دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، بازده دارایی، هزینه سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

معیار
ضریب
متغیر
0.5440
0.607427-
0.124642
0.075711-
استفاده از مشتقات(D)
0.2058
1.267643
0.409918
0.519629
نسبت آنی(QR)
0.2485
1.155981
0.411005
0.475114
نسبت بدهی(ALR)
0.000
8.897356
0.004126
0.036714
بازده دارایی(ROA)
0.4285
0.792838
0.004938
0.003915
تمرکز مالکیت(CR)
0.9623
0.047265
0.032472
0.001535
هزینه سرمایه(CE)
0.1258
1.535034
0.398899
0.612324
C
0.494417
R-squared
1.564716
میانگین متغیر وابسته
0.478813
ضریب تعیین تعدیل شده
0.738901
S.Dمتغیر وابسته
0.533437
خطای استاندارد رگرسیون
1.224322
آماره دوربین واتسون
31.68447
آماره F

0.00
سطح معنی داری

92.19582
Sum Squared resid

بر اساس نتایج جدول (4-16) مقدار احتمال سطح معنی داری F کم تراز5 درصد است ؛ بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان95‌ درصد رد مي‌شود ؛ يعني در سطح اطمينان 95 درصد مدل معنی داري وجود دارد . با توجه به نتایج جدول ، تنها بین بازده دارایی به عنوان متغیر کنترل(8.897356=t و سطح معنی داری کمتر از 5 درصد) و ارزش شرکت رابطه معنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد . سایر متغیرها در سطح 5 درصد رابطه معنی داری با ارزش شرکت ندارند . با توجه به ضریب هر یک از متغیرها ، تنها متغیر استفاده از ابزار مشتقه با ضریب 0.075711- با ارزش شرکت رابطه معکوس دارد اما سایر متغیرهای مستقل (نسبت آنی با ضریب0.519629 و نسبت بدهی با ضریب 0.475114) و متغیرهای کنترلی (بازده دارایی با ضریب 0.036714و تمرکز مالکیت با ضریب0.003915 و هزینه سرمایه با ضریب0.001535) رابطه مستقیم با ارزش شرکت دارند . همچنین ضریب تعیین تعدیل شده بین متغیرها برابر با0.478813است که نشان می دهد 47.9درصد از تغییرات ارزش شرکت توسط متغیرهای تحقیق و تحت تاثیر متغیرهای کنترلی تبیین می گردد .

5-1) مقدمه
گام های نهایی تحقیق ، از اصلی ترین و بنیادی ترین مراحل انجام آن می باشند . تجزیه وتحلیل دقیق ونتیجه گیری درست از داده های جمع آوری شده ، به این دلیل که مبنایی برای برنامهریزیهای آتی در جامعه مورد تحقیق قرار می گیرند ، از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشند . درواقع نتیجههای به دست آمده ، باید آن چنان مستند و قابل تشریح باشند که جامعه موردتحقیق به درستی وصحت آن ها اعتماد داشته تا برای اصلاح نواقص و کاستیها با توجه به نتیجه های به دست آمده ، برنامه ریزی جامعی انجام داده و به نتیجههای قابل پیش بینی دست یابند .
اکثر استفاده کنندگان از یک تحقیق بیشتر به دنبال نتایج حاصل از آن تحقیق هستند . از آن جا که در این تحقیق نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد ، لذا در این فصل ضمن بررسی نتایج کلی تحقیق به بحث و نتیجه گیری پرداخته و در ادامه پیشنهادهایی مرتبط با نتایج حاصل از تحقیق ، پیشنهادهایی به منظور تحقیقات آتی و محدودیت های تحقیق ارائه خواهد شد .

5-2) نتایج آمار توصیفی
همان گونه که در فصل قبل گفته شد بازار مشتقات مالی(قراردادهای آتی) در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اطلاعیه شماره 1 سازمان بورس اوراق بهادار که در پیوست 3 نیز موجود است در تاریخ 3/5/1389 افتتاح رسمی گردیده است . بنابراین عمر استفاده از ابزارهای مشتقه در بورس اوراق بهادار تهران کوتاه است و سطح مدیریت ریسک را به علت توسعه اندک بازار مشتقات ، وجود کارشناسان ناکارآمد و فقدان تجربه کافی در بین شرکت ها پایین آورده است و این امر نمی تواند تاثیر چندانی بر ارزش شرکت ها ایفا کند . روند استفاده از مشتقات مالی از سال 1389 تا سال 1390 افزایشی و از سال 1390 تا سال 1391 کاهشی بوده است . علت این کاهش در سال 1391 می تواند به دلیل رشد بازار سهام در کوتاه مدت باشد و شرکت ها ضرورتی برای پوشش ریسک از طریق استفاده از ابزار مشتقه در خود احساس نکرده اند . بر اساس نتایج جدول (4-8) که در آن دو گروه از شرکت ها بر مبنای استفاده (گروه اول) و عدم استفاده (گروه دوم) از مشتقات مقایسه شده اند می توان ملاحظه نمود که مقدارQ توبین دو گروه بر اساس آزمون t تفاوت معنی داری نداشته اما متوسط Q توبین در گروهی که از ابزارهای مشتقه در جهت پوشش ریسک استفاده نموده اند بیشتر از گروهی است که از ابزار مشتقه بهره نبرده است و این نشان می دهد که ارزش شرکت های گروه اول بیشتر از گروه دوم می باشد و از ریسک کمتری برخوردار هستند . همچنین نسبت بدهی دو گروه نیز تفاوت معنی داری ندارد و نسبت بدهی در گروه اول پایین تر از گروه دوم است . به این دلیل گروه اول از هزینه درماندگی مالی کمتری برخوردار است و به این منظور بیشتر تمایل دارند تا از مشتقات برای پوشش ریسک استفاده نمایند . اما نسبت آنی دو گروه در سطح 5 درصد تفاوت معنی داری دارد و گروهی که از مشتقات استفاده نموده اند دارای انعطاف پذیری سرمایه ای بالایی هستند . بنابراین به طور کلی می توان گفت شرکت های دارای انعطاف پذیری ضعیف در سرمایه که با ریسک بیشتری مواجه خواهند گشت ، می توانند با استفاده از مشتقات مالی اقدام به پوشش ریسک نمایند . از میان متغیرهای کنترلی نیز تنها بازده دارایی دو گروه تفاوت معنی داری دارند و شرکت هایی با بازده دارایی بالا می توانند به منظور حفظ شرایط خود از مشتقات مالی استفاده نمایند . همچنین متوسط هزینه سرمایه در گروه اول کمتر از گروه دوم است . این می تواند به دلیل این باشد که شرکت های گروه اول به دلیل داشتن انعطاف پذیری سرمایه بالاتر فشار مالی زیادی در استفاده از مشتقات مالی نسبت به شرکت هایی با سوددهی کمترمتحمل نمی شوند . متوسط تمرکز مالکیت نیز در گروه اول بیشتر از گروه دوم می باشد ؛ یعنی گروه اول دارای سهامداران بزرگتری هستند که در مدیریت ریسک بهتر عمل می نمایند . در نتیجه می توان گفت که گروه اول دارای انعطاف پذیری بالاتر و سوددهی بیشتری هستند و به طور معنی داری بهتر از مشتقات استفاده می نمایند .
جدول توصیفی سایر متغیرهای تحقیق به صورت زیر است:

Qتوبین
نسبت آنی
بازده دارایی
نسبت بدهی
هزینه سرمایه
تمرکز مالکیت
 میانگین
 1.564716
 0.965380
 11.17654
 0.627910
 0.264502
 29.60845
 میانه
 1.310
 0.860
 9.310
 0.640
 0.237300
 28.160
 بیشترین
 5.550
 7.070
 42.670
 1.250
 15.85340
 88.0600
 کمترین
 0.740
 0.090
-17.160
 0.060
-2.147700
-16.7600
 انحراف معیار
 0.738901
 0.686313
 10.98764
 0.233475
 0.911404
 19.55108
 چولگی
 1.988073
 4.596064
 0.475626
-0.273218
 14.87650
 0.448903
 کشیدگی
 8.237543
 34.24210
 3.038866
 2.619636
 257.3864
2.944383
 مشاهدات
335
 335
 335
335
 335
335

5-3) نتایج آمار استنباطی
بر اساس مدل رگرسیونی که قبلا ذکر گردیده است اثر متغیرهای مستقل و کنترل را بر روی ارزش شرکت ها آزمون گردید . نتایج معناداری آزمون هاسمن نشان داد که مدل اثرات ثابت برتر از مدل اثرات تصادفی بوده است و بر این اساس فرضیه های تحقیق آزمون گردید . نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به شرح زیر است :
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه اول و بر اساس جدول(4-11) می توان نتیجه گرفت ، بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد . بنابراین فرضیه اول رد می گردد . در حالتی که متغیرهای کنترلی اثرگذار باشد و با توجه به مقدار سطح معنی داری (P-value) مشاهده شده از بین متغیرهای کنترلی تنها بازده دارایی ها رابطه معنی داری با ارزش شرکت دارد . همچنین بر اساس ضرایب هر یک از متغیرها ، استفاده از ابزار مشتقه رابطه معکوس با ارزش شرکت ها دارد و در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از ابزار مشتقه منجر به کاهش ارزش شرکت ها گردیده است و متغیرهای کنترلی رابطه مستقیم با ارزش شرکت ها دارد . نتيجه آزمون اين فرضيه با نتايج مطالعات لوکمن (2004) و جین و جوریون (2006) مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت ها هم راستا می باشد و با نتایج مطالعات آلایانیس و وستون (2001) ، گای و همکاران (2003) ، بویر و همکاران (2005) ، بارترام و همکاران (2006) ، کاپیتسیناس (2008) ، وانگ و همکاران (2009) ، فاور و نارانگو(2010) و گنزالس و یوآن (2010) كه وجود رابطه معنادار بين استفاده از ابزار مشتقه و ارزش شرکت را تاييد مي كند هم راستا نمی باشد . البته در تحقیقات فاور و نارانگو استفاده از مشتقات اثر منفی بر ارزش شرکت ها داشته اما در سایر تحقیقات این اثر مثبت بوده است .
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه دوم و بر اساس جدول(4-12) می توان نتیجه گرفت ، با توجه به سطح معنی داری F مدل معنی داری وجود دارد و بین نسبت آنی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود دارد . بنابراین فرضیه دوم تایید می گردد . همچنین در حالتی که متغیرهای کنترلی اثرگذار باشد و با توجه به مقدار سطح معنی داری(P-value) مشاهده شده از بین متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری با ارزش شرکت ندارد وتنها بازده دارایی ها رابطه معنی داری با ارزش شرکت دارد . همچنین بر اساس ضرایب هر یک از متغیرها ، نسبت آنی ، بازده دارایی و هزینه سرمایه رابطه مستقیم با ارزش شرکت ها دارد و در بورس اوراق بهادار تهران نسبت آنی نشان دهنده انعطاف پذیری بالای سرمایه و افزایش ارزش شرکت است و نسبت آنی می تواند تبیین کننده ارزش شرکت ها باشد . نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات رحمانی و همکاران (1391) ، بویر و همکاران (2005) و وانگ و همکاران (2009) و کوزی و همکاران (2013) مبنی بر وجود رابطه معنادار بین انعطاف پذیری سرمایه در استفاده از مشتقات و ارزش شرکت ها هم راستا می باشد .
در ارتباط با نتیجه آزمون فرضیه سوم و بر اساس جدول (4-13) می توان نتیجه گرفت ، با توجه به سطح معنی داری F مدل معنی داری وجود دارد و بین نسبت بدهی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد . بنابراین فرضیه سوم رد می گردد . همچنین در حالتی که متغیرهای کنترلی اثرگذار باشد و با توجه به مقدار سطح معنی داری(P-value) مشاهده شده از بین متغیرهای کنترلی هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری با ارزش شرکت ندارد وتنها بازده دارایی ها رابطه معنی داری با ارزش شرکت دارد . همچنین بر اساس ضرایب هر یک از متغیرها ، نسبت بدهی ، بازده دارایی ، هزینه سرمایه و تمرکز مالکیت رابطه مستقیم با ارزش شرکت ها دارد . نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج مطالعات بویر و همکاران (2005) ، آرتز و همکاران (2007) و وانگ و همکاران (2009) ، کوزی و همکاران (2013) و اسین و همکاران (2013) مبنی بر وجود رابطه معنادار بین هزینه درماندگی مالی در استفاده از مشتقات و ارزش شرکت ها هم راستا نمی باشد .
بر اساس نتایج جدول (4-14) که برازشی نهایی از مدل تحقیق را نشان می دهد می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 95 درصد مدل معنی داری وجود دارد و در سطح 5 درصد تنها بازده دارایی به عنوان متغیر کنترلی با ارزش شرکت ها رابطه معنی داری دارد و بر اساس ضریب هر یک از متغیرها تنها استفاده از ابزار مشتقه رابطه معکوس با ارزش شرکت ها دارد و سایر متغیرها رابطه مستقیم با ارزش شرکت ها دارند و 47.9 درصد ارزش شرکت ها توسط متغیرهای فوق تبیین می گردد . در واقع از بین متغیرهای کنترلی تنها بازده دارایی ها توانسته است شرایط توسعه ای شرکت ها را حفظ نماید و بر متغیرهای مستقل تاثیرگذار باشد . بر این اساس تاثیر بازده دارایی بر ارزش شرکت ها با نتایج مطالعات هاشمی و همکاران (1389) ، اعتمادی و همکاران (1391) ، راعی و همکاران (1391) ، ناصر و جوید (2002) ، وانگ و همکاران (2009) و کوزی و همکاران (2013) هم راستا می باشد .
جدول (5-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق را تحت تاثیر متغیر های کنترلی به طور خلاصه نشان میدهد :

فرضیه
علامت پیشبینی شده
علامت برآورد شده
نتیجه
بین استفاده از ابزار مشتقه و ارزش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، سطح معنی داری، اثرات ثابت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی