دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، درماندگی مالی، نسبت بدهی

دانلود پایان نامه ارشد

اثری بهتر از اجرای مدیریت ریسک مالی ، دارند (Wang et al,2009,p.9) . به منظور انعکاس انعطاف پذیری سرمایه در استفاده از مشتقات مالی در شرکت ها می توان از نسبت آنی استفاده نمود .
برای تعیین این که دارایی آنی تا چه اندازه بدهی های جاری را فرا می گیرد از نسبت آنی استفاده می گردد. به طوری که گفته شد ، دارایی آنی عبارت است از اقلام دارایی جاری منهای موجودی مواد و کالا. بنابراین:
آنی نسبت=(جاری دارایی-کالا و مواد موجودی)/(جاری بدهی)
در کوتاه مدت به آسانی می توان دریافت که دارایی آنی (در مقام مقایسه با موجودی جنسی) بیشتر می تواند در تأمین طلب بستانکاران محور اتکا قرار گیرد ؛ زیرا کالا مستلزم فروش است تامبنای نقدی یابد و فروش امری است که زمان و مبلغ آن در آینده تحقق می یابد . از سوی دیگر ، ارزیابی و قیمت گذاری موجودی جنسی هرچند با دقت انجام گیرد ، باز جنبه قطعی ندارد و چه بسیار در عمل و یا به هنگام فروش نقصان و کاهش پیدا نماید (اکبری،1382،ص36( .

هزینه درماندگی مالی143
در ادبیات مالی تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه شده است . گوردون144 در یکی از مطالعات علمی خود بر روی تئوری پریشانی مالی145، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف نموده است که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد . از نقطه نظر اقتصادی ، درماندگی مالی را می توان به زیانده بودن شرکت ها تعبیر نمود که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت می شود. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است .حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی مانند نگاهداشت نسبت جاری ، نمی شود . حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی است که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد (راعی و همکاران،1387،ص18) . بنابراین ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها بسیار حائز اهمیت است ؛ زیرا شکست شرکت ، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری را برای ذینفعان به همراه دارد . استفاده از نسبت های مالی برای ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها همیشه مورد توجه سهامداران و تحلیل گران مالی بوده است و ارزیابی و پیش بینی به موقع و صحیح ، تصمیم گیران را در یافتن راه حل بهینه و پیشگیری از درماندگی مالی یاری می نماید (رستمی و همکاران،1390،ص129) . شرکت هایی که هزینه درماندگی مالی زیادی دارند ، دارای محدودیت های جریان نقدی بیشتری بوده و مزایای بیشتری از رفتار مدیریت ریسک مالی بدست می آورند و انگیزه بیشتری برای استفاده از مشتقات به منظور پوشش ریسک در آن ها ایجاد می گردد ؛ به عبارت بهتر انگیزه بیشتری برای درگیر شدن در مدیریت ریسک مالی در آن ها ایجاد می گردد . از جمله نسبت هایی که می توان برای ارزیابی درماندگی مالی استفاده نمود نسبت بدهی است . در واقع نسبت بدهی می تواند به عنوان منعکس کننده هزینه درماندگی مالی شرکت ها در استفاده از مشتقات مالی باشد ((Wang et al,2009,p.11.
این نسبت ها به دودسته تقسیم می شوند . یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام (مندرج در ترازنامه) مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده است (نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تأمین می کنند)، نشان می دهد ؛ نمونه های آن شامل نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها می باشد . دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره بدهی های شرکت را نشان می دهد (Neveu,1986,p 46) .
شرکت هایی با نسبت بدهی پایین در مواقع رکود اقتصادی ریسک زیان کمتری خواهند داشت و در عین حال در زمان رشد اقتصادی هم باید انتظار سود کمتری را داشته باشند ؛ بالعکس شرکت هایی با نسبت بدهی بالا ممکن است با ریسک زیان عمده مواجه شوند ، اما امکان استفاده های کلان هم برای آن ها موجود می باشد . گرچه برخورداری از بازده های بالا مورد نظر همگان است اما معمولاً اکثر سرمایه گذاران از ریسک اجتناب می کنند ؛ بنابراین تصمیم در مورد نسبت بدهی نوعی تعادل بین ریسک و بازدهی به وجود می آورد (Weston,1998,p 40) . مهم ترین این نسبت ها عبارتند از (Neveu,1986,p 46) :
الف) نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام146- با استفاده از این نسبت ، مقدار منابع مالی شرکت که به وسیله بستانکاران تأمین شده است ، محاسبه می گردد . هرچه این نسبت بزرگتر باشد به این مفهوم است که سهم دیگران از مالکان در تأمین منابع مالی بیشتر است . شیوه محاسبه به این ترتیب است که کل بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام تقسیم می گردد .
بدهی نسبت=(بلندمدت بدهی)/(سهام صاحبان حقوق)
نسبت کل بدهی ها به دارایی ها147- با این نسبت ، کل وجوهی که از محل بدهی ها تأمین شده است ، محاسبه می گردد . اگر این نسبت از عدد یک کم شود ، درصد کل وجوهی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است ، به دست می آید . بدهی های جاری نیز در این نسبت گنجانده می گردد و برای محاسبه آن ، کل بدهی ها را بر کل دارایی ها تقسیم می کنند .
بدهی نسبت=(ها بدهی کل)/(ها دارایی کل)

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل رفتار مدیریت ریسک مالی پرداخته می شود . در واقع رفتار مدیریت ریسک مالی بر اساس استفاده از ابزار مشتقه ، انعطاف پذیری سرمایه شرکت ها در استفاده از ابزار مشتقه (نسبت آنی) و هزینه درماندگی مالی شرکت ها در استفاده از ابزار مشتقه (نسبت بدهی) تبیین و تاثیر هر یک بر ارزش شرکت ها تحت تاثیر متغیرهای کنترل تحقیق (هزینه سرمایه ، تمرکز مالکیت و بازده دارایی) بررسی می گردد .

2-3-1) مقدمه
یکی از بخش های مهم تحقیق ، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است ؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر تحقیقی ، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است ؛ زیرا سرچشمه علوم را می توان در پیشینه آن ها کاوش کرد . بررسی پيشينه تحقيق ، مطالعه گذشته آن است و نگاهى است به آنچه ديگران در زمينه تحقيق يا موضوعات مشابه انجام داده اند . در بررسى پيشينه ، محقق مى خواهد بداند ديگران در اين باره چه كرده اند ، تا كجا پيش رفته اند و چگونه كار كرده اند ، تا او نيز كار خود را در راستا و ادامه تلاش هاى پيشين قرار دهد و در ضمن از روش ها و نتايج آن تلاش ها در حل مسأله خود استفاده كند. اگر ديگران مسأله اى را كه محقق در صدد حل آن است ، پيش از او به بهترين شكل ممكن حل كرده باشند ، پرداختن به چنين تحقيقى كار بيهوده و لغوى خواهد بود. اما اگر آن مسأله هنوز حل نشده يا روش قابل قبولى نداشته است ، مى تواند براى حل آن با روش مقبول ، دست به كار شود . حال كه بررسى پيشينه با چنين هدفى صورت مى گيرد ، محقق بايد همه مراكز و منابعى را كه احتمال مى دهد گزارشى از تحقيقات گذشته در آن يافت مى شود ، جست و جو كند و نبايد مانند مطالعه اكتشافى تنها به يك يا دو منبع جامع بسنده نمايد.

2-3-2) تحقیقات داخلی
بر اساس بررسی های انجام گرفته در هیچ یک از مطالعات داخلی به تاثیر مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها پرداخته نشده است ؛ لذا برخی از تحقیقات انجام شده مرتبط با فرضیه های تحقیق در ایران به شرح زیر است:

جهان خانی و همکاران (1374) در تحقیقی معیارهای مناسب برای اندازه گیری ارزش شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند. هدف این تحقیق ، معرفی معیارهای متفاوتی است که مردم برای اندازه گیری ارزش سهام یک شرکت و قضاوت در مورد عملکرد آن به کار می برند . در این تحقیق مدل های حسابداری تعیین ارزش شرکت مانند سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، جریان های نقدی ، سود تقسیمی ، نرخ رشد سود و ارزش دفتری بررسی گردیده است . نتایج نشان داد که عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت موجب می گردد ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر گردد (جهان خانی و ظریف فرد ،1374،ص ص 66-41) .
حقیقت و قربانی(1386) در تحقیق خود به بررسی رابطه سود و جریان نقدی با ارزش شرکت بر اساس مدل چرخه عمرپرداختند . این تحقیق از نوع همبستگی و در زمره ی تحقیقات توصیفی قرار دارد . جامعه آماری تحقیق شامل شرکت هایی است که از ابتدای سال مالی 1377 لغایت پایان 1383 نام آن ها در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر مبنای عامل سن شرکت ، سر انجام 260 شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمودند . نتایج تحقیقات آنان نشان داد که در دوره رشد و افول ، همبستگی جریانات نقدی با ارزش شرکت ها به شکل معناداری قوی تر از همبستگی سود با ارزش شرکت است (حقیقت و قربانی،1386،ص ص 219-201) .
حساس یگانه و همکاران (1387) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ” تأثیر مالکیت نهادی بر ارزش شرکت ها را بررسی نمودند . تحقیق آن ها ، تحقیقی توصیفی بوده که از حیث هدف کاربردی می باشد . دوره ی زمانی تحقیق 8 ساله (1376-1383) و جامعه آماری تحقیق ، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . از بین این شرکت ها ، شرکت های واسطه گری مالی را به سبب ماهیت خاص فعالیت ، حذف و 61 شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمودند . به منظور آزمون ارتباط بین ارزش شرکت ها و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است . نتایج تحقیق آن ها بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ها که مؤید فرضیه نظارت کارآمد است و نیز عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت ها که فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی کند ، بوده است (حساس یگانه و مرادی،1387،ص ص 122-107) .
محمدی و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی ساختار مالکیت148( تمرکز149 و ترکیب150) بر بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت ها پرداختند . این تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و توصیفی بوده است . نمونه آماری تحقیق آن ها ، 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1386 بوده است . نمونه ها بااستفاده از روش غربال151 و بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردید :
نوع فعالیت شرکت ها ، تولیدی بوده و لذا مؤسسات مالی ، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نشدند .
شرکت ها در طول دوره تحقیق ، وقفه عملیاتی بیش از 6 ماه نداشته باشند .
شرکت ها در طول دوره تحقیق ، تغییر سال مالی نداده باشند .
حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونه در دوره ی مورد بررسی منفی نباشد .
در این تحقیق به جای استفاده از روش هایی نظیر داده های مقطعی ، از روش داده های تلفیقی152 استفاده شده است و برای مطالعه اثر تمرکز و نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت ها از دو روش داده های تلفیقی ایستا و داده های تلفیقی پویا استفاده نمودند . یافته های تحقیق آن ها نشان داد که رابطه ی خطی مثبت و معناداری بین عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها وجود دارد و رابطه ی معناداری بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها وجود ندارد (محمدی و همکاران ، 1388،ص ص 88-69) .
هاشمی و همکاران(1389) در تحقیقی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش شرکت را ارزیابی نمودند . تحقیق آن ها از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی و مدل آماری تحقیق ، مدل رگرسیون چندمتغیره بوده است . جامعه آماری تحقیق ، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1377 تا 1386 بوده و برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک بر اساس شرایط زیر استفاده نمودند :
فعالیت شرکت ها تولیدی باشد .
حداقل هرماه یک بار ، سهام شرکت ها در بورس مبادله شده باشد .
سال مالی شرکت ها ، منتهی به 29 اسفند باشد .
در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ریسک مالی، مدیریت ریسک، اختیار معامله Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، سودآوری، انعطاف پذیری مالی