دانلود پایان نامه درمورد ارزش تولید، ویتامین E

دانلود پایان نامه ارشد

ع گیاهی
ترکیب روغنهای گیاهی
گروه آزمایشی 6
پودر ماهی + منابع گیاهی
روغن ماهی
گروه آزمایشی 7
پودر ماهی چربی زدایی شده
روغن ماهی
گروه آزمایشی 8
پودر ماهی چربی زدایی شده
ترکیب روغنهای گیاهی

جدول 2-2 : ترکیب اجزای غذایی تیمارهای آزمایشی (درصد از کل غذا)
جایگزینی 100%
روغن ماهی جیره
جایگزینی 50% پروتئین و 100% روغن
جایگزینی 100 پروتئین با
جایگزینی سطوح مختلف روغن
گروه شاهد

تیمار 8
تیمار 7
تیمار 6
تیمار 5
تیمار 4
تیمار 3
تیمار 2
تیمار 1
اجزاء غذایی


35
3525/58
پودر ماهی
54
54


پودر ماهی بدون چربی


5/5
5/5
10
10
10

گلوتن ذرت


5/15
5/15
42
42
42

گلوتن گندم
4
4
4
4
4
4
4
4
پودر خون

03/14

06/14
57/18
285/9

89/12
روغن ماهی
03/14

06/14


285/9
57/18

روغن گیاهی1


15
15
15
15
15

کنجاله سویا
27/17
27/17

5/14
آرد گندم
8/3
8/3
94/4
94/495/4
نشاسته
1
1


23/2
23/2
23/2

فیبر
7/0
7/0


5/1
5/1
5/1

پوسته صدف
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
آنزیمیت
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
مکمل ویتامینی2
1
1
1
1
1
1
1
1
مکمل معدنی3
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
ال- میتیونین


8/0
8/0
5/1
5/1
5/1

ال- لیزین
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
دی کلسیم فسفات
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
کربنات کلسیم
1روغن گیاهی ترکیبی از روغنهای کلزا (40%)، روغن گلرنگ (30%) و روغن بذرکتان (30%) میباشد.
2ترکیب مکمل ویتامینی: ویتامین A 1600000، ویتامینD3400000 ، کولین کلراید 12000، نیاسین 4000، ریبوفلاوین 8000، پیریدوکسین 4000، فولیک اسید 2000، ویتامین B12 8000، بیوتین mg 1، اینوزیتول 20000، ویتامین c60000، ویتامین B2 8000، ویتامین K32000 ، ویتامین E 40000 (mg یا IU / kg غذا )
3ترکیب مکمل معدنی: روی 5/12، آهن 26، منگنز 8/15، مس 2/4، کبالت 48/0، سلنیوم 2، ید 1(گرم/کیلوگرم غذا).

جدول 3-2 : ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی
تیمار 8
تیمار 7
تیمار 6
تیمار 5
تیمار 4
تیمار 3
تیمار 2
تیمار 1

95/46±0/5
12/47±0/4
92/46±0/55
05/47±0/6
9/46±0/45
8/46±0/35
85/46±0/5
47/07±0/4
پروتئین (DM%)
85/19±0/5
05/20±0/3
15/20±0/24
9/19±0/45
86/19±0/3
05/20±0/5
95/19±0/45
1/20±0/3
چربی(DM%)
05/5±0/25
07/5±0/1
08/5±0/15
06/5±0/18
07/5±0/15
06/5±0/22
06/5±0/2
08/5±0/2
انرژی (Kcal/g)1
39/4±0/15
41/4±0/22
41/4±0/2
41/4±0/15
4/4±0/25
4/4±0/18
4/4±0/2
41/4±0/24
انرژی قابل هضم(Kcal/g)2
15/05±0/5
14/95±0/5
15/15±0/45
10/15±0/4
35/15±0/6
2/15±0/45
32/15±0/5
05/15±0/4
کربوهیدرات(DM%)
1محاسبه انرژی از روی منبع NRC 1993 که برای میزان پروتئین، چربی و کربوهیدرات جیره بترتیب مقادیر 64/5، 43/9 و 11/4 لحاظ شده است.
2محاسبه انرژی قابل هضم نیز از روی هضم پذیری ظاهری که برای پروتئین، چربی و کربوهیدرات جیره بترتیب مقادیر 9/0، 85/0 و 8/0 لحاظ شده است (NRC 1993).

2-2- تهيه و ذخيره سازي ماهيان
براي تهيه ماهيان تعداد 1200 قطعه قزل آلاي رنگين كمان با ميانگين وزني 1±15 گرم از يكي از مراكز تكثير و پرورش شهرستان اروميه خريداري شده و با تانكر مخصوص حمل بچه ماهي مجهز به هواده به سالن تكثير و پرورش پژوهشكده آرتميا و جانوران آبزي دانشگاه اروميه منتقل شدند. پس از گذراندن ده روز دوره آداپتاسيون و ضد عفوني با محلول نمك PPT 30 در قالب هشت تيمار (هر تيمار داراي سه تكرار) در 24 تانك 300 ليتري (حاوي 200 ليتر آب) كه قبلاً با مواد ضد عفوني كننده كاملاً ضدعفوني شده بودند با تراكم 50 قطعه در هر تانك ذخيره سازي شدند (شکل 1-2).

شکل 1-2: مربوط به تانکها و محیط پرورشی ماهیان

3-2- زيست سنجي ماهيان (بيومتري) :
به منظور آگاهي از عملكرد جيره هاي غذايي و روند رشد ماهي ها در روزهاي صفر، 30 و 61 نسبت به بيومتري آنها اقدام گرديد. جهت بيومتري ماهیان، از يك ترازوي ديجيتال با دقت 001/0 گرم براي اندازه گيري وزن و از يك خط كش ميليمتري براي اندازه گيري طول كل استفاده گرديد. اطلاعات حاصل از بيومتري در هر مرحله به منظور انجام آناليزهاي آماري ثبت و بر اساس آن، مقدار غذاي ماهي ها تا بيومتري بعدي تعيين گرديد.
براي اين منظور فاكتورهاي وزن Weight با دقت يک دهم گرم، طول كل Total length با دقّت يک ميليمتر اندازه گيري شده و بر همین اساس فاکتورهايي نظير درصد افزايش رشد Growth Rate، ضریب‌رشد روزانه specific growth rate، ضریب چاقی Condition factor، ضریب رشد روزانه Daily Growth Coefficient، ضریب تبدیل غذایی Feed conversion ratio، ضریب بازده غذایی Feed efficiency ratio، شاخص تبدیل غذایی Feed conversion index، درصد افزایش وزن percentage weight gain، نرخ کارآیی پروتئین Protein efficiency ratio، ارزش تولیدی پروتئینProtein productive value، نرخ کارآیی چربی Lipid efficiency ratio، ارزش تولیدی چربی Lipid productive value، ضریب هضم پذیری ظاهری چربی و پروتئین Apparent nutrient digestibility، شاخص هپاتوسوماتیک hepatosomatic index مورد اندازهگیری قرار گرفت.

4-2- نمونه برداري از ماهيان جهت آناليز شيميايي :
براي آناليز شيميايي عضله ماهیان، در پایان دوره تعداد 3 عدد ماهی از هر تکرار به طور تصادفی صيد و تا زمان انجام آناليز شيميايي در فريزر 20- درجه سانتي گراد نگهداري شدند.

5-2- آناليز شیمیایی نمونه هاي غذايي و بافت عضله ماهيان :
براي تعيين درصد پروتئين، رطوبت و خاكستر از روش استاندارد ( AOAC, 1990) مطابق روشهای زیر صورت پذیرفت.

1-5-2- تعيين ميزان پروتئين :
براي اندازه گيري ميزان پروتئين موجود در نمونه ها از دستگاه ميكرو كلدال اتوماتيك 2300 ساخت شركت Foss استفاده گرديد. روش بكار رفته با استفاده از اين دستگاه براي اولين بار در سال 1883 ميلادي توسط ” Kjeldahl” در دانمارك به كار گرفته شد و به عنوان يك روش اصلي در تعيين ازت و پروتئين مواد غذايي استفاده مي شود.
براي تعيين درصد پروتئين موجود در نمونه ها، 1 گرم از نمونه هاي خشك پودر شده درون لوله هاي آزمايش مخصوص هضم ريخته شد و به هر لوله حدود 20 ميلي ليتر اسيد سولفوريك 1/0 نرمال، يك عدد قرص هضم حاوي سولفات مس یا سولفات پتاسيم و چند قطره اُكتان نرمال به عنوان ضد كف اضافه شد. يك لوله نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پس از رسيدن درجه حرارت كوره هضم به حدود 420 درجه سانتي گراد، لوله ها در داخل آن قرار داده شدند تا هضم صورت پذيرد. در هنگام هضم، نمونه ها ابتدا به رنگ قهوه اي ، سپس به رنگ زرد شفاف و در مرحله آخر، تقريباً به رنگ آبي شفاف درآمدند كه اين نشانه هضم آنها بود. اين مراحل حدود 2 ساعت به طول انجاميد. و در قسمت تيتراسيون دستگاه كلدال كه تمام اتوماتيك است، قرار داده شد. به اين دستگاه سه ظرف حاوي اسيد بوریک 1/0 نرمال، سود 40% و آب مقطر متصل هستند که با نسبت مشخصی از هر کدام توسط دستگاه برداشته می شود. بعد از مرحله تقطیر مرحله تیتراسیون می باشد که محلول را با اسید سولفوریک 1/0 نرمال تیتر می کنیم تا pH محلول به 8/4 برسد سپس میزان اسید مصرفی را ثبت میکنیم. و بر اساس فورمول زیر میزان پروتئین محاسبه می گردد. (AOAC, 1990; Ceirwyn, 1995)
محاسبه میزان پروتئین بافت عضله ماهیان = میزان اسید مصرفی × 25/6 ×28/0

2-5-2- تعيين ميزان چربی کل
براي تعيين درصد چربی کل نمونه ها، ابتدا 1 گرم وزن خشک از نمونه ها وزن کرده و در داخل لوله های شیشه ای در پیج دار میریزیم و سپس cc 10 اتر روی آن ریخته و در لوله ها را محکم می بندیم و به مدت 12 ساعت در دمای 40 درجه سانتیگراد داخل اوون قرار میدهیم. در جند ساعت اول نمونه ها تکان داده و درب آنها را محکم میبندیم. سپس لوله آزمایش دبگری را وزن کرده و بعد 12 ساعت محلول اتر را با پیپت پاستور به آرامی برداشته و داخل لوله آزمایش دوم میریزیم. این کار را دوباره تکرار میکنیم. سپس لوله آزمایش دوم را که حاوی چربی محلول در اتر میباشد در داخل اوون به مدت 12 ساعت در دمای 40 درجه سانتی گراد قرار میدهیم که اتر آن تبخیر شده و چربی بر جای بماند. و میزان چربی کل را او فورمول پایین محاسبه می نماییم.
W= (G1-T) / ( (وزن نمونه ×100
وزن ظرف با چربی=G1
وزن ظرف خالي= T

2-5-2- تعيين ميزان رطوبت
براي تعيين درصد رطوبت نمونه ها، ابتدا وزن ظرف خالي مخصوص اندازه گيري رطوبت تعيين شد. سپس، مقدار 10-5 گرم از هر نمونه داخل آن ريخته شد. وزن نمونه ها قبل از خشك كردن تعيين گرديد. پس از اين مرحله، نمونه ها در اوون مدل SIC08 H ساخت شركت Ecotee به مدت 24 ساعت در درجه حرارت 60 درجه سانتي گراد خشك شدند (Benijts et al., 1975). پس از اتمام اين مرحله و سرد شدن ظروف حاوی نمونه در دسيكاتور، نمونه ها وزن شدند. براي دقّت بيشتر، وزن كردن 3 بار تكرار و از داده هاي به دست آمده ميانگين گرفته شد. در نهايت، با محاسبه اختلاف وزن نمونه ها در حالت هاي تر و خشك، درصد رطوبت نمونه ها با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد ( AOAC, 1990)
W=(G1-G2) /(G1-T) ×100
وزن ظرف با نمونه تر=G1
وزن ظرف با نمونه خشك=G2
وزن ظرف خالي= T

3-5-2- تعيين ميزان خاكستر
براي تعيين ميزان خاكستر نمونه ها از كوره الكتريكي (Muffle Furnance) ساخت شركت ايران خودساز استفاده شد. نمونه هاي خشك شده پودري درون بوته چيني ريخته و به مدت چهار ساعت در دماي 500 تا 550 درجه سانتيگراد سوزانده شد. قبل از آن بوته هاي چيني به مدت 45 دقيقه داخل كوره قرار داده شدند تا سرد شوند. سپس، نمونه ها با ترازوي ديجيتال مدل OHAUS با دقت 0001/0 گرم وزن شدند. براي دقت بيشتر اين كار 3 بار تكرار شد ( AOAC , 1990). درصد خاكستر نمونه ها از طريق فرمول زير محاسبه گرديد:
= (E-B) / ( D-B) ×100 درصد خاكستر
وزن ظرف با خاكستر= E
وزن ظرف با نمونه خشك =D
وزن ظرف خالي=B

4-5-2- تعيين ميزان کربوهیدرات
برای محاسبه میزان کربوهیدرات در درصد ماده خشک از فورمول زیر محاسبه میگردد (Aksnes et al 2006) :
(پروتئین+چربی+رطوبت+خاکستر)- 100= کربوهیدرات (درصد)

5-5-2- تعيين تركيب و ميزان اسيدهاي چرب
براي آناليز نمونه ها جهت تعيين ميزان اسيدهاي چرب موجود در آنها، از دستگاه كروماتوگرافي گازي (GC) مدل Agilent 7890A ساخت كشور امریکا استفاده گرديد. نمونه ها را مي توان به صورت خشك شده و يا به صورت تر براي آناليز استفاده كرد.
مراحل آماده سازي نمونه ها به شرح زير بودند:
الف) از هر نمونه مقدار تقريبي 5/0 گرم وزن تر به لوله هاي 35 ميلي ليتري درب دار منتقل شد.
ب) مقدار 5 ميلي ليتر تركيب اتانول و تولوئن به نسبت حجمي ( ((v/v 3:2 اتانول : تولوئن) و سپس 100 ميكروليتر محلول استاندارد داخلي (حاوي اسيد چرب 6-n2: 22 حل شده در ايزواكتان) به هر نمونه موجود در لوله آزمايش افزوده شد. پس از آن، 5 ميلي ليتر تركيب تازه تهيه شده استيل كلرايد / متانول (v/v 1:20) به عنوان عامل استريفيكاسيون نيز به لوله هاي آزمايش اضافه گرديد (Christie, 1981).
ج) مقداري گاز نيتروژن داخل هر يك از لوله ها تزريق شد و سپس در لوله ها محكم بسته شد.
د) لوله ها با استفاده از يك شيكر دستي هم زده و سپس به مدت يك ساعت در درون حمام آب جوش (C°100 ) قرار داده شد. در طي اين زمان، لوله ها به فاصله هر ده دقيقه از حمام آب جوش خارج و با احتياط هم زده شد.
م) در ادامه، لوله ها سرد و به هر كدام 5 ميلي ليتر آب مقطر و 5 ميلي ليتر هگزان – افزوده شد.
ن) محتويات داخل لوله ها به مدت 5 دقيقه با شتاب3000 دور در دقيقه سانتريفيوژ و سپس محلول رويي( هگزان) به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رنگین کمان، مواد غذایی، فعّال سازی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نمونه برداری