره F

0.00
سطح معنی داری

92.75341
Sum Squared resid

بر اساس نتایج جدول (4-12) مقدار احتمال سطح معنی داری F کم تراز5 درصد است ؛ بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان95‌ درصد رد مي‌شود ؛ يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معنی داري وجود دارد . با توجه به نتایج جدول ، بین نسبت آنی(1.992400=tو سطح معنی داری=0.0472) و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود دارد ؛ زیرا سطح معنی داری آن کم تر از 5 درصد است . از میان سه متغیر کنترلی ، هزینه سرمایه ( 0.102303=tو سطح معنی داری 0.9186) و تمرکز مالکیت ( 0.622362-=t و سطح معنی داری 0.5341) با ارزش شرکت رابطه معنی داری ندارند ولی بازده دارایی ( 8.795740=t و سطح معنی داری کمتر از 5 درصد) رابطه معنی داری با ارزش شرکت دارد ؛ یعنی می توان اثرات هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت را حذف نمود و تنها بازده دارایی در فرضیه فوق با ارزش شرکت رابطه معنی داری پیدا می کند . با توجه به ضرایب هر یک از متغیرهای فوق ، بازده دارایی و نسبت آنی رابطه مستقیم با ارزش شرکت داشته دارند ؛ یعنی به میزان یک واحد افزایش در نسبت آنی ، ارزش شرکت 0.102630 واحد افزایش و یک واحد افزایش در بازده دارایی ، ارزش شرکت 0.035651 واحد افزایش می یابد . لازم به ذکر است که هزینه سرمایه نیز رابطه مستقیم و تمرکز مالکیت رابطه معکوس با ارزش شرکت دارند . همچنین ضریب تعیین تعدیل شده بین متغیرها برابر با0.478878است که نشان می دهد 47.87درصد از تغییرات ارزش شرکت توسط نسبت آنی و تحت تاثیر متغیر های کنترلی تبیین می گردد .

فرضیه سوم- بین نسبت بدهی و ارزش شرکت رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .

معادله آزمون اثرات ثابت
متغیر وابسته: کیو توبین
نمونه: 1387 تا 1391
مشاهدات مشمول:5
مقطع مشمول:67
کل مشاهدات پانل(متعادل):335
سطح معنی داری
آماره t
انحراف معیار
ضریب
متغیر
0.2485
1.155981
0.411005
0.475114
نسبت بدهی(ALR)
0.000
8.943767
0.004134
0.036969
بازده دارایی(ROA)
0.2795
1.083145
0.004906
0.005314
تمرکز مالکیت(CR)
0.9766
0.029384
0.032598
0.000958
هزینه سرمایه(CE)
0.0818
1.745687
0.398467
0.695599
C
0.487268
R-squared
1.564716
میانگین متغیر وابسته
0.474685
ضریب تعیین تعدیل شده
0.738901
S.Dمتغیر وابسته
0.535545
خطای استاندارد رگرسیون
1.223772
آماره دوربین واتسون
38.72616
آماره F

0.00
سطح معنی داری

93.49959
Sum Squared resid

بر اساس نتایج جدول (4-13) مقدار احتمال سطح F کم تراز5 درصد است ؛ بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان95‌ درصد رد مي‌شود ؛ يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معنی داري وجود دارد . با توجه به نتایج جدول ، بین نسبت بدهی(1.155981=tو سطح معنی داری=0.2485) و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد ؛ زیرا سطح معنی داری آن بیشتر از 5 درصد است . از میان سه متغیر کنترلی ، هزینه سرمایه ( 0.029384=tو سطح معنی داری 0.9766) و تمرکز مالکیت ( 1.083145=t و سطح معنی داری 0.2795) با ارزش شرکت رابطه معنی داری ندارند ولی بازده دارایی ( 8.943767=t و سطح معناداری کمتر از 5 درصد) ، رابطه معنی داری با ارزش شرکت دارد ؛ یعنی می توان اثرات هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت را حذف نمود و تنها بازده دارایی در فرضیه فوق با ارزش شرکت رابطه معنی داری پیدا می کند . با توجه به ضرایب هر یک از متغیرهای فوق ، بازده دارایی و نسبت بدهی رابطه مستقیم با ارزش شرکت داشته دارند ؛ یعنی به میزان یک واحد افزایش در نسبت بدهی ، ارزش شرکت 0.475114 واحد افزایش و یک واحد افزایش در بازده دارایی ، ارزش شرکت 0.036969 واحد افزایش می یابد . لازم به ذکر است که هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت نیز رابطه مستقیم با ارزش شرکت دارند . همچنین ضریب تعیین تعدیل شده بین متغیرها برابر با0.474685است که نشان می دهد 47.5درصد از تغییرات ارزش شرکت توسط نسبت بدهی و تحت تاثیر متغیر های کنترلی تبیین می گردد .

برازش نهایی مدل رگرسیونی تحقیق مبنی بر اثر تمامی متغیرهای مستقل و کنترلی بر ارزش شرکت به این صورت است :
آزمون چاو- نتایج آزمون چاو به این صورت است :

تست اثرات ثابت اضافه
آزمون اثرات ثابت سری زمانی
سطح معنی داری
درجه آزادی
آماره
آزمون اثرات
0.000
(324و4)
30.396383
سری زمانی‌ F
0.000
4
106.746311
سری زمانی مجذور کای
بر اساس نتایج جدول(4-14) مشاهده می گردد که مقدار سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است ؛ بنابراين فرض صفر مبني بر استفاده از مدل ادغام شده رد و مدل با اثرات ( تصادفي يا ثابت) مناسب است .

آزمون هاسمن- نتایج آزمون هاسمن به این صورت است :

اثرات تصادفی همبسته – آزمون هاسمن
آزمون اثرات تصادفی
سطح معنی داری
درجه آزادی کای دو
آماره کای دو
خلاصه آزمون
0.000
4
123.3424057
سری زمانی تصادفی

بر اساس نتایج جدول (4-15) در آزمون هاسمن مشاهده می گردد که مقدار سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است ؛ بنابراين فرض صفرمبتنی بر استفاده از مدل با اثرات تصادفی رد می گردد . پس مدل با اثرات ثابت مناسب تر است . نتايج تحليل پانلي بر اساس آزمون اثرات ثابت به این صورت است :

معادله آزمون اثرات ثابت
متغیر وابسته: کیو توبین
نمونه: 1387 تا 1391
مشاهدات مشمول:5
مقطع مشمول:67
کل مشاهدات پانل(متعادل):335
سطح معنی داری
آماره t
انحراف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد انحراف معیار، اثرات ثابت، بازده دارایی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، بازده دارایی، هزینه سرمایه